پیام جدید مرحوم رجوی حمایت تمام عیار از جنایت است

پیام جدید مرحوم رجوی حمایت تمام عیار از جنایت است

پیام جدید مرحوم رجوی حمایت تمام عیار از جنایت استعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوازدهم ژوئن 2020:… باید گفت رجوی نه لعنت بلکه از تمامی جنایتها حمایت کرده ومیکند ولی با دجالیت وشیادی وعوامفریبی همیشگی که برای ما معلوم است افشا کرده و بازمیکنیم. ولی رجوی وعضدانلو بدانند دوران اسلام سیاسی بسر آمده و ریش وریشه شمایان را ملت ایران با ایرانگرایی قدرت مند وفرهنگ ایران ازروی زمین خواهند کند . تمامی این حرفها نشاندهنده شکست تمام عیاراید ئولوژیک وسیاسی ونظامی ست که در باتلاق آلبانی درحال خفه شدن است وعواطف مادرها وخانواه ها نسبت به فرزندان هم ازدیوارهای آلبانی وارد اشرف سه شده معلوم است عضدانلو رجوی را ازقبربیرون می اورد ویاوه هایش را از زبان او میگوید. پیام جدید مرحوم رجوی حمایت تمام عیار از جنایت است 

پیام جدید مرحوم رجوی حمایت تمام عیار از جنایت استآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

پیام جدید مرحوم رجوی حمایت تمام عیار از جنایت است

پیام شماره بیست وپنج رجوی حمایت تمام عیارازجنایت است

رجوی پیامی با شماره 25 بنام ارتش ازادیبخش فرستاده ، حرفهایی زده وپیامهایی داده ، ببینیم این پیام چیست ودرچه شرایطی انرا فرستاده است

قبل ازهرچیزی همانطورکه بارها نوشتم رجوی خودرامهره تمام عیارامریکا کرد البته بنده دردرون مناسبات فکرمیکردم که اززمان کلینتون انجام شد وقتی بیرون امدم ویک ماه پیش هم تحقیق مختصری روی ان داشتم  که دروصیت نامه سعادتی به ان پرداختم معلوم شد که اززمان شاه رجوی بخدمت ساواک درامده بوده اززمان سرنگونی صدام که اشکارا وبدون تعارف ورودربایستی وپنهان کاری تمام عیارازعملکرد جنایتکارانه وضد بشری امریکا وسایرکشورهای غربی واسرائیل وعربی وتروریسم انها به بهانه جنگ با رژیم ایران انجام داده که نیازبه یاداوری نیست که درعراق وسوریه ولیبی وافغانستان ویمن چه بلاهایی برسرملتها اوردند وچند میلیون انسان را کشته و50 میلیون زن وکودک وپیروجوان را اواره بیابونها کردند وچه مصیبتها به ملتها تحمیل نکردند که دراین سالیان رجوی وعضدانلو با تمام قدرت درکنارانها برعلیه ملتها قرارگرفتند وچقدرقلم بدستان حقیرومفلوک وبدبخت وبیچاره  وچند ابله واحمق دیگررا مامورمیکردند تا برعلیه ما که مخالف اینکارها بودیم قلم فرسایی کرده ولوش ولجنهای درون رجوی وعضدانلوواسلام سیاسی انها رابرسروروی ما بپاشند وبگویند که ما چکارداریم با اینکشورها دقیقا کارداریم چرا چون عامل بدبختی جهانی ومنطقه وملتها امریکا وصهیونیزم وسیاستهای کثیف عربی دانسته ومی دانیم

برادر بولتون و برادر جولیانی غبار از چهره اسلام زدودند

آیا این حرفها جدید است خیربنده ازروز اول که وارد عراق شدم مرزم با این کشورها مشخص بوده وهست وصدها بارگزارش کتبی وشفاهی به اطلاع مسولین ورجوی وعضدانلو درطی سالیان رسانده ام این جرم نابخشودنی بنده بود مگرکم مرا سراین مسایل به صلابه کشیدند مگرکم بخاطرپادشاه عربستان ونتانیاهوی صهیونیزم وبوش وخانم رایس واقای پاول من فحش خوردم همین مرزبندی را درمصاحبه با 16ارگان امریکا دراشرف گفته ام وانها هم یاد داشت کرده اند میخواهم بگویم که نگاه بنده ازقدیم الایام همین بوده وهست وکسی دردرون مجاهدین نمیتواند این حرفها را انکارکند براساس همین نگاه با دخالتها درمنطقه مخالفت کردم ازطرف دیگرسیاستهای امریکا واسراییل درمنطقه وجهان شکست خورده وکشورهای غربی گرفتارتظاهرات وازهم پاشیدگی واحتمالا تجزیه روبرو هستند واربابان رجوی بدجوری گیرکرده اند  ببینیم رجوی دراین شرایط چه پیامی داده است سایرحرفهاش چرندیات ومزخرفات همیشگی ست ونیازبه پرداختن ندارد اولا پیامش به ارتش ازادیبخش است بنده نمیدونم کدام ارتش را میگوید.

علت طلاقهای اجباری در فرقه رجوی (نامه به پاپ فرانسیس)

گفته (خدا لعنت کند وبه کیفردنیا وعذاب اخرت گرفتارکند هرکس را که به سیاهان امریکا وافریقا ومسلمانان میانمارواهل غزه ولبنان وسوریه وعراق ویمن وافغانستان ستم کرد ومی کند وخواهد کرد) چرا این حرف را زده اولا حرف صوری وشکلی ست انهم درزیرفشارنوشته که مردم یقه اش را گرفته اند که چرا دربرابراین جنایتها درسکوت است نحوه نوشتارنشان میدهد که کاملا ازروی عصبانیت ودرماندگی واستیصال است که خواسته خود را ازجنایتهایی که درمنطقه انجام شده و سازمان مجاهدین و شورای آنها درتک تک جرمها وعملهای ضد بشری وجنایتهای جنگی دخیل بوده وهستند مبرا کند ومیخواهد بایک لعنت خود را برهاند انهم لعنتی ازروی عصبانیت نه اعتقاد قلبی وسیاسی واستراتژیک  چرا ؟ چون بلافاصله درجمله بعدی میگوید بگو ببینیم کی افغانها رادررودخانه انداخت وکشت والی اخریعنی درقضیه افغانستان هم که مشخص شد مامورسیا در آن دست داشته بازازان حمایت میکند دریک جمله باید گفت رجوی نه لعنت بلکه ازتمامی جنایتها حمایت کرده ومیکند ولی با دجالیت وشیادی وعوامفریبی همیشگی که برای ما معلوم است افشا کرده وبازمیکنیم ولی رجوی وعضدانلو بدانند دوران اسلام سیاسی بسرامده وریش وریشه شمایان را ملت ایران با ایرانگرایی قدرت مند وفرهنگ ایران ازروی زمین خواهند کند تمامی این حرفها نشاندهنده شکست تمام عیاراید ئولوژیک وسیاسی ونظامی ست که درباتلاق البانی درحال خفه شدن است وعواطف مادرها وخانواه ها نسبت به فرزندان هم ازدیوارهای البانی وارد اشرف سه شده معلوم است عضدانلو رجوی را ازقبربیرون می اورد ویاوه هایش را اززبان او میگوید خانم عضدانلو اگرخمینی یکبارکفن پاره شد توتا به امروزرجوی را 25 بارازقبر بیرون اورده ودفن کردی ، کفن اوتکه تکه شد ولش کن بگذاراسوده بخوابد وجواب به خدایش را پس بدهد زیرا بیرون اوردن رجوی ازقبروتکه تکه کردن کفن او اخرین حربه ایست که بکارمیگیری ودردی ازدرمان بی درمان اضمحلال و نابودی سازمان مجاهدین و شورا حل نمیکند

لینک به منبع

پیام مسعود رجوی مرحوم به فرقه مجاهدین در آلبانی

پیام جدید مرحوم رجوی حمایت تمام عیار از جنایت است

***

وزارت اطلاعات مجاهدین خلق را چگونه می بیندسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/کشتی-تحریم-شکن-ایرانی-و-فغان-مزدور-رجوی/

کشتی تحریم شکن ایرانی و فغان مزدور رجوی

کشتی تحریم شکن ایرانی و فغان مزدور رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هفتم می 2020:… به همین دلیل است که درسایت مجاهد به سوزوگداز پرداخته وانرا حرکتی ازروی ضعف ودرماندگی وانتخاب بدترازبد دانسته که درحال خفه شدن ازفرط استیصال ودرماندگی قلمداد کرده است فقط یادش رفته بنویسد کانونهای شورشی حاکمیت را به این مرحله ازفلاکت رسانده اند این گربه های عابد وزاهد مرتضی علی که هرطورولشون کنی چهاردست وپا بزمین میایند اینبارهرچهاردست وپایشون درفرود امدن به زمین شکست وخرد شد رجوی وعضدانلو کاری نماند که دربرابرامریکا وبرای منافع ان برضد ملت وکشورنکنند ولی امریکا حتی حاضرنشد خانم رجوی را بگذارد که برود امریکا ودریکی ازشهرهای دورافتاده دررستوران یک فنجان شیرقهوه بخورد ولی گوایدو ونزوئلا را به کاخ سفید دعوت وترامپ با اودیداروهمه گونه حمایت کرد راستی چرا ؟ چرا امریکا با رجوی وعضدانلو اینقدرحقیرانه برخورد وانها را خواروذلیل میکند وهیچ گونه ارزشی برای انها قائل نیست ؟ کشتی تحریم شکن ایرانی و فغان مزدور رجوی 

مجاهدین خلق نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند مجاهدین خلق نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند

کشتی تحریم شکن ایرانی و فغان مزدور رجوی

کشتی تحریم شکن ایرانی و فغان مزدور رجوی

1- کشتی های تحریم شکن دماغ رجوی وعضدانلو رابخاک مالیدند

زمانی که ترامپ ازبرجام خارج شد نوشتم که ایران یا باید صبرکند وچند ده میلیون ایرانی ازگرسنگی کشته بشوند که عملی ضد ملی وضد ایرانی ست ویا اینکه به ان مرحله برسد اقدام به شکستن تحریم کند که با فرستاده کشتی به ونزوئلا دراین راستا اقدام کرد برای اینکه بفهمیم زوجین مجاهد چرا اینقدراشفته وخشمگین ازاین حرکت هستند اول باید ببینیم این حرکت چی بود وچه تاثیری دراینده دارد
درجریان پهباد هیمنه نیروی هوایی ودرعین الاسد هیمنه نیروی زمینی ودرفرستادن کشتی ها انهم با پرچم ایران به ونزوئلا هیمنه نیروی دریایی را شکست وانها را بی ابرو وخواروذلیل کرد یعنی برای پنتاگون هیچ چیزی باقی نموند همان پنتاگونی که رجوی وعضدانلو ازترس ان ازعراق پا به فرارگذاشتند وهم اینکه پرچم سفید وذلت وتسلیم رادربرابرش بلند کرده واشکارا وبدون رودربایستی ومخفی کاری های گذشته بخدمت ان درامدند ودرعراق هرنوع همکاری با ان کردند وبرعلیه ملت ایران دراین مدت چه قدمهایی که برنداشتند

هیمنه سیاسی وابهت امریکا فروریخت وخط جدید ونحوه برخورد را جلو چشم جهانیان قرار داد امریکا ترسید واقدامی نکرد گرچه اگرهم اقدامی میکرد ضربات جانانه نوش جانش میشد

دیوارتحریمها شکست ومحاصره ایکه امریکا مدنظرداشت کارایی خودراازدست داد کشورهای دیگررا شیروبه انها جرات داد تا دیوارتحریمهای خود را درهمکاری با ایران میتوانند نابود کنند حتی روسیه وچین جرات وشهامت انرا نداشتند که جواب یک تحریم امریکا را با تحریم جواب بدهند این عمل شهامت وجسارت واراده ایران را نشان میدهد که دربرابرکسی تسلیم نمیشود رجوی همیشه تبلیغ میکرد اسم امریکا بیاید رژیم مثل بید بخودش میلرزد بارها به رجوی وعضدانلو یاداوری کردم که اخوند هرگزازامریکا نمی ترسد واین تفکرات اشتباه است حال چی دارد که بگوید ؟

رجوی وعضدانلو که تمام هم وغم وحیله ونیرنگهایشون برعلیه ملت ایران را بکاربردند تا ملت ایران را تحریم کنند وبه اسم مبارزه با اخوند جابزنند وهرکثافتکاری را مرتکب شدند تا پنتاگون به ایران حمله وایران را همانند لیبی وافغانستان وعراق ویمن وسوریه کند نتوانستند وحرکت کشتی ها خط خائنانه وضد بشری وضد ایران وایرانی انها را بگل نشاند تمام کارهای دودهه گذشته را دود هوا کرد بله خط تحریم وگرسنه گی دادن بملت تا شاید شورشهای خیابانی شکل بگیرد نابود شد خط حملات هوایی وزمینی ودریایی به کشورشکست خورد بهتراست بگوییم خط تحریم وحملات نظامی امریکا که  رجوی وعضدانلو خواهان ان بودند وتلاشهای بسیارکردند سرش بریده شد وجلو پاهای زوجین ضد ملی درحال پرپرزدن است انقلاب مریم واستراتژی رجوی که باد هوا شده بود با حرکت کشتی ها تاکتیکها هم دود شد وبه هوا رفت

بارها نوشتیم امریکا چه بجنگد وچه نجنگد بازنده خاورمیانه وهژمونی برباد رفته است بعد حرکت کشتی ها امیدوارم امریکا وارد جنگ نشود وواقعیتها را بپذیرد وبدون هزینه وخسارت ، باقی مونده ابروی خود را معامله وخودش تحریمها را بردارد بهترین پیشنهاد به امریکاست کم هزینه وبدون خسارت حال خودش میداند

بهمین دلیل است که درسایت مجاهد به سوزوگداز پرداخته وانرا حرکتی ازروی ضعف ودرماندگی وانتخاب بدترازبد دانسته که درحال خفه شدن ازفرط استیصال ودرماندگی قلمداد کرده است فقط یادش رفته بنویسد کانونهای شورشی حاکمیت را به این مرحله ازفلاکت رسانده اند این گربه های عابد وزاهد مرتضی علی که هرطورولشون کنی چهاردست وپا بزمین میایند اینبارهرچهاردست وپایشون درفرود امدن به زمین شکست وخرد شد رجوی وعضدانلو کاری نماند که دربرابرامریکا وبرای منافع ان برضد ملت وکشورنکنند ولی امریکا حتی حاضرنشد خانم رجوی را بگذارد که برود امریکا ودریکی ازشهرهای دورافتاده دررستوران یک فنجان شیرقهوه بخورد ولی گوایدو ونزوئلا را به کاخ سفید دعوت وترامپ با اودیداروهمه گونه حمایت کرد راستی چرا ؟ چرا امریکا با رجوی وعضدانلو اینقدرحقیرانه برخورد وانها را خواروذلیل میکند وهیچ گونه ارزشی برای انها قائل نیست ؟ یک جواب بیشترندارد انهم این است که انها میدانند که درکف خیابون صد نفرهم ازانها درایران دفاع نمیکند بله ازبس مورد تنفرایرانی ها هستند اهای زوجین هواداراست که مشروعیت وقدرت بدست میدهد نه نوکری امریکا ومزدوری صهیونیزم وحمایت ازوهابی وتروریستهای عربستان ایا جایگاهت مشخص شد ؟

لینک به منبع

2- رجوی وعضدانلو مثل دارکوب منقاربردرخت میکوبند

رجوی وعضدانلوخیلی دم ازدمکراسی وکثرت گرایی میزنند ودرده ماده کذایی عضدانلو یکی ازمحورهایش کثرت گرایی ست  درهرصحبتی انرا بمیان کشیده ودرباره کثرت وازادی و….نوحه وروضه خونی راه میاندازد میخواهیم ببینیم تا چه حد واقعی ست وچقدردروغ ودغل ودجالیت وعوامفریبی ست دردرون سازمان مجاهدین تا دلتون بخواهد دروغ وریا وحقه بازی وپا گذاشتن برسروروی دیگران وجاسوسی ودیگران را له کردن برای منافع حقیرشخصی رواج دارد ودربیرون هم که برکسی پوشیده نیست ، دردرون خودش کوچکترین مخالفتی را با مشت اهنین وکشاندن طرف مقابل به نشستهای متعد د وخراب کردن وتحقیروشانتاژوزیرمشت ولگد وتف باران گرفته تا بقول قدیمی ها صفحه گذاشتن پشت سرنفرات ولجن مال کردن جواب میداد که همین رویه را هم درباره بیرون ازمناسباتش همیشه بکاربرده است یعنی اینکه تهاجم میکند تا طرف مقابل ترسیده وجا بزند این عمل کاربردی درطی سالیان برایش نان واب فراوان داشته وهمه را واداربه سکوت کرده است وهمچنان ادامه میدهد ولی یک نکته را فراموش کرده ویا خودش را به انراه میزند ویا اینکه ازفهم ان غافل است وانهم این است که دوران عوض شده اگرقبلا چهار تا سیاستمداری مثل فرخ نگهداروبنی صدر وامثالهم طرف حساب بودند وچیزی نمیگفتند امروزه با انبوهی از ادمهایی روبروست که ازدرون خودش بیرون امده ومخالفت میکنند وفرق انها با سایرین دراین است که اولا به زبان وفرهنگ وحرکتهای او کاملا اگاه هستند دوم بسیارپوست کلفت تشریف دارند وانقدرازاین تهمتها واتهامات شنیده  وکتک وتف خورده ولجن مال شده اند که حرفهای بیرون هزاربارساده تروکم اهمیت تراز بلایای درون است ودرباره این مسایل عقب نمیکشند بلکه دک وپوز رجوی وعضدانلو را خرد وخمیر میکنند بهمین دلیل می بینید دربرابرانها مثل موش است وقدرت وجرات نطق کشیدن ندارد ازطرف دیگرتحمل وریختن ان بدرون برایش سم مهلک است برای خلاصی از این دومقوله به کسان دیگری حملات دیوانه وار انجام میدهد بهمن بازرگانی چند وقت پیش مصاحبه ای داشت وحرفهایی درباره رجوی ومجاهدین زد چند ماه است که انها دیوانه شده وازبالاترین مسولین تا پایین ترین را درتلویزیون وسایتها وشبکه های اجتماعی بمیدان اورده تا حرفهای بازرگانی را خنثی کند

وچند روز پیش درسایت رجوی خوندم که فریبا هشت رودی برعلیه انها حرف زده منهم دنبال نکردم چی گفته وبرایم هیچ اهمیتی ندارد که چی گفته است فریبا هشت رودی قبلا عضو شورای دست سازرجوی بود که سالیان قبل جدا شد ورفت وچند روز پیش دوباره سروکله اش پیدا شده است بعد حرفهای هشت رودی رجوی وعضدانلو تمام نیروهای خودش را بسیج کرده ازسایت همبستگی وقلم بدستان وشبکه های اجتماعی را بمیدان اورده وبرعلیه خانم هشت رودی بد وبیراه می نویسند که تا الان هیچ کدام را نخونده ام ببینم چی میگویند فقط تیتر ها را خونده ام هرچه که نوشته باشند از بسیج دیوانه واروغیرمعقول چنین برمی اید که رجوی وعضدانلو وشورای انها بدجوری به تکاپو افتاده ومثل دارکوب منقارخود را به درخت می کوبند

ولی باید بدانند که دارکوبهای رجوی وعضدانلوهرچقدرکه منقارخود را به درخت بکوبند هیچ سودی ندارد زیرا که دارکوبهای پیروپاتال وازکارافتاده شورایی ومجاهد دیگرقدرت انرا ندارند که طوری منقارخود را بکوبند تا درخت سوراخ شود وسروصدای ان درجنگل بپیچد فقط گوشهای خود را ازارمیدهند شاید که روزنامه چنل تاب درازای گرفتن پولهای کلان صدای منقارانها را ضبط وپخش کند وکاربرد دیگری ندارد ازطرف دیگربقیه هم فهمیده اند که این سروصداها ازروی ترس است نه قدرت وترسی از سروصدای لرزان ومنقطع رجوی وعضدانلو ندارند وبیانگر تاب وتحمل رجوی وعضدانلوست که درکثرت گرایی وازادی اندیشه وبیان گوی سبقت را ازهمه گان ربوده وقدرت کوچکترین انتقاد ونقد را ازدست داده وتحمل نمی کنند کمی ارام باشید طرفداران ازادی وکثرت گرا چه اتفاقی افتاده که اینچنین دیوانه شده اید واقعیت این است که خط سیاسی واستراتژیک رجوی وانقلاب ایدئولوژیک مریم عضدانلو به گل نشسته اگرکوچکترین فرصت وزمینه انتقاد را بدهند جروواجرخواهند شد انتقاد دراین زمان جام زهربرای انهاست وبا منقارکوبیدن دارکوبی میخواهند جامهای زهررا ازخود دور کنند ولی دیگرانزمان گذشته زیرا کسانی پیدا شده اند که با نوشتارها وایستادگی وافشا به سایرین دل وجرات داده اند واین موارد روز بروز بیشترخواهد شد وازاین ببعد ما بسیارشاهد دارکوبهایی خواهیم بود که درعصربهاری برتنه درختان منقارمی کوبند ولی انها هرگز نمیتوانند با ایجاسوراخ درتنه ، درخت را بخشکانند

لینک به منبع

کشتی تحریم شکن ایرانی و فغان مزدور رجوی

***

کشتی تحریم شکن ایرانی و فغان مزدور رجویعلی شیرزاد : رجوی مشاطه گر تروریستها در دستگاهی متناقض 

همچنین: