پایان رویاهای شیرین فرقه رجوی با شکست ترامپ در ریاست جمهوری آمریکا

علیرضا نصراللهی، یاران ایران، پاریس، نهم نوامبر 2020:… با شکست دولت جنگ طلب و زورگو دونالد ترامپ،آه از سینه و نهاده خیلی از وطنفروشان و خیانتکاران ایرانی و ضد ایران بلند شد. در تک،تک کشورهای مختلف جهان هستند ایرانیانی که در تمام مدّت چهار ساله دونالد ترامپ همیشه و همواره تا قبل از این انتخابات،۲۰۲۰ امریکا که جو بایدن به ریاست جمهوری منتخب شود آرزوی این را داشتند که ترامپ هر چه زودتر به ایران حمله نظامی کند و هر چه بیشتر تا آنجا که می شود ایران را تحت تحریم های غیر قابل قبول قرار دهد. پایان رویاهای شیرین فرقه رجوی با شکست ترامپ در ریاست جمهوری آمریکا