پاسخ داود باقروند ارشد : آقای سعید جمالی دوران چپ نمایی های کودکانه بسر آمده

Follow Share on Tumblrارسال – داوود باقروند ارشد، سایت نه به فرقه ها و تروریسم، چهاردهم سپتامبر 2015:… من از اقدام آقای سعید جمالی، به ارسال مکاتباتمان به سایتها کمال تشکر را دارم بدین خاطر که اجازه داد ما نیز بطور علنی ریشه شارلاتانیزم و به گروگان گرفتن انگیزه های مبارزاتی از طریق دجالگری و … Continue reading پاسخ داود باقروند ارشد : آقای سعید جمالی دوران چپ نمایی های کودکانه بسر آمده