پیام مریم عضدانلو (رجوی) در رابطه با سیل گلستان و جشن نوروز در مجاهدین خلق ایرا

پیام مریم عضدانلو (رجوی) در رابطه با سیل گلستان و جشن نوروز در مجاهدین خلق ایرا

 Ú©Ø§Ù†ÙˆÙ†Ù‡Ø§ÛŒ شورشی مجاهدین خلق فرقه رجوی فتوشاپ کوههای آلبانی و فرانسهعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و پنجم مارس 2019:… سوال پس چرا همیشه کانونهای شورشی را دعوت به اتش زدن میکنی ؟ چرا دعوت به داغون کردن میکنی ؟ یکبار هم شده دستوربده کانونهای شورشی به کمک مردم سیل زده بشتابند و بگو کانونهای شورشی و شش میلیون شورشی لباس بپوشید و پشت و سینه آنهم بنویسید کانون شورشی با بیل وکلنگ بریزید و راه سیل را که حاکمیت دینی بسته باز کنید آیا میشه و شدنی است ؟ 

کانونهای شورشی مجاهدین خلق فرقه رجوی فتوشاپ کوههای آلبانی و فرانسهکانونهای شورش رجوی وعضدانلو درچه نقطه ای هستند

لینک به منبع

پیام مریم عضدانلو (رجوی) دررابطه با سیل گلستان

مریم عضدانلورییس جمهورمقاومت مردم ایران با مردم سیل زده ابراز همبستگی کرد ازانجایی که حاکمیت دینی همه چیز را بالا میکشد همیشه عضدانلودرپیامهایش از مردم میخواهد که مستقیما کمکها را بدست اسیب دیدگان برسانند اشکال این پیام کجاست هیچ سرتا پا دروغ وفریب وکلاشی وشیادیست چرا ؟

فرض میگیریم یک میلیون نفراز سیستان وبلوچستان وزاهدان وخوزستان وسایرشهرها میخواهند بمردم کمک مستقیم برسانند باید کلی هم پول خرج کرده راه بی افتند و درمیان سیل دنبال مردم بگردند ویک عدد پتو ویا یک بسته قرص وغذا بمردم بدهند چی خواهد شد خودتون عواقب اینکار را از ترافیک جاده تصادفات و هجمه مردم درمناطق سیل زده چی میشود بررسی کنید

مگر نمیگویی یک میلیون کانون شورشی داری که دفعه قبل حرف خودت را محاسبه وتعداد شش میلیون شورشی بدست امد ؛ قبول دارید ؟ تو داری ؛ وهیچ شکی هم روی ان نیست و برچشم بد لعنت و کورشود چشمی مثل چشای بنده که قدرت دیدن ندارند سوال پس چرا همیشه کانونهای شورشی را دعوت به اتش زدن میکنی ؟ چرا دعوت به داغون کردن میکنی ؟ یکبار هم شده دستوربده کانونهای شورشی به کمک مردم سیل زده بشتابند وبگو کانونهای شورشی وشش میلیون شورشی لباس بپوشید وپشت وسینه انهم بنویسید کانون شورشی با بیل وکلنگ بریزید وراه سیل راکه حاکمیت دینی بسته بازکنید ایا میشه و شدنیست ؟ وحاکمیت دینی هم هیچ کاری ندارد ومردم هم بسیاراستقبال میکنند وتوهم چند مداربالا میروی ومردم هم طعم اسلام انقلابی وایدئولوژی مریم پاک رهایی رامی بینند وازبوی ان لذت و ازگرفتاری نجات پیدا میکنند والی اخر

کم پول داری بگو من ازجانب مقاومت ایران و سازمان مجاهدین مثلا ده میلیون دلاربه مردم سیل زده کمک میکنم بده همان کانونهای شورشی بعد سیل ببرند وبمردم بدهند یا نه بیست میلیون امکانات بخربده سازمانهای خیریه وحقوق بشری ومجامع بین المللی انها را بدست مردم برسانند چرا نمیکنی چه کسی جلو تو را گرفته است بده همان خانواده شهدایت ببرند وب دهند چرا نمیدهی

پولها برای مردم خوب نیست چرا اولا صاحب عله ها یقه اش را میگیرند دوما رجوی وعضدانلو دنبال کمک بمردم نیستند پولها راباید بدهند به ادمخواران امریکا وراستها ونژادپرستهای اروپا تا انها بیایند دم ازتحریم وحمله نظامی ونابود کردن ملت ایران بزنند اینکارها خوب ازش برمیاید پول برای مردم سیل وزلزله زده سم است سم ولی برای جان بولتون جولیانی کندی گینگریچ وحزب دست راستی اسپانیا شهد است عسل باموم است به این میگویند پیام مردمی وانقلابی رجوی وعضدانلو

جشن چهارشنبه سوری وعید نوروز در درون دستگاه رجوی و عضدانلو

لینک به منبع

قبل ازهرچیزی چهارشنبه سوری وفرارسیدن نوروز وسال جدید را به تمام هموطنان تبریک عرض میکنم و ارزوی سرفرازی و شادی ملت ایران را دارم

هرسال درون سیستم رجوی وعضدانلو جشن چهارشنبه سوری وعید نوروز برگزار میشد البته جشن نبود و ماتم سرا بود چون به تنها چیزی که شباهت نداشت جشن بود درچهارشنبه اخر سال هرقسمت خودش جشن برگزار میکرد و از بقیه خبری نبود در هر مقر ادمک اخوندی را اتش میزدند ودوران تعدادی میچرخیدند وامسال سال اخر است و سال پیروزی میخوندند وتعدادی هم مشغول جاسوسی و چک و کنترل افراد بودند تا بعد جشن حساب طرفهای مقابل را که درجشن فعال نبودند ویا باهم صحبت کرده اند را برسند لازم به یاداوریست قبل از فرارسیدن روزجشن ودرحین جشن نشست گذاشته یاداوری محفل و صحبت باهم و اینکه انقلابتون را بیشترباید بچسبید را یاداوری و خط ونشان میکشیدند وتهدید میکردند تا کسی جرات تخلف نداشته باشد بعد هم فیلم حاج مسعود را زمانی که برای گرفتن پول وطلا به عربستان رفته بود را درسالنها پخش وبعد هم فیلم سینمایی اسب کهررا میگذاشتند ویاداوری میکردند که هرکس جداشود با اسب کهر وا خرین تیرش روبرو خواهد شد از فشارها وعذابها میگذرم که نیروها هرگز راضی نبودند که جشنی باشد ویا نوروزی بیاید ازبس اذیت میکردند روزهای عید روزهای پرکاری بود یا درنگهبانی بودی یا زیر فشار کار و اخرشب هم فیلم های سانسورشده وبی سروته که فیلم دوساعته میشد یک ساعت زنان شورای رهبری همه را سانسورمیکردند وما نمی دونستیم انها شورای رهبری هستند یا سانسورچی یک سال روز عید چهارشنبه تمام میشد وپنج شنبه روز شروع کار سال نو در ضمن چون پنج شنبه ها فیلم سینمایی میگذاشتند انسال قبل از اینکه شب برسد مارا صدا کرده وگفتند امشب فیلم نداریم و روال عادیست و فردا باید کارکنید فرماندهان سوال کردند پس به نیروهایمان چی بگوییم امروزپنج شنبه است خانم شورای رهبری مسول مقر سر همه ما داد زد چهار روز است درحال تماشای فیلم هستید ودوباره فیلم میخواهید طلبکار از رهبری هستید دراین چهار روز به اندازه کافی خود راول کرده ودرجیم غرق شده اید بجای اینکه بگویید چهار روز فیلم نگاه کردن برای ما ونیروهایمان ضرر دارد سخنگوی نیرو شده و میخواهید انها راهم مثل خودتون غرق جیم کنید (منظورش مسایل جنسی بود )ماهم مات و مبهوت و درسکوت نگاه میکردیم که این خانم درکجا زندگی میکند و چی میگوید اگر ما و نیرو با یک فیلم سانسور شده که بزور و برای اینکه ابروریزی نشه و خالی ازعریضه نباشه  یک خانمی را گذاشته اند درحد یک دقیقه ودریک صحنه ببینیم غرق جیم میشویم پس این انقلاب که اینقدر از ان تعریف میکنید چه کارکردی دارد خودشون هم میدونستند که انقلاب کشک وپوشال وفریب است فریب ولاغیروگرنه ازاین حرفها نمیزدند خلاصه کلام اینکه جشن ماتم و عزا بود وخط ونشان وپدرسوختگی  حالا هم درشبکه های اجتماعی مینویسند چهارشنبه سوری جشن نیست شورش و اتش است درحال تهدید است ومنحرف کردن و از بین بردن فرهنگ ایرانی  از اینجا به ملت ایران میگویم بزنید وبرقصید وجشن بگیرید وچشم هرضد فرهنگ ایرانی را کورکنید  

***

شورای ملی مقاومت ایران مجاهدین خلق ایران مریم رجوی تروریسم وطن فروشی نقض حقوق بشراطلاعیه ی  بی خاصیت «اجلاس میاندوره ای شورای ملی مقاومت مجاهدین»

نقد و برسی پیام شما ره 11 منتسب به مرحوم مسعود رجویسالروز آزادی بریده مزدور ساواک مسعود رجوی- بیانیه ای که ساواک برای مسعود رجوی نوشت

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-عضدانلو-رجوی-در-آتش-چهارشنبه-سوری/

مریم عضدانلو (رجوی) در آتش چهارشنبه سوری ملت ایران جزغاله شد

چهارشنبه سوری مجاهدین خلق مریم رجوی فرقه از عراق تا آلبانی 1علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و یکم مارس ۲۰۱۹:… برای هزارمین بار مردم ایران هیچ ارزشی برای حرفها و پیامها و خواسته مریم رجوی قائل نشدند و به هیچ گرفتند. فکرمیکنم آقای ترامپ هم به اندازه مریم عضدانلو دربین ملت ایران وجهان ایزوله نیست بله نتیجه سیاستهای ضد مردمی و ضد انقلابی و آویزان شدن به بیگانگان انهم آدمخواران امریکا وسلاخ عربستان با بچه اره بدستش و نتانیاهو بنیادگرا و پدر تروریسم قوم یهود بهتر از این نخواهد شد.

چهارشنبه سوری مجاهدین خلق مریم رجوی فرقه از عراق تا آلبانی 1

لینک به منبع

مریم عضدانلو دراتش چهارشنبه سوری ملت ایران جزغاله شد

دوسه هفته بود که مریم عضدانلو طبق معمول گردوخاک راه انداخته وکیسه گشاد برای سو استفاده ازجشن مردم ایران دوخته بود ومیگفت ما جشن نداریم جنگ داریم ؛ جواب اتش اتش است ؛ درچهارشنبه سوری نمادهای خمینی را اتش بزنید ؛ پایگاه های بسیج وعوامل سرکوب رادرهم بکوبید ؛ کانونهای شورشی همه جا رابه اتش بکشید ؛ وخودشم که ازترامپ ضد ملت ایران وایرانی یادگرفته وخانم توئیتی شده دوپیام توئیتی هم درهمین رابطه داد تا بقول خودش تمام پایگاههای عوامل سرکوب را کانونهای شورشی درهم بکوبند ؛  از دیشب دوبارتمام کلیپهایی که درسایت مجاهدین سایت رسمی خود گذاشته رانگاه کردم تاببینم این کانونهای شورش وهوادارانش بعد انهمه تبلیغات چکارکرده اند تمام کلیپها درحال نشان دادن دیواروماشین است ودربعضی ازکلیپها دوسه نفردرحال ردشدن رانشان میدهد وخبرنگارش درکرمانشاه ازاتش هم فیلم نگرفته وفقط میگوید اینجا کرمانشاه ومنهم خبرنگارسیمای ازادی هستم ودردو کلیپ هم نشان میدهد که دوعکس خامنه ای رااتش میزنند ؛ بادیدن کلیپها به سادگی نیروهایش غبطه خوردم چون وسایلشون را جمع کرده بودند تا بعد سرنگونی که قراربود درچهارشنبه سوری تحقق پیدا کند به ایران برگردند درحقیقت مریم عضدانلو ارزوهای نیروهایش را به اتش کشید ودل انها که پایگاه ارزوها ست را درهم کوبید ؛ درصفحات اجتماعی هم امروزخفه خون گرفته اند برای هزارمین بارمردم ایران هیچ ارزشی برای حرفها وپیامها وخواسته انها قائل نشدند وبه هیچ گرفتند فکرمیکنم اقای ترامپ هم به اندازه مریم عضدانلو دربین ملت ایران وجهان ایزوله نیست بله نتیجه سیاستهای ضد مردمی وضد انقلابی واویزان شدن به بیگانگان انهم ادمخواران امریکا وسلاخ عربستان با بچه اره بدستش ونتانیاهوبنیادگرا وپدرتروریسم قوم یهود بهترازاین نخواهد شد باید یاداوری کنم وقتی این مسایل رامی بینم دوحالت متناقض دارم اولا افسوس میخورم که بعد پنجاه وسه سال بزرگترین سازمان سیاسی ایران اینگونه اویزان دیگران است واینکه بخاطرسیاستها درحال نابودی ست ازطرف دیگرشاکرخدا هستم که زودترمرا ازانها جداکردواین روزها رادردرون انها نمی بینم وازالودگی بیشترنجات پیدا کردم درهرصورت چهارشنبه سوری واتش بازی مردم ؛ رجوی وعضدانلورا درچشم حامیانش بیش ازاندازه خواروذلیل کرد وقطعا ازامروزتنظیم انها فرق خواهد کرد ودیگرحساب دوروز پیش راروی انها باز نخواهند کرد ضربه وارده بسیارگسترده خواهد بود وعضدانلو با ازدست دادن جایگاه قبل ازجشن مجبوراست خودرابیشتراویزان ادمخواران ودشمنان ملت ایران بکند تابلکه جایگاه قبلی را حداقل حفظ کند وانها هم شیره اش رابیشترخواهند کشید دریک جمله باید بگویم اتش جشن ملت ایران بدجوری رجوی ومریم عضدانلو را جزغاