پشت پرده تبلیغات رجوی ، شوهای تکراری و حاضران اجاره ای و فریبکاریها از عراق تا آلبانی

غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، چهارم سپتامبر 2021:… فرقۀ رجوی افراد اجاره ای را می آورد ضمن رنگ کردن آنها با عناوین مختلف در مقابل مزدی که دریافت می کنند حرف می زنند و خود سران نکبت فرقه رجوی هم بهتر از همه می دانند که موضوع از چه قرار است. فرقه صاحب مرده و مریم اخراج شده از فرانسه هر چند مدت یکبار برای سرگرمی سالمندان و اسیران نگونبخت در آلبانی شوهای مجازی با آدمهای اجاره ای راندازی می کند. البته این دست و پا زدنهای فرقه رجوی شبیه همان دست و پا زدنها فردی است که درون یک باتلاق در حال غرق شدن است. پشت پرده تبلیغات رجوی