وقتی هیاهو وجنجال های فرقه رجوی فرو نشست_ نگاهی دقیق تر به تخلیه خونین اسارتگاه اشرف (بخش دوم)

وقتی هیاهو وجنجال های فرقه رجوی فرو نشست_ نگاهی دقیق تر به تخلیه خونین اسارتگاه اشرف (بخش دوم)

کمپ اشرف سپتامبر 2013-2الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، دوازدهم اکتبر 2013: … با  توجه به انکار رسمی دوات آقای نوری المالکی و نیروای نظامی محافظ این اردوگاه این ادعا را ازاساس مردود می شمارند بنابراین نمی توان تنها به ادعاهای فرقه رجوی براین رخداد صحه گذاشت _ آنچه مسلم است اینکه در نیمه شب یکم سپتامبر یک رخداد تلخ وخونین دراین اردوگاه بوقوع پیوسته  که منجر به کشته شدن جمعی از سرسپرده ترین نزدیکان …

کمپ اشرف سپتامبر 2013-2

لینک به منبع

لینک به قسمت اول

وقتی هیاهو وجنجال های فرقه رجوی فرو نشست_ نگاهی دقیق تر به تخلیه خونین اسارتگاه اشرف (بخش دوم)

مقدمه _ امروز دقیقا چهل روز از رخداد تلخ یکم سپتامبر در اردوگاه تخلیه شده اشرف می گذرد _ هیاهو وجنجال آفرینی و نمایش تبلیغی فرقه رجوی تحت عنوان ” حمله به اشرف ( ! ) ” از صحنه پائین آورده شده و به نمایش تبلیغی اعتصاب غذا لیبرتی کاهش یافته است _ دستگاه تبلیغی و دروغزن فرقه رجوی پس از تخلیه توام باخفت وخونین اشرف ادعا می کند که درروز مذکور 7 نفر ناپیده گردیده اند _ دولت عراق ضمن رد هرگونه ادعای حمله به اشرف از وضعیت گم شدگان مورد ادعای فرقه رجوی اظهار بی اطلاعی می نماید _ اکنون پس کاهش یافتن ادعاهای غیر مستند فرقه رجوی بجاست به دور از هیجان واحساسات و فارغ از اثرات مظلوم نمایی دستگاه تبلیغی ودروغزن فرقه رجوی این سناریو را با توجه به مستندات تاکنون ارائه شده مورد کندوکاو قراردهیم .

آیا درنیمه شب یکم سپتامبر به اسارتگاه اشرف حمله ای صورت گرفته است ؟

گرچه فرقه رجوی چنین ادعایی را بدون ارائه مستندات تبلیغ می نماید ولیکن با توجه به انکار رسمی دوات آقای نوری المالکی و نیروای نظامی محافظ این اردوگاه این ادعا را ازاساس مردود می شمارند بنابراین نمی توان تنها به ادعاهای فرقه رجوی براین رخداد صحه گذاشت _ آنچه مسلم است اینکه در نیمه شب یکم سپتامبر یک رخداد تلخ وخونین دراین اردوگاه بوقوع پیوسته که منجر به کشته شدن جمعی از سرسپرده ترین نزدیکان و فدائیان فرقه رجوی گشته است _ وبهمین دلیل وقوع این رخداد خونین قطعی است ولیکن اینکه چه کسانی درکشتن این افراد دخیل بوده اند هنوز بدرستی مشخص نیست _ دراین مورد این سناریو به واقعیت نزدیک تراست که این رخداد یک یک تصفیه درون گروهی بوده است که نقشه وطراحی آن توسط سرکرده فراری فرقه انجام گرفته تا تخلیه وتحویل کامل اشرف کمی توجیه پذیر گردد

دروغ ها وداستان سرایی های فرقه رجوی از ابتدا تا کنون

درروز اول سپتامبر دستگاه دروغزن فرفه رجوی شروع به صدو ر اعلامیه های سریالی واولین اعلامیه خود را اینگونه ارسال کرد که نیروهای مهاجم پس از قطع ارتباط اشرف ( ! ) این پایگاه را با خمپاره و آرپی جی مورد حمله قراردادند …

درهمین یک جمله دودروغ مهم وجود دارد _ اول اینکه اگر ارتباط قطع بوده چگونه این خبر ها ارسال شده است ( ؟ ) ودروغ بعدی اینکه این نوع حمله با خمپاره وآرپی جی ( ! ) بعدها به کل از داستان حذف گردید .

وقوع 200 انفجار درکمپ یکی دیگر از دروغ های گروه رجوی بود که درابتدای نمایش تبلیغ می گردید _ دروغ مشمئز کننده ای که همراه با چند تصویر بمب های دست ساز ساخت اعضای کمپ اشرف قبل از انفجار را نشان می دادند

فیلم کوتاه مورد ادعای فرقه رجوی از مها جمین هم یکی دیگر از دروغ های ساختگی این داستان است حدود پنج نفر اسلحه بدست با” کلاه بیس بال ” از نقطه ای که اصلا معلوم نیست درکجاست از یک خاک ریز پائین می آیند ووارد محلی می شوند که باز مشخصات ندارد _ این فیلم کوتاه هیچ ربطی به داستان فرقه رجوی ندارد و ازجای دیگری برداشته شده ودراول این فیلم مورد ادعا چسبانده شده است

دولت عراق وادعای حمله به اشرف

دولت عراق از همان ابتدا این داستان فرقه رجوی را کلا بی پایه واساس اعلام نموده و واظهار داشته نیروهای عراقی هرگز وارد این اردوگاه نشده اند _ دولت عراق درپاسخ به ادعاهای فرقه رجوی پس از ورود به کمپ به همران نماینده سازمان ملل درروز دوشتبه _ ضمن تائید کشته شدن تعدادی دراین کمپ انرا نتیجه یک درگیری و تصفیه درون گروهی اعلام نموده است _ دولت عراق همچنین ادعای فرقه رجوی مبنی بردستگیری 7 نفر از اعضای مستقر دراردوگاه را مردود شناخته واز این ادعا اظهار بی اطلاعی کرده است .

عدم همکاری فرقه رجوی باگروه تحقیق دولت عراق و زدودن شتاب آلود آثار درگیری

دولت عراق جهت پاسخ به ادعاهای فرقه رجوی یک گروه تحقیق تشکیل داد تا به این مسئله رسیدگی نماید _ فرقه رجوی اما بااین گروه حاضر به همکاری ننموده و اعضای بجامانده از این رخداد را پس از انتقال به کمپ لیبرتی ایزوله کرده وبرای پیشبرد سناریوی خود تنها یک نفر را توجیح وجهت داستان سرایی به گروه تحقیق معرفی کرده است.

خلاصه ای از گزارش گروه تحقیق دولت عراق درباره رخداد یکم سپتامبر دراشرف

گروه تحقیق دولت عراق درگزارش خود درمورد این حادثه ضمن رد تمامی ادعاهای فرقه رجوی و اشاره به عدم همکاری این فرقه با گروه تحقیق به موارد مهمی اشاره کرده که می تواند دروغگویی های گروه رجوی را ثابت نماید خلاصه این موارد مورد اشاره درگزارش عبارتند از :

1 _ ساکنین کمپ درهنگام وقوع حادثه ( نیمه شب شنبه ) وروز بعد از آن ( یک شنبه ) به پلیس ونیروهای عراقی اجازه ورود به محل حادثه رانداده اند وبا جابجایی اجساد وتغییر صحنه آثار جرم را ازبین برده و صحنه آرایی کرده اند

2 _ ادعای اعدام وتیرخلاص وزدن دست بند به دست کشته شده گان کار خود گروه بوده و هنگام ورود عراق به صحنه ماجرا درروز دوشنبه این دست بندها را از دست کشته شدگان باز نموده اند

3 _ علت جلوگیری از ورود نیروهای عراقی پس از وقوع حادثه پاک کردن رد پای وجود اسلحه ومهمات درکمپ بوده است.

4 _ انفجارها و کارگذاری بمب های دست ساز جهت محو اسناد ومدارک کار این گروه بوده است

5 _ درهنگام حضور نیروهای عراقی ونماینده سازمان ملل درروز دوشنبه درکمپ نیروهای عراقی مانع انفجار یکی از این بمب گزاریها شده ودستگاه کنترل بمب را از دست اعضای این گروه را دراختیار خود گرفتند .

6 _ بقیه ساکنان اشرف حاضرنشدند فیلم های دوربین های حفاظتی _ را دراختیار دولت عراق ونماینده سازمان ملل قراردهند

7 _ شواهد ومستنداتی دردست دولت عراق است که ثابت می کند این نقشه از پیش طراحی وبه اجرا گزارده شده است .

8 _ دربررسی جنازه های کشته شدگان مشخص شد این افراد از نزدیک مورد اصابت گلوله قرارگرفته اند

9 _ هیچ گونه آثاری از حمله بوسیله خمپاره ویا آرپی جی مورد ادعای گروه دراشرف وجود نداشته است

10 _ درتحقیق جنازه ها مشخص شد سلاح و گلوله هایی که دراین حادثه بکارگرفته شدن دراختیار نیروهای پلیس وارتش عراق قرار ندارد ومربوط به دوران صدام بوده است .

فراوانی احتمال درگیری وتصفیه درون گروهی دراشرف

حدود یک ماه قبل از این رخداد دولت عراق از طریق یونامی رسما به فرقه رجوی هشدار داد که پرونده کمپ اشرف تکمیل گردیده ودولت عراق پس ازپایان ماه رمضان این کمپ را تعطیل خواهد کرد ودرهمین رابطه از بقایای فرقه موجود درکمپ ( یکصد ویک نفر ) خواست تا آماده انتقال به کمپ موقت لیبرتی باشند

درهمین راستا دولت امریکا نیز از طریق نماینده خود درعراق این هشدار را به گوش سران فرقه رجوی رسانده وخواهان همکاری آنها جهت این انتقال گردید .

بنابراین سران فرقه رجوی خوب می دانستند که این آخرین هشدار است وباید آنرا جدی بگیرند وبهمین دلیل به اقدامات خود جهت پاک کردن آثار ومستندات موجود درکمپ شدت بخشیدند _ درچنین شرایطی مریم قاجارهم زمان درولگردی های وسخنان تبلیغی خود به راه حل بازگشت به اشرف ( ! ) اصرار وپافشاری می نمود.

بنابراین سران فرقه رجوی دربن بستی جدی قرارگرفته بودند که نه می توانستند از کنار هشدارهای دولت عراق ویونامی وامریکا به سادگی بگذرند ونه قادر بودند که از این پایگاه که بود ونبود خود رابدان پیوند زده بودند دل بکنند

آنها خوب می دانستند بی توجهی به هشدارها به تخلیه اشرف ممکن است هزینه سنگینی درپی داشته باشدوازسویی دیگر به سه هزار نفر منتقل شده به لیبرتی گفته بودند این جابجایی بخاطر خروج از لیست ترور امریکا ست و پس از رسیدن به این هدف دوباره انها را به اشرف باز خواهند گرداند ( ! )

اگرچه برای سرکرده فراری فرقه دوراه همچنان یاغیگری و اصرار به ماندن ویا تخلیه مسالمت آمیز اشرف وجود نداشت ولیکن از آنجا که این موجود زذل همچنان بر راه گره گشایی باخون تاکید دارد به فکر راه سومی افتاد که هم کمپ را تخلیه وبقیه افراد را منتقل کند وهم اینکه این گزینه بتواند توام با خونریزی وصحنه سازی انجام گیرد تا بتواند طبق معمول از آن یک پیروزی ودست آورد دروغین تبلیغاتی فراهم کند واین راه سوم تنها می توانست با کشته شدن نیمی از این افراد صورت گیرد ودرهمین راستا دستور تصفیه وکشتار 52 نفر از فدائیان خودرا صادر نمود که البته باتوجه به عکس های کشته شدگان کاملا مشخص می شود که تعدادی از این افراد که دست بند بدست کشته شده اند درزندان کمپ زندانی بوده اند…..

کشتن تعدادی از نزدیک ترین اعضای گروه این حسن رانیزباخودداشت که این افراد دارای اطلاعات مهمی بوده اند که افشای احتمالی آن دریک فرایند می توانستند راز ورمزهای جنایات بیشتری از این گروه را مشخص وافشانمایند .

دو حسن دیگر این طرح خونین یکی انداختن مسئولیت به گردن دولت عراق ودیگری فرصتی برای مظلوم نمایی برای این گروه نیز محسوب می گردید که چندصباحی می توانست روی این موضوع مانور تبلیغاتی نماید .

پس از پیاده کردن این طرح خونین دراشرف سرکرده فرقه رجوی فورا امادگی خودرا برای انتقال 42 نفر بقیه نیزاعلام کرد تا هشدار جدی امریکا وعراق را هم رعایت کرده باشد ونهایتا این 42 نفر پس از گذشت ده روز درنهایت اختفا وترس ووحشت از مردم عراق شبانه اردوگاه را تخلیه و به کمپ موقت لیبرتی منتقل گردیدند و بساط شیادی و پرده خوانی فرقه رجوی درعراق پائین کشیده شد واین گروه مزدور جنایتکار برای همیشه به لجنزار تاریخ پرتاب گردید.

ماجرای آن 7 نفر مورد ادعای فرقه رجوی چیست ؟

فرقه رجوی ادعا و اصرار دارد که 7 نفر درتاریخ یکم سپتامبر درآن اردوگاه گم شده اند ودولت عراق را دراین مورد مسئول می داند_ دولت عراق چنین ادعای را مردود شمرده و اظهار می دارد از سرنوشت آنها بی اطلاع است _ حال اگر تصفیه خونین درون گروهی دراشرف با دلائی مورد اشاره به واقعیت نزدیک باشد این احتمال وجود دارد که این 7 نفر نیز قبلا مورد تصفیه درون گروهی قرارگرفته وبه قتل رسیده وسربه نیست شده باشند و فرقه رجوی از این فرصت استفاده کرده تا مسئولیت ازبین رفتن آنها رابه گردن دولت عراق بیاندازد .

تخلیه خونین اشرف و ترس ووحشت فرقه رجوی

همه می دانند که فرقه رجوی حاضر به تخلیه وتحویل مسالمت آمیز اشرف نبود ودراین راه حدود صدنفر را هم به کشتن داد تاسرانجام با خفت وخواری مجبور به تحویل دادن آن گردید _ ازدست دادن اردوگاه اشرف از آن جهت برای فرقه رجوی دردآور ونگران کننده است که دراین قلعه مخوف راز ورمزهای جنایات 25 ساله فرقه نهفته است

ترس فرقه رجوی از کندوکاو وجستجوی دقیق دراین اردوگاه صدامی که مدت 25 سال مرکز جولان وخلافکاری وجنایت فرقه رجوی بوده است کاملا طبیعی است چراکه طی این مدت ده ها نفر دراین قرار کشته وسربه نیست شده اند _ گورهای دسته جمعی از کردها _ شیعیان ومخالفان حکومت صدام واعضای ناراضی سربه نیست شده این فرقه و کویتی هایی که در اثر حمله صدام به کویت ربوده شده وبه این اردوگاه منتقل شده اند وجنازه های سربازان ایرانی جنگ ایران وعراق _ مخفی گاه های سلاح و مواد منفجره و آثار تارخی ربوده شده از موزه بغداد وده ها مورد خلافکاری این فرقه وهمچنین تونل های زیر زمینی ووو …………..علیرغم پاکسازی فرقه همچنان در این اردوگاه باقی هستند .

دولت عراق بایستی جهت کشف رمزورارهای این اردوگاه همه جای آنرا زیر وروکند _ راز ورمز جنایات وتنهکاری های فرقه رجوی دراین اردوگاه می توانند بعنوان مستنداتی جهت تحت پیگرد قراردادن سران این فرقه مورداستفاده قرارگیرند……

سقوط اشرف نقطه پایان بیش از سه دهه جنایت وخیانت فرقه خائن رجوی

سقوط اشرف آخرین نقطه فروپاشی کامل فرقه رجوی به شمار می رود_ سقوطی که علائم اولبه آن بعد از عملیات ازپیش محکوم به شکست فروغ در25 سال پیش شروع وتا اول سپتامبر 2013 ادامه وشدت یافت و چنین شد سرانجام یک گروه خائن ومزدور که به روی هم میهنان خود اسلحه کشید _ همکار وهمخون شرور ترین دشمن مردم ایران یعنی صدام معدوم شد و با فروش اطلاعات جنگی به ایران وایرانیان خیانت کرد _ فرقه رجوی اکنون به بیماری درحال مرگ واحتضار می ماند که نفس هایش به شمارش افتاده اند _ بجاست تا باتوان توان همچنان به افشای این گروه تبهکاری وتروریستی تا به پای میرز محاکمه کشاندن سران فراری وتحت تعقیب آن کوشش کنیم

به امید آزادی همه اسیران از چنگال خون چکان فرقه رجوی

الف .مینو سپهر 2013/10/10

کدشناسه متن

PSCODE.IBN.NR: 44638/10/2013/AF272

همچنین:

نگاهی کوتاه به پروسه ” سقوط اشرف ” و پایان بیش از سه دهه جنایت وخیانت فرقه رجوی ( بخش یکم ).

2013/10/04 by

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، چهارم اکتبر ۲۰۱۳: … وفرقه رجوی به شدت به امریکایی ها نزدیک شده وبرای انها جاسوسی وخبر چینی  کرده اخبار دروغ به خورد انها می داد از خروج  آنها به شدت نگران بود چراکه بعد از صدام موفق شده بود با پیش گرفتن راه خط موازی […]

عنوان سعید ماسوری از زندانی سیاسی به ” مجاهد خلق ” توسط فرقه رجوی چه مفهومی درخود دارد ؟

2013/09/27 by

الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هفتم سپتامبر ۲۰۱۳: …  هشدار به سعید ماسوری . به سعید ماسوری باید یا آوری وهشدار داد که فرقه رجوی دیگر وجود خارجی ندارد وبا تخلیه اشرف وتلاش کنونی برای اخراج بقایای کور وکر وکهنسال وبیمار آن به خارج عراق عملا به لجن زار […]

چرا سناریوی فرقه رجوی مبنی بر ” حمله به اشرف ” را نمی توان باور کرد ؟

2013/09/23 by

الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و سوم سپتامبر ۲۰۱۳: … دولت عراق گرچه انفجارها ودرگیری هایی را دراین کمپ مورد تائید قرارداده است ولیکن اعلام می کند نیروهای عراقی دراین رخداد ها هیچگونه نقشی نداشته اند _ آقای مالکی در آخرین موضع گیری خود اعلام نموه پس از وقوع انفجار […]

شعر بلند رکسانا شام اسبی بنام ” اشرف نامه ” درمورد قلعه مخوف و ضد عفونی شده مزدوران صدام ( اشرف )

2013/09/19 by

الف، مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، نوزدهم سپتامبر ۲۰۱۳: … این شعر را سراینده به خانواده اسیران فرقه رجوی تقدیم نموده که مدت سه سال ونیم درپشت درب این اردوگاه صدام نشان به امید دیدار بستگانشان بست نشینی کردند ولی متاسفانه نه تنها موفق نشدند بلکه با فحش وتوهین وناسزا وبرخورد فیزیکی […]

اختتام قائله کمپ اشرف

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1