وحشت مریم رجوی از جداشدگان در آلبانی

وحشت مریم رجوی از جداشدگان در آلبانی

وحشت مریم رجوی از جداشدگان در آلبانیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هفتم آوریل 2019:… از همه مهم تر اینه که راستی چطور کوهی هستی که از چهار تا جدا شده در آلبانی و جاهای دیگر اینقدر بخودت میلرزی و شب و روز درحال پاک کردن عرق سرد از سر و روی خود هستی که حاضری تن به هرخفت و خواری و بی شرافتی و زد وبندی بدهی که همین چهارنفر در خیابونهای آلبانی یک برگه کاغذ در دست نگرفته و چیزی روی آن ننویسند.

وحشت مریم رجوی از جداشدگان در آلبانیمیکل روبین: مجاهدین خلق دوست امریکا نیستند. حتی ایرانیان ضد رژیم هم رجوی را نمیخواهند

لینک به منبع

رژیم لرزان چون علف هرز و مقاومت استوار چون کوه اورست

(وحشت مریم رجوی و مجاهدین خلقش از جداشدگان در آلبانی)

درطی سالیان یک جمله همیشه تکیه کلام مقاومت برحق رجوی و عضدانلو بوده است و انهم این است که رژیم شب و روز درحال لرزیدن و هراس است و مقاومت هم چون کوه استوار ایستاده است انهایی که اگاه هستند میدونند این حرفها برای دلخوش کنی است چه ترسی  دارد پول ندارد کشوربا هشتاد میلیون دردستش نیست نیروی نظامی و ادوات ندارد چرا باید  بترسد مگر در سال شصت ترسید مگردر فروغ جاویدان ترسید و لرزید این ما بودیم که از ترس نابودی تمام عیار از صحنه عقب کشیدیم و شکست را پذیرفتیم و ایا ازجنگ با عراق ترسید چرا درحمله امریکا وارد عراق شد چرا این همه موشک در زمان صدام به عراق و برسرما زد مگر نگفتی من جنگ را درست کردم ولی عراق ترسید و جواب نداد کسی که میترسد ایا به کشور دیگریکباره هشتاد موشک اسکاد درعرض یک ساعت به قرارگاه های ما میزند انهم زمانی که هر دوطرف اتش بس را 13سال است که امضاء کرده اند

همین حرفها را شب و روز درحال تکرارکردن است اینروزها درگیری وایستادگی دربرابرامریکا کرده اند و از جنگش هم نترسیده اند و بارها تکرار کرده اند که اگرامریکا دست ازپا خطا کند خواهیم جنگیدب گذریم از اینکه درسوریه وعراق درجنگ با تروریسم جلو تمام جهان ایستادند پس می بینیم که حرف رجوی لاطائلات ومزخرفات است اخوند هرچی باشد ترس ندارد حال میرسیم به مقاومت استوار اگراینقدر استوار هستی پس چرا از امریکا وکشورهای غربی میخواهی ایران را تحریم کنند از چی میترسی ؟ چرا خواهان جنگ و حمله هستی ازچی میترسی ؟

غیراز اینه که محاسبه میکنی ومی بینی اگر ترامپ برود دوران تو هم بپایان میرسد وبرای همیشه نابودشده و از صحنه روزگار حذف میشوی عمرتو بستگی به ترامپ دارد واقعا باعث ننگ است که عمر سیاسی یک سازمان (مجاهدین خلق ایران) و مقاومتی پنجاه ساله آخر و عاقبتش در بودن و نبودن ترامپ خلاصه شود ایا مایه سرشکستگی نیست ؟ لرزان کیست ؟ تا امروز که بنده ندیدم در ایران از تو حمایت کنند شاید در اینده بکنند تا امروز نکرده اند بخاطرنداشتن همین پایگاه مردمیست که به ادمخواران غربی وعربستان وامارات وا لسیسی پناه بردی میترسم کارت بجایی برسد که نیازمند حمایت قبیله های افریقا بشوی اما از همه مهم تر اینه که راستی چطورکوهی هستی که ازچهارتا جدا شده درالبانی و جاهای دیگر اینقدربخودت میلرزی وشب و روز درحال پاک کردن عرق سرد از سر و روی خود هستی که حاضری تن به هرخفت وخواری و بی شرافتی و زد وبندی بدهی که همین چهارنفردرخیابونهای البانی یک برگه کاغذ دردست نگرفته وچیزی روی ان ننویسند اصول ازادی را مدعی اسلام انقلابی و رهبرعقیدتی ومدعی ازادی درایران زیرپا میگذارد اگرترس نیست پس چیست ؟ راست میگه ازاینکه چون کوه ایستاده ازاینکارها ازاو سرمیزند راستی ازچی میترسی که شب وروز درکثافتکاری سیاسی وانسانی نمیگذاری حتی دولت البانی به انها کاربدهد وهویت حقوقی انها رابرسمیت بشناسد ؟ اینها همه علائم ایستادگی چون کوه است یا ترس ولرز؟

شنیدم که رجوی (رهبر مفقود مجاهدین خلق ایران) درچت بافرماندهان گفته بیرون کردن جداشده ها از آ لبانی برای ما مهم تر از بستن سفارت رژیم است  یعنی دنبال سرنگونی جداشده هاست وسمت وسوی جنگش نه رژیم خمینی بلکه جداشده ها هستند ولی جام زهرجداشده ها تمامی ندارد اینها رابیرون کنی جامهای زهردیگردرراه است  یکی ازویژگیهای اینگونه تفکرات فرافکنی ودغل ودجالیت وعوامفریبی وشارلاتانی ووارونه نشان دادن حقایق است درحالی که خودش ازدوتا جداشده که دنبال زندگی خود هستند اینقدرترسان ولرزان است خودرا مقاومتی چون کوه اورست میخواند ما درطول تاریخ نخوندیم وندیدیم که کسانی که سلاحهای نظامی دارند ازتیرکمان وفلاخن هزارنفرانهم درانطرف دنیا بترسند رجوی عضدانلو ازغاربیرون بیایید وارد دنیای سایبرشوید کسی رانمیشود دراین دنیا بیخبرنگه داشت ویا با وارونه گویی انها رافریب داد حال هرچقدرمیخواهید دیگران راترسو وخود را خرگوش شجاع نشان بدهید

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/فرق-مجاهد-زنده-و-مجاهد-مرده-در-فرقه-مریم/

فرق مجاهد زنده و مجاهد مرده (القاب در فرقه رجوی)

مجاهد مرده و مجاهد زنده از دنظر مریم رجوی علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و چهارم آوریل ۲۰۱۹:… فرق بین مجاهد زنده و مرده؛ در سازمان مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی. مجاهد زنده کیست : نرینه وحشی ؛ غرق درمسایل جنسی ؛ بریده ؛ مسئله دار؛ مفت خور؛ خون شهید ورهبری را میمکد ؛ اواره ومعتاد وقاچاقچی و گرسنه و وامانده و درمانده ازهمه جا ؛ بخاطرسیرکردن شکم به مجاهدین پناه اورده ؛ دروغگو وعلاف تن پرور و تنبل  ؛ خمینی زده ؛ …. مجاهدمرده: گوهربی بدیل ؛ گل سرسبد خلق  قهرمان ایران ؛ پیشتازواگاه ؛ عاشق برادروخواهرمریم ؛ با پای انقلاب مریم شبانه روز راه میرود. فرق مجاهد زنده و مجاهد مرده

وحشت مریم رجوی از جداشدگان در آلبانینگوئید کشته شدند ؛ بگوئید رجوی به کشتن داد !

لینک به منبع

فرق مجاهد زنده و مجاهد مرده (القاب در فرقه رجوی)

علی شیرزاد

علی شیرزاد، وطنم ایران

وقتی مجاهدین زنده هستند القابهایی دارند وقتی میمیرند القابها صد وهشتاد درجه فرق میکنند راستی چرا ؟میخواهیم ببینیم چرااینگونه است

قبل ازهرچیزی یاداوری کنم که تمامی کارکردهای رجوی وعضدانلو ازیک جا نشات میگیرد انهم منافع سازمانی ویا شخصی ویا خط سیاسی ایدئولوژیک است واین مسایل قطب نما ومعین کننده کردارورفتاربا نیروچه زمانی که زنده هستند وچه زمانی که میمیرند میباشد که درراس ان رهبری سازمان قراردارد که حفظ چهره او بهرقیمت است حتی اگرهزاران نفربمیرند ویا تحریم بشوند ویا جنگی اغازشود چیدن همه این مسایل درکنارهم نه بخاطرمنافع ملت بلکه منافع رجوی عضدانلوست کمی بیشتراین راباز میکنم

