وحشت باند رجوی ازسیاست های ایران

وحشت باند رجوی ازسیاست های ایران

وحشت باند رجوی از سیاست ایرانصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و سوم ژانویه 2022:… شما درکنار مجموعه ی بزرگ جبهه ی نامتحد ضدانقلاب اگر قادرید، آمریکا واروپا را ملزم کنید که قرار دادهایی دراین سطح- سطحی که با چین وروسیه  داریم یا خواهیم داشت- با ما داشته باشند وآنگاه ببینید که ما چه استقبالی ازآنان خواهیم کرد. بله! ما خودبخود دشمن کشور خاصی یا برعکس عاشق چشم وابروی کشور خاص  دیگرنیستیم واین کشورهای بزرگ هستند که با پیشنهادات انسانی تر، میتوانند جای کشورهای دیگر را درروابط خارجی ما بگیرند. وحشت باند رجوی ازسیاست های ایران درهمکاری با شرق 

اقدامات دولت ایران در چهارچوب برجام استاقدامات دولت ایران در چهارچوب برجام است

وحشت باند رجوی ازسیاست های ایران

02/11/1400

سفر رئیس جمهور ایران به روسیه، وزیر امور خارجه به چین و برگزاری مانور مشترک ایران ، چین و روسیه درآبهای جنوب ایران ، باند رجوی را هم مانند دیگر دشمنان منافع ملی ایران دچار وحشت کرده  است.

درسرمقاله ی یکی ازوبسایت های اصلی این فرقه ی ضد ملی میخوانیم:

” سفر دو روزهٔ رئیسی به‌روسیه به‌پایان رسید، ولی طوفان اعتراض و استهزا که در رابطه با این سفر برخاسته، هم‌چنان جریان دارد “.

از اینکه طوفان اعتراض واستهزا ازطرف رسانه های متعدد فارسی زبان که هرکدام سخنگوی یکی ازجزیاناتی هستند که به چیزی جز انزوای شدید ایران ومجبور به تسلیم شدنش دربرابر نظام سلطه گر آمریکا راضی نیستند، واقعیتی است که بروز کرده و اتفاقا این جریانات داخلی واقع در این مجموعه، صاحب بیشترین تعداد روزنامه ومجله هستند وازآزادی کاملی دراشاعه  ی چین ستیزی وروسیه هراسی دارند وطبیعی است که بیشترین مطالب دراین مورد، ازطرف آنها منتشر شود که میشود.

مشکل شما و همفکران ساکن داخل و خارج ازکشور شما دراین است که تضاد های درون ضدخلقی موجود دربین تان طوری است که با وجود اینهمه جنجال سازی ها ، هیچ دستآوردی را که بنفع امیال کثیف تان باشد ، متصاحب نمیشوید!

دوباره :

” نه تنها تمسخر «دست‌آوردهای سفر ابراهیم رئیسی» شبکه‌های اجتماعی را انباشته، بلکه حتی رسانه‌های حکومتی هم بر موارد متعدد برخورد تحقیرآمیز روسیه و رئیس‌جمهور این کشور با رئیسی انگشت گذاشته و آن را زیر سؤال برده‌اند”.

با تاسف تمام باید گفت که افراد  کم سواد حضوری بیشتر از عقلا وخردورزان دراین شبکه ها دارند!

اما آن رسانه ها که به تخریب نتایج مسافرت رئیس جمهور مشغول اند ، اینک رسانه های حکومتی شمرده نمیشوند ومتاسفانه کم وبیش همان راهی را میروند که فرقه ی رجوی بعنوان دشمن غدار مردم ایران میرود!

از صدام تا بن سلمان ، از ترامپ تا بایدن

باز :

” رژیم خود را برای مرحله بعد از شکست مذاکرات که تشدید تحریم‌ها و خفگی اقتصادی را به‌دنبال دارد، آماده می‌کند تا راه نفسی از جانب شرق (روسیه و چین) برای خود باز کند. رژیم می‌کوشد یک جبهه سیاسی در ائتلاف با چین و روسیه در مقابل جبهه آمریکا و اروپا ایجاد کند و با فشارهای آن جبهه مقابله کند “.

وحشت باند رجوی از سیاست ایران

اگر شکست مذاکرات وین درکار است، رژیم همان کاری را میکند که بایدبکند:

افزودن بر دایره ی دوستان ومتحدان ولو موقت ودرکنار آن تلاش بی وقفه برای سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی که تنها با انجام اقدامات عاجل درسمت وسوی صنعتی کردن کشور و ارتقای سیستم کشاورزی دردرجه ی اول واستفاده ازپتانسیل های کشورهایی که دشمنان ما با آنها هم دشمن بوده و قهرا وبصورت ناخواسته درد مشترکی داریم ، از اولویت های ماست وبدون لحاظ این اولویت ها انجام کار سترگ تامین زندگی مردم مقدور بنظر نمیرسد.

ضمنا شما درکنار مجموعه ی بزرگ جبهه ی نامتحد ضدانقلاب اگر قادرید، آمریکا واروپا را ملزم کنید که قرار دادهایی دراین سطح- سطحی که با چین وروسیه  داریم یا خواهیم داشت- با ما داشته باشند وآنگاه ببینید که ما چه استقبالی ازآنان خواهیم کرد.

بله!

ما خودبخود دشمن کشور خاصی یا برعکس عاشق چشم وابروی کشور خاص  دیگرنیستیم واین کشورهای بزرگ هستند که با پیشنهادات انسانی تر، میتوانند جای کشورهای دیگر را درروابط خارجی ما بگیرند.

مجددا :  

” نظریه اقتصادی به‌عنوان هدف اصلی نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد، چرا که روسیه که خود تحت تحریم‌های کاتسا با وضعیت اقتصادی وخیمی روبه‌روست، نمی‌تواند مشکل‌گشای اقتصاد محتضر رژیم باشد “.

اگر نمیتواندد، دلواپسی شما ازبهر چیست؟

در زمنی که ما میدانیم که روسیه دوبرابر مصرف خود غله و خوراک دام تولید میکند وما به این فرآورده ها وهمچنین  تکنولوژی  وقدرت برتر نظامی او اهمییت زیادی میدهیم.

ضمنا منهم ازمشکلات داخلی روسیه- والبته از سیاست خارجی مقتدرانه وقدرت نظامی اش- اطلاع دارم ومیدانم که این وضع بد داخلی آن کشور، حاصل غلبه ی باند های مافیایی برآن کشور است که یلتسین دائم الخمر ووطن فروش به کمک کارشناسان آمریکائی بر آن تحمیل کرد وروسیه ای که غنی ترین کشور جهان با مردمانی تحصیل کرده است ، چاره ای جز برچیدن این فساد وتبدیل شدن به قدرت اول یا دوم جهان ندارد.

مجاهدین رجوی زیر آوار مذاکرات وین

همچنین :

“ایجاد جبهه با چین و روسیه در برابر غرب، به‌لحاظ سیاسی نمی‌تواند مطرح باشد، چرا که بر اساس اصل تعادل‌قوا به‌عنوان پایه اصلی مناسبات بین‌المللی، این دو کشور نه تنها به‌خاطر رژیم در مقابل آمریکا و اروپا قرار نمی‌گیرند”.

غرب تا میتواند این دوکشور را اذیت میکند وبنابراین این دو ناچارند که دربرابر غرب متحد شوند و اگر ایران و بعضی ازکشورها هم که مورد تعرض غربند به این پیمان بپیوندند فبها!

راست آنست که آمریکا و اروپا بدون تمایل ایران، روسیه وچین دربرابر آنها ایستاده اند  و راهی جز اتحاد عمل درجلوی این کشورها باقی نگذاشته اند!

صابر  تبریزی

وحشت باند رجوی ازسیاست های ایران

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آژانس-بین%e2%80%8cالمللی-انرژی-اتمی-و-مریم-رج/

باند رجوی با هرچیزی که ایران بکند، مخالف است

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مواضع مریم رجویصابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهاردهم سپتامبر 2021:… توافق اخیر ایران با رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی دایر بر نحوه ی کارکرد دوربین های تعبیه شده درمراکز اتمی ایران  با بی میلی باند رجوی مواجه شده واین گروه ضد ملی ضمن اینکه این کارهای ایران را نپسندیده، آنرا عقب نشینی ای دانسته که لاجرم  نتیجه گرفته که این کار پیآمدهایی بضرر حکومت ایران خواهد داشت. البته به حکم تجارب متعدد موجود،  فرقه ی رجوی درصورت راه ندادن مدیر کل آزانس به ایران ، بازهم حرف هایی میزد و آنرا محکوم میکرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مزخرفات رجوی  

مریم رجوی برجامصابر تبریزی، سال 2017: خانم مریم رجوی! بالاخره برجام “ثبات” است یا “جام زهر”؟

باند رجوی  با هرچیزی که ایران بکند، مخالف است

23/06/1400

توافق اخیر ایران با رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی دایر بر نحوه ی کارکرد دوربین های تعبیه شده درمراکز اتمی ایران  با بی میلی باند رجوی مواجه شده واین گروه ضد ملی ضمن اینکه این کارهای ایران را نپسندیده، آنرا عقب نشینی ای دانسته که لاجرم  نتیجه گرفته که این کار پیآمدهایی بضرر حکومت ایران خواهد داشت.

البته به حکم تجارب متعدد موجود،  فرقه ی رجوی درصورت راه ندادن مدیر کل آزانس به ایران ، بازهم حرف هایی میزد و آنرا محکوم میکرد .

درهر صورت، صفت عمیقا فرقوی این جریان حکم میکند که در هر رویدادی او برنده باشد وطرف مقابل بازنده!

اگر هم عملا چنین نباشد، باید با سماجت توی چشم مردم بگویند که چنان است که ما گفتیم ولاغیر!

چرا که درد این باند تبهکار ، درد مسائل هسته ای و… ایران نیست وعلاج دردش را در تقدیم دو دستی ایران به مسعود ومریم میبیند ولاغیر!

کاری که امکان تحقق ان درحد صفر است : شتر درخواب بیند پنبه دانه ؟ گهی لف لف خورد گه دانه دانه!

این سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق سرمقاله ی اصلی اش را به موضوعی که مورد توجه این یادداشت کوتاه است ، اختصاص داده وچنین نوشته است :

” یک حکومت با ثبات برای مسائل استراتژیک، خطی مشخص در پیش می‌گیرد، بهای آن را می‌پردازد و تمام امکاناتش را برای پیشبرد آن بسیج می‌کند. اگر رژیم آخوندی از ثبات حداقلی برخوردار بود باید یکی از دو مسیری را که پیش رویش است بر می‌گزید: -یا باید تصمیم می‌گرفت برای لغو تحریم‌ها بهای دست کشیدن از برنامهٔ موشکی و منطقه‌یی را بپردازد؛ -یا باید برای حفظ نیروها و انسجام حداقلی خود، تحریم‌ها و ارجاع به شورای امنیت را به‌جان می‌خرید و زیر میز مذاکرات وین می‌زد و … “

ارزیابی میزان ثبات وعدم ثبات حکومت ایران در صلاحیت این یادداشت کوتاه نیست ولی بطور اجمالی میتوان گفت که حکومت ایران هم مثل بقیه، به تحلیل سود وزیان های اقدامات خود میپردازد وبا تحلیلی که ازاوضاع دارد و بالحاظ اهمیتی که به موضوع خاصی میدهد ، امکانات خود را بسیج میکند واین بسیج کردن با توجه به اهمیت موضوع میتواند درحد عادی یا با تمام قوا باشد.

دیگر اینکه کور خوانده اید آقا یا خانم سرمقاله نویس!

هیچ دلیل ومنطقی وجود ندارد که ایران بر سر منافع دفاعی اش وجلوگیری از اشغالگری های اسرائیل واشاعه ی تروریزم در مرزهایش ، گذشت ومعامله ای انجام بدهد.

دراین مورد ابدا خوش خیال نباشید که ایران موشک های بازدارنده اش را برچیند ویا به مدرنیزه کردن آنها نپردازد .

چرا که با دست زدن به این اشتباهات مهلک ، ایران به طعمه ی بادآورده ای برای صهیونیزم وتروریزم جهانی که سرکرده اش آمریکا وشماها پادوان آن هستید تبدیل میشود.

درثانی، ایران مذاکرات وین را صرفا وصرفا در راستای فعالیت های اتمی- با لحاظ وقبول محدودیت ها و مزایایی که دراین عرصه هست – قبول دارد ودر غیر اینصورت- صورتی که مسائل نامرتبط به فعالیت های هسته ای ایران باشد- حضوری دروین نخواهد داشت!

آدم تعجب میکند که چرا دنیای سلطه گر درحال دندان ریزی وچاکران آنها که یکی هم باند رجوی باشد، چرا نمیخواهند این پیام روشن ایران را دریافت کنند.

دوباره :

” اما اکنون نزدیک به ۸ماه از مذاکرات وین گذشته و هنوز مذاکرات در سردرگمی قرار دارد و آژانس هم می‌گوید رژیم هیچ پاسخی در رابطه با سؤالاتش نمی‌دهد. ” این وضعیت نشان از ضعف و شکنندگی رژیم دارد؛ واین‌که تا چه حد ذخایر استراتژیکش به‌انتها رسیده که نمی‌تواند خط مشخصی در پیش گیرد. این ضعف و شکنندگی هم نه‌ حاصل بحرانهای بین‌المللی، بلکه حاصل ۴۲سال کشاکش و نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم است که اکنون آن را هر چه فرسوده‌تر و ضعیف‌تر کرده و به نقطهٔ کنونی رسانده”.

دلیل این سر درگم بودن مذاکرات آن بود که ایران بصورت ساده ومنطقی ازآمریکا میخواست ومیخواهد که به برجام برگشته وتحریم های مربوطه را لغو کند و امریکا بجای اجابت این درخواست بحق به حاشیه رفته و پیشنهاد قطع تهیه ی لوازم دفاعی ومبارزه با تروریزم را میداد که صد البته مقبول نمیافتاد واین مسئله هیچ ربطی به میزان تاثیر خیانت های باند رجوی نداشته ومردم هم اگر خواستی دارند، درراستای مخالفت با تقویت بنیه ی دفاعی کشور نیست!

صابر  تبریزی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-رجوی-،-زیر-آوار-مذاکرات-وین/

مجاهدین رجوی زیر آوار مذاکرات وین

مجاهدین رجوی ، قادر به بیرون آمدن از زیر آوار مذاکرات وین نخواهند بودصابر تبریزی، ایران اینترلینک، دهم آوریل 2021:… درمیان دوستان مردم ایران، افراد بیطرف وحتی دشمنان ما ، کسی منکر موفقیت های  نسبتا درخشان مذاکرات  اخیر وین نبوده الا روسپیان سیاسی و مجاهدین خلقی که دروغگویی و بی حیایی به سرشت آنها تبدیل شده وبا نشر مطالب خلاف واقع ، تلاش دارند که این پایداری ایران وموفقیت هایش را منکر شده ووعده ی سر خرمن بخود بدهند. وقتی که تنها صحبت از برجام باشد ، مذاکرات وین دراین مورد از سرعتی قابل توجه برخوردار است والبته ایران نمیخواهد وتوقع هم ندارد که پیشرفت سریعی در سایرمسائل  انحرافی رخ دهد. مجاهدین رجوی ، قادر به بیرون آمدن از زیر آوار مذاکرات وین نخواهند بود 

مجاهدین رجوی ، قادر به بیرون آمدن از زیر آوار مذاکرات وین نخواهند بودمجاهدین رجوی ، قادر به بیرون آمدن از زیر آوار مذاکرات وین نخواهند بود

21/01/1400

درمیان دوستان مردم ایران، افراد بیطرف وحتی دشمنان ما ، کسی منکر موفقیت های  نسبتا درخشان مذاکرات  اخیر وین نبوده الا روسپیان سیاسی و مجاهدین خلقی که دروغگویی و بی حیایی به سرشت آنها تبدیل شده وبا نشر مطالب خلاف واقع ، تلاش دارند که این پایداری ایران وموفقیت هایش را منکر شده ووعده ی سر خرمن بخود بدهند.

دراین مورد ، یکی از رسانه های این باند وطن فروش چنین نوشته شده است :

” دور دوم مذاکرات برای احیای برجام، روز جمعه ۲۰فروردین در وین پایان یافت. هنوز هیچ اثر ملموسی از گشوده شدن بن‌بست دیده نمی‌شود. خبرگزاری رویترز طی تفسیری در پایان نشست وین خاطرنشان کرد که طرفین انتظار ندارند پیشرفتی سریع طی این دور از مذاکرات حاصل شود. علت اصلی این قضیه، تنیده شدن موضوع با جنگ و دعوای درونی رژیم است که به‌خصوص در پیش بودن نمایش انتخابات رژیم به‌آن ضریب زده است”.

آیا اعلام آمادگی آمریکا برای قبول پیشنهاد روسیه، چین واروپا که برای جلوگیری ازوقفه درمذاکرات واحیای مجدد برجام به هر نحو ممکن ، اثری ملموس نیست ؟

آیا قبول صدور 2میلیون بشکه نفت از طرف ایران که مدتی قبل تصورش هم سخت بود ، ایران را به میزان زیاد ازتنگناهای مالی خارج نخواهد کرد وبمنزله ی شکست فشار حداکثری آمریکا محسوب نمیشود؟

وقتی که تنها صحبت از برجام باشد ، مذاکرات وین دراین مورد از سرعتی قابل توجه برخوردار است والبته ایران نمیخواهد وتوقع هم ندارد که پیشرفت سریعی درسایرمسائل  انحرافی رخ دهد.

بعبارت دیگر، طرف ایرانی رغبتی به طرح مسائل حاشیه ای ندارد تا عجله ای هم در پیشرفت آن داشته باشد.

طرف ناقض برجام گنجاندن موضوعات غیر برجامی ومخصوصا هدف قرار دادن توان  مشروع دفاعی ومخصوصا موشکی ایران را مد نظر دارد که ایران قبول ندارد ودراین شرایط حتی موفق به تحمیل قسمتی از حقوق ضایع شده ی خود میباشد و آیا این امر میتواند معنی غیر موثر بدهد یا آوار وحشتناکی است که بر سر رهبری مجاهدین خلق ویران شده وتوان حرکت وادامه ی زندگی را ازاو گرفته است؟

موضوع انتخابات 1400 ریاست جمهوری ایران هم میتواند مطرح باشد ولی این مسئله درمقایسه با موضوع صحبت ما فرع بر قضیه است وجریان هرچه باشد ، ایران را ازاصل اعاده ی حقوق خود منحرف نخواهد کرد.

دوباره :

“خبرگزاری ژاپنی کیودو روز پنجشنبه، گزارش داد که رژیم یک طرح ابتکاری گام به‌گام را به‌طرفهای مقابل ارائه داده است. یک مقام ارشد رژیم به‌شرط ناشناس ماندن به‌این خبرگزاری گفته است: «اگر آمریکا در کمتر از دو ماه قادر به‌انجام یک توافق با رژیم ایران قبل از اتمام ضرب‌الاجل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نباشد، دیگر هرگز تضمینی برای رسیدن به‌یک توافق با تهران وجود نخواهد داشت… اگر آمریکا این فرصت اندک را از دست بدهد، آنگاه تمامی طرف‌ها باید ۷ماه صبر کنند تا دولت جدید برای مذاکرات آماده شود “.

قسمتی ازمنویات ایران برآورد شده ومیشود ومطمئن باشید ، قضیه به هر مسیری که کشیده شود ، مانع برآورده شدن حقوق حقه ی ایران نخواهد شد.

بخصوص اینکه تصمیم سازان اصلی ایران ، هیچ تمایلی برای کوتاه آمدن از مواضع اصلی خود ندارند.


دلواپسیان واکسن امریکایی انگلیسیمریم رجوی و کرونا . وعده سرنگونی از صدام تا بولتون. از ارتش آزایبخش تا ویروس کرونا


ونیز :

” … نفس رژیم به‌خاطر تحریم‌ها به‌شمارش افتاده؛ مکیدن شیرهٔ حیاتی مردم برای تأمین هزینه‌های سرکوب و صدور تروریسم به‌نهایت خود رسیده .. از سوی دیگر تن‌دادن به‌مذاکره در شرایط تعادل‌قوای موجود معنایی جز کوتاه‌آمدن از توان هسته‌یی، پروژهٔ موشکی و دخالت‌های منطقه‌یی و نقض حقوق‌بشر ندارد…؟ “

من حیث المجموع، اوضاع بنفع منافع ملی ایران به پیش میرود  وبا تمهیداتی که اندیشیده شده و شکستی که فشار حداکثری آمریکا متحمل شده، ما مردم ایران روزهایی بدتر از چند سال گذشته را تجربه نخواهیم کرد ودرعوض گشایش های مورد اعتنایی درکارمان خواهد بود و هر روزی که میگذرد تناسب قوا بنفع ما چرخش پیدا کرده ومیکند .

اولا ما توان هسته ای بیشتر ازآنچه که دربرجام قبول کرده ایم داشته باشیم ، نمیخواهیم.

ثانیا مسئله ی موشکی ومذاکره درمورد آن ابدا دردستور کار ما نیست .

ثالثا ، دشمنان ما مشکلی بنام رعایت شدن یا نشدن حقوق بشر درایران ندارند واگر حرفی میزنند، برای سرپوش گذاشتن به دیگر اقدامات شیطانی شان هست.

اینجانب برای متنوع تر کردن این یاد داشت خود، متن نوشته ای کوتاه را از یک رسانه ی اپوزیسیون غیر برانداز نقل میکنم تا قضیه درابعاد بزرگتر مورد بر رسی قرار گیرد وخواننده ی محترم ، توشه ای پربارتر ازاین یاد داشت بردارد :

” چند دیدار و جلسه فشرده برجامی در وین پایان یافت و دو هیات ایرانی و امریکائی به کشورهایشان بازگشتند تا جزئیات مذاکرات را با مقامات ارشد در میان بگذارند. در امریکا معلوم نیست نماینده ویژه و جدید امریکا در برجام گزارش خود را غیر از رئیس جمهور در اختیار چه کس و یا چه نهادی خواهد گذاشت، اما در ایران تکلیف روشن است. هیات ایرانی که سرپرستی آن را عراقچی معاون ظریف بر عهده داشت و بی شک در طول مذاکرات وین بی وقفه با تهران در تماس بود، گزارش کامل مذاکرات را با روحانی و ظریف و رهبر جمهوری اسلامی و احتمالا صالحی رئیس آژانس اتمی ایران درمیان خواهد گذاشت. در وین تفاهم هائی برای لغو تحریم ها و حتی اجرای لغو تحریم ها از یکسو و بازگشت مرحله به مرحله امریکا به برجام بدست آمده است. اجازه فروش و صادرات نفت ایران تا سطح دو میلیون بشکه در روز، سفر فوری نخست وزیر کره جنوبی به تهران برای به هم وصل کردن پیوندهای پاره شد و آزاد سازی 7 میلیارد دلار پول نفت ایران که در آن کشور توقیف است، … وعده هائی که روحانی و سخنگوی دولت و رئیس دفتر و معاون اول رئیس جمهور درباره تحولات مهم اقتصادی و ارزی در آینده نزدیک میدهند و یک سلسله نشانه های دیگر همگی نتایج مذاکرات وین است. سخنان سفیر چین در تهران روز گذشته که گفت چین در مذاکرات وین نقش سازنده ای برعهده داشت. قرار است جلسه بعدی برجام 26 فروردین تشکیل شود و دو روز پیش از آن، یعنی 24 فروردین لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران سفر می کند. روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از دیپلمات ها نوشت: «در ادامه دومین دور نشست کمیسیون مشترک برجام در وین گروه های تخصصی تحریم ها و غنی سازی اورانیوم در حال پیشرفت هستند. دیپلمات های ارشد دخیل در این گفتگوها روز جمعه توافق کردند که اقدامات اولیه در دو گروه کاری که برای بازگرداندن ایالات متحده و ایران به توافق هسته ای برجام انجام می شود در هفته آینده نیز ادامه یابد .لغو تحریم ها یک موفقیت ملی است، زیرا از بار فشار کمر شکن بر روی مردم ایران کم می کند و…”.

صابر  تبریزی

(پایان)

مجاهدین رجوی ، قادر به بیرون آمدن از زیر آوار مذاکرات وین نخواهند بود 

***

مقایسه احمقانه مسعود رجوی بقصد دلبری از شیخ سعودیAfter Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in Tehran

همچنین: