وطن پرستی مریم رجوی

وطن پرستی مریم رجوی

وطن پرستی مریم رجویصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و سوم فوریه 2021:… این موضوعی است که شما را که سمبل وطن فروشی هستید، بسیار خوشحال میکند . چراک ه بعنوان یک ایرانی بجای انتقاد ازاین زور گویی آمریکا، به ستایش از این جنایت دست میزنید. اظهار خوشحالی های این چنینی دوام نخواهد داشت وهمت مارا برای قدرتمندتر شدن – که منابع این قدرت را به وفور داریم- بیشتر خواهد کرد واگر زمانه عمری برای شما باقی بگذارد خواهید دید که آمریکا از استعمال اینگونه ادبیات درحق ما خودداری خواهد کرد ودرزمانی که ازخر قدرت پایین بیآید- که روندش با شتاب قابل توجهی آغاز شده- خواستار روابط متقبلا سودمند با ما خواهد شد. وطن پرستی مریم رجوی . 

سنگهای بسته، سگهای باز و توهم مریم رجویاخراج رجوی از فرانسه . مریم رجوی به کشورهای اتحادیه اروپا، انگلیس و امریکا ممنوع الورود شد

وطن پرستی مریم رجوی

باوجود ارتباط تنگاتنگ موجود ، اهمیت حل مسائل داخلی مهم تر است!

04/12/1399

ما که ایرانی باشیم، ازدومشکل عمده ی داخلی وخارجی رنج میبریم.

مشکل داخلی ما ا ز کم مولد بودن اقتصادمان است که مانع اشتغال بوده و عواقب سنگینی مانند تورم، فساد و نخوشنودی عده ی کثیری از مردم است وحل آن میتواند گره های بزرگی ازما را بازکرده ودربرابر دشمنی های ددمنشانه ی خارجی ، مقاوم ومقاوم ترمان کند.

مشکل خارجی ما با جهان سلطه گر غرب بزعامت هیئت حاکمه ی آمریکاست که یکی ازنمود های بارزش خارج شدن این کشور غارتگر ازبرجام است که تحریم های بی سابقه ی مرتبط با این موضوع ، ضرباتی سخت- والبته نه در سطح لطمات نارسائی های داخلی- برما وارد کرده ومسلما که ازمسائل مهم ماست.

هدف مجاهدین از سرنگونی ؟ چه مرامی، چه وسیله ای ؟

اما اینطور نیست که باند رجوی که بخاطر برقراری سیستم برده داری درمناسبات داخلی خود، جاسوسی  برای بیگانه وخیانت های ممتد درحق مردم ایران، منطقا اجازه داشته باشد که درباره ی هر دومواردی که ذکر شد ، اظهار نظرهای مزورانه ای نموده واشک تمساح برای ما بریزد.

با این حال ، این گروه خائن به وطن ودشمن اقلا 80 درصد ازمردم جهان بعنوان بشریت ، بیشرمی خو د را درنوشته ای این چنین بنمایش گذاشته است:

” موضع‌گیریهای مقامات جدید آمریکا در مقابل رژیم و تأکید آنها بر خواستهایی فراتر از برجام و برنامه اتمی رسانه‌های وابسته به باند روحانی را نگران شرایط سخت برای حاکمیت و آینده آن کرده است “.

البته این نگرانی بخاطر تروریزم اقتصادی ای که ماحصل نقض برجام است و دود غلیظ وزهرناک دارد که قبل ازهمه بچشم اقشار فقیر ومتوسط ( بالای 80درصد مردم) میرود و نگرانی رئیس جمهور ازبابت این ظلم وارده برآنها، یک نگرانی میهن دوستانه و وظیفه شناسانه بحساب میآید.

دوباره :

” به‌نوشته روزنامه ی آرمان (وابسته به باند روحانی مقامات آمریکایی به‌رغم این‌که مواضعی در جهت بازگشت به برجام می‌گیرند، اما «هم‌چنان خواسته‌های غیرمعقولی بعضاً مطرح می‌کنند”.

و این موضوعی است که شما را که سمبل وطن فروشی هستید، بسیار خوشحال میکند .

چراکه بعنوان یک ایرانی بجای انتقاد ازاین زور گویی آمریکا، به ستایش از این جنایت دست میزنید.

وطن پرستی مریم رجوی

وطن پرستی مریم رجوی

اظهار خوشحالی های این چنینی دوام نخواهد داشت وهمت مارا برای قدرتمندتر شدن – که منابع این قدرت را به وفور داریم- بیشتر خواهد کرد واگر زمانه عمری برای شما باقی بگذارد خواهید دید که آمریکا از استعمال اینگونه ادبیات درحق ما خودداری خواهد کرد ودرزمانی که ازخر قدرت پایین بیآید- که روندش با شتاب قابل توجهی آغاز شده- خواستار روابط متقبلا سودمند با ما خواهد شد.

درادامه ودرنقل قول از یک منبع داخلی آمده است :

” … خواسته‌های غیرمعقول» آمریکا از سال‌ها پیش روشن بوده و این‌که رژیم می‌بایست در زمینه موشکی و سیاست مداخله‌جویانه‌اش در منطقه کوتاه بیاید “.

اول اینکه کشورهای بسیار کوچک تر ازما صاحب این موشک ها هستند و هواپیماهای مدرنی زیادی هم درکنارش دارند وبنابراین  دلیلی ندارد که ما باازدست دادن این ادوات، دست بسته تسلیم دشمن طماع ومتجاوز گردیم.

ثانیا مقامات  ایران بارها اظهار نظر کرده اند که منافع خود را درسازش ومدارا با کشورهای منطقه وجهان ورفع تنش های موجود که باعدم دخالت آمریکا ممکن است ، میداند ودراین مورد آمادگی کامل خود را درهمکاری با کشورهای منطقه اعلام کرده اند

سپس :

” روزنامه آرمان در 2 اسفند۹۹نوشت : مقامات ایالات متحده قصد بازگشت به برجام را دارند اما هدف اولیه آنها این است که شاید بتوانند امتیازات بیشتری از ایران بگیرند و برجام را گسترده‌تر از مباحث هسته‌یی تدوین کنند “.

این راز سربه مهری نیست که برای اولین بار فاش شده باشد. دشمن خارجی ودر راس آنها حکومت آمریکا و رژیم صهیونیستی با تمام قوا درصدد ازبین بردن تمامیت ارضی ایرانند وازاین رو لحظه ای برای تضعیف بنیه ی دفاعی ایران غافل نیستند و مذاکرات فرابرجامی که طی آن به انجام این نیت شوم و خالی کردن زرادخانه های ایران ازموشک- که این یکی مهمترین آلت دفاع نظامی ما درحالت بازداشتن نیروی هوایی ما ازهواپیماهای مدرن نقش مهمی را در نگه داشتن سرحدات ما ایفاء میکند- دراین راستاست.

با لحاظ شرایط فوق، من ضمن اینکه با پیشرفت موشکی کشور موافقت کامل دارم وآنرا وسیله ی  بسیار بازدارنده ی تجاوز این دشمنان با طمع سیری ناپذیر میدانم وحتی در تقویت صنعت عمومی کشور مفید حساب میکنم ، با این حال اتحاد مردم وحکومت را که قسمت اعظم این اتحاد با گرفتن نبض زمان از هر دوطرف بیشتر میشود ، مهمتر از هرچیز بحساب میآورم.

نظر سفیهانه مسعود رجوی خلاف مصالح عالیه کشور است

مجددا :

” توصیه روزنامه مردم‌سالاری هم این است نظام «نرمش در تاکتیک» در پیش بگیرد، احتمالاً منظور از «نرمش در تاکتیک» از نوع «نرمش قهرمانانه‌ای» است که به توصیه ( رهبری) در مذاکرات برجام گرفته شد و در جریان آن امتیازات کلانی به طرف مقابل داده شد”.

درخصلت مقوله ی مذاکره است که چیزهایی میدهند و درعوض امتیازاتی بدست میآورند والبته گرفتن این امتیازات ر درجه ی اول به قدرت داخلی ومیزان اعتماد واتکاء به مردم بستگی دارد وازاین رو اگر ” نرمش درتاکتیک ” اهمیت داشته باشد ، موفقیت هرچه بیشتراین نرمش منوط به  تقویت هرچه بیشتر پایگاه اجتماعی دولت وحکومت است که عرض کردم با همگرا کردن اراده ی استوار حکومت وآگاهی عمیق تر مردم از سیر زمان ، بدست خواهد آمد.

همچنین :

” حکومت به‌خوبی می‌داند که اگر در مقابل آمریکا و کشورهای بزرگ اروپایی که خواهان کوتاه‌آمدن حکومتش در زمینه اتمی، موشکی و سیاست منطقه‌یی هستند عقب‌نشینی کند، در زمینه داخلی هم به ناگزیر مجبور به عقب‌نشینی است “.

مسئله ی اتمی آنقدر مهم نیست که نتوان بشرط اقدام مثبت طرف مقابل دربرابر آن کوتاه نیآمد که ما در برجام درست همین کار را انجام دادیم.

اما مسئله ی موشکی ایران ارتباط فوق العاده زیادی با قدرت دفاعی ایران دارد وتصور نمیرود که حکومت ودولت ازاین منافع مشروع وقانونی خود دست بکشد.

سیاست منطقه ای ایران هم چیزی جزدفاع از سرحدات خود نیست واگر طرف های مقابل تضمین های قانع کننده بدهند، ایران بطوری که اعلام کرده، حاضر به هرنوع مذاکره ی سازنده وتنش زا دراین مورد است واین مسئله بارها ازطرف مقامات طراز اول حکومت ودولت مطرح شده است.

به مسئله ی دولت وملت که میرسیم ، من نظر خودم را که همگرایی بین دوطرف بمعنی پیشرفت کشور بوده و به هیچ وجه عقب نشینی نیست، به سمع ونظر خواننده ی این یاد داشت میرسانم.

همینطور :

” شرایط به‌گونه‌یی است که حتی در فرض عقب‌نشینی آیت اله خامنه‌ای و رفع تحریم‌ها، باز هم نظام ولایت نمی‌تواند از بحران‌هایی که اسیر آنهاست رهایی یابد، باز هم بحرانها باقی خواهد ماند “.

درسطور قبلی نوشته ام به مسئله ی همگرایی ورابطه ی سازنده ی این دومقوله درتقویت قدرت دولت – ملت اشاره کرده ونوشتم که قدرت هردو از داشتن وحدت نظر درمورد منافع ملی بیشتر میشود و حتی طوری بیشتر که دشمنان خارجی هوس تجاوزگری وترور اقتصادی را ازسر بیرون کند وازاین رو، من شخصا مسائل ومشکلات ایران را قابل حل میدانم.

صابر  تبریزی

وطن پرستی مریم رجوی 

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/استحاله-مجاهدین-خلق-ایران-از-زبان-جولی/

استحاله مجاهدین خلق ایران از زبان جولیانی

استحاله مجاهدین خلق ایرانصابر تبریزی، ایران اینترلینک، یازدهم اوت 2019:… شما در خیمه شب بازی های ویلپنت و … هم حضور داشتید وبانام بردن ازحضور 50کشور ، به اهالی این 50 کشور توهین میکنید وبهتر بود بگویید که روسپیان سیاسی حاضر درمراسم مریم، از 50 کشور جهان بودند! حضور ژنرال های بازنشسته ی آمریکائی که اگر تفحص شود، همگی قاتلین انسان ها هستند ، ازیک طرف طمع ورزی آنها را نشان میدهد وازسوی دیگر استیصال باندرجوی را بنمایش میگذارد! چرا که یک جریان سابقا مدعی استقلال ایران ، بطور طبیعی ازحضور نظامیان کشوری که دشمن مردم ایران هستند ، ابا دارد! حضور این نظامیان سند کافی دراین مورد است که سازمان مجاهدین خلق استحاله کامل شده و حق با کسانی است که آنرا باند مافیایی رجوی میدانند! استحاله مجاهدین خلق ایران 

استحاله مجاهدین خلق ایرانرجوی بازیگری خیالی در دنیای سیاست امروزی

استحاله مجاهدین خلق ایران و وطن پرستی مریم رجوی

شهردار حقوق بگیر رجوی ، چیزی را گفته که باید میگفت!

20مرداد1398

سرود های ضد امریکایی مجاهدین خلق  و بزرگداشت قتل امریکایی ها منتشر شده بعد از انقلاب ضد سلطنتی: 

بهمراه جان بولتون آوانجلیست ( صهیونیست مسیحی ) و … ، رودی جولیانی بعنوان شهردار اسبق نیویورک که به فساد مالی و اخلاقی شهره است وحق وحساب گرفتنش از رجوی ها بارها بثبوت رسیده ، از حامیان اصلی باند رجوی است که تقریبا درتمامی خیمه شب بازی های مریم شرکت میکند وعلاوه بر سخنرانی هایی که دارد ، مصاحبه های متعاقب را نیز انجام میدهد تا بعنوان کسی که یکی از بیشترین دریافت کنندگان حق الزحمه!! است ، ادای دین کند!

برابر اظهارات صریح پاتریک کندی که اوهم بنفع مجاهدین رجوی سخنرانی میکند ، مبلغ دریافتی این بازنشستگان وروسپیان سیاسی غرب از مجاهدین، بین 40 تا 200هزار دلار برای هرشرکت درمراسم وایراد سخنرانی در آن است!

برابر اظهارات صریح پاتریک کندی که اوهم بنفع مجاهدین رجوی سخنرانی میکند ، مبلغ دریافتی این بازنشستگان وروسپیان سیاسی غرب از مجاهدین، بین 40 تا 200هزار دلار برای هرشرکت درمراسم وایراد سخنرانی در آن است!

در نشریات مجازی باند رجوی چنین آمده است :

” شهردار رودی جولیانی: «من این امکان را داشته ام که به مدت ۴ روز در آلبانی باشم و در کنفرانسی در آنجا شرکت داشتم. در این کنفرانس ۵۰کشور شرکت کرده بودند و نماینده داشتند که شامل تعداد قابل توجهی از شخصیتهای نظامی ما از جمله چندین ژنرال آمریکایی و ژنرال های ۴ستاره شرکت کردند در واقع دو ژنرال ۴ستاره شرکت داشتند “.

شما در خیمه شب بازی های ویلپنت و … هم حضور داشتید وبانام بردن ازحضور 50کشور ، به اهالی این 50 کشور توهین میکنید وبهتر بود بگویید که روسپیان سیاسی حاضر درمراسم مریم، از 50 کشور جهان بودند!

حضور ژنرال های بازنشسته ی آمریکائی که اگر تفحص شود، همگی قاتلین انسان ها هستند ، ازیک طرف طمع ورزی آنها را نشان میدهد وازسوی دیگر استیصال باندرجوی را بنمایش میگذارد!

چرا که یک جریان سابقا مدعی استقلال ایران ، بطور طبیعی ازحضور نظامیان کشوری که دشمن مردم ایران هستند ، ابا دارد!

حضور این نظامیان سند کافی دراین مورد است که سازمان مجاهدین خلق استحاله کامل شده و حق با کسانی است که آنرا باند مافیایی رجوی میدانند!

همینطور :

” شما همچنین می توانید علائم دیگر را ببینید از جمله مردهایی که کلیه خودشان را به قیمت ۵۰۰دلار می فروشند تا خانواده شان را غذا برسانند. به یاد داشته باشید رژیم ایران الان ۴۰سال است در قدرت است و صدها هزار جنایت علیه بشریت انجام داده و مردم را در خیابانها کشتار کرده است “.

و دولت شما این مردم بااین وضع را محاصره ی کامل اقتصادی میکنید که کلیه های خود را ارزانتر ازاین بفروشند؟!

وبا این وجود بازهم بطور بی شرمانه ای ادعا دارید که درطرف مردم ایران قرار دارید؟!

وشما که علاوه برکشتار اقصی نقاط مردم جهان ، برای تداوم سیاست کثیف نژاد پرستی وتامین منافع کارخانه های اسلحه سازی وآزاد گذاشتن حمل اسلحه برای سفید پوستان نژادپرست ، شاهد کشتار هر روزه ی مردم آمریکا بدست نژاد پرستان هستید ، خود را بیگناه میدانید؟!

درایران اتفاق نمیافتد که شاگردان کلاسی را به رگبار مسلسل بسته و کشتار نمایند ولی این روند درکشور شما به یک سنت رایج تبدیل شده و چه دلیلی دارد که دلتان برای این هموطنان خودتان نسوزد وبرای ما بسوزد؟؟!!

همچنین :

 “من تصاویری از ۱۲۰هزار نفر از آنها را دیدم و کتابی در خانه ام دارم که اسامی۲۰هزار نفرشان را لیست کرده و کاملا مستند است “.

پس از 100 هزار بقیه چی؟!

شما ادعا دارید که برای 20 هزار نفرشان سند دارید که مسلما بیش از چند هزار نفر آنها درعملیاتی که ازخاک عراق به سربازان ایرانی شده ، کشته شده اند !

با این حساب شما، حدود 10هزار نفر میماند که خود محل شک وشبهه است واین تعداد دربرابر 17هزار نفری که براثر ترروهای مجاهدین رجوی درایران جان باخته اند ، کم است و حرف شما در جواب این حرف حساب من چیست؟!

 بازهم :

” از زمانی که روحانی به سر کار آمده حدود دو برابر تعدادی که … کشت را کشته است. لذا این آدم یک قاتل دیگر است، او مسئول قتل عام است اینها جنایات علیه بشریت کرده اند و اروپا به همینها پول می دهد و ما هم بیش از یک میلیارد دلار دادیم. این یک میلیارد دلار برای کشتن اینها هزینه شد و اوباما و بایدن باید از این کارشان شرم کنند “.

البته روحانی رئیس دادگاه ها نیست و اختیارات کشتن کسی را ندارد .

اغلب اعدام شدگان بخاطر قصاص بوده که به هر صورت درقوانین اسلامی وجود دارد وعربستان ودیگران هم این کار را انجام میدهند و البته مورد اعتراض شما نیست ودراین مورد میگویید که درامور داخلی کشورهایدیگر دخالت نمیکنید؟؟!!

درکشور شما هم اعدام وجود دارد و افشاکنندگان جنایت های هیئت حاکمه ی آمریکا تا ابد درزندان میمانند  و …!

ضمنا اوباما فقط قسمتی از پول های بلوکه شده ی ما را پس داد وشق القمری نکرد!

این مسئله درجریان توافق برجام انجام گرفت واوباما دربرابر دادن این پول ما به خودمان ، امتیازاتی هم ازما گرفت که البته ازروش های مذاکرات است !

سپس :

“و حالا آلترناتیوی هست و این آلترنایتو سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران است. که یک دولت آلترناتیو هستند و آنها آماده اند تا وارد شوند و کار اصلی و سخت را انجام دهند. آنها تنها حمایت ما را می خواهند “.

اولا آلترناتیو جریانی است که تعداد قابل توجهی ازمردم طرفدارش باشند که این مسئله درمورد مجاهدین صدق نمیکند واغلب مردم آنرا نه آلترناتیو که درشکل وشمایل یک دشمن حقیر میپندارند!

ثانیا ، میخواهید چه نوع حمایتی ازمجاهدین بکنید؟!

آیا ازنوع ونزوئلایی است که عده ای ( اغلب اروپایی تبار واز فرزندان استعمارگران ) را به خیابان ریخته و کسی را خودخوانده رئیس جمهورش کنید ودست به انواع کودتاهای فعلا ناموفق بزنید؟!

اما درایران نمیتوان چنیدین هزار نفر را جمع کرد تا بگویند که مریم را رئیس جمهور خود میدانند  ومریم هم قادربه حضور درایران وسخنرانی برای این عده ی مفروض نیست!

ازطرف دیگر، بزرگترهای شما درمورد ” احمد چلبی ” سازی درایران ، سبک و سنگین میکنند که برابر اخبار موجود، ازاین بابت هم  رجوی ها ازکمترین شانس- که همواره بسوی صفر میل میکند- برخوردارند!

صابر  تبریزی

استحاله مجاهدین خلق ایران و وطن پرستی مریم رجوی

*** 

مریم رجوی نعل وارونه و ادعای جنگ طلبی ایران و صلح طلبی امریکا در یمن و خلیج فارساز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

رد پای فرقه رجوی در همه جریانات ضد ایران وایرانیخانم رجوی دکتر مصدق چه ربطی به شما دارد؟

پیام مرحوم مسعود رجوی ، توهم مریم رجوی و مجاهدینسازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/هاشم-خواستار-و-مجاهدین-خلق-وطن-فروشی-و/

هاشم خواستار و مجاهدین خلق – وطن فروشی و تشویق تروریسم  جزو خواسته های معلمین نیست

هاشم خواستار و مجاهدین خلق - وطن فروشی و تشویق تروریسم  جزو خواسته های معلمین نیستصابر تبریزی، نهم اوت 2019:… این مطلب بتو که یک معلم آزاده؟؟!! هستی چه ربطی دارد؟ تو با این دفاعت از باند رجوی ، لکه ی ننگ بزرگی بردامن شغل مقدس معلمی زده ای! آخر یک معلم چطور میتواند ازتشکیلاتی که اساس خانواده در مناسبات خود را با بی رحمی تمام برهم زده وزنان مطلقه را که دیگر شوهری بعنوان پناهی نداشتند، به عقد بوالهوسی مانند رجوی دربیآورد تا او با تاسیس قصرهای با شکوهی مانند پارسیان ، ازاین زنان مظلوم کامجویی کند؟! هاشم خواستار و مجاهدین خلق – وطن فروشی و تشویق تروریسم  جزو خواسته های معلمین نیست .

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایرانسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

هاشم خواستار و مجاهدین خلق – وطن فروشی و تشویق تروریسم  جزو خواسته های معلمین نیست

آیا این معلم طرفدار برده داری، میتواند زندانی سیاسی باشد؟!

16مرداد 1398

هاشم خواستار و مجاهدین خلق

آقای هاشم خواستار که ازباند رجوی میهن فروش ، برده پرور و دزد ناموس مردم حمایت میکند ، متاسفانه معلم هم تشریف داشتند وحالا به لقب زندانی سیاسی هم مفتخر شده است!

دریغ از معلمی!

دریغ از زندانی سیاسی واقعی !

وبدتر اینکه دریغ از نام معلمان آزاده که نماینده ی شان فرد کوته بینی بنام هاشم خواستار باشد!

او درمقاله ای که رسانه های باند رجوی منتشر کرده ونامش ” آ ” دموکرات های کوتوله” میباشد ، نوشته است :

” ملت قهرمان ایران: بین رژیم و سازمان مجاهدین خلق، دریایی از خون قرار دارد و همه میدانند که بزرگترین دشمن رژیم سازمان مجاهدین خلق است، چرا که از سازماندهی آهنین برخوردار و بگفته و اقرار خود حاکمان ،آنها در تمام شورش ها دست دارند،بالعکس نیروهای سلطنت طلب بسیار پراکنده و« سازمانده ای» نشده هستند “.

این مطلب بتو که یک معلم آزاده؟؟!! هستی چه ربطی دارد؟

تو با این دفاعت از باند رجوی ، لکه ی ننگ بزرگی بردامن شغل مقدس معلمی زده ای!

آخر یک معلم چطور میتواند ازتشکیلاتی که اساس خانواده در مناسبات خود را با بی رحمی تمام برهم زده وزنان مطلقه را که دیگر شوهری بعنوان پناهی نداشتند، به عقد بوالهوسی مانند رجوی دربیآورد تا او با تاسیس قصرهای با شکوهی مانند پارسیان ، ازاین زنان مظلوم کامجویی کند؟!

تو لااقل درمدرسه دیده ای که برای انتخاب مثلا مسئول انجمن خانه ومدرسه ، انتخابات آزاد وبا رای مخفی انجام میگیرد، چطور میتوانی هضم کنی که تشکیلات رجوی درطول این 40 سال ، یک انتخابات هم برگزار نکرده ، دوست مردم باشد وآن وقت تو دربرابر سلطنت طلب ها ازآنها دفاع کنی؟!

دوباره :

” بنابراین حکومت تلاش میکند که مبارزین را به اردوگاه سلطنت طلب ها سوق داده و همینطور افراد نفوذی بسیاری نیز بداخل آنها فرستاده تا ضمن حمایت از شاهزاده و فحاشی به رژیم، به سازمان مجاهدین خلق نیز فحش بدهند.یعنی بجای تضاد با جمهوری اسلامی، تضاد اصلی را با سازمان مجاهدین خلق بوجود بیاورند “.

میشود پاسخ دهید که رژیم چه سودی دراین کار دارد؟!

بخصوص اینکه درپیش ارباب مشترک مجاهدین وسلطنت طلبان، کفه ی ترازوکمی بنفع آرقیب تان هست است!

اینکه مجاهدین منفورتر از سلطنت طلبان دربین مردم هستند شک نکنید وازاین امر نتیجه بگیرید که دروغ میگویید و از احتمال پذیرفته شدن بعنوان احمد چلبی ایرانی نگران هستید!

همینطور :

” دولت سوریه ، ارتش آزاد سوریه را بمباران کرده تا انهاعقب نشینی کرده و داعش جایگزین آنها شود. چرا که داعش دشمن ارتش آزاد سوریه یعنی دشمن حکومت بشار اسد است.) اینها همان دموکرات های کوتوله هستند “.

این داعش که ( عشایر انقلابی ) شما بود ، حالا چرا به چیزی بدتر از ارتش آزاد سوریه ( اخوان المسلمین) تبدیل شده است آقا معلم آزاده؟!

اصل قضیه عبارت ازاین است که یکی ازکشورهای مهم عربی میانه ای با اخوان المسلمین ندارد وترجیح داد که داعش را آلترناتیو آن سازد که موقتا موفق شد!

داعش پس از به خاک وخون کشیده شدن لیبی نیروی بیشتری گرفت و سازمان شما این افتخار را دارد که چه رضایت خاطری دراین ویرانی لیبی که حامی بزرگ مردم  آفریقای ستم زده وعقب مانده بود ، بروز داد!!

درهر صورت، من که با معلمین شریف دوربرم نشست وبرخاست دارم ، آرزو میکردم که هاشم خواستار هم مثل آنها بوده و منافع ملی کشور واعتبار معلمان را پای حمایت از یک سازمان تبهکار وانحصار طلب ، قربانی نکند!

یا اگر دچار مریضی خاصی است ، همکاران و فامیلانش بهمراه کسانی که اورا زندانی کرده اند، به مراکز خاص اینگونه افراد معرفی کنند وکمک کنند تا معالجه شود!

صابر  تبریزی

هاشم خواستار و مجاهدین خلق – وطن فروشی و تشویق تروریسم  جزو خواسته های معلمین نیست

وطن پرستی مریم رجوی 

https://iran-interlink.org

***

همچنین: