ويروس رجوى خطرناك تر از ويروس كرونا

ويروس رجوى خطرناك تر از ويروس كرونا

ويروس رجوى خطرناك تر از ويروس كرونا براى مردم ايران استعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نهم مارس 2020:… خبرها از درون كمپ اشرف ٣ در آلبانى حكايت از آن دارد كه ترس و نگرانى و شورش اسيران، لايه هاى وسط و پائين تشكيلات به يك معضل براى مريم رجوى و فرماندهان رده بالاى او تبديل شده است، بطورى كه افراد خواهان اين هستند كه اخبارى از خانواده و بستگان خود در ايران كسب نمايند و مسئولين سازمان به دستور مريم رجوى پاسخ مثبتى به كسى نداده اند و زمينه ارتباط با خانواده و فاميل در ايران را براى آنها ميسر نميكنند، اين همان نقطه اى است كه مريم رجوى به شدت از آن ترس و دلهره و نگرانى داشته و دارد و براى دورى از اين معضل(عدم ارتباط افراد اسير با خانواده) چه خفقان و سركوبى كه در تشكيلات راه انداخته و براى جلوگيرى از ارتباط نفرات با خانواده شان، خانواده ها را كانون فساد و فاميل الدنگ ميناميد و به كسى اجازه ارتباط با خانواده خود نميداد، الان موقعيت خوبى براى افراد اسير در چنگ مريم رجوى بوجود آمده است و آنچه كه „نميبايد“ گريبانگير رجوى ها شده است و زمينه اعتراض فراهم آورده است از اينرو اكثر افراد در كمپ البانى معترض مسئولين خود هستند. ويروس رجوى خطرناك تر از ويروس كرونا براى مردم ايران است 

ويروس رجوى خطرناك تر از ويروس كرونا براى مردم ايران استشورش کرونایی در آلبانی – کمپ مجاهدین خلق ، فرقه رجوی

ويروس رجوى خطرناك تر از ويروس كرونا براى مردم ايران است

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 08.03.2020

بحران کروناویروس که تا الان جان بسیاری از انسان‌ها را در یک ماهه اخیر در سراسر جهان گرفته است قلب و وجدانهای بشری را به درد مى آورد و هر کسی که یک ذره انسانیت در وجودش باشد هیچوقت این مسئله را نه سیاسی و نه دستآویزی براى اهداف خود ميكند.

كشورم ايران اينروزها سخت درگير اين ويروس است و تا الان شمار زيادى از هموطنانم قربانى آن شده اند و كادر بهداشت و درمان سخت در تلاش شبانه روزى هستند تا اين بلا را كنترل نمايند و الحق از وجود و جان خود مايه ميگذارند. به نوبه خود از چنين انسانهاى مسئوليت پذير و فداكارى سپاسگذارى ميكنم و دست مريزاد ميگويم. قطعا ملت شريف ايران، سرافراز از اين بلا بيرون خواهند آمد و روسياهى براى خودفروختگانى خواهد بود كه منافع شخصى شان در بحرانى شدن اين معضل و مرگهاى بيشتر است.

ویروس کرونا و جنگ روانی مریم عضدانلو و دشمنان ایران با ملت ایران

رسانه هاى مزدور كه با پول عربستان اداره ميشوند و مزدورانى كه با پول اين كشور در اين رسانه ها بر عليه مردم و كشور خود سم پاشى و هراس افكنى ميكنند هيچوقت ملت ايران آنها را نخواهد بخشيد به كاسه ليسى خود براى وهابيت عربستان كه تاريخاً ضد مردم ايران بوده ادامه دهند و تاريخ در باره اين خودفروختگان قضاوت خواهد كرد. اما نگاهى بيندازيم بر فرقه جهنمى و مزدور رجوى كه در اين بحران كرونايى كه بر ملت ايران رفته است چطور ميخواهد مزورانه و شيادانه از مصيبت و درگذشت و ناراحتى مردم سوء استفاده كند و در ايران، هراس افكنى نمايد و همبستگى و مسئوليت پذيرى كادر پزشكى و درمانى  بخصوص كادر پرستارى هميشه سخت كوش و فداكار و سرافراز را با آحاد مردم فهيم و فداكار ايران زير سؤال ببرد و جو يأس و نااميدى در بين مردم حكم فرما نمايد تا از اين طريق بهتر بتواند از آب گل آلود ماهى صيد كند و از اين طريق به أهداف شوم خود برسد. اما مثل خودفروشى و مزدورى و دسيسه و توطئه چينى گذشته ننگين خود جز روسياهى و رسواى هر چه بيشتر نزد مردم ايران دستاوردى براى مريم و مسعود رجوى نخواهد داشت و جز بر نفرت ملت ايران از اين جرثومه هاى ضد بشرى نخواهد افزود و دسيسه خودشان به خودشان برميگردد.

مرگ هموطنان دراثر کرونا و جشن و ذوق زدگی مریم رجوی

خبرها از درون كمپ اشرف ٣ در آلبانى حكايت از آن دارد كه ترس و نگرانى و شورش اسيران، لايه هاى وسط و پائين تشكيلات به يك معضل براى مريم رجوى و فرماندهان رده بالاى او تبديل شده است، بطورى كه افراد خواهان اين هستند كه اخبارى از خانواده و بستگان خود در ايران كسب نمايند و مسئولين سازمان به دستور مريم رجوى پاسخ مثبتى به كسى نداده اند و زمينه ارتباط با خانواده و فاميل در ايران را براى آنها ميسر نميكنند، اين همان نقطه اى است كه مريم رجوى به شدت از آن ترس و دلهره و نگرانى داشته و دارد و براى دورى از اين معضل(عدم ارتباط افراد اسير با خانواده) چه خفقان و سركوبى كه در تشكيلات راه انداخته و براى جلوگيرى از ارتباط نفرات با خانواده شان، خانواده ها را كانون فساد و فاميل الدنگ ميناميد و به كسى اجازه ارتباط با خانواده خود نميداد، الان موقعيت خوبى براى افراد اسير در چنگ مريم رجوى بوجود آمده است و آنچه كه „نميبايد“ گريبانگير رجوى ها شده است و زمينه اعتراض فراهم آورده است از اينرو اكثر افراد در كمپ البانى معترض مسئولين خود هستند. خبرهايى كه از كمپ البانى بيرون درز كرده است حكايت از دستپاچگى مسئولين و مريم رجوى از اين قضيه دارد. به همين دليل، مريم رجوى در بين أعضاء چند روزى است آفتابى نشده است و شايعاتى وجود دارد كه مريم رجوى مبتلا به ويروس كرونا شده است. خبر ديگر اينكه بعلت محدوديت و ترس از سفر كادرهاى تشكيلاتى خارج از البانى فضاى نااميد كننده اى در بين آنها بوجود آمده است و احتمال ريزش نيرو روند فزونى داشته باشد. يكى از دوستانى كه در مقر فرقه در يك كشور اروپايى است گفت همه مسئولين سازمان به شدت ترسيده اند و از اينكه البانى و تشكيلات را از دست بدهند بسيار نگران هستند. بايد در روزهاى پيش رو شاهد فرار و جدا شدن افراد از كمپ البانى و ديگر مقرات فرقه در كشورهاى اروپايى بخصوص کشور فرانسه باشيم.

خبر از پادگان اورسورآواز در فرانسه هم حكايت از دلهره و ترس و نگرانى دارد و روحيه افراد به شدت پائين آمده و احتمال فرار افراد وجود دارد.

„پایان“

سرنوشت محتوم مریم رجوی – مقاومت گروگانها در آلبانی

ويروس رجوى خطرناك تر از ويروس كرونا براى مردم ايران است

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ایران-قوی-باش-کرونا-و-همه-حرامزادگان-ش/

ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگانی که از رنج مردم شادی میکنند شکست خواهند خورد

ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگان شکست خواهند خوردمنصور نظری، ایران اینترلینک، دوم مارس 2020:… در حالی که سازمان ملل بارها خواستار لغو این بخش از تحریم ها بوده و آنرا ضد بشری عنوان کرده است  اما هیچگاه این جنایتکاران جنگی انرا نپذیرفته اند و حتی تشدید هم کرده اند. این درحالیست که آنهائی که ظاهرا خود را اپوزسیون مینامند از مجاهدین خلق تا سلطنت طلبان تا کرم های تجزیه طلب و فاحشه های دیروز که امروز اپوزسیون شده اند خواستار تشدید هر چه بیشتر این تحریمها شده اند و بارها با مشاوره به تصمیم گیرندگان امریکائی گفته اند تنها راه براندازی این حکومت تشدید همه جانبه تحریم ها در تمام زمینه هاست تا مردم گرسنه و محتاج به دارو و درمان به خیابان بریزند. این یک واقعیت است باید باور کنیم که اینها چنین کرده اند بعضا رسما اعلام کرده اند وبعضا از ترس آبروریزی مخفی کرده اند. واقعیت اپوزسیون جعلی وخائن و بی شرف همین است. بعضی از آنها از ترس آبروریزی میگفتند تحریم شامل دارو و درمان وغذا نیست ومردم را شامل نمیشود. اما امروز گند کارشان درآمده است. ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگانی که از رنج مردم شادی میکنند شکست خواهند خورد. 

ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگان شکست خواهند خورداتحاد زندانیان سیاسی ایران – مجاهدین خلق ، عالیجناب پمپئو و تحریم ها

ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگانی که از رنج مردم شادی میکنند شکست خواهند خورد

ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگان شکست خواهند خوردویروس کرونا همچون موریانه به جان مردم جهان افتاده اگر چه خطر ان از ویروس های دیگر هم خانواده اش کمتر است اما موج وحشتی که در اثر این ویروس مخرب وناشناخته پیش امده همه مردم جهان را تحت تاثیر قرار داده است  ، اقتصاد جهان تحت تاثیر این ویروس مخرب تقریبا به سقوط نزدیک شده است ، به گزارش  دویچه وله “شاخص بورس داو جونز روز سه‌شنبه ۳.۵۶ درصد، نزدک ۳.۷۱ درصد و””اس‌اند‌پی ۵۰۰” حدود ۳.۵۳ درصد سقوط کرد. این در حالی است که دوشنبه نیز شاخص بورس‌های آمریکا حدود ۳ تا ۴ درصد سقوط کرده بود “”

در کشور ما ایران نیز ویروس کرونا خسارت های زیادی بجای گذاشته است ، الوده شدن نزدیک به 950 نفر از مردم ایران به ویروس کرونا وفوت نزدیک به 54 نفر از هم وطنانمان ، بخش کوچکی از خسارت این ویروس است ، بلحاظ  اقتصادی نیز ، میلیونها ایرانی منابع درامد خود را از دست داده اند از کارگران تا کارمندان تا دست فروشانی که معشیت خود را از راه دست فروشی بدست می اوردند ، همه اینها رنج ومصیبت بزرگی را به مردم ایران تحمیل کرده است ، کمبود بعضی از اقلام داروئی نیز   به نگرانی مردم دامن زده است ،

همچنین در اثر تحریم های داروئی وغذائی جنایتکاران جنگی امریکائی وپاچه ور مالیده های خائن باصطلاح اپوزسیون مجاهد ، سلطنت طلبان ، تجزیه طلبان ، و قورباغه های صیغه ای که کارمند همان جنایتکاران جنگی شده اند  ، بسیاری از زیرساخت های پشتیبانی داروئی ایران جوابگوی نیاز فعلی مردم رنج کشیده ایران نبوده ونیست ، اگر چه اینک همه مردم ایران دست به دست شده اند تا با هرانچه دارند به جنگ این ویروس مخرب بروند ، اما همان خائنین پست فطرت باز هم در چنین شرایطی از رنج وشکنج مردم ایران شاد شده اند ودر پوست خود نمی گنجند ، کمتر روزیست که این حرامیان با پخش خبرهای جعلی وایجاد وحشت درجامعه تلاش نکنند ، نمونه های کم نظیری از اوج وحشیگری که فقط در حیوانات درنده سراغ داریم ، اینک در این خائنین به ثبت میرسد.

ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگان شکست خواهند خورددر اینجا فقط به یکی دو نمونه از صدها نمونه اشاره میکنم ومیگذرم. تحریم های ایران توسط جنایتکاران جنگی امریکا سالهاست درد و رنج مردم ایران را مضاعف کرده است به طور خاص تحریم های داروئی وغذائی که فقط توسط جنایتکاران جنگی اعمال میشود.  در حالی که سازمان ملل بارها خواستار لغو این بخش از تحریم ها بوده وانرا ضد بشری عنوان کرده است  اما هیچگاه این جنایتکاران جنگی انرا نپذیرفته اند و حتی تشدید هم کرده اند. این درحالیست که آنهائی که ظاهرا خود را اپوزسیون مینامند از مجاهدین خلق تا سلطنت طلبان تا کرم های تجزیه طلب و فاحشه های دیروز که امروز اپوزسیون شده اند خواستار تشدید هر چه بیشتر این تحریمها شده اند و بارها با مشاوره به تصمیم گیرندگان امریکائی گفته اند تنها راه براندازی این حکومت تشدید همه جانبه تحریم ها در تمام زمینه هاست تا مردم گرسنه و محتاج به دارو و درمان به خیابان بریزند. این یک واقعیت است باید باور کنیم که اینها چنین کرده اند بعضا رسما اعلام کرده اند وبعضا از ترس آبروریزی مخفی کرده اند. واقعیت اپوزسیون جعلی وخائن و بی شرف همین است. بعضی از آنها از ترس آبروریزی میگفتند تحریم شامل دارو و درمان وغذا نیست ومردم را شامل نمیشود. اما امروز گند کارشان درآمده است. وقتی که کاندید ریاست جمهوری امریکا الیزابت وارن از دولت ترامپ میخواهد تا تحریم اقلام داروئی وغذائی را بواسطه بلوکه شدن معاملات ارزی دولت ایران لغو کند تا حکومت ایران بتواند با آزاد شدن بخشی از معاملات ارزی ، داروها ومواد مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا را تهیه کند

 Warren asks administration for assurances that sanctions aren’t hindering coronavirus containment in Iran

حالا دست خائنین رو میشود ، همان بی شرف هائی که سعی میکردند بگویند دارو وغذا تحریم نیست ، اما اینک پس از بحران جهانی ویروس کرونا ، همان بی شرف ها و بی ناموس های به ظاهر اپوزسیون دارند تبلیغ میکنند که چرا حکومت ایران نمیتواند از عهده حل وفصل وسائل ضروری داروئی براید و همزمان با تبلیغ وهراس افکنی تلاش میکنند تا کشور ایران را منبع ویروس کرونا معرفی کرده ومانع تبادلات مورد نیاز داروئی شوند ، این درحالیست که مبدا ویروس کرونا چین بوده و از انجا به سراسر جهان گسترش پیدا کرده وایران خود قربانی این ویروس است ونه مبدا ان

منصور نظری پاریس

آقای منصور نظری، پاریس

فرا تر از اینها نیز حرامزادگانی از جنس وهابیت ونوکران ال سعود ، روز گذشته بیمارستان بندرعباس را اتش زدند به بهانه اینکه چرا بیمار کرونائی را به بیمارستان بندرعباس اورده اند ، مردم ایران در عین مبارزه و درهم شکستن این ویروس  باید هوشیار تر از پیش باشند ، بدون هیچ شک و تردیدی  مسببین حوادثی نظیر اتش زدن بیمارستان بندرعباس  را باید بعنوان جنایتکاران  جنگی محاکمه علنی کرد تا درس عبرتی برای تمام حرامزادگان وهابی باشد تا به حریم مردم ایران تجاوز نکنند.

تلاش همه جانبه دشمنان ایران زمین در شرایطی که کشور و مردم ما در رنج وعبور از این بیماری هستند بسیار زیاد شده است ، با اینکه این ویروس سر منشعش چین است اما این هرزه گان بی شرف تلاش میکنند ایران را مبدا ان معرفی کرده وبا تبلیغات وسیع از سوی شبکه های سعودی اینترنشال وسعودی مجاهد نشنال و منو تو نشنال اسرائیلی ودهها شبکه ریز و درشت دیگر راههای ارتباطی ایران با جهان را قطع کنند تا بدین گونه دسترسی و  تهیه مواد مورد نیاز از خارج از ایران را ببندند .

مردم ایران نباید بگذارند فاحشه های سیاسی به ظاهر اپوزسیون سوار بر موج ویروس کرونا کشور ما را نابود کنند ، نباید تردید داشت پفیوزسیون از شادی در پوست خود نمیگنجد که ویروسی وارد کشور شده که میتواند مردم را رنج وعذاب مضاعف دهد وانها با تبلیغات خصمانه مردم را بیشتر رنج دهند از پفیوزسیونی که مبلغ تحریم بود همه چیز برمی اید انان که اینگونه در رنج مردم  شادی میکنند باید مطمئن باشیم گرگ هائی هستند که لباس انسان پوشیده اند ،

تاریخ انسان راست قامت  از پیدایش تا کنون در قدیمی ترین شکلش نزدیک به دو میلیون سال وجدیدترین نمونه اش نزدیک به 143 هزار سال میگذرد ، پس از این تاریخ انسان کم کم یاد گرفت که باید ازپوسته  گذشته وحشی خویش خارج شده ومهربانی وعشق را تجربه کند ، انسان نم نمک از جنگل گریخت وبرای خودش خانه ساخت وبعد یاد گرفت که عشق به همنوعش داشته باشد درنتیجه ابادی برای خودش ساخت  ، تکامل انسان پس از 143 هزار سال اینک به نقطه امروز رسیده است ، پیشرفت مداوم از قلمرو جبر به قلمرو ازادی، اما متاسفانه هستند کسانی که هنوز در دوران پیش از انسان راست قامت سیر میکنند ودرجنگل بسر میبرند وجود انها برخلاف انسانهای شرافتمند و متمدن اغشته است به وحشیگریست گوئی که هنوز در جنگل هستند ، در حقیقت انها متعلق به جنگل هستند ونه یک جامعه بشری امروزی ،همان کسانی که وقتی ملتی در رنج است ، اینها شادی میکنند هلهله میکنند ، برایم قابل درک نیست مگر انسان میتواند به رنج حتی دشمنش شادی کند ، چه برسد به هموطنش متاسفانه امروزه ما با موجودات عجیبی طرفیم لباس انسانیت پوشیده اند اما از ان تهی هستند ودر محتوا به اجداد در جنگل خود بیشتر شبیه هستند تا انسان تکامل یافته امروزی ،

این نوشته را مجالی بیش از این نیست اما نگاه کنید به این باصطلاح اپوزسیون طرفدار مردم ایران ، از زمانی که پای این ویروس به ایران باز شده ، اینها همه کار کرده اند ، به هر دروغ و دغلی برای وخیم تر کردن اوضاع جامعه دست زده اند ، مردم گرفتار از نبود ماسک و مواد ضد عفونی واز طرفی نداشتن پول کافی برای تهیه ان را به هر طریقی به وحشت انداخته اند ، بعضی هایشان از اینکه شهر قم بیشترین امار ابتلا به ویروس را داشته انقدر به وجد امده اند که کم مانده خودشان را از خوشحالی جربدهند ، تمام صفحات مربوط به پفیوزسیون بی شرف را اگر نگاه کنید یک مطلب راجع به شیوه مقابله با ویروس کرونا نخواهید یافت ، که مردم را راهنمائی کنند چگونه از مبتلا شدن پیشگیری کنند ، اما تا میتوانید دروغ ، دغل ، فیلم های جعلی ،و صدها نوشته صدمن یک غاز خواهید یافت ، اینها کجایشان به  اپوزسیون شباهت دارد ، تاریخ انسان این میزان از بی شرافتی را کم به خود دیده است

شعر فریدون مشیری گویاست

در جوانى جان گرگت را بگیر / واى اگر این گرگ گردد با تو پیر

هرکه گرگش را دراندازد به خاک/ رفته رفته مى‌شود انسان پاک/ هرکه با گرگش مدارا مى‌کند/ خلق و خوى گرگ پیدا مى‌کند

گفت دانایى که گرگى خیره سر
هست پنهان در نهاد هر بشر

لاجرم جارى است پیکارى بزرگ
روز و شب مابین این انسان و گرگ

زور بازو چاره این گرگ نیست
صاحب اندیشه داند چاره چیست

اى بسا انسان رنجور و پریش
سخت پیچیده گلوى گرگ خویش

اى بسا زور آفرین مردِ دلیر
مانده در چنگال گرگ خود اسیر

هرکه گرگش را دراندازد به خاک
رفته رفته مى‌شود انسان پاک

هرکه با گرگش مدارا مى‌کند
خلق و خوى گرگ پیدا مى‌کند

هرکه از گرگش خورد دائم شکست
گرچه انسان مى‌نماید، گرگ هست

در جوانى جان گرگت را بگیر
واى اگر این گرگ گردد با تو پیر

روز پیرى گرکه باشى همچو شیر
ناتوانى در مصاف گرگ پیر

اینکه مردم یکدگر را مى‌درند
گرگهاشان رهنما و رهبرند

اینکه انسان هست این سان دردمند
گرگها فرمان روایى مى‌کنند

این ستمکاران که با هم همرهند
گرگهاشان آشنایان همند

گرگها همراه و انسانها غریب
با که باید گفت این حال عجیب

واین نیز بگذرد

(پایان)

ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگانی که از رنج مردم شادی میکنند شکست خواهند خورد

*** 

طرح خاورمیانه بزرگ و معامله قرن و سکوت مریم رجویسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

همچنین: