پويش خانواده ها لرزه بر اندام رجوى ها

پويش خانواده ها لرزه بر اندام رجوى ها

پويش خانواده ها لرزه بر اندام رجوى هاعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هجدهم می 2020:… قتى فرياد خانواده ها از پشت حصار پادگان اشرف با وجود محدوديت هاى رجوى كه در راستاى عدم شنيدن صداى خانواده بود، را مي شنيديم جرأت پيدا كرده و بذر اميد به زندگى در دلهاي مان كاشته مي شد. از اين رو بود كه بعد از آن نفراتى از تشكيلات فرار مي كردند كه كسى باورش نمي شد كه چنين جرأتى از خود نشان داده باشند. همين موضوع باعث يك ولوله و در گوشى صحبت كردن يا به قول تشكيلات محفل زدن بين افراد شده بود و مهار آن از دست مسئولين و فرماندهان خارج شد. از اين رو رجوى به يك ترفند سخيف و ضد انسانى و ضد حقوق بشری دست زد و خانواده هاى اسراى در چنگالش را مزدور و الدنگ خوانده و هر گونه ارتباط صوتى و حضورى را براى به اصطلاح مجاهد خلق حرام و ضد مبارزه ناميد و بدين وسيله كار اصلى سازمان نبرد با خانواده ها شده بود كه براى ديدار به پادگان اشرف در عراق آمده بودند . پويش خانواده ها لرزه بر اندام رجوى ها 

پويش خانواده ها لرزه بر اندام رجوى هادر خواست ملاقات خانواده ها حق قانونی و انسانی آنهاست

پويش خانواده ها لرزه بر اندام رجوى ها

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 17.05.2020

بعد از سقوط ديكتاتور عراق صدام حسین كه باعث ترك برداشتن استخوان بندى اصلى فرقه رجوى شد و تار و پود تشكيلاتش به لرزه در آمد، روزنه اميدى در دل تك تك افراد تشكيلات كه زير شديدترين ظلم ناشى از محدوديت هاى فرقه گرايانه و ديكتاتور مآبانه رجوى بودند، باز شد. به همين دليل، با فرار و خروج بيش از ٨٠٠ نفر از تشكيلات، ضربه خرد كننده بر فرق رجوى وارد شد و تشكيلاتى كه قبل از آن زير چتر ارباب بصورت مشت آهنين اداره مي شد و كسى جرأت دم برآوردن و مخالفت با آن را نداشت و به مانند يك زندان بود كه زندانبانان آن همگى بر اثر ضربه به ارباب و سقوط آن روحيه خود را باخته بودند و ديگر توان زندانبانى از آن ها گرفته شده بود. طبيعى بود در چنين شرايطى زندانيان ريسك پذير و عاصى از دست فشار و ديكتاتورى رجوى قفل اين زندان را بشكنند و از جهنم آن فرار كرده و خود را رها سازند و تعدادى هم كه جرأت فرار نداشتند يا مرعوب در گذشته خفقان و ديكتاتورى رجوى بودند، نظاره گر صحنه بوده و در پاسيوى مطلق قرار داشتند، از جمله اين افراد خود بنده بودم كه بيش از ربع قرن در تشكيلات رجوى تحت تأثير مغزشويى و محدوديت و سركوب هاى وحشيانه رجوى قرار داشتيم و زندگى در بيرون از تشكيلات براى خود متصور نمي ديدم و فكر مي كردم كه اگر از تشكيلات خارج شوم با پايان عمر و زندگى خود مواجهه خواهم شد.

خانواده از نظر رجوی ( + نامه ای به نخست وزیر آلبانی )

اما تنها روزنه اى كه به من و ما اميد و جرقه  عشق و زندگى مي داد،  حضور خانواده ها براى ديدار با عزيزان اسير خود در چنگال رجوى بود. وقتى فرياد خانواده ها از پشت حصار پادگان اشرف با وجود محدوديت هاى رجوى كه در راستاى عدم شنيدن صداى خانواده بود، را مي شنيديم جرأت پيدا كرده و بذر اميد به زندگى در دلهاي مان كاشته مي شد. از اين رو بود كه بعد از آن نفراتى از تشكيلات فرار مي كردند كه كسى باورش نمي شد كه چنين جرأتى از خود نشان داده باشند. همين موضوع باعث يك ولوله و در گوشى صحبت كردن يا به قول تشكيلات محفل زدن بين افراد شده بود و مهار آن از دست مسئولين و فرماندهان خارج شد. از اين رو رجوى به يك ترفند سخيف و ضد انسانى و ضد حقوق بشری دست زد و خانواده هاى اسراى در چنگالش را مزدور و الدنگ خوانده و هر گونه ارتباط صوتى و حضورى را براى به اصطلاح مجاهد خلق حرام و ضد مبارزه ناميد و بدين وسيله كار اصلى سازمان نبرد با خانواده ها شده بود كه براى ديدار به پادگان اشرف در عراق آمده بودند و به علت ممانعت رجوى از ديدار آن ها در پشت حصار و سيم خاردارهاى اشرف فرزندان خود را صدا مي كردند.

الان هم كه پويش به حق خانواده ها به راه افتاده و خواهان ديدار و آزادى فرزندان خود هستند رعشه بر اندام مسعود و مريم رجوى و ديگر گماشتگانش انداخته است و چنان در اين رابطه قافيه را باخته مي بينند كه به سيم آخر زده و در دستگاه تبليغاتى و شيطان سازى خود اراجيف سخيف به اين حركت و پويش خانواده ها مي دهند و چنان از اين حركت خانواده ها ترسيده و درونشان سوخته است كه عنان از كف داده اند و براى مقابله با آن يك دو جين سخنران و سخنگو و ميرزابنويس روى صحنه مي آورند تا شايد جلوى اين حركت زيبا و به حق كه حق مسلم خانواده هاست در آينده گرفته شود، اما بايد به رجوى گفت زهى خيال باطل كه بتوانيد از چنگ اين حركت خانواده ها رها شويد.

خانواده های گروگانهای رجوی پشت درب زندان اشرف3

درب قرارگاه اشرف ٣ در آينده توسط همين خانواده هاى اسيران گل گرفته خواهد شد و اين نويدبخش آزادى و رهايى بقيه دوستانم در چنگال شما خواهد بود.

بعنوان عضو قديمى و جدا شده از تشكيلات جهنمى رجوى به تك تك خانواده ی اسيران رجوى دست مريزاد مي گويم و توصيه ام اين است كه خستگى ناپذير مسير سخت و صعب ديدار عزيزان تان را دنبال و پيگيرى نمایید. قطعا اين كارى بسا سخت و دشوار اما شدنى است و به زودي عزيزان خود را در آغوش خواهید گرفت و آن روز دور نيست.

پاينده باد پويش و حركت خانواده هاى اسير در چنگال رجوى براى ديدار با عزيزان خود.

„پایان“

لینک به منبع

پويش خانواده ها لرزه بر اندام رجوى ها

***

MEK Hostages Families Demand Albanian PM RespondAlbania: MEK Families Cry For Help

The Beheshtis speak to their beloved Milad taken as a hostage in the MEK camp in Albania:

MEK Families Appeal To Intl. Human Right Bodies

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ویروس-كرونا-دكان-سورچرانى-مريم-رجوی-را/

ویروس كرونا دكان سورچرانى مريم رجوی را گل گرفت

ویروس كرونا دكان سورچرانى مريم رجوی را گل گرفتعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، اول می 2020:… بحران كرونا دست و پاى فرقه رجوى بخصوص شخص مريم رجوى را براى سورچرانى و خرج هاى هنگفت و استفاده از لابي هاى دلار بگيرش جهت سوء استفاده هاى سياسى و خودفروشى به بيگانگان كاملا بسته است و جلوى فعاليت شبانه روزى آن ها براى اين كار گرفته شده و از زمان بروز اين بحران دستگاه تبليغات شيطان سازى اين فرقه  براى روحيه دادن كاذب به اسيران در پادگان اشرف ٣ در آلبانى از اين مزيت توخالى و پوچ، جهت شيره مالى سر اين اسيران نگون بخت تهى شده است و همين امر رعشه بر اندام رهبرى فرقه انداخته است. ویروس كرونا دكان سورچرانى مريم رجوی را گل گرفت 

ویروس كرونا دكان سورچرانى مريم رجوی را گل گرفتویروس کرونا در آلبانی و حضور مجاهدین خلق در تیرانا

ویروس كرونا دكان سورچرانى مريم رجوی را گل گرفت

پويش خانواده ها لرزه بر اندام رجوى ها

عبدالکریم ابراهیمی آلمان

آقای عبدالکریم ابراهیمی آلمان

بحران كرونا دست و پاى فرقه رجوى بخصوص شخص مريم رجوى را براى سورچرانى و خرج هاى هنگفت و استفاده از لابي هاى دلار بگيرش جهت سوء استفاده هاى سياسى و خودفروشى به بيگانگان كاملا بسته است و جلوى فعاليت شبانه روزى آن ها براى اين كار گرفته شده و از زمان بروز اين بحران دستگاه تبليغات شيطان سازى اين فرقه  براى روحيه دادن كاذب به اسيران در پادگان اشرف ٣ در آلبانى از اين مزيت توخالى و پوچ، جهت شيره مالى سر اين اسيران نگون بخت تهى شده است و همين امر رعشه بر اندام رهبرى فرقه انداخته است.

به همين دليل، مريم رجوى از ترس گسست يكباره و ريزش نيرو در بحبوبه بحران كرونا با وجود نبود ساز و كار سرگرمى نيروها، بوسيله تبليغات پوج سياسى و استفاده از لابى دلارى براى روى آنتن بردن فرقه و حمايت از فرقه، از ترفند جدا سازى و قرنطينه براى مشغوليت افراد به اين امر و جهت عدم ارتباط افراد با فضاى بيرون و به نوعى زندانى كردن افراد در مكان هايى كه مشغوليت شان فقط بر گوش دادن به  ياوه هاى دروغين مسعود و مريم رجوى و صيقل دادن انقلاب درونى( شستشوى مغزى افراد در جهت ايدئولوژى كثيف رهبرى سازمان) است متمركز شده اند و فضائى رعب الود  براى افراد ايجاد كرده اند تا شايد بدين وسيله خلع نبود تبليغات و حمايت ها و فعاليت هاى سياسى را پر نموده و موقتاً بحران درونى را به كنترل درآورند.

مي دانيم كه هر ساله مريم رجوى با سوءاستفاده از ماه مبارك رمضان در اين ماه دستگاه سورچرانى و خوشگذرانى فريب و دروغ خود را به راه مي انداخت و با صرف دلارهاى هنگفت و خرج هاى ميليونى مهماني هاى متعدد راه مي انداخت و از اين طريق به اصطلاح حمايت سياسى از خود و فرقه اش كسب مي كرد آنهم در پشت پرده با مزدورى و خودفروشى سياسى براى اربابانش از جمله شرورترين جنگ طلبان آمريكايى و اسرائيلى و همچنين غلامى ارباب منطقه اى خود يعنى سردمداران جانى و كودك كش سعودى، خودنمایی و ابراز وجود مي كرد و از طرفى با تبليغات پوشالى خود و حمايت هاى پوج سر افراد اسيرش شيره  مي ماليد و همچنان برده خود نگه مي داشت. اما امسال بحران كرونا اين اهرم و ترفند را هم از مريم رجوى گرفته است و اين وضعيت براى مريم رجوى بسيار سخت و گران است چون تنها اهرم تنفس مصنوعى خود و فرقه اش را مديون همين خرج هاى گزاف و خودفروشى و مزدورى هاى خود مي ديد و لاغير.

الان كه بحران كرونا پر و بال مريم رجوى را بسته است اين عجوزه شيطان صفت به تبليغات شيطان سازى و پوچ و سياه نمايى براى مردم ايران رو آورده و دائم از كانون هاى شورشى دم مي زند.

بايد به اين ديو انسان نما(مريم رجوى) گفت كه لطفا سر جاى خودت بتمرگ و افاضات كنده تر از دهن كثيفت بالا نياور، شما كه دشمن شماره يك مردم ايران هستيد ادعاى دايه دلسوزتر از مادر براى مردم ايران در نياور كه الحق رسواى عام و خاص مردم ايران هستيد، به خودفروشى خود جهت تحريم و جنگ عليه مردم ايران ادامه بدهيد و يك لحظه از اربابانت غافل نشو اين برايت چند صباحى وقت خواهد خريد، در صورت انتخابى ديگر توسط مردم ايران تنها كسى كه جاىی ندارد شما و شوهر مفقود شده و فرقه تروريست تان است. به رتق و فتق كهنسالان البانى بپرداز كه سقف را روى سرت آوار نكنند همين برايت بس است و خدا را شاكر باش كه فعلا دست عدالت به يقه ات نرسيده و آن روز دير نيست كه تقاص اين همه جناياتتان را پس بدهيد.

„پایان“

لینک به منبع

ویروس كرونا دكان سورچرانى مريم رجوی را گل گرفت

پويش خانواده ها لرزه بر اندام رجوى ها

***

مسعود خدابنده در گفت‌وگو با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامیمسعود خدابنده در گفت‌وگو با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی

MEK and Persian CultureThe Life of Camp Ashraf. Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton) and Massoud Khodabandeh

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خواب-پنبه-دانه-رجوی-و-لقمه-بزرگتر-از-دها/

خواب پنبه دانه رجوی و لقمه بزرگتر از دهان ترامپ

خواب پنبه دانه رجوی و لقمه بزرگتر از دهان ترامپعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهارم آوریل 2020:… اما بشنويد از خائنين به مملكت ايران يعنى فرقه تروريستى- داعشى رجوى كه چگونه هرزه گى و خودفروشى  را به اوج رسانده و از اين شانتاژهاى سياسى- تبليغاتى پمپئو ـ ترامپيسم، براى خود کلاه و دامن گشاد دوخته و فكر مي كنند در اين بحران كرونايى سر اسيران خود را با اين چرنديات شيره خواهند ماليد. بنابر اخبارى كه از درون پادگان اشرف ٣ در البانى رسيده است، مسئولين فرقه به دستور مريم رجوى، دست به تبلغات گسترده اى زده اند كه آمريكا عراق را قبضه كرده است و طرفداران بعث را به قدرت برميگرداند آنوقت است در آينده ما به شهر اصلى خودمان يعنى پادگان اشرف در عراق برخواهيم گشت و رژيم هم با بحران كرونا ضعيف شده و از بين خواهد رفت . خواب پنبه دانه رجوی و لقمه بزرگتر از دهان ترامپ

خواب پنبه دانه رجوی و لقمه بزرگتر از دهان ترامپاخراج مجاهدین خلق از عراق به آلبانی خواسته همه احزاب و نیروهای عراقی بوده و هست

خواب پنبه دانه رجوی و لقمه بزرگتر از دهان ترامپ

کشور عراق لقمه بزرگتر از دهان ترامپ و رجوی است

بحران ويروس كرونا در سراسر جهان يك معضل جهانى است كه گريبانگير بشريت شده است و قطعا بعد از اين بحران سياست جهانى تغيير خواهد كرد و قدرت نظامى، اقتصادى و سياسى كشورهاى قلدر و زورمند جاى خود را به ورشكستگى و بحران خواهد داد از جمله شاخص برجسته اين تغيير، قدرت سلطه گرى نظامى و سياسى و اقتصادى آمريكاست كه بيشترين تأثير منفى از بحران كرونا خواهد برد و منزوى و در نهايت مثل شوروى سابق از هم خواهد پاشید. شكل فروپاشى، يكى است اما محتواى فروپاشى شورى، دام فريب غرب و آمريكا براى میخاییل گورباچف بود ولى حال غرور و سرمستى جلاد كاخ سفيد يعنى دونالد ترامپ با مكانيزمى كه ويروس كرونا بر آمريكا تحميل مي كند، اين فروپاشى محقق خواهد شد.

دست و پا زدن سردمداران كاخ سفيد براى فرار به جلو و كم رنگ كردن زهر كرونا بر ايالات متحده كه زمينه فروپاشى اين ابرقدرت جهانى را روز به روز جلوتر مي برد و نيز پوشاندن سهل انگارى خود در اين بحران بعلت خصلت و خوى قلدرى و وحشيگرى و غرور بى حد و مرز كه جهان را در مقابل حاكمان كاخ سفيد قرار داده است، دست به تبليغات گسترده اى زده اند و آشكارا مردم و سرزمين و منابع اقتصادى كشور عراق را تهديد نظامى مي كنند.

اين تهديدات بايد توطئه و حيله سردمداران جنگ افروز كاخ سفيد براى برون رفت از زير فشار افكار عمومى جامعه خود و نيز جامعه جهانى براى سياست افتضاح ترامپ و دستيارانش براى مقابله با بحران كرونا ديد و آن را تحليل و تجزيه كرد.

همه مي دانيم كه عراق يك كشور مستقل و قوى با پشتوانه مردمى بر خلاف كشور ايالات متحده، نيروى مردمى آن وطن پرست بوده و تا پاى جان از كشورشان دفاع خواهند كرد همانگونه كه شر داعشى كه ائتلاف پوشالى آمريكا چشم اندازى براى بيرون كردن آن از خاك عراق نمي ديد اما مردم و بخصوص جوانان غيرتمند آن كشور بنا بر فتواى مراجع دينى خود بسيج شده و ظرف كمتر از يك سال بساط اين شياطين انسانما را از دامن كشورشان جمع كردند و روسياهى براى ائتلاف آمريكايى ماند كه در مسير نابودی داعش سنگ اندازى مي كرد.

حال هم بعد از تصويب مجلس کشور عراق براى ترك خاك عراق توسط نيروى نظامى آمريكايى، و حمايت ميليونى مردم از اين طرح مجلس و نيز فشارهاى زياد در داخل خاك عراق بر عليه نيروهاى نظامى و پايگاههاى آمريكايى، سردمداران كاخ سفيد، به شانتاژ بر عليه نيروهاى مردمى و نظامى اين كشور روى آورده اند تا شايد بتوانند سياست مداران و  مردم عراق را در بحران كرونايى دلسرد كرده و اهداف خودشان را در تعيين نخست وزير آن كشور كه مطلوب آمريكا باشد به پيش ببرند. اما بايد گفت زهى خيال باطل براى سردمداران كاخ سفيد كه بتوانند حاكم اين سرزمين شوند و بزودى بساطشان از عراق برچيده خواهد شد.

اما بشنويد از خائنين به مملكت ايران يعنى فرقه تروريستى- داعشى رجوى كه چگونه هرزه گى و خودفروشى  را به اوج رسانده و از اين شانتاژهاى سياسى- تبليغاتى پمپئو ـ ترامپيسم، براى خود کلاه و دامن گشاد دوخته و فكر مي كنند در اين بحران كرونايى سر اسيران خود را با اين چرنديات شيره خواهند ماليد. بنابر اخبارى كه از درون پادگان اشرف ٣ در البانى رسيده است، مسئولين فرقه به دستور مريم رجوى، دست به تبلغات گسترده اى زده اند كه آمريكا عراق را قبضه كرده است و طرفداران بعث را به قدرت برميگرداند آنوقت است در آينده ما به شهر اصلى خودمان يعنى پادگان اشرف در عراق برخواهيم گشت و رژيم هم با بحران كرونا ضعيف شده و از بين خواهد رفت و بين نفرات در تجمعات شان نكته اصلى است، اما اسيران در بند خوب از شيادى و حيله گرى و دروغ هاى رجوى آگاه هستند و برگشت به عراق و پادگان اشرف را به تمسخر مي گيرند. از طرف ديگر، ترس و دلهره در بين اسيران به شدت رو به فزونى است چرا كه ويروس كرونا به داخل پادگان اشرف ٣ در البانى سرايت كرده است و مي ترسند كه با اين بهانه رجوى ناراضيان خود را سربه نيست كرده يا با توجيه كرونا، به قتل برساند.

„پایان“

خواب پنبه دانه رجوی و لقمه بزرگتر از دهان ترامپ

لینک به منبع

***

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال
مسعود خدابنده بی بی سیلینک به ویدئو در سایت بی بی سی

طرح خاورمیانه بزرگ و معامله قرن و سکوت مریم رجویسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

همچنین: