واکنش مریم عضدانلو رجوی به خبر اخراجش از فرانسه

واکنش مریم عضدانلو رجوی به خبر اخراجش از فرانسه

وحشت مریم عضدانلو رجوی از اخراج از فرانسهعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفدهم نوامبر 2019:… خبری منتشرشد مبنی براینکه دولت فرانسه میخواهد مجاهدین راازفرانسه بیرون کند که بعدها تکذیب شد ولی تا زمان تکذیب سروصدای زیادی بپا کرد عضدانلو که دید اوضاع برعلیه او شده درعکس العمل وسراسیمه فورا خود را ازالبانی به پاریس رساند ودست به دامن تعدادی پولکی ازاسقف گرفته تا شهردارهای محلات را دورهم جمع وبعنوان ملاقات سیاسی بخورد نیروها وهواداران داد که ببینید من درپاریس مراسم برگزار وسیاستمداردعوت میکنم وکارهای سیاسی روزمره را درپاریس پیش می برم وبیرون کردن حرف است ، همین برخورد ورفتارسراسیمه نشانه ترس او ازاخراج بوده که بخیال خودش دست به قدرت نمایی سیاسی زده است وبرکسی پوشیده نیست که اسقف وشهردارکوچه ومحلات پاریس کاره ای نیستند وجایی دراعراب سیاست ندارند بخصوص اگر بازنشسته باشند. واکنش مریم عضدانلو رجوی به خبر اخراجش از فرانسه 

وحشت مریم عضدانلو رجوی از اخراج از فرانسهمحدوديت در فرانسه، شكست طرح جنگ و حال زار مريم رجوى

واکنش مریم عضدانلو رجوی به خبر اخراجش از فرانسه

1- چرا عضدانلو بدوبدو خودش را به پاریس رساند

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

خبری منتشرشد مبنی براینکه دولت فرانسه میخواهد مجاهدین راازفرانسه بیرون کند که بعدها تکذیب شد ولی تا زمان تکذیب سروصدای زیادی بپا کرد عضدانلو که دید اوضاع برعلیه او شده درعکس العمل وسراسیمه فورا خود را ازالبانی به پاریس رساند ودست به دامن تعدادی پولکی ازاسقف گرفته تا شهردارهای محلات را دورهم جمع وبعنوان ملاقات سیاسی بخورد نیروها وهواداران داد که ببینید من درپاریس مراسم برگزار وسیاستمداردعوت میکنم وکارهای سیاسی روزمره را درپاریس پیش می برم وبیرون کردن حرف است ، همین برخورد ورفتارسراسیمه نشانه ترس او ازاخراج بوده که بخیال خودش دست به قدرت نمایی سیاسی زده است وبرکسی پوشیده نیست که اسقف وشهردارکوچه ومحلات پاریس کاره ای نیستند وجایی دراعراب سیاست ندارند بخصوص اگربازنشسته باشند وانها اگردرراس کارباشند هرگز سیاست ومنافع حزبی وکشورخودرا فدای عضدانلوها نخواهند کرد درنتیجه این حرفها بی معنی وبیهوده ست کما اینکه دراین سالیان دیدیم که کاری برای عضدانلو جز انتشارعکس نکرده اند وبهره دیگری ندارند عضدانلو مثل اربابش ترامپ درحال التماس برای عکس انداختن با هرکسی که ازخیابون رد شود است تا اورا بعنوان رهبرجهان معرفی وخودرا خلاص کند دیدیم که درجریان اشرف ولیبرتی هرچقدراز اینها رادورخودش جمع وپول های هنگفت به انها داد نتوانستند جلواخراج او ازعراق را بگیرند واگردولت فرانسه تصمیم جدی برای اخراج داشته باشد نه پدران ومادران روحانی ، نه مریم زن خدا ، نه عیسی پسرخدا ، نه داروغه های پاریس ونه سرگزمه های فرانسه قدرت انرا دارند ونه چنین کاری خواهند کرد که جلو اخراج رجوی وعضدانلو ازپاریس را بگیرند عضدانلو درپس خبرها وداستانها حرکت میکند وسعی درپاک کردن خبراز صفحه روزگاراست ایا میتواند چنین کاری را انجام بدهد ؟ هرگز قادرنبوده ونیست وبیهوده تلاش میکند تا ازسرنوشت محتوم وشوم خود جلو گیری وانرا به تاخیربی اندازد سرنوشت انها بخاطرخیانت به ملتهای ایران ومنطقه وحمایت ازداعش ودیگرگروه های تروریستی دست پرورده ادمخواران امریکا ووهابی عربستان روبه نابودی ست ونمیتوانند ازسرنوشت خود جلو گیری کنند قانون تکامل وجهان هستی سرسخت یک سویه وتعغیرناپذیراست 

مجاهدین خلق چه می‌کنند ؟ – از عراق تا آلبانی

هیچ احدی وقدرتی توان تعغیرقوانین حاکم برهستی وتکامل را ندارد وزیرچرخهای حرکت ان له ونابود وپودرمیشود تاریخ بسیاراز ضد ملتها بخود دیده وهمه را نابود کرده ولی ملتها درحال حرکت به جلو واینده هستند وعضدانلو هم جدای از اجداد ونیاکان خود نیست وتجربه امروز کشورهای منطقه بازبیانگرهمین موضوع است گرچه نیازبه بینه نداشته وندارد حال عضدانلو درپس خبرها هرچقدرمیخواهد ازاینجا بدوبدو به جای دیگربرود ولی نمیتواند سیرتحولات مردمی را به تاخیربی اندازد وسرنیروهای وارفته شیره بمالد کارهای عضدانلوبیشترمصرف داخلی دارد تا هم نیروها را درالبانی سرپا نگه دارد وهم به هواداران وارفته ترازنیروهای تشکیلاتی دلداری بدهد که ما هستیم ولی فرق است بین ما هستیم تا ما هستیم ، بستگی دارد که چگونه باشی وبنده فکرمیکنم بودن عضدانلو ورجوی از ان ما هستیم ها است که روند حرکت بسمت نابودی واضمحلال تاریخی ست

لینک به منبع

2- رجوی وعضدانلو ازالمان شرقی الگو برداری کرده اند

زندان خود بلای اجتماعی ست ازانجایی نشات میگیرد که هیئت حاکمه نمیتواند دردها ومشکلات ومرارتها وبلایا یی که جامعه رابنابودی میکشاند راه حل درستی ارائه بدهد وبلایا ومصایب ومشکلات را ازجامعه پاک ونابود کند  به زندان سازی روی میاورد وبه مشکلات خود اضافه میکند بعد شکست المان درجنگ جهانی دوم المان به دوقسمت شرقی وغربی توسط قدرتهای جهان یعنی امریکا وانگلیس وشوروی تقسیم شد که قسمت شرقی به شوروی سابق وقسمت غربی به امریکا رسید والمان رابین خود تقسیم کردند ازانجاییکه نظام سرمایه داری شروع به سرمایه گذاری وراه اندازی المان غربی کردند وضعیت مردم تا حدودی بهترشد ولی درقسمت شرقی بخاطر دیدگاههای ارتجاعی وعقب مونده کمونیستهای شوروی که توان حل هیچ موضوعی رانداشتند وبا ادعای سوسیالیزم ملت های تحت سیطره خودرابه فلاکت کشاندند مردم اروپای شرقی ناراضی شدند چون درالمان شرقی برلین پایتخت به دوقسمت تقسیم ودو دیدگاه متضادهم حکمرانی میکردند مردم اختلاف فاحش زندگی درشرق وغرب را با چشمان خود میدیدند ونارضایتی ها به جایی رسید که مردم المان شرقی فرار و به قسمت غربی پناهنده می شدند ازطرف دیگرتعدادی اندیشمند ویا هنرورز وهرکسی که فکرمی کردند ممکن است بلای جان انها بشودرا هم خود به المان غربی اخراج میکردند تا ازشرانها راحت بشوند وقتی خروشچف با فرار گسترده مردم روبروشد ازانجایی که قدرت حل تضادها را نداشت دستورداد دروسط برلین دیواری بطول 155 کیلومتربکشند وبا این جدا سازی دیواری وزوری بخیال خود مشگل را حل کردند ولی بدلیل تفکرات عقب مونده نتوانستند تشخیص بدهند که اینگونه اعمال روزی ودرجایی برسرخودشون خراب خواهد شد با این مقدمه برویم وببینیم رجوی وعضدانلو دربرابرمشکلات چه راه حلی را رفته اند ویا میروند دراشرف وقتی انقلاب شد به بهانه پاکی دست به جداسازی ودیوارکشی اطراف مقرات زد وزنان را ازمردان جدا کرد فکرمیکرد با این دیوارکشی مشگل راحل کرده بعد هم دیوار اطراف مردان انهم به اسم خروج با ویزا زد افراد را درمقرات دروضعیت ایزوله قرارداد بگذریم ازاینکه کلا با محدود کردن اشرف ولیبرتی درعراق همان دیواربرلین را کشیده بود امروز هم که در البانی وقلعه مانز زندگی میکنند بازبا الهام از المان شرقی وخروشچف اطراف مقرانهم دراروپا وبستن دربهای ان ونگه داشتن نیروها دروضعیت جزامی وایزوله وقطع کلیه مراودات با جامعه البانی ودرست کردن جامعه بسته دردرون خودش باید گفت رجوی وعضدانلو تیرانا را تبدیل به برلین کرده ودیوار دروسط پایتخت کشیده اند

مجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن

اینکه دولت مافیایی وفاسد البانی با انها همکاری وتسهیلات دیوارکشی درپایتخت خود را فراهم کرده اند دلیل براین نیست که همه چیز تحت کنترل قراردارد واینگونه دیوارکشی ها بیانگرضعف ایدئولوژیک وسیاسی وتشکیلاتی رجوی وعضدانلوست که توان وقدرت وظرفیت حل واقعی معضلات را ندارند توان انها فقط دربگیروببند وکشتن وزندانی کردن است راه حل مشکلات جامعه از این طرق ها میسرنیست وهیچ کس نمیتواند با دیوارکشی وزندان سازی بلایای جامعه را حل کند بلکه روزبروز برشدت وحدت بلایا افزوده وغیرقابل کنترل میشود باید منتظرروزی بود که نیروهای رجوی وعضدانلو مثل مردم المان شرقی ازدیواربالا بروند وخود راخلاص ودیوارهای مانز را خراب ونابود کنند اگردیواربه داد المان شرقی وشوروی رسید به داد رجوی وعضدانلو هم خواهد رسید این عملها بیانگرتفکرات ارتجاعی وعقب مونده وفئودالی انهاست وشاید هم تفکرات برده داری دارند که اینگونه عمل میکنند رجوی وعضدانلو فسیلهای تاریخ ایران هستند انهاعصاره وفضایل ارتجاع وعقب ماندگی وتفکرات پوسیده اسلام سیاسی هستند درتاریخ وفرهنگ ایرانگرایی ملت جایی نداشته ونخواهند داشت حال هرچقدرمیخواهند دیوارهای برلین را دراطراف خود بلند تروقطورترکنند انچیزی که برهمه این مشکلات غلبه میکند عشق به ازادی ورهایی واستقلال فردیست وهیچ قدرتی رایارای نابودی دلهای عاشق نیست اگرتوانستند عشق وعلائق وخواسته ها را سرکوب کنند خواهند توانست برسرنوشتها مسلط بشوند ولی عشق چیزی ست که درمحدوده هیچ حصاری قرارنمی گیرد وپیوندش را با جهان هستی هرروز مستحکم وازدیوارها عبور میکند درطول تاریخ دیکتاتورها وسرکوب کنندگان خلقها ومرتجعین وواپس گراها وفسیلها به بد دردی مبتلا شده اند ونام خود را با ننگ وعاربرسینه تاریخ بثبت رسانده اند که سرنوشت رجوی وعضدانلو هم جدای ازسرنوشت سایرین  نیست

لینک به منبع

3- دروغهای تبلیغاتی قلم بدستان رجوی

نوشتن قبل ازهرچیزی صداقت وروراستی وامانتداری میخواهد که درسیستم اعتقادی رجوی وعضدانلو جایی ندارد وتا دلتون بخواهد دروغ ودغل بخورد خواننده میدهند که این موضوع ازتفکرات بورژوازی وضد ملتها نشات میگیرد که گوبلز نمونه بارز ان ودرعصرحاضرترامپ وپمپئو وسایرادمخواران امریکایی دست هردروغگویی رااز پشت بسته اند ازانجایی که رجوی وعضدانلو وقلم بمزدانش با این گونه افراد سروکروحشرونشردارند کمال همنشین درانها اثرکرده واین اثربه هواداران ونیروهای انها هم سرایت کرده است سینا دشتی قلم بمزد حقیررجوی درباره عراق نوشته ودرانجا مدعی شده که درعراق نیروهای وابسته به حاکمیت دینی درایران ومزدوران وشبه نظامیانش تا بحال 2500 نفررا کشته وده هزارنفری راهم زخمی کرده اند درزمانی وصورتی این حرف را میزند که عامل اغتشاش درعراق ولبنان سیستم دولتی لبنان وعراق است سیستمی قبیلگی وطایفه ای که انگلیس وفرانسه درلبنان وامریکا درعراق پیاده کرده است رجوی وعضدانلو بدون درنظرگرفتن این موضوع ازیک طرف واینکه امریکا وعربستان وامارات واسراییل با همکاری رهبران خائن کردها به ملت خود عامل دیگراشوب هستند ونیروهای امنیتی انها وحقوق بشروکلاه سفیدها وعفو بین الملل وسازمان حقوق بشر که تمامی انها وابسته به امریکا هستند درعراق حضوردارند وهرچیزی را ده برابر گزارش میدهند که سوریه ولیبی ویمن وافغانستان شاهد این مدعا هستند سینا دشتی گوی سبقت را دردروغگویی وشارلاتانی رسانه ای ازانها ربوده  وبا اماروارقام تقلبی وغیرواقعی سعی دراین دارد که ازتغارشکسته عراق ماستها را درکف خیابون لیس بزند درحقیقت کارسینا دشتی لیس زدن پاهای امپریالیسم وخوش رقصی نوکرمابانه او دربرابرامریکاست همان بورژوازی که رجوی انرا تهدید داخلی میدانست

مجاهدین خلق ایران، فرقه مریم رجوی در آلبانی

ازانجایی که سازمان مجاهدین شعبه ای ازارکان بورژوازی شده است وتمام مرزهارا کنارگذاشته سینا دشتی دروقاحتی وصف ناپذیربا رقص وپایکوبی دروغین سعی درلاپوشانی ان دارد وبا این دروغ ودغلها میخواهد مجاهدین ودرراس همه رجوی وعضدانلو را دراین گونه عملکرد ها تبرئه کند ومدعیست که خبرها را ازداخل عراق وازمردم گرفته است درصورتی که ارگانهای یاد شده دربالا که وضعیت انها برای تمام جهان مشخص است میگویند 250 نفرکشته شده اند ما باید کدام راباورکنیم این عملکردها ودادن امارهای چند ده برابری چیزی جزاثبات نوکری ومزدوری برای بورژوازی نیست ومیخواهد با این گونه امارها خودرا درچشمان دشمنان ملتها خوب ومطیع نشان بدهد ولی بداند که امریکا هرچقدرهم برایش خوش رقصی کند وقتی زمانش برسد مثل دستمال کاغذی انها رابه سطل زباله می اندازد که کردهای سوریه جلو چشمان انهاست دراشرف که بودم بارها وبارها نوشتم وگفتم که هدف امریکا تجزیه عراق است ومیخواهد عراق رابه سه کشورسنی وشیعه وکرد تقسیم واین عمل درراستای خاورمیانه بزرگ است که برای عراق مناسب نیست باید بگویم رجوی وعضدانلو با این عملکرهایشون هیچ هدفی ندارند الا اینکه به تجزیه عراق سرعت ببخشند شاید که ازتغارامپریالیسم انهم ازنوع شکست خورده ووارفته اش چند گرمی ماست لیس بزنند ولی بدانند که این ماستها الوده به سم ومرگ موش است که انها را گرفتارمرگ زود رس میکند وخیردیگری برای انها متصورنیست

لینک به منبع

واکنش مریم عضدانلو رجوی به خبر اخراجش از فرانسه

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اخراج-مجاهدین-از-اروپا-ضربه-خردکننده-ب/

اخراج مجاهدین از اروپا ضربه خردکننده بر استخوانهای پوسیده مسعود رجوی

اخراج مجاهدین از اروپا ضربه خردکنندهعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم نوامبر 2019:… مثل هیتلرکوره های آدمسوزی آنهم دروسط پایتختهای اروپایی درروز روشن وجلو چشمان مردم بخصوص کودکان راه انداخت که تاثیرات منفی زیادی روی روح وروان مردم اروپا گذاشت و باعث اعلام انزجار آنها شد و مواد منفجره به اسم تروریست درجیب آشپز رجوی گذاشته وگفت کار ایران است.  خوشبختانه فرانسه متوجه شده که کارکرد آنها درفرانسه چقدرمخرب وبرای مردم فرانسه وسیاستهای دولت ویران کننده است. دیشب چند خبرخوندم که نوشته بود دولت فرانسه با حضورمکرون رییس جمهور جلسه شورای امنیت تشکیل داده وتصمیم به اخراج مجاهدین از فرانسه گرفته. اخراج مجاهدین از اروپا ضربه خردکننده بر استخوانهای پوسیده مسعود رجوی 

اخراج مجاهدین از اروپا ضربه خردکنندهمجاهدین خلق از ویلپنت پاریس تا ناکجاآباد 

اخراج مجاهدین از اروپا ضربه خردکننده بر استخوانهای پوسیده مسعود رجوی

1- ضربه خرد کننده بر پیکر فرتوت رجوی وعضدانلو

رجوی وعضدانلوازسال60 درفرانسه مستقروازحمایتهای بی دریغ فرانسه برخورداربود وفرانسه مرکز انقلاب ایدئولوژیک عضدانلو وعملکردهای انها بود ودراین سالیان ازهیچ دخالتی درفرانسه رویگردانی نکرده وانواع میتینگها ونشستها ومراسم رابادست باز اجرا وتحت حمایت سرویسهای فرانسه ازانجا برعلیه ملت ایران توطئه واقدام میکردند درحقیقت باید گفت سیاست مماشات وحمایت فرانسه باعث شده بود تا رجوی وعضدانلو با خیال راحت کارهای ضد وطنی وضد مردمی را پیش ببرند ودرانتخابات فرانسه با حمایت ازخانم رویال وپخش برگه های انتخاباتی ، انتخابات فرانسه را الوده به پولهای کثیف عربستان بکنند ودراروپا با بازکردن خیریه دست به پولشویی زده وباعث شده بودند که سرویسهای جاسوسی اسراییل بادست بازتری فرانسه را مورد تاخت وتازخود قرارداده وپولهای کثیف وشسته نشده به میزان ده میلیون دلاردرزیروان حمام مریم عضدانلو پنهان کنند وبعد ازاینکه مریم عضدانلو وتعدادی را دستگیرکردند

مثل هیتلرکوره های آدمسوزی آنهم دروسط پایتختهای اروپایی درروز روشن وجلو چشمان مردم بخصوص کودکان راه انداخت که تاثیرات منفی زیادی روی روح وروان مردم اروپا گذاشت و باعث اعلام انزجار آنها شد و مواد منفجره به اسم تروریست درجیب آشپز رجوی گذاشته وگفت کار ایران است.  خوشبختانه فرانسه متوجه شده که کارکرد آنها درفرانسه چقدرمخرب وبرای مردم فرانسه وسیاستهای دولت ویران کننده است. دیشب چند خبرخوندم که نوشته بود دولت فرانسه با حضورمکرون رییس جمهور جلسه شورای امنیت تشکیل داده وتصمیم به اخراج مجاهدین از فرانسه گرفته و سخنگوی ریاست جمهوری اعلام کرده که قراراست مجاهدین ازفرانسه اخراج بشوند. این تصمیم بسیارمهم وسرنوشت آنها را در اروپا تعیین تکلیف خواهد کرد.

بنده فکرمیکنم بدون هماهنگی و صحبت با سایرکشورهای اروپایی نبوده واین تصمیم احتمالا درکشورهای دیگراروپایی اجرایی بشود. اروپا مجبوراست چشمان خودراباز وتصمیم درست بگیرد زیرا که سازمان مجاهدین با دادن پولهای عربستان به شخصیتها وسیاستمداران وپارلمانترها واحزاب اروپا باعث شده سیاستمداران اروپایی واحزاب الوده شده وسیاستهای اروپا رابه بیراهه ببرد وقتی به حزب دست راستی وفاشیستی وخارجی ستیزاسپانیا توسط الخو ویدال 800هزاردلار انچیزی که برملا شده پول ترزیق میکند سیاستهای انکشوررا الوده کرده وباعث رشد وبروز فاشیسم دراروپا میشود حال معلوم نیست به احزاب دیگراروپا چقدرپرداخت کرده است ازطرف دیگربا مستقرشدن درالبانی وبخدمت گرفتن باندهای مافیایی ودولتمردان فاسد ومافیایی البانی براحتی انها را وارد اروپا  کرده ومافیا دراروپا راتقویت  وفرهنگ واقتصاد وسیاست اروپا راالوده به مافیا کرده ومیکنند ازهرطرف که به موضوع نگاه کنیم تصمیم فرانسه کلان ضربه واستراتژیک به موجودیت مجاهدین وکیس حقوقی وحقیقی انهاست که تاثیرات منفی درروابط انها با سایرکشورها وسیاستمداران اروپایی میگذارد ورجوی وعضدانلورا اچمز وبه البانی میراند ودست انها را تمام عیارمی بند د بنظربنده این تصمیم ضربه خرد کننده برپیکرفرتوت رجوی وعضدانلو ست که اثاران بزودی هم درروابط با اروپا وهم با البانی وهم با سایرین بخصوص درداخل تشکیلات برروی نیروها را شاهد خواهیم بود این ضربه تشکیلات پوسیده را له ولورده خواهد کرد وانگیزه وتوان راازانها گرفته وگوشه نشین کرده وجمع کردن اثارتشکیلاتی وایدئولوژیک ان را رجوی وعضدانلو که سهل است خود خدای رجوی باید بیاید وجمع کند بنده ضمن استقبال ازاین تصمیم که انرا درراستای منافع ملت ایران علی رغم تمامی سیاستهای ضد ایرانی وضد مردمی دولت فرانسه میدانم باید گفت با اخراج مجاهدین همانطورکه دولت فرانسه اعلام کرده کمررجوی وعضدانلو شکسته خواهد شد ودیگرنمیتوانند کمرراست کنند

لینک به منبع

2- بازی مریم عضدانلو با استخونهای پوسیده مسعودرجوی

دیشب درسایت مجاهد نوشته بود پیام شماره 15 مسعود رجوی وقتی خوندم ازعمل ابلهانه وناشیانه خانمهای شورای رهبری وعضدانلو شاخ در آوردم چون درپیام یک خط ازفرهنگ وادبیات رجوی درآن دیده نمیشود وتماما توسط یک فرد بیسواد وبدون ادبیات نوشته شده که هیچ سعی نکرده حداقل ازفرهنگ وادبیات رجوی دربعضی ازسطورویا کلمات استفاده کند که بیانگرچند موضوع است

ـ این پیام برای همیشه وخیلی واضح وروشن ثابت کرد که رجوی دیگردرقید حیات نیست وتمامی ابهامات وشک وشبهه مرا تا این لحظه ازبین برد مگراینکه عکس ان ثابت بشود یعنی رجوی خودش بیاید ورسما انهم درتلویزیون مثل دوران صدام صحبت بکند
ـ افلاس ودرماندگی سازمان مجاهدین وشورای مقاومت رجوی را میرساند که ازروی نیاز مجبورشده اند اینطورناشیانه وبه دروغ پیامی راازاو منتشر کنند
ـ چند هفته است که عراق ولبنان صحنه اعتراضات است واینکه پیام رجوی بعد هفته ها انهم درباره عراق ولبنان منتشرشده وایران را عامل فتنه منطقه شمرده وعامل اصلی یعنی قانون اساسی قومی وقبیله گی که امریکا وانگلیس وفرانسه عامل ان هستند رانادیده میگیرد نشان ازتحلیلهای غلط وفهم نکردن شرایط سیاسی ست که میخواهند با این پیام عمل خود رامشروع جلوه بدهند
ـ بیانگرمسله داری نیروهای تشکیلاتی درباره خط وخطوط استراتژیک منطقه بخصوص عراق ولبنان است که چون خودشون نتوانسته اند جواب ونیروها را قانع کنند دست به اینکارزده اند تا نیروها را کمی ساکت وازمسئله داری نجات بدهند
ـ سراسیمگی ودست پاچگی انها درنوشتن چنین پیام ابتدایی وخنده اوردرباره عراق ولبنان نشان ازشکست انها دارد بنده که نوشتم سو استفاده از خواسته بحق مردم وکشاندن این کشورها به اشوب شکست خواهد خورد که امروز درخبرها از حملات نیروهای امنیتی وارتش بعد از شناسایی عوامل فتنه به انها ودستگیری ها خبرمیدهد که حاکی از اقدام دولت عراق ونیروهای نظامی وانتظامی وشکست دادن انهاست وقطعا این توطئه را ازبین خواهند برد بهمین دلیل عضدانلو میخواهد اززیربارشکست دربرود وانرا با این پیام گردن رجوی بی اندازد واینطورالقا کند که بدستوروبراساس خط رهبر عمل وموضع گرفتیم
ـ بیانگرسقوط اخلاقی وفرهنگی وسیاسی وشخصیتی عضدانلوست که ازاستخونهای پوسیده رجوی هم سو استفاده میکند
ـ مشخص میشود که چرا عضدانلو مرگ رجوی را رسما اعلام نمیکند دقیقا بخاطرهمین سو استفاده ونیاز اوبه پنهان کاری ست تا هروقت نیاز داشت سواربراستخونها وخاک قبر رجوی بشود مثل همین پیام شماره 15 دیروز

اما سوال این است چرا درچنین شرایطی عضدانلو دست به جعل پیام زده است وسمت وسوی شرایط بکدام سمت است ؟

ـ بولتون رفته ومهره سوخته وغیرقابل استفاده برای انهاست
ـ جولیانی با داستان اوکراین گیت ابروباخته وزیرتیغ کنگره واستیضاح ترامپ است وفسادهای اخلاقی ومالی اوبرملا شده ودرامریکا حامیان اصلی راازدست داده
ـ امریکا قادربه انجام کاری نیست ومنطقه راازدست داده است
ـ عربستان وامارات که اوضاع انها دیگرقابل طرح وبیان نیست
ـ نتانیاهو بازی را باخته وباید گفت جای اوزندان وازصحنه سیاسی رفتنی ست ودولتش گرفتارونمیتوانند دولت تشکیل بدهند وبا انواع مشکلات روبرو هستند
ـ اسد درجریان حمله ترکیه پیروز شد ورهبران خائن کردها ابروباخته وبازی وفتنه کردی ازبین رفت
ـ ازهمه مهمتراین که دولت فرانسه گفت مجاهدین را ازفرانسه اخراج خواهم کرد که دراینباره چندروز پیش نوشته وتوضیح داده ام
تمامی این مسایل ومشکلات دیگرکه نیازبه اشاره ندارد ونارضایتی های داخلی عضدانلو وزنان شورای رهبری ومردان تصمیم گیررا وادارکرده که عضدانلو ازاستخونهای پوسیده رجوی هم نگذرد واز ان سو استفاده کند باید به او گفت سنگ قبررجوی اگروجود داشته باشد چون درعربستان سنگی نمی گذارند ولی اگرداشته باشد برای عضدانلو حکم قالیچه سلیمان نیست ونمیتواند سواربر سنگ قبر جولان بدهد وپروازکند

اخراج مجاهدین از اروپا ضربه خردکننده بر استخوانهای پوسیده مسعود رجوی 

***

مریم رجوی خودشیفتگی جنایت خیانت مزدوری وطن فروشیزوربای آلبانی 

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgمسعود خدابنده، هافینگتون پست: مریم رجوی – ملکه تبلیغات مجاهدین خلق – خدمات خود برای دشمنان ایران را آگهی میکند

آروزهای برباد رفته مریم رجوی مجاهدین خلق ایرانThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

رجوی دست بدامن انگلیس شدرجوی دست بدامن انگلیس شد

“Forced confession” session in Terror camp in Albania Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian governmentThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکامواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکا

پیام اخیر رجوی (زوزه های شغال)پیام اخیر رجوی (زوزه های شغال)

همپالگی رجوی ابوبکر البغدادی به درک واصل شدهمپالگی رجوی ابوبکر البغدادی به درک واصل شد

همچنین: