پهباد را هدف قرار دادند مزدور مریم رجوی سقوط کرد

پهباد را هدف قرار دادند مزدور مریم رجوی سقوط کرد

پهباد را هدف قرار دادند مزدور مریم رجوی سقوط کردعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و پنجم ژوئن 2019:… باند مافیایی رجوی و عضدانلو از امریکا درخواست کرده که گاز ایران را هم تحریم کنند. دیروز عادل الجبیر گفت گازا یران هم باید تحریم شود یک کلیپی منتشرشد که دو نفر از نیروهای باند با عربستان در ارتباط و اعلام کردند که عربستان با مریم عضدانلو درارتباط است منهم کلیپ را درشبکه های اجتماعی منتشرکردم و روز انفجار الفجیره نوشتم که کار باند رجوی و عضدانلوست. پهباد را هدف قرار دادند مزدور مریم رجوی سقوط کرد 

پهباد را هدف قرار دادند مزدور مریم رجوی سقوط کردهمکاری دفتر مریم رجوی و عربستان در حمله به نفتکش ها

پهباد را هدف قرار دادند مزدور مریم رجوی سقوط کرد

1- حرفهای رجوی و عضدانلو بیان گر اتحاد با دشمنان ملت ایران است

قبلا نوشتیم که باند مافیایی رجوی وعضدانلو ازامریکا درخواست کرده که گازایران راهم تحریم کنند دیروز عادل الجبیرگفت گازایران هم باید تحریم شود یک کلیپی منتشرشد که دونفرازنیروهای باند با عربستان درارتباط واعلام کردند که عربستان با مریم عضدانلو درارتباط است منهم کلیپ را درشبکه های اجتماعی منتشرکردم وروز انفجارالفجیره نوشتم که کارباند رجوی وعضدانلوست دراین کلیپ مشخص شده وخودشون اذعان کردند که کارانهاست یعنی به گزاف نگفتیم واتهام نزدیم وبخاطرشناخت دقیق ازانها بود که چنین حرفی رازدم درجریان سرنگونی پهباد شروع کرده اند حرف ترامپ و پمپئورا تکرارمیکنند همان ترامپی که تا بحال طبق گفته سیاستمداران امریکایی دردوسال نزدیک به 17000دروغ گفته وپمپئو که رسما اعلام کرد که کارش دروغگویی وتقلب ودزدیست ایا باید حرف کسانی که به اینها استناد میکنند راراست بنامیم یا عین دروغ گفته پهباد راایران درابهای بین المللی سرنگون کرده است حال معلوم نیست چراقطعات ان درابهای ایران پیدا شد ویا چرا یک قطعه بزرگ ان درتورصیاد قشمی افتاده است وچرا امریکا با ان همه امکانات نتوانست درابهای بین المللی یک پیچ راپیدا کند دربمباران فرودگاههای عربستان به کمک تبلیغاتی عربستان امده ودر پیشتازان اسارت وبندگی دیروز نوشته ای جهان چرادرخواب هستید که یمنی ها فرودگاه رابمباران ویک نفرغیرنظامی کشته شده است اولا بنده سال گذشته که یمنی ها اولین موشک راشلیک کردند نوشتم که یمنی ها نباید کاری کنند که به غیرنظامی ها اسیب وارد شود وپیشاپیش انرامحکوم کردم والان هم حمله به غیرنظامیان توسط هرکس که باشد محکوم میکنم ولی سوال ازعضدانلو اینه که چرا دربرابرکشتاربیست میلیون یمنی درسکوتی ؟ دربرابربمباران دبستانها درسکوتی ؟ چرا دربرابربمباران اتوبوس دختران دبستانی وبمباران بیمارستانها درسکوتی ؟ چرادربرابر بمباران عروسی ومجالس ختم مرگ تعداد دیگردرسکوتی ولی یک نفردرفرودگاه عربستان کشته شده صدایت درامده این عمل تروریستی ست چرااینقدرسیاستها ومواضع شمایان با سلاخ وبچه سلاخ وائتلاف امریکایی یکی ست  چرا با انگلیس یکی ست همان انگلیسی که جنایتهاش درطول دویست سال برعلیه ملت ایران برکسی پوشیده نیست ودرجریان هلوکاست ایران ده میلیون ایرانی را همین انگلیس کشتارکرده است مگه تو نمیگفتی مواضع فلانی وفلانی نعل به نعل حرفهای رژیم است پس مزدوررژیم است ایا نباید این مواضع شمایان را مزدوری ونوکری برای ائتلاف امریکایی وانگلیسی بدانیم اگرنیست پس چیست ؟ اگرقبلا ما میگفتیم درکلیپ که فرماندهان ومسولین خودت گفتند که ازعربستان با خواهرمریم تماس گرفتند این را چه میگویی شهامت داشته باش واقعیت درونت رابگو بنده فقط چند نمونه اوردم نمونه ها میلیونی ست شهامت بخرج بده ورسما اعلام کن که با این ائتلافهای ضد مردم ایران درحال کارهستی تا ملت راتحریم وجنگ راه انداخته وایران راکلنگی وسوریه ای کنی وامریکا ملت ایران را هم مثل ملت لیبی به بردگی بفروشد بنده بارها اعلام کرده وهزاربارهم لازم باشد تکرارمیکنم مخالف سیاستها ی کشورهای غربی وعربی واخوندی وباند رجوی وعضدانلو بوده وهستم زیرا تمامی این حرکتها رابرعلیه ایران وایرانی میدانم کسانی که ازبیگانه میخواهند تا ایران رامثل افغانستان وعراق کنند وملت ماراهم مثل ملتهای مظلوم وستمدیده این کشورها بنابودی بکشانند ودستشون دردست انهاست را دشمنان ملت ایران میدانم ودربرابران هرچقدرکه بتونم وامکانات وتوان فکری داشته باشم خواهم ایستاد ودست به افشاگری ومخالفت خواهم زد اگرانها فکرکرده اند که ملت ایران میگذارند ادمکشان عربستان مثل اجدادشون ملت ایران رابه کنیزی وغلامی ببرند سخت دراشتباه هستند انتقام تاریخی را باید ازدشمنان ملت با هررنگ ولعاب وفکری گرفت

پهباد را هدف قرار دادند مزدور مریم رجوی سقوط کرد

لینک به منبع

2- پدافند ایران با یک تیر دو نشان زد پهپاد و جنگ طلبان را سرنگون کرد

همانطورکه میدانید با روی کارامدن ترامپ باند مافیایی رجوی و عضدانلوتمام سرمایه گذاریشون روی جنگ بود که امریکا وارد جنگ و حاکمیت را سرنگون و ینها با ناوهواپیما بر امریکا به ایران بروند در این راه در دو سال گذشته از هیچ چیزی که توانسته کوتاهی نکرده است دیروز پهپاد سرنگون شد برخلاف انتظار ترامپ هیچ اقدامی که نکرد بماند جلسه شورای امنیت با سران دولت و کنگره و سنا برگذار و خروجی این شد که امریکا باید تنش زدایی کند و ترامپ در حضور نخست وزیر کانادا گفت دنبال جنگ نیستم و درمصاحبه گفت ما اشتباه کردیم وارد خاورمیانه شدیم میخواهم از انجا خارج شوم یاد اوری کنم که کارراتمام شده نمیدانم و ممکن است امریکا دست به اقدام نظامی بزند و نباید اصل غافلگیری را فراموش کرد که معتقد بوده وهستم درهردوصورت چه جنگ وچه غیرجنگ امریکا بازنده خواهد بود و باید بار و بندیلش را جمع کرده برود همان حرف دوسه سال پیش را زده ومیزنم سرنگونی پهپاد تاثیرات سیاسی بسیاری دارد که در اینجا وارد ان نمیشوم و دریک جمله میگویم هیبت و هیمنه امریکا فروریخت اما ببینیم رجوی وعضدانلو و سایر جنگ طلبان چه میگویند امریکا قصد داشت به ایران حمله کند ناوگانها وهواپیماها اماده حمله بودندولی ترامپ حمله را لغو کرد که این حرف را هم امریکا بخورد اینها داد زیرا اول رسانه های سیا ووزارت خارجه مطرح کردند و حرف اصلی رجوی بلافاصله بعد خبرسرنگونی بیرون داد (یک سخنگوی مجاهدین : بنا برتجربه تا وقتی اخوند وپاسداران انها قیمت نداده اند بی دنده و ترمز لگد می اندازند زبان قاطعیت و قهر و قدرت تنها زبان تکلم با استبداد مذهبی حاکم برایران است ) یعنی اینکه بوی کباب را شنید و فکرکرد که امریکا الان ایران را با خاک یکسان میکند و خواهان حمله و جنگ است درکنار اینها سایر مزدوران ونوکران وضد ملت ومملکتها مثل طرفداران سلطنت و سایر مزدوران ریز و درشت مثل علی جوانمردی رفیق رجوی ومافیای بارزانی (گفت ارتشیان ایران با حمله امریکا به ایران واردجنگ نشوید وسلاحها را زمین گذاشته وخودراتسلیم کنید تا اسیبی به شما ها نرسد) (ای پفیوز بی شرافت ومزدورکثیف )مگه ایران زمان رضا شاه است که اعلاحضرت ازترس دستور تسلیم داد ویا زمان محمد رضا شاه است که سرباز امریکایی نگاه میکرد شاهنشاه جنت مکان ازترس قالب تهی میکرد ببینیم بعد عقب نشینی امریکا چه میگویند علی جوانمردی رسانه های عربی مخالفت خود را با سرنگونی پهپاد اعلام کردند رجوی در صفحه پیشتازان اسارت وبندگی نوشته (این حد از اصرار رژیم جمهوری اسلامی برای یک درگیری نظامی باورنکردنی است) حال پیدا کنید دررو ودروغگورا شارلاتانی ورنگ عوض کردن درعرض چند ساعت را می بینید بیش ازبیست سال است دنبال کشاندن امریکا به جنگ با ایران است با عقب نشینی ترامپ بلافاصله میگوید این ایران است که دنبال جنگ است وبران اصراردارد تو که میگفتی رژیم مثل فلان حیوان ازامریکا میترسد قول داده ام دراینباره بنویسم که خواهم نوشت ودرنوشته دیگری که همین یکساعت پیش خوندم درهمان صفحه نوشته جنگ بین مردم وحاکمیت است که درخیابونهای ایران خواهد بود چی شد یکساعته ازتمامی خواسته ها وحرفها عقب نشینی کردی واقعیت چیست انها فکرمیکردند امریکا هرکاری کند حاکمیت ازترس حرفی نمیزند ودرنهایت تن به مذاکره وتسلیم میدهد که نشان میدهد که علا رغم تمامی ادعاها هنوز اخوند جماعت رانشناخته است ولی یک دفعه پهپاد امریکا درابهای ایران سرنگون ولاشه اش دردید عموم قرارداده شد رجوی وعضدانلو وسایرجنگ طلبان بخوانید مزدوران بیگانه وضد وطن وملت وارفتند تا این نقطه باید گفت پدافند هوایی فقط پهپاد راسرنگون نکرد بلکه شیرازه جنگ طلبان ودرراس همه رجوی وعضدانلو راازهم پاشوند وانها راهم سرنگون کرد

پهباد را هدف قرار دادند مزدور مریم رجوی سقوط کرد

لینک به منبع

(پایان)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/استراتژی-فرقه-رجوی-سرنگونی-رژیم-یا-سرن/

استراتژی فرقه رجوی سرنگونی رژیم یا سرنگونی منتقدین مجاهدین خلق در بلژیک؟ 

استراتژی فرقه رجوی سرنگونی رژیم یا سرنگونی منتقدین مجاهدین خلق در بلژیک؟ علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و دوم ژوئن ۲۰۱۹:… مهمترین موضوع ازخط ونشان کشیدنهای عضدانلو خبری نبود و خودش هم پیام ویدئویی داد هیچ حرفی برای بیان نداشت مقایسه کنید با چه تجملات و دبدبه و کبدبه ای وارد ویلپنت میشد ؛ تعداد شرکت کنندگان صد هزارنفری بقول خودش چند هزار نفر امده بودند که انها هم مشغول سلفی گرفتند بودند ؛ و اما خروجی این تظاهرات چی بود … رجوی میگفت اگر شکست خوردیم مخالفین را بکشید و بروید زندان اروپا ایا شاخ شونه کشیدن برای مخالفین دربلژیک اعتراف به شکست نیست ؟ استراتژی فرقه رجوی سرنگونی رژیم یا جداشده های مجاهدین خلق؟

مریم رجوی گرامیداشت ترور خشونت و جنگ استراتژی فرقه رجوی سرنگونی رژیم یا سرنگونی منتقدین مجاهدین خلق در بلژیک؟ مجاهدین رجوی تظاهرات بروکسل و آغاز پایانی دیگر

استراتژی فرقه رجوی سرنگونی رژیم یا سرنگونی منتقدین مجاهدین خلق در بلژیک؟

تبدیل شعار استراتژی سرنگونی رژیم به استراتژی صلابه و زندان مخالفین و در راس جداشده ها از مجاهدین

علی شیرزاد، وطنم ایران

علی شیرزاد، وطنم ایران

باند مافیایی رجوی هرساله درفرانسه متینگ برگزار و با دعوت ازادمخواران غربی وعربی وفرماندهان تروریستها درسوریه وعراق وجمع اوری رنگین پوستان ودادن ساندیس وساندویچ به پناهندگان ازکشورهای و دانشجویاناز اروپای شرقی به شوق دیدار از پاریس بصورت مجانی ، به پاریس کشانده وادعای تظاهرات صدهزارنفره ایرانیان میکرد وبادادن پولهای کلان به ادمخواران وسیاستمداران پولی ورشوه ایی و ازکار افتاده و بازنشسته که دردنیای سیاست ودولتها هیچ کاره بودند صورت خود را با سیلی سرخ نگه میداشت اما رجوی دریکی ازپیامهایش گفت ویلپنت برگزار نمیشود و بجای ان به خیابونها میاییم درانزمان نوشتم که عقب نشینی بهردلیل وبهانه ایی که باشد شروع شده است میخواهیم ببینیم چرا این حرف راانروز زدم برای فهم این حرف باید به چند نکته توجه کرد

بلژیک ازنظرسیاسی فرانسه نیست ؛ جایگاه ویلپنت با خیابونهای بروکسل اززمین تا اسمان است ؛ رجوی از خیابان ها به ویلپنت رسید وقتی دو باره به خیابان ها برمیگردد یک شکست است کما اینکه وقتی ازجنگ چریکی به ارتش با توپ وتانک رسید ودرزمان صدام دوباره به جنگ چریکی روی اورد شکست بود . نیازبه یاد اوری نیست مثل این میمونه که تعدادی از انسانها دوباره به مرحله قبلی یعنی دنیای میمونها برگردند کما اینکه امروزجهان به امریکا اعتراض دارد که درلیبی برده داری راه انداخته اند یعنی برگشت ازسرمایه داری ویا بورژوازی به دوران قبلی عقب گرد است ازنظرسیاسی هم همین قانون صدق میکند ؛ سطح شرکت کنندگان وسخنرانان قبلی سیاستمداران وشخصیتهای هزارنفره ودوهزارنفره به صف میکرد اینبارچند سخنران کمترازتعداد انگشتان دست اورده وسطح انها درسیاست باید گفت ولگرد خیابونی بودند ؛ اما مهمترین موضوع ازخط ونشان کشیدنهای عضدانلو خبری نبود وخودش هم پیام ویدئویی داد که اگرگوش داده باشید هیچ حرفی نداشت مقایسه کنید با چه تجملات ودبدبه وکبدبه ای وارد ویلپنت میشد ؛ تعداد شرکت کنندگان صد هزارنفربقول خودش چند هزارنفرامده بودند که انها هم مشغول سلفی گرفتند بودند ؛ واما خروجی این تظاهرات چی بود که چند روزیست دیوانه وارتبلیغ میکند

یک :مرحله سرنگونی نزدیک است بهتراست دراینباره چیزی نگویم چون انقدردرطی سالیان ازاین مرحله به ان مرحله پریده که صحبت درباره مراحل سرنگونی رجوی وعضدانلو ادمی تهوع میگیرد

دوم : جاروی شغالان (منظورش مخالفین هستند )رجوی میگفت اگرشکست خوردیم مخالفین رابکشید وبروید زندان اروپا ایا شاخ شونه کشیدن برای مخالفین دربلژیک اعتراف به شکست نیست ؟ میگوید اروپا باید انها را دستگیرومحاکمه وزندان وسپس اخراج کند حرفشون چیست میگویند اروپا باید ابزارسرکوب ما باشد بگیروببند راه بی اندازد ومخالفین مرا دستگیروزندانی وخود اروپا هم بشود زندان بان ما ؛ فقط خجالت کشیده بگوید زندان بانها وشکنجه گران وقضات منهم باید فرماندهی رابعهده داشته باشند بعد ازاتمام زندان هم اخراج ؛ خمینی میگفت مخالفین باید دستگیروزندانی واعدام بشوند شاید خدا درروزقیامت گناهان انها راببخشد رجوی هم همین حرف رامیزند فرقش دراین است که شهامت درخواست اعدام ازاروپا راندارد بیچاره مخالفین ازهردوطرف زیرتیغ کشتاروشکنجه وبگیروببند قرارداشته وهیچ گونه امنیتی ندارند ایا همین حرفها عقب نشینی وشکست نیست سازمانی که روزی ادعای سرنگونی ولایت داشت ومیخواست عدل وداد درجهان پیاده کند وخود رارهبراپوزیسیون وهدایتگرمخالفین میشمرد امروز کارش خط ونشان کشیدن برای چهارتا مخالف یه لاقبا مثل بنده شده است کجای این تکامل وروبه جلو است راستی سرنگونی وامسال سال اخره چی شد استراتژی رجوی وعضدانلودربلژیک ازسرنگونی تبدیل به جاروی شغالان شده است بگذارید همینجا یاداوری کنم هرگونه تعدی به مخالفین بخصوص ما جدا شده ها مسولیت ان با باند مافیایی رجوی وعضدانلوست

استراتژی فرقه رجوی سرنگونی رژیم یا سرنگونی منتقدین مجاهدین خلق در بلژیک؟

لینک به منبع

*** 

MKO Saudi colluded over Tanker AttackExclusive: Leaked Audio Shows Saudi-MKO Collusion over Tanker Attacks

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/باج-دهی-مریم-رجوی-از-داخل-تشکیلات-تا-شیخ/

باج دهی مریم رجوی از داخل تشکیلات تا شیخ نشین ها

باج دهی مریم رجوی از داخل تشکیلات تا شیخ نشین ها علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نوزدهم ژوئن ۲۰۱۹:… فرزندان و نورچشمی های آنها پنهانی تصورات و خوابهای رویایی یک عده را شب و روز تناول میفرمودند و ما میبایست میرفتیم و در عملیات جاری فاکت میخواندیم که درخواب ؛ خواب  شکلات و یا پفک نمکی دیدم و فحش میخوردیم که پدرسوخته فلان فلان شده مجاهد نباید خواب شکلات ببیند. آثار بورژوازی و غرق شدگی تو  در بورژوازیست که انقلابت را سوراخ کردی. ما نفهمیدیم این چه انقلابی بود که با دیدن شکلات درخواب آبکش میشد ولی فرزندان و نورچشمی ها و زنان شورای رهبری و مسولین بالا با خوردن انقلاب را سوراخ نمیکردند. باج دهی مریم رجوی از داخل تشکیلات تا شیخ نشین ها 

باج دهی مریم رجوی از داخل تشکیلات تا شیخ نشین ها پیام مسعود رجوی از قبر، تماما مداحی قدرت سپاه پاسدارن و شکست آپوزیسیون

باج دهی مریم رجوی از داخل تشکیلات تا شیخ نشین ها

۱- جامعه بی طبقه توحیدی ،درون تشکیلات باج دادن آنچنانی

رجوی وعضدانلوغبارازرخ دین زدودند

همانطورکه میدانید مجاهدین پنجاه سال است درباره جامعه بی طبقه توحیدی حرف میزنند وبراساس این با مخالفین خود تنظیم کرده وادعای اسلامی بودن اقتصاد خود را داشته وکتابها درباره ان نوشته وحرفها زده است میخواهیم ببینیم این جامعه دردرون خودش چگونه بوده ورفتارمیکند

 دردرون مجاهدین مکانهایی بود ازاد وهرکس هرچیزی نیازداشت درزمان مشخص به ان مکان که درهمه مقرات بود رفته ونیازهای خود را براورده میکرد البته خوراکی نبود فقط پوشاک ووسایل بهداشتی داشت وقتی درب بازشد ونفرات مختلف واردشدند فروشگاهها تبدیل به فساد شد طوری شده بود که تعدادی لباس راپوشیده وقتی موقع شستن میشد انها رابه زباله دانی انداخته ودرفروشگاه دوباره وسایل مورد نیازرابرمیداشتند خلاصه ریخت وپاشها خیلی زیاد بود اوایل سال۶۷ گزارشی نوشته با نمونه ها درخواست کردم این فروشگاها برچیده شود که برچیده واشلی شد که اینهم مشکلات عدیده ای داشت قبلا مفصل توضیح داده ام تا اینکه درنشستی بنده پیشنهاد دفترچه دادم تا برای هرکس پولی دران ریخته شود تا نفرات بتوانند خودشون خرید کنند هدف بنده چی بود که دران نشست گفتم اولا نیروها ازجامعه جدا نشوند وبا قوانین منافع وپول وخرید ورابطه انسانها با جامعه اشنا شده ویا فراموش نکنند بتونند حساب وکتاب ومنافع فردی رامدنظرقراربدهند ودردهای جامعه رادرک کنند وبدونند مردم چگونه زندگی وبرای اداره زندگی خود با پول چگونه تنظیم میکنند چه حساب وکتابی باید بکنند که بتونند با پولی که دارند زندگی یک ماه خود وخانواده را بچرخونند این نفرات قدرت خرید یک دونه پفک نمکی ندارند چطورمیخواهند جامعه رااداره کنند نفرات را وارد مسایل ومشکلات کنید تا ابدیده بشوندو…..دران نشست زنهای شورای رهبری حملات رابرعلیه من شروع و فضای نشست رابرعلیه من کردند ولی ازحق نباید گذشت مسئول نشست ازپیشنهاد بنده حمایت وگفت پیشنهاد رابه بالا که منظورش رهبری بود میبرم چون انها مستقیم به مریم عضدانلو ومریم رجوی وصل بودند خلاصه بعد مدتی دفترچه ها راه افتاد که یک قسمت مربوط به پوشاک وبهداشت بود که ماهی سه هزاردینارعراقی دران ریخته میشد ویک بخش هم ازاد بود که دوهزاردینارعراقی داده میشد درقسمت ازاد لوازم التحریروخوراکی میتونستی بخری بستگی بفرد داشت که درپریودهای مختلف دفترچه ها صفرصفروهرچه پس اندازداشتی ازبین میرفت پس اندازهم برای این بود که کسی میخواست مثلا ساعت مچی بخرد وگران بود نمیتونست خرید کند با پس انداز میخرید ولی یک استثناء وجود داشت که انهم موضوع اوکی تشکیلاتی بود یعنی یک شکاف که چه عرض کنم یک دره وجود داشت بنام اوکی تشکیلاتی یعنی راه هرگونه تخلف وفساد رابازگذاشته بود وقتی فروشگاه میرفتیم افرادی مثل بنده بی کس وکار وجزامی به یکباره درفروشگاه با این مقوله روبرو میشدیم که پول دفترچه ها بخاطرحساب وکتاب سالیانه یا ترازمالی صفرشده ومثلا میتونم فقط دوهزاردینارخرید کنم منهم که هرگزچانه پول نمیزدم وخودم رابخاطرپول بی ارزش وبه هیچ قیمتی مراجعه وصحبت دراین زمینه ها نمی کردم همان میزان پول داده شده را خرید کرده وبرمی گشتم اما همین جامعه بی طبقه توحیدی برای افرادی مثل بنده بود نه فرزندان ونورچشمی ها ویا کسانی که مشکلات تشکیلاتی داشتند ومیخواستند به بهانه پول انها را نگه دارند ویا بسمت خودشون جذب کنند برای فرزندان خودشون بین هشتاد تا صد وبیست هزاروحتی بیشتردرماه درنظرمیگرفتند(یعنی بیشترازشصت برابرما ) وانها خرید میکردند برای تعدادی انقدرزیاد بود که برای اینکه بقیه متوجه نشوند جداگونه به فروشگاه میبردند ویا با ماشین خودشون بار انها راجابجا میکردند این جدای ازهدیه ها وبسته های شکلاتهای انچنانی که ما رنگش راهم نمیدیدیم بود یک روزدرپست نگهبانی یکی ازهمین فرزندان شکلاتی اورده وبمن داد که ازاول عمرم نه دیده بودم ونه خورده بودم فکرکردم رفته ودرنشست امریکایی ها که اینها رامیبردند اورده پرسیدم گفت هدیه ازفلان خواهرشورای رهبریست که مسئول مادرم است گفتم یعنی مادرت فرستاده گفت نه خواهرشورای رهبری خودش اورد وبهم داد ولی به کسی نگویی بتو شکلات دادم ویا این نوع شکلات راخوردی برایم دردسرمیشود گفتم خیالت راحت باشد بنده اهل این حرفها نیستم واولین بارهم هست که این موضوع ازدهانم بیرون امد میخواستم بگویم که جامعه بی طبقه که رجوی وعضدانلو بعد غبارزدایی ازاسلام ایجاد کرده بودند بکجا رسیده بود یه عده درخواب شکلات میخوردند ویا اجناس انچنانی را هم دررویا های خود نمیتوانستند تصورکنند ولی فرزندان ونورچشمی های انها پنهانی تصورات وخوابهای رویایی یک عده را شب وروز تناول میفرمودند وما میبایست میرفتیم ودرعملیات جاری فاکت میخوندیم که درخواب ؛ خواب  شکلات ویا پفک نمکی دیدم وفحش میخوردیم که پدرسوخته فلان فلان شده مجاهد نباید خواب شکلات ببیند اثاربورژوازی وغرق شدگی تو دربورژوازیست که انقلابت را سوراخ کردی ما نفهمیدیم این چه انقلابی بود که با دیدن شکلات درخواب ابکش میشد ولی فرزندان ونورچشمی ها وزنان شورای رهبری ومسولین بالا با خوردن انقلاب را سوراخ نمیکردند واثاربورژوازی درخود نداشتند اسلامی که با فرچه صورت تراشی غبارزدایی شده باشد اختلاف طبقاتی را خوب توجیح  ومگس را بعنوان پروانه قالب میکند البته برای افرادی مثل خودش ولی سایرین رانمیتواند فریب بدهد

لینک به منبع 

۲- چرا رجوی و عضدانلو در برابر خواسته اعراب سکوت کرده اند ؟!

بعد کنفرانس مکه مشاور احمق وعقب مونده شیخک امارات بیانیه ای با شش محوربیرون داد او که درحماقت وابلهی سیاسی فکر میکرد که با برگزاری کنفرانس مکه حاکمیت دینی نیم ساعت دیگر سرنگون و ملت ایران به پابوسی او میروند و دولا شده بعنوان سکوی پیاده شدن او از شتر می ایستند تا شیخک امارات پایش را روی پشت ملت ایران گذاشته وپیاده میشود در این بیانیه اعلام کرد که ایران باید سه جزیره را تخلیه وتحویل امارات بدهد ونام خلیج فارس را به خلیج عربی تغیر بدهد اما دراین میان رجوی هیچ اعتراضی به نقض حاکمیت ملی وتمامیت اراضی جدای ازهرگونه اختلاف سیاسی با حاکمیت نکرد تمامیت اراضی به اختلافات سیاسی برنمی گردد با هر دیدگاهی باید در برابر تمامیت ارضی در برابرهرکسی که باشد ایستاد اینکه رجوی وعضدانلو نمی ایستند و درسکوت هستد هیچ جای تعجبی ندارد بنده همیشه مخالف سیاستهای نوکری اعراب بوده وهستم وخواهم بود رجوی بهتر از هرکسی دیدگاه مرا نسبت به سیاستهای اعراب میداند زیرا که سیاستهای اعراب تجزیه کشورم ازاول بوده وهست وفرقی هم نمیکند کدام دولت هست عراق صدام عربستان امارات مصرو….به این دلیل مخالف بوده و هستم و تازمانی که دولتهای عربی رسما ودربیانیه این سیاست را کنارنگذارند و از ان اعلام برائت نکنند مخالف خواهم ماند پس رجوی و عضدانلو خوب خوب گوشهایشون را باز و بشنوند که به هیچ قیمتی ازکشورم کوتاه نخواهم امد وهرکس ازتجزیه وتخریب ایران وایرانی وبخاک سیاه نشاندن انها حمایت وعمل کند دشمن بنده بوده وهست وخواهد بود چه اخوند باشد چه رجوی عضدانلو چه شیخک امارات وچه سلاخ عربستان وچه بوفالوی بحرین وچه ادمخواران غربی وچه روسیه وچین برای من ایران ومردمم وفرهنگم ارزش برتر و بالاتر است و بخاطرهمین ارزش عمروزندگی خود را فدای ان کردم پس نباید اننتظارداشت دربرابرنابودی کشوروملت چشمان وگوشها وزبان راببندم اما سوال ازرجوی وعضدانلو چرا درسکوت هستید ؟ چرادربرابرتمامیت ارضی پاسیو وخنثی وهمکاربیگانگان شده اید ؟ البته با رجوی وعضدانلو بحث فرهنگ ندارم زیرا فرهنگ انها فرهنگ اسلام سیاسی و رهبرعقیدتی ست فرهنگ ولایت فقیه وخلیفه اعراب است دلیل اصلی نزدیکی انها به خلیفه های عربی ازهمین دیدگاه نشات میگیرد دعوای رجوی عضدانلو با ولایت فقیه دعوای عباسیان با امویان است سوال وبحث تمامیت ارضی ست چرا هیچ موضعی دراینباره ها که بارها وبارها تکرارشده نمی گیرند ؟ ودفاع ازتمامیت ارضی چه ربطی به اخوند وحاکمیت دینی دارد نکنه دفاع ازتمامیت ارضی دراسلام سیاسی شما عملی مزموم ونکوهیده است ؟ هرچه باشد وهرطورکه فکرمیکنید بخودتون ربط دارد ولی بدانید ملت ایران دربرابراینگونه حرکات بعد سیاسی به ان نداده ودست وپای هرکسی که بخواهد به تمامیت ارضی خدشه واردکند خواهند شکست حال هرچقدرمیخواهید با سکوت خود سیاست اعراب را تایید کنید ومجیزگوی انها باشید وملت ایران خارج ازحرف من وتو قضاوت خودراخواهند کرد کما اینکه امروز ازقاجاریه وپهلوی وصفوی و…بعنوان ضد وطن ووطن فروش یاد میکنند وازفردوسی وماهان وسورنا واریو برزن بنیکی یاد وبه انها دروطن دوستی ومردم گرایی افتخارمیکنندوبه داشتن چنین دلیرمردانی که همه چیزخودرافدای مردم ووطن خود کردند بخود میبالند ؛ روزی رابیاد بیاورید که ایندگان به قضاوت خواهند نشست پس ازجنبه خیرخواهی میگویم دست ازاین بازیهای سیاسی وطن برباده بردارید بقیه مسایل بخودتون برمیگردد وهمان حرف را که دراشرف درپایان اکثرگزارشات خود مینوشتم را دوباره جهت یاد اوری تکرارمیکنم ما با حسن نیت وخیرخواهی گفتیم ونوشتیم تصمیم وانتخاب بخودتون بستگی دارد تا چه انتخاب کنید ما به مسولیت ووظیفه خود عمل کردیم خود دانید

لینک به منبع 

(پایان)

باج دهی مریم رجوی از داخل تشکیلات تا شیخ نشین ها

*** 

مجاهدین خلق ایران مافیایی که مدام رنگ عوض می کند

مجاهدین خلق ایران مافیایی که مدام رنگ عوض می کندرجوی و عضدانلو سازمان مجاهدین را تبدیل به باند مافیا کرده اند این حرکات فقط و فقط از باندهای مافیا سرمیزند که به هیچ پرنسیب و اصولی پایبند نیستند. سازمان مجاهدین خلق ایران باند مافیاست و این برای بنده هم باعث شرمندگی و هم باعث تاسف است. سازمان مجاهدین خلق ایران مافیایی که هر روز رنگ عوض می کند 

مجاهدین خلق ایران مافیایی که مدام رنگ عوض می کندسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

مجاهدین خلق ایران مافیایی که هر روز رنگ عوض می کند

آیا رجوی و عضدانلو سازمان مجاهدین را به باند مافیا تبدیل کرده اند

این تخته پاره ها که به آن چنگ میزنید …. ته مانده های زورق برخون شناور است

چهارکشتی قبلا و دو کشتی دو روز پیش درخلیج فارس منفجر شد در انفجارقبلی امریکا غیرمستقیم آنرا گردن ایران انداخت و در انفجار جدید رسما توسط ترامپ وپمپئوبه ایران نسبت دادند بنده هم نوشتم دروغ است چرا چون دروغگویی ترامپ برکسی پوشیده نیست درعرض دوسال نزدیک به هفده هزاردروغ گفته اینقدردروغ میگوید ادمها به حالت تنفر رسیده اند پمپئو که خودش رسما گفت من اموزش دروغ تقلب و دزدی در سازمان سیا دیدم چراباید حرف اینها راقبول کنم اینها چه سیاستمداران و رهبرانی هستند وضعیت عربستان وامارات هم که جای خود دارداما تعجب دراین است که رجوی وعضدانلوچند روزی ست سرشون را به در و دیوار می کوبند و ازهیچ پرنسیبی تبعیت نمیکنند پنج سال است دریمن درحال جنایت هستند همین امروزسازمان ملل که چند ساعت پیش خبرش را خوندم گفته بود درهرساعت یک زن وشش کودک دریمن براثرگرسنگی میمیرند یمن فرودگاه ابها را با پهپاد زد اینها دویده میگوینداین عمل تروریستی ست و جامعه جهانی باید تروریسم یمنی ها را محکوم کند ولی کارهای عربستان انقلابی ست تا دیروز اوباما را بعنوان مماشات گر خطاب و از ادمخواران امریکا دفاع وانها را کسانی میخواند که کنارمردم ایران ایستاده اند میگفت ترامپ عزیزیکساعت دیگربه اخوندها حمله میکند ترامپ که درژاپن خواهان مذاکره شد او را مماشات گرخوند چی شد ؟ امریکا گفت کار ایران است عکس کشتی های را انداخته ونوشته عاقبت مماشات یعنی این به امریکا میگه فقط بیایی وبگویی کارایران است کافی نیست باید حمله نظامی به ایران بکنی دنیا میگوید حرفهای امریکا درست نیست ودرشورای امنیت هم هیچ کشوری مدارک وحرفهای امریکا را که ایران درپشت ان است تایید نکرد ولی اینها میگویند خیر اینطور نیست کار ایران است پابه پای تخته پاره های امارات وعربستان واسراییل و امریکا و انگلیس میگوید باید نظامی پاسخ داده شود.

رجوی و عضدانلو بدانند که این تخته پاره ها ته مانده  زورقهای شناوردردریای خون ملتهای افغانستان وعراق وسوریه ولیبی ویمن والان هم سودان هستند اوم یخواهد این تخته پاره ها رادرخون ملت ایران هم شناورکند دریک کلام باید گفت رجوی وعضدانلو خود تخته پاره شده اند ودرخون ملتها شناورند ومیخواهند درخون ملت ایران هم شناوربشوند با عملکردهای این سازمان ایا باید قبول کنم که درانها ذره ای از انقلابی گری باقی مانده است عده ای به اشتباه میگویند این سازمان فرقه است که بنده هیچ وقت قبول نداشته وندارم وبعنوان فرقه از انها یاد نکردم زیرا که فرقه دردرون خود و در تنظیم با بیرون وپیرامون به پرنسیبهایی معتقد وبراساس ان رفتارمیکند کدامین فرقه را درجهان پیدا میکنید که چنین رفتاری با نیروهای خود وپیرامونش داشته باشد لطفا نام ببرند کدامین فرقه خواهان نابودی کشورخود است کدامین فرقه این همه ازجنایت حمایت میکند تا انجا که ما میدانیم فرقه دردرون خود ماکزیمم مشروبی بخورند وموادمخدری بکشند وبا هم رابطه ای داشته باشند ازارشان به چه کسی میرسد ازکدامین جنگ وکشتار وعمل تروریستی حمایت کرده اند درکجا دفاع مشروع انهم کشوربیگانه را بعد این همه تحریم وکشتار وگرسنگی تروریست خوانده اند کدامین فرقه ازبیگانگان میخواهد ولابیگری میکند هشتاد میلیون هموطن خود را تحریم وگرسنگی بدهند تمام دنیا میگویند امریکا دارو ومواد غذایی راتحریم کرده اینها میگویند دروغ است تحریم نیست کدامین فرقه چنین رفتاری دارد امریکا نگذاشت درجریان سیل دارو و امکانات هموطنان خارج ازکشور به مردم سیل زده ایران برسد اینها بدوبدو امده وگفتند دروغ میگویند اولا تحریم نیست دوما نگذارید کمکها برسد چون رژیم ونیروهای سرکوب کمکها را بالا میکشند وبه مردم نمیدهند جنایت امریکا رارفع ورجوع کرد کدامین فرقه ازاین کارها میکند بنده قصدم حمله به کسانی که می گویند سازمان مجاهدین فرقه وسکت هستند نیست میخواهم نشان بدهم که فرقه ازاین کارها نمیکند بگذارید برای اولین بار نظر خود را درباره سازمان مجاهدین بگویم که تابحال آنرا علنی نکرده  و جایی نگفتم رجوی و عضدانلو سازمان مجاهدین را تبدیل به باند مافیا کرده اند این حرکات فقط و فقط ازباندهای مافیا سرمیزند که به هیچ پرنسیب و اصولی پایبند نیستند سازمان مجاهدین خلق ایران باند مافیاست واین برای بنده هم باعث شرمندگی و هم باعث تاسف است

مجاهدین خلق ایران مافیایی که هر روز رنگ عوض می کند 

لینک به منبع

رجوی و عضدانلو مثل ترامپ هر روز رنگ عوض میکنند

رجوی وعضدانلو درصفحه پیشتازان ازادی نوشتاری دارد در ان نوشتارخودش بحث را با سوال و جواب پیش میبردیعنی هم سوال کننده است هم جواب دهنده ومیگوید (ایا تحریمها رژیم راسرنگون میکند وخودش جواب میدهد خیرتحریمها رژیم را سرنگون نمیکند رژیم توسط مردم ایران ومجاهدین سرنگون میشود) همیشه گفته ام اگربخواهید حرف رجوی وعضدانلورا فهم کنید باید حرفها را باز و بهم بچسبانید تا متوجه منظوربشوید میخواهم همین یک جمله را کمی باز و ساده کنم

اولا رجوی ازقدیم خواهان تحریم بوده وهمیشه میگفت اگرتحریم شود حاکمیت دو روز هم دوام نمیاورد و برهمین اساس هم خواهان تحریم بود اینکه امروزمیگوید تحریم حاکمیت را عوض نمیکند تماما دروغ است و برخلاف حرفهای قبلی ست حداقل بیش از هزار نفری که جدا شده اند بارها وبارها از زبان رجوی حرفهای بنده را شنیده اند ولی حالا که دیده اینطورنیست وتحریم ملت ایران را گرسنه وبخاک سیاه نشانده ازاین حرفها میزند که خودش را ازحسابرسی درببرد بنده هم بارها دراینباره نوشته ام که تحریم سلاح کشتارجمعی بدترازبمب اتم است وهمیشه مخالف بوده وهستم وبارها وبارها مخالفت خودرا باتحریم دردرون تشکیلات مطرح کرده وانواع فحشها وتهمتها وافتراها راشنیده ام ونوشته ام کسانی که خواهان تحریم هستند دقیقا چوب زیربغل رژیم بوده وبکمک او شتافته اند رجوی وعضدانلو شما سالیان است که عصا کش غول بیابان یعنی حاکمیت هستید وسیاستهاتون همیشه درتقویت واستواری وتثبیت حاکمیت دینی بوده است چطوربعد سالیان ازاین حرفها میزنی مگه توبعد امدن ترامپ مدعی نیستی که تحریمها خواسته همیشگی تو بوده است ؛ برای چی ؛ برای بازی کردن بوده یا برای سرنگونی ؟ چرا الان تحریم سرنگون نمیکند وتبدیل شده به مجاهدین ومردم ایران ؟ ازکدام مردم حرف میزنی که ازتودفاع وحمایت کنند ؟همان مردمی را که با درخواستهایت ازادمخواران غربی ودشمنان ملت ایران برای نابودیشون بخاک سیاه نشوندی ؟ درجریان تظاهرات سالیان گذشته کی ازتو درجامعه وکف خیابون حرف زده ودفاع کرده است میشود یک موردش رابما نشون بدهی ؟ واما مجاهدین ومردم چه کسانی هستندهفته گذشته تظاهراتی درکشوری برگزارکرده وفیلمش را بنده دیدم درفیلم ازاول تا اخرتظاهرات را چندبارنشون داد ومنهم تعدادادمها راشمارش کردم ۱۵ نفربیشترنبودند میگفتند سرنگونی با مجاهدین وارتش ازادیبخش همه ما میدونیم حرفی پوچ وصد من یه غازاست کدام ارتش باعث خنده دست اندرکاران نظامی شده وخودرامضحکه خاص وعام با این ارتش کرده است اما کدام ارتش رامیگوید دقت کنید دروازه بان تروریست سوریه درادلب کشته شد فورا نوشت رزمنده ارتش ازاد ………تروریستهای سوریه رابعنوان رزمنده گان ازادی نام میبرد همان تروریستهایی که به اردوغان اویزان بوده وهستند درمصربا مرسی که اردوغانی ست مخالف ومیگفت بنیادگرا وضد مردم است وازالسیسی بعنوان فرمانده مردمی حمایت میکرد روزی که مرسی سرنگون شد چه الم شنگه ای درلیبرتی راه انداخته بود ولی درسوریه موافق اردوغانی ست درعراق هم که انقلابیون بودند ودریمن هم که ارتش ملی نتیجه میگیریم تروریستها هم انقلابی وهم ازاد وهم مردمی هستند درتظاهرات هم میگوید مجاهدین با ارتش ازادی خودش که ندارد منظورش ازمجاهدین وارتش ازاد واینکه تحریم رژیم راسرنگون نمیکند ومجاهدین ومردم هستند این پیام رابه ادمخواران غرب وعرب میدهد که الان دیگه تحریم بس است اقدام نظامی بکنید با کی با تروریستهای خودتون که من با عناوین مختلف به انها مشروعیت داده ام یعنی علاوه برتروریستهای خارجی که ازنظرمن انقلابی وازاد ومردمی هستند وتروریستها وتجزیه طلبان ومزدوران ونوکران داخلی مثل تروریستهای بلوچ وکرد وکومله وترک وخلق عرب والاهوازیه رابکاربگیرید ؛ کمی ابروریزی میشود اگرروراست بگوید حمله نظامی کنید با دستکش وکبوترسفید وپاپیون ودجالیت وعوامفریبی وارد میشودبا اینها میخواهد انتقام بی محلی مردم به اورا ازملت ایران بگیرد با تحریم نتوانست وبه شکست خود اذعان کرد میخواهد با کلنگی وعراق وسوریه وافغانستانی کردن ایران شاید مثل سرهنگ سعد حداد مزدوراسراییل ویا مثل خلیفه خفترمزدورعربستان چیزی دراین حد به اوداده شود بازتکرارمیکنم سیاستها واستراتژی های رجوی وعضدانلو ضد مردمی ست سالیان است که به بن بست رسیده وباطل بودن اینگونه استراتژیها خیلی وقت است خود راعیان کرده ودربن بست بسرمیبرد راه حل ایران قیام سراسری ومسالمت امیزاست وهراستراتژی غیرازاین افتادن درچاه ویل است

مجاهدین خلق ایران مافیایی که هر روز رنگ عوض می کند پهباد را هدف قرار دادند مزدور مریم رجوی سقوط کرد 

لینک به منبع 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/فرقه-رجوی-و-مریم-عضدانلو-از-تحریم-های-جد/

فرقه رجوی و مریم عضدانلو از تحریم های جدید تا حجاب

فرقه رجوی و مریم عضدانلو از تحریم های جدید تا حجابعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم ژوئن ۲۰۱۹:… ا کنون هم فراخوان میدهیم که گا زهم به لیست این تحریمها اضافه شود و در پایان میگوید  تحریمها امری مبارک برای مردم ایران است و تحریم باعث میشود پول ها برای ملت ایران بماند.  وقتی میگوییم رجوی و عضدانلو دشمن ملت ایران هستند به گزاف وی اوه نمیگوییم .با نمونه هایی که تابحال افشا و بیان کرده ام میگویم. یکی از آن دلایل همین حرف محدثین است رسما میگوید این ما بودیم که از قدیم خواهان تحریم بودیم و درنامردی و ضد وطنی و ضد بشری ترین کلمات میگوید تحریم امر مبارکی است. فرقه رجوی و مریم عضدانلو از تحریم های جدید تا حجاب 

فرقه رجوی و مریم عضدانلو از تحریم های جدید تا حجابمردم بمیرند و منابع ایران برای رجوی ها بماند ؟

فرقه رجوی و مریم عضدانلو از تحریم های جدید تا حجاب پهباد را هدف قرار دادند مزدور مریم رجوی سقوط کرد 

۱- حجاب اختیاری یا اجباری ازنظررجوی وعضدانلو

تظاهراتی راه انداخته بنام( نه به حجاب اجباری )ببینیم واقعی ودرست است یا دروغ وریا وعوامفریبی واستفاده سیاسی از زنان

اولا معتقد به ازادی فردی وپوشش هستم وبدون ازادی فردی وپوشش هرگز ازادی داده شده راقبول ندارم زیرا امکان ندارد به ازادی فردی وپوشش معتقدنباشیم و اجازه انرا ندهیم ولی بگوییم ازادی اجتماعی و سیاسی داریم ویا داده ایم امکان ندارد وغلط ونادرست وبیراهه است ازادی فردی واجتماعی وسیاسی مکمل همدیگربوده ودرنبود یکی ازادی مثل ادم یک پا ولنگ وشل است تجربه حاکمیت دینی ومجاهدین وسایردیکتاتورها همین را اثبات میکند رجوی میگوید حاکمیت دینی یا اخوندها حجاب اجباری دارند بنده هم قبول دارم ولی مثل سالهای زمان خمینی نیست وجامعه زنان ایران کسی حجاب را رعایت نمیکند وکسی هم کاری ندارد یک نوار باریک بنام حجاب برسرزنان و دختران است که خیلی جاها هم انرا برمیدارند این راهم درنظربگیریم که بعضی مواقع بچه مذهبی ها وتعدادی اخوند به حجاب زنان حمله ومزاحمت ایجاد میکنند ولی مثل گذشته سیستماتیک نیست که همین راهم قبول ندارم ومعتقدم تمام عیارباید ازاد باشد زیرا اعتقاد ودینی که نبود یک پارچه برسرویا ازکوتاه بودن شلواروپیراهن بترسد ودادش به عرش برسد ان دین دین نیست ودینی که با چماق بخواهد خودش رانگه دارد بدرد زباله دان تاریخ میخورد براساس همین ازادی نیم بند فردی درایران ازادی نیم بند اجتماعی وسیاسی هم هست میشود ازحرفها ورفتارومواضع افراد ازهرقشری به ان پی برد چیزپوشیده وپنهانی نیست ولی ایا درون تشکیلات مجاهدین که دم ازحجاب اجباری میزند همین نیم بند وجود دارد یا خیر میگوید درون تشکیلات من حجاب اختیاری ست چند خانم قدیما امده بودند به اشرف که سه نفر از انها درمقر ما بودند واینها بدون حجاب چند روزی موندند فکرنکنید مثل اروپا رفتار کردند فقط بدون روسری بودند انها را کناردیوار چسبانده وگفتند چون ما مسلمان و مجاهد و رزمنده هستیم و ارتش مختلط داریم نمیشود بدون حجاب رفت وامد کنید بلایی سرانها اوردند که یک نفرروسری سرکرد ودونفردیگرحاضرنشدند روسری بپوشند و اخر اجشون کرد یعنی برشون گردوند میگوید حجاب اختیاریست ولی ما نفهمیدیم چرا زنانی که جدا میشوند محض رضای خدا یک نفربا روسری و حجاب اختیاری رفتار نمیکند همه بلافاصله لخت میشوند بنده عکسهای همه را نگاه ومی بینم این چه حجاب اختیاریست وقتی دردرون هستند مثل دختران زینب و پرنده سبز قبا ویک تارموی انها را درطی سالیان نمی بینی ودرزمان جدا شدن صد وهشتاد درجه عکس میشوند زنها دونفره حرکت میکردند تا یکی یک تارمویش بیرون میزد دومی چنان چشم غره به طرف میرفت که طرف مقابل بنده خدا قالب تهی میکرد بگذریم ازاینکه درنشستها بخاطریک تارمو چه بلایی سرزنان نگون بخت میاورد ازحرفهایی که به انها زده میشد بگذریم اشاره نکنم بهتراست انها رادرپستو نگه میداشت این اواخرتعدادی ازبندگان خدا علاوه برروسری اق بانو هم به سرشون می بستند تا مبادا تارموی انها درحین کار وراه رفتن ندانسته بیرون بزند ودرنشست هزارحرف نامربوط وغیراخلاقی به انها زده شود به انها یک گونی میپوشاند ومی گفت اگراین گونی ها را نپوشید برجستگی های بدنتون باعث تحریک برادران وخودتون میشود انوقت دم ازحجاب اجباری میزندازجداسازیها ودیوارکشی ها بگویم یا ازهمه چیززنانه مردانه ؛ یک روز رفتم بنزین بزنم اطلاع نداشتم رفتم داخل بلا فاصله مسول مربوطه امده وجلو مراگرفت وگفت زودی دنده عقب برو تا کسی ندیده الان نوبت خواهران است انجا فهمیدم که پمپ بنزین هم زنانه مردانه شده برگشتم وبه خانم شورای رهبری گفتم واشاره کردم بهترنیست کل اشرف رادوقسمت کنید ودیواروسط ما بکشید هم شما راحت باشید هم ما که غرلند کنان رفت راستی اینها حجاب اختیاریست حرمسرا داری وفرستادن زنان به حرمسرای رجوی توسط مریم عضدانلو هم حجاب اختیاریست یا بی حجابی زوریست ازکدامین حجاب وبی حجابی اختیاری حرف میزنی ومخالف حجاب اجباری هستی اخوندها که بیشتروبهترازتو حجاب اختیاری رابرسمیت شناختند ودرحال عمل به ان هستند جامعه خود گویای همه چیزاست جامعه خود رابا جامعه ایران کنارهم بگذارمعلوم میشود این حرفها برای استفاده سیاسی ست واین راهم بدان درجامعه کنونی ایران اتفاقا به کسانی که مثل جامعه توبا زنان رفتارمیکنند را امل وعقب مونده وغارنشین ومربوط به دوران دایناسورها میدانند وقتی ازادی فردی نیست درباره سایرمسایل درنشستها با تف ومشت ولگد وتوهین وافتراوتحقیروزندان وشکنجه روحی وروانی وجسمی وبنگالی کردن جواب میداد استفاده سیاسی اززنان ومردان ودرکلیت از انسانها ممنوع ومحکوم است

لینک به منبع 

۲- رجوی و عضدانلو از تحریم پتروشیمی خوشحال و خواهان تحریم گاز شدند

سید المحدثین ازسه طرف کلاه بردار است یکی نان سیدی میخورد یکی نان بچه اخوندی ویکی هم نان انقلابی گری به همین سه دلیل اینقدر دریده وضد وطن است او بعنوان مسئول سیاست خارجی درقدیم که الان نمیدونم چه نامی را یدک میکشد ومیدونم که با امدن زنان درراس وبخاطرتبعیض مثبت عملا هیچ کاره وبه بله قربانگو تبدیل شده است ولی بدلیل نقشش درسیاست خارجی یکی ازمجرمان اصلی چنین سیاستی ست که به امریکا واعراب اویزان شده وپول دریافت میکند نقش او را نباید انکارکرد و باید پاسخگوی عملکردهای خود دربرابرمردم باشد ببینیم بعد تحریم پتروشیمی چی گفته است (تحریم پتروشیمی یکی ازخواسته های طولانی مدت مقاومت مردم ایران بوده است …..وبعد میگوید اکنون هم فراخوان میدهیم که گازهم به لیست این تحریمها اضافه شود ودرپایان میگوید  تحریمها امری مبارک برای مردم ایران است وتحریم باعث میشود پول ها برای ملت ایران بماند ) وقتی میگوییم رجوی وعضدانلو دشمن ملت ایران هستند به گزاف ویاوه نمیگوییم با نمونه هایی که تابحال افشا وبیان کرده ام میگویم یکی ازان دلایل همین حرف محدثین است رسما میگوید این ما بودیم که ازقدیم خواهان تحریم بودیم ودرنامردی وضد وطنی وضد بشری ترین کلمات میگوید تحریم امرمبارکی برای مردم ایران است وقتی عراق شهرهای ایران رابا موشکهای روسی وچینی وغربی وسلاح شیمیایی مورد حمله قرارمیداد خمینی میگفت ملت ایران به این موشکها میخندند ایا فرقی بین دیدگاه وحرف محدثین با خمینی پیدا میکنید یکی امرمبارک میداند ویکی انرا خندیدن پس نتیجه میگیریم موشک وتحریم برای ملت ایران خوب وازان حمایت میکنند بی شرافتی وبی ناموسی سیاسی وبی فرهنگی وضد ایران وایرانی تا کجا دروجود اینها رسوخ کرده است وبرای توجیح اعمال ننگین رجوی وعضدانلو میگوید حتی یک ریال ازپولهای نفت وپتروشیمی وگازبه ملت ایران نمیرسد وهمه به بیت خامنه ای میرود معلوم نیست پس دراین سالیان ملت هوا میخوردند واقعیت اینه برای اینکه عمل ضد وطنی وضد مردم ایران را توجیح وبه ان مشروعیت ببخشد چنین حرفهایی را میزند حرفهای پمپئو وجان بولتون وبرایان هوک وترامپ رابخوانید همه یک صدا میگویند پولها به ملت ایران نمی رسد وتحریم پولها را برای اینده مردم ایران نگه میدارد اگرمصاحبه محدثین رابخوانید عینا همین حرفها راتکرار میکند ومیگوید پولها برای ساختن اینده ایران نگه داری خواهد شد وبه مردم ایران خواهد رسید ایا هماهنگی ویکی شدن سیاست ادمخواران غربی وعربی وصهیونیزم روشن واشکاراست ؟ بنده پیشنهاد میکنم اگرتحریم پولها رابرای مردم ایران نگه میدارد بهترنیست برای اینکه پولها برای نیروی تشکیلاتی نگه داری شود شمایان هم تحریم بشوید تا هشت دلاری که درماه به نیروها میدهید سرجمع شده بعد پنج سال گرسنگی یکباره پانصد دلارنصیبشون بشود بروند ودررستوران بجای سه سوسیس درهفته یک شکم سیرسوسیس بخورند مجاهدین راتحریم کنید چون پولها راخرج نیرو نمیکنند ومیبرند به لابی ها میدهند تا ملت ایران راتحریم ومحاصره کنند زیاد دیدیم درعراق امریکا ازعربستان با کانتینرهای یخچالداربزرگ مواد غذایی برای ما میاورد ودولت عراق برای اینکه سلاح ومواد انفجاری وارد نشود بارها رابازرسی میکرد البته بنده بازرسی ها را درست نمیدانستم زیرا باعث میشد نیروها درپیاده وسواروبازرسی کردن ازکار بی افتند چون کارسنگینی بود ولی رجوی اعتراض داشت ومیگفت هیچ دولتی درجهان به اندازه من تحریم نشده اگریک دهم تحریم مجاهدین روی رژیم بشود دوروزه سرنگون است تماما دروغ وشیادی کجا تحریم بودی ولی همین بازرسی راتحریم واخ میداند ولی برای ملت ایران محاصره تمام عیارامری مبارک است رجوی وعضدانلو درضدیت وکینه کشی فردی ازمردم ایران که اورافریاد نمیزنند درحال انتقام کشی ست

فرقه رجوی و مریم عضدانلو  از تحریم های جدید تا حجاب پهباد را هدف قرار دادند مزدور مریم رجوی سقوط کرد 

لینک به منبع 

***

همچنین: