انعکاس پویش طومار خانواده در رسانه ها و واکنش رجوی

انجمن نجات، سوم می 2020:… در حالی که هنوز پویش امضاء طومار توسط خانواده ها آغاز راه و یک کارزار جدید است، اما از آنجا که سمبه پرزور است و سهمگین ، تاب تحمل فرقه به سر آمد و برای دومین بار در سایت ننگین ایران افشاگر که همیشه و همواره خودش را افشا میکند به این موضوع واکنش نشان داد و در مطلبی تحت عنوان: “تلاش اطلاعات آخوندی برای بازگشایی سیرک مزدوران ارتجاع در اشرف ۳ تحت عنوان خانواده مجاهدین” با ادبیات و عبارات درخور و شایسته رجوی و مریم قجر به مدیر عامل محترم انجمن نجات که خود آغازگر و بانی این فعالیت بوده اهانت نموده و نامه آقای خدابنده به نخست وزیر آلبانی را درج نموده است . در این واکنش هراس آلود که دقیقا مصداق بارز شخص خواب آلوده ایست که کابوس میبیند با چشمان بسته دست در ته دیگ آرشیو سایت انداخته و هرچه مطلب مربوط و نامربوط را به هم چسبانده و وحشت خود را از بلند گوهای مقابل پادگان اشرف برای چند ده باره بازگو نموده و آنها را در مقابل اشرف 3 همان کمپ یا زندان مستقر در آلبانی تداعی نموده است . انعکاس پویش طومار خانواده در رسانه ها و واکنش رجوی