درسال ۸۵ یا ۸۶ بود یک روزبما بقول رجوی فرماندهان ومسولین گفتند فردا صبح با خواهرمژگان نشست دارید بنده تعجب کردم چون غیرمعمول بود رفتیم( ومژگان پارسایی مطرح کرد ازاین ببعد نه نقاط منفی بلکه نقاط مثبت همدیگر را نگاه میکنیم ) چرا چون اوضاع تشکیلاتی بهم ریخته بود ونیروها از فحش و بدبیراه و کتک وت ف در عملیات جاری وپروژه خونی ها بشدت دافعه پیدا کرده و به ضد خودش تبدیل شده بود دیدند نمیشود ادامه داد وبرای حفظ تشکیلات وچهره رهبری این حرکت رادرپیش گرفتند میگفتند برادر و خواهر همیشه نقاط مثبت ما را می بینند و با ان تنظیم میکنند ولی ما بخاطربرداشت غلط خودمون با نقاط منفی نفرات تنظیم میکنیم خلاصه شروع شد نفرات مشگل دار را یکی یکی به پشت بلنگو میاوردند و خانمهای شورای رهبری که تا دیروز طبق خواسته رهبری فقط تیر و تیغ و تپانچه نثارملت میکردند برای هر نفر دویست و سیصد نقطه مثبت که خودشون هرگز اعتقاد و قبول نداشتند را درتناقض تمام میشمردند و قرارشد نشستها همین طوری پیش برود از نشست که بیرون امدیم یکی ازدوستان بنده که باهم هم خیلی خوب بودیم از من سوال کرد هدف چیست گفتم گوش نده چند روزدیگه خودشون ازفریب خسته میشوند ودوباره بحالت اول برمیگردد اینها را اعلم میکنند که خود وخط سیاسی وایدئولوژیک به بن بست رسیده را در ببرند که این دوست که خداوند طول عمردررفاه واسایش بهش عطا کند رفته و بلافاصله حرفهای بنده راگزارش کرده و برای بنده دردسری درست کرد و چند روز نشست هرکاری کردند درباره اون دوست حرفی بزنم گفتم او هیچ حرفی هیچ وقت پیش من نزده این من بودم که جلورفته و این حرفها را به اوزدم که از داستانها بگذریم بعد مدتی تعریف وتمجید ازنفرات وبقول خودشون دیدن نقاط مثبت انقدرافتضاح و به ضد خودش تبدیل شد که تعطیل کردند پس مشخص شد اینکه نقاط مثبت افراد را بعد مردن می گویند برای چیست فریب و درست وخوب نشان دادن خط سیاسی وایدئولوژیک واینکه ببینید رهبری چه جرجیسهایی ساخته است وبه جسد یخ زده افراد هم رحم نمیکنند وتاهرکجا که بتونند ازانهم استفاده میکنند وماهیت افراد را بعد مرگ هم تعغیرودروغ ودغل بخورد مردم میدهند

میرسیم به فرق بین مجاهد زنده ومرده ؛ مجاهد زنده کیست : نرینه وحشی ؛ غرق درمسایل جنسی ؛ بریده ؛ مسئله دار؛ مفت خور؛ خون شهید ورهبری را میمکد ؛ اواره ومعتاد وقاچاقچی و گرسنه و وامانده و درمانده ازهمه جا ؛ بخاطرسیرکردن شکم به مجاهدین پناه اورده ؛ دروغگو وعلاف تن پرور و تنبل  ؛ خمینی زده ؛ گرفتار خانواده ؛ مزدوروزارت ؛ صاحب شعبه سپاه پاسداران در داخل مناسبات ؛ دست وپا چلفتی اگربیرون برود به گدایی وکارتون خوابی میرسد ؛ درداخل حرف وزارت راتبلیغ میکند ؛ پس شایسته است که تیروتیغ وتپانچه ورکیک ترین فحشها رابخورد تف باران بشود ودست وپایش بشکند ودهها مارک وتهمت دیگرکه بنفرات میزدند حالا همین مجاهد میمیرد چون نمیتواند حرف بزند میشود هرچیزی رانوشت وبه خورد بیرون داد که اخرین نمونه اش اکبرکلاته است میشود مجاهد وگوهربی بدیل ؛ گل سرسبد خلق  قهرمان ایران ؛ پیشتازواگاه ؛ عاشق برادروخواهرمریم ؛ با پای انقلاب مریم شبانه روز راه میرود والی اخر؛ جالبتر ازهمه اینه که درپایان هم میشود کسی که ضد خانواده بوده ودرجنگ باخانواده الدنگ مزدوروزارت بتمام وکمال ایستادگی کرده وبه خانواده تف انداخته است ؛ چرا چون تمام انقلاب مریم درهمین خانواده خلاصه میشود اگرذره ای شکاف بگذارد خودش نابود است بهمین دلیل وقتی فردهم میمیرد روی این اینقدرتاکید میکنند چگونه حجاب تاروپود حاکمیت دینی را تشکیل میدهد تاروپود تفکرات رجوی هم دررودررویی ونابودی وکنارزدن خانواده خلاصه میشود ولی ما که همدیگرراخوب میشناسیم دست رجوی وعضدانلو رابرملا وحرکتهایش را به بن بست میرسانیم

*** 

Mojahedin Khalq MEK Rajavi Cult Iranians in AlbaniaMojahedin Khalq MEK Rajavi Cult Iranians in Albania

اقدام ضدانسانی مجاهدین خلق علیه جداشدگان در آلبانیمفهوم ” کپسول زمان ” در فرقه مجاهدین خلق از نگاه نشریه آلمانی اشپیگل

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/استفاده-رجوی-و-عضدانلو-از-کودکان-درجنگ/

استفاده رجوی و عضدانلو از کودکان درجنگ برخلاف قوانین بین المللی است

کانون های شورشی مریم رجوی تروریسم مجاهدین خلق موساد علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و دوم آوریل ۲۰۱۹:… مریم عضدانلو فرقه رجوی گفتند بروید شعاربنویسید ماهم نوشته و فیلم گرفتیم و ارسال کردیم و قراربود به ما یک تا دو میلیون تومان پول بدهند که هیچ وقت هم ندادند ….طوری به شما کد میدهیم که هرگز دستگیر نمیشوید و فریبهای دیگر و درنهایت به آنها از طریق تلگرام نحوه ساخت کوکتل مولوتف و مواد انفجاری را آموزش داده اند و گفته اند بروید و به عنوان کانونهای شورشی این محلها را منفجرکنید و آتش بزنید و فیلم گرفته برای ما بفرستید اینها هم چند شعار نویسی کرده و فیلم فرستاده اند. 

کانون های شورشی مریم رجوی تروریسم مجاهدین خلق موساد یک “فرقه سیاسی” مخالف رژیم ایران، که یک کشور در داخل کشور آلبانی خلق کرده است

لینک به منبع

استفاده رجوی و عضدانلو از کودکان درجنگ برخلاف قوانین بین المللی است

 تاریخچه مختصری از استفاده ، به کشتن دادن کودکان توسط فرقه رجوی از سال ۱۳۵۸ تا کنون که کماکان ادامه دارد این بار نه نام کانون های شورشی کودگان را به بهانه پول فروان دادند مورد سو استفاده قرار می دهند و به هیچ عنوان صان کودکان بری مریم عضدانلو و رجوی ارزشی نداشته وندارد و نهایت که کشته شوند از خون انها استفاده می کنند .استفاده رجوی ازکودکان درجنگ برمیگردد به فازسیاسی که کودکان رابه اسم میلیشیا به جلو چوب و چماق و قفل وز نجیر امت پیشانی بسته با دستمال میفرستاد که در فاز سیاسی چقدر این نوجوانان زخمی و کشته میشدند .درفازنظامی هم انها را برای جنگ خیابانی میفرستاد که خیلی از انها دردرگیریها و خیلی ها هم درزندانها مردند از نوجوانان سیزده ساله بگیرتا به بالا و درعراق هم همین کودکان خودش را که سن انها ازچهارده ساله بود تا بالاترکه نوددرصد زیرسن قانونی بودند استفاده کرد . تعدادی هم زمان صدام از ایران امدند که تعدادی مشخص نشدند چی شدند برای این گفتم تا بدانید از قدیم همین کار را میکرد دیروز مصاحبه ای ازیک نوجوان خوندم که موقع دستگیری شانزده ساله بوده و اینکه ازچندسالگی او را فریب و جذب کرده بودند مشخص نیست در مصاحبه نحوه عضوگیری با تلگرام راشرح داد وگفت بما گفتند بروید شعاربنویسید ماهم نوشته وفیلم گرفتیم وارسال کردیم وقراربود بما یک تا دومیلیون تومان پول بدهند که هیچ وقت هم ندادند یعنی پول ان بچه ها راهم بالا کشیده اند ای نامردها حداقل پولشون رامیدادید چون ملت گرسنه اند کودکان رابا مطرح کردن میلیون فریب میدهد بچه هم که نمیداند درحال حاضرپول صد کیلو پیازاست فکرمیکند اگرمیلیون بهش بدهند تابه اخر عمرزندگی راحتی دارد بعد هم نحوه ارسال و اینکه ما طوری به شما کد میدهیم که هرگز دستگیر نمیشوید وفریبهای دیگر و درنهایت به انها ازطریق تلگرام نحوه ساخت کوکتل مولوتف وموادانفجاری را اموزش داده اند وگفته اند بروید وبه عنوان کانونهای شورشی این محلها رامنفجرکنید واتش بزنید وفیلم گرفته برای ما بفرستید اینها هم چندشعارنویسی کرده و فیلم فرستاده اند ولی از انجاییکه وزارت اطلاعات رابطه اینها را کنترل میکرده وقتی دیده اینها را برای انفجار میخواهند بفرستند انها را دستگیر و نگذاشته بیشتر عملی انجام بدهند می بینید نحوه کارعین داعش و تروریستهای دیگر است اولا کودک هستند دوما ازطریق شبکه های اجتماعی ووعده پول وارد میشوند وبه انها پول قول داده شده راهم نمیدهند مثل همین شخصیتهای ده شاهی عربی رامیاورد ودرپایان بخاطرپول دعواشون میشد ومیرفتند ولی این کودکان بدلیل سن کم نمیتوانند حداقل دعواهم بکنندوحق قول داده شده رابگیرند واموزش دادن مواد انفجاری وتشویق برای انفجارواشوب وکارهای تروریستی ایا داعش وطالبان والنصره غیرازاین عمل میکنند این بچه ها چه میدانند تعریف تروریسم چیست اگرهراشتباهی کنند ممکن است تعداد مردم کشته بشوند واقعیت اینه که عمدا ازاین کارها میکند چون کودک و چیزی راتشخیص نمیدهند ودرهرکاروهرجایی میشود ازانها استفاده کرد راستی چرا تلگرام وفیس بوک واینستا وسایرشبکه های اجتماعی اجازه چنین کاری رامیدهند ایا استفاده ازکودکان برای جنگ جنایت جنگی نیست چه قدرتهایی پشت این شبکه های اجتماعی هستند که انها اینچنین با دست باز کودکان رابه بازی میگیرند نکنه قدرتهایی که بدنبال ارتش های خصوصی هستند تاجهان رابه اشوب بکشند وکشتارراه بیاندازند پشت اینکارها وشبکه های اجتماعی هستند تابتوانند سلاحهای خودرابفروشند راستی چراشورای امنیت وسازمان ملل ودادگاه های بین المللی از اینگونه سو استفاده ازکودکان سکوت وهیچ کاری برای حفاظت ازکودکان نمیکنند ایا نباید چنین سازمانهایی که سالیان است کودکان رابازیچه مطامع ومنافع شخصی وگروهی خود قرارداده اند رامحاکمه کرد سازمانی که ید طولایی دراستفاده ازکودکان رادرپرونده خود دارد وازکشتارکودکان چند ماهه تا زیرهجده سال درعراق وسوریه ویمن حمایت ودست ادمکشان وجانیان رابا اسامی عشائر انقلابی وارتش ازاد وارتش مردمی پاک وطیب وطاهر میکند تاپولهای طیب وطاهرصهیونیزم وسرمایه داری وشیوخ عربی درحسابهایش ریخته شود وچشم روی پولشویی های ان ببندند نباید انتظارداشت که ازکودکان سربازگیری نکند وانها رادراتش تنورجنایت وقدروخیانت خود نسوزاند بله یکی ازکارهای رجوی وعضدانلو سربازگیری ازکودکان بوده وهست وملت نفهمیدند رابطه کودک سربازبا اسلام انقلابی وتوحیدی وخواهان جامعه بی طبقه توحیدی چیست ؟ ایا استفاده ازکودکان ازبطن توحید بیرون میاید یا ازبطن اسلام انقلابی و رهبرعقیدتی ؟؟؟

*** 

Saudi Arabia MEK Maryam Rajavi terrorism in CanadaMEK Terrorists Open New Front In Canada

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/پیام-رجوی-سراسر-آلوده-به-ترور-،-کشتار-و/

پیام رجوی سراسر آلوده به ترور ، کشتار و دروغ است

پیام رجوی سراسر آلوده به ترور ، کشتار و دروغ استعلی شیرزاد، وبلاگوطنم ایران، هفدهم آوریل ۲۰۱۹:… میگوید چاره کار در این است که پاسداران و آخوندها به هوا فرستاده شوند. آیا با این حرف به تجزیه طلبان و تروریستهای عربستان مثل الاهوازیه و خلق عرب و جیش های کذایی درسیستان و بلوچستان خط نمیدهد که درایران بکشید و بمب گذاری کنید؟ مگر بچه سلمان و ارباب اره ها نگفت ما جنگ و درگیری را بداخل ایران میکشیم؟ آیا حرف تو موافقت با دشمنان ملت ایران نیست؟ آیا حرفت دشمنی با ملت ایران نیست؟ بعد هم برای کشته های امریکایی روضه ام بتول میخواند و فاتحه میگیرد و یک کلمه از سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط امریکا و کشتار ۳۰۰ غیرنظامی ایران هیچ حرفی نمیزند راستی چرا؟

پیام رجوی سراسر آلوده به ترور ، کشتار و دروغ استAre The MEK And Regime Change Finally Running Out Of Road?

لینک به منبع

پیام رجوی سراسر آلوده به ترور ، کشتار و دروغ است

رجوی درباره سیل پیامی فرستاده که فقط تیتر حرفهایش را یادداشت کردم بیش ازیک صفحه شده که به تعدادی از انها اشاره و بررسی کوتاه میکنم تا دریک نوشتار تمام بشود

صحبت ازخلق محبوب کرده که دل وجانش فروریخته وکمک نکردن حاکمیت به سیل زدگان عرق شرم برپیشانیش نشسته است که دراین میانه پیامهای مریم مرحمی برزخمهای مردم وبخوانید خودش داشته است سوال اینه اگراینها که میگویی قبلا هم سوال کردم راستی چراپولهایی که به ادمخواران امریکایی میدهی تا ملت ایران رانابود کنند رابه سیل زدگان ندادی ؟ دوما پیامهای مریم ملت را عذاب نجات میدهد خونه های خراب انها رامیسازد ویا دردورنج انها راکم میکند چرا یک دلارکمک نکردی ؟ میدونی چرا چون این بلایی که ملت در۲۲استان گرفتاران هستند وقراراست امروز سیستان وبلوچستان وهرمزگان وکرمان وشهرها وروستاهای ان منطقه را ویران کند را فرصتی برای شورش مردم قلمداد میکنی تا به حاکمیت برسی که حرف وفکروتحلیلی یاوه است ؛ مگرتو نبودی بنام سخنگو واردشده وورود نیروهای نظامی را برای سرکوب تحلیل وگفتی انها رادرهم بکوبید حالا چی شده خواهان کمک نظامی ها شدی ؟ میگوید به این دلیل نظامی ها را رژیم برای کمک نیاورد تا مردم گرفتارسیل وبدبختی دست به شورش نزنند واقعا ادمی میمونه به این رهبرغارنشین چی بگه این همه فیلم وعکس را اگاهانه منکر میشود تا حرفی برای گفتن داشته باشد این رهبرتنها مقاومت انقلابی ست یا دروغگو وشیاد وانکارحقایق ؟ انهم دردوران سایبر مدعی ست حاکمیت دینی ازتحریم امریکا نهایت سود رابرد راستی چه کسی دراین سالیان خواهان تحریم بود ؟ پس نتیجه میگیریم تو عمدا تحریم راوسط کشیدی تا حاکمیت وخامنه ای بهترین وبالاترین سود راببرند یعنی این عملها طبق گفته خودت سود به حاکمیت رسانده است مثل فازنظامی که حاکمیت راتثبیت کردی ممکنه به مردم توضیح بدهی چرا اینقدربه حاکمیت خدمت میکنی ؟ بعد هم کلی ازاسلام وعلی وپیغمبروایه قران صحبت وبا دست اسلام برسروروی خود میکوبد که واویلا فرهنگ ایرانی ازبین رفت اسلام سیاسی وسمبلها وایات قران با کدامین فرهنگ ایران همخوانی دارد ؟ اسلام سیاسی دشمن فرهنگ ایرانی بوده وهست اگرطرفدارفرهنگ ایرانی هستی ممکنه بما بگویی رابطه توباسیاستمداران کثیف وادمکش وساطوربدست وارباب اره ها ی عربی وصهیونیزم وترامپ رهبربنیادگراهای بورژوازی چیست ؟ کدام یکی ازاینها برفرهنگ ایرانی همخوانی دارد ؟ مگراینکه معتقد باشی فرهنگ ایران را بچه سلمان وشیخک امارات وبوفالوی بحرین ونتانیاهوی صهیونیزم وجان بولتون ادمخوارتعریف ومینویسند دراینصورت حرف شما کاملا درست است بنده نزدیک به چهل سال باتو وتفکرات تو زندگی کردم ایا شد یکباراز اریوبرزن وخواهرش وماهان وفردوسی ومزدک ومازیاروبابک یاد کرده باشی ؟ هرگزچون انها رودرروی تعدی وتجاوزبه کشورما بودندچون دشمن اسلام سیاسی تو واخوندهای حاکم برایران بودند به این دلیل است که حاکمیت درکلیت واسلام تو اینقدردشمن فرهنگ ایران هستید انوقت دم ازایران وفرهنگ ایرانی میزنید ؟ بعد هم میگوید ما موافقیم که رییسی وسلیمانی به عاقبت صیادشیرازی ولاجوردی گرفتارشوند سوال اینه چرا نمیگوید ما خواهان مردن انها هستیم لاجوردی وصیاد را وسط میکشدبا این حرف این پیام رامیدهد که موافق ترور وکشتاراست که درجای دیگربه ان اشاره میکند ومیگوید چاره کاردراین است که پاسداران واخوندها به هوا فرستاده شوند ایا بااین حرف به تجزیه طلبان وتروریستهای عربستان مثل الاهوازیه وخلق عرب وجیش های کذایی درسیستان وبلوچستان خط نمیدهد که درایران بکشید وبمب گذاری کنید مگربچه سلمان وارباب اره ها نگفت ما جنگ ودرگیری رابداخل ایران میکشیم ایا حرف تو موافقت با دشمنان ملت ایران نیست ؟ ایا حرفت دشمنی با ملت ایران نیست ؟ بعد هم برای کشته های امریکایی روضه ام بتول میخواند وفاتحه میگیرد ویک کلمه ازسرنگونی هواپیمای مسافربری توسط امریکا وکشتار۳۰۰ غیرنظامی ایران هیچ حرفی نمیزند راستی چرا ؟ وبا افتخاراعلام میکند که درعراق وجاهای دیگردنیا با امریکا همکاری واطلاعات به انها میدهد همه همکاری ها رایاداوری وازهیئت حاکمه امریکا یا ترامپ میخواهد مابه ازاء این همه همکاری حق مقاومت رابرسمیت بشناسد وبه حق حاکمیت اورسما اذعان کنند درپایان میگوید کانونهای شورشی زمینه سازارتش ازادی بخش است قبلا میگفت ارتش وارد وسربازانش درانطرف مرز هستند که پیوسته وبا ما بسمت تهران وسرنگونی حرکت میکنند اما امسال عکس انرا میگوید یادش رفته همین مریم که با پیامهایش مرحم برزخمهایش گذاشته تمامی پیامهایش کانونهای شورشی وقیام مردم ایران است حالا رجوی امده درست رودرروی مریم میگوید خیر چاره کاربمب وترور وکشتاراست این سوال پیش میاید ایا رابطه مریم عضدانلو ورجوی مثل رابطه اصلاح طلبان قلابی یعنی روحانی وخامنه ایست ؟ یعنی رجوی وعضدانلو با این حرفهاشون به دودستگی واختلاف درونی اشاره دارند؟مجاهدین وشورا دودسته وشقه هستند ؟ اگرنیستند پس چرا عضدانلو ورجوی دو حرف متضاد میزنند چرادرپیامها وحرفها اینقدرتناقض وجود دارد ؟؟؟

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-عضدانلو-رجوی-و-شورای-رهبری-مجاهدی/

مریم عضدانلو (رجوی) و شورای رهبری مجاهدین خلق، ننه های روحانی در مانز آلبانی

کمپ اشرف 3 در آلبانی بزرگترین خانه سالمندان جهانعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم آوریل ۲۰۱۹:… مریم رجوی،عضدانلو، زنان شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق و سایرین را در آخر عمری برده به مانز آلبانی و جدای از جامعه و مردم در بیابونهای آلبانی ایزوله و آنها را تبدیل به ننه ها و بقول ترکها دادا های روحانی کرده است. چرا میگویم ننه و دادای روحانی و نمیگویم پدر و مادر روحانی؟ چون آنقدر پیر شده اند که آدمی خجالت میکشد آنها را مادر و پدر خطاب کند.

کمپ اشرف 3 در آلبانی بزرگترین خانه سالمندان جهاناردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی بزرگترین خانه سالمندان جهان

لینک به منبع

مریم عضدانلو (رجوی) و شورای رهبری مجاهدین خلق، ننه های روحانی در مانز آلبانی

 اگر تاریخ را خوانده باشید ان قدیما مثلا هزارسال پیش وحتی تا دویست سال اخیر که درکتابها نوشته شده در اروپا مشخصا دریونان وایتالیا وفرانسه واسپانیا وکشورهای دیگر مادران و پدران روحانی براساس مذهب مسیحیت را به کلیساهایی که دربالای کوه های صعب العبور و یا بالای محلهای مرتفع خارج ازدسترس میفرستادند و انها بعنوان کشیش و مادرروحانی تا اخر عمر عمر خود را جدای از جامعه و در تنهایی و درخود در ان کلیساها محصور میکردند و همانجا زندگی و درنهایت دارفانی را وداع میگفتند و میرفتند این افراد هیچ حقی نداشتند وت نها حق از ان کلیسا وپاپ اعظم وپدرمعنوی کلیسای محل زندگی بود و هرگونه سو استفاده از انها انجام میشد و زندگی را در بدبختی و عذلت بپایان میرساندند بدون اینکه چشمشون کسی دیگری را ببیند واقعا زندگی دردناک و رقت اوری را کلیسا براشون درست میکرد هر وقت بنده میخونم بحال ان بندگان خدا و مظلوم و تحت ستم گریه ام میگیرد ازبس درتنگنا وخواری وخفت وبدبختی زندگی زوری وتحمیلی را میگذروندند

شده داستان اشرف سه درمانز البانی عضدانلو زنان شورای رهبری و سایرین را در اخرعمری برده به مانز البانی و جدای از جامعه و مردم در بیابونهای البانی ایزوله و انها راتبدیل به ننه ها وبقول ترکها دادا های روحانی کرده است چرا میگویم ننه ودادای روحانی ونمیگویم پدر و مادر روحانی چون اولا مسیحی نیستند وما اجازه نداریم اسامی سمبلهای مسیحیان را روی مدعیان اسلام انقلابی بگذاریم دوما انقدرپیرشده اند که ادمی خجالت میکشد انها را مادر و پدرخطاب کند باید احترام انها را گرفت و جای مادربزرگ هستند باید با احترام انها را ننه ها و داداهای روحانی صدا کرد و ادب را رعایت کرد کارا ین ننه های روحانی چیست هیچ دل پاپ اعظم را بجا میاورند و هیچ حقی هم ندارند زیرا حق از ان پاپ اعظم وننه روحانی ست انها فقط یک حق دارند تیر و تبر و تپانچه برای داداها و گرفتن حق پاپ اعظم و اخوند بزرگه ارواحناه فدا وایت الله العظما جنت مکانه توسط ننه های روحانیست وشب وروز دربدبختی وروزگارنکبت وتاسف اوردرمانزدرحال گذران عمرخود هستند درصورتی که قربانیان اصلی همین ننه های روحانی هستند بخصوص زنان پایین تشکیلاتی که واقعا هیچ حقی ندارند وزنان بیشترین سرکوبها وجفا درحقشون شده وزیرماکزیمم فشاروتوهین وتحقیرزندگی میکنند انوقت میاید ومیگوید زنان صدای سرکوب شدگان راست میگوید بگذارازادانه بروند وبیایند وحرفشون رابزنند تا جهان بفهمد زنان چه بلایی سرشون دردرون تشکیلات امد وصدای سرکوبشون هم بجایی نرسید بله ننه های روحانی کارشون همینه تا بقیه را جدا ازجامعه وزندگی اجتماعی نگه دارند وهمان کاری رابکنند که پاپها درقرون واعصارتاریخ دربالای کوه ها ودرانزوا وتنهایی برسرزنان ومردان معتقد به مسیحیت میاوردند دراین باره بهتراست تاریخ این کلیساهای بالای کوه را مطالعه کنید تا خود خوب درد ورنج انان را کمی حس کنید بعد متوجه میشوید انزوا برای نیرو یعنی چی حس ودرکش ساده نیست برای بنده قابل تصوراست ومیدونم شب وروز انها درقلعه مانز چگونه میگذرد

*** 

همچنین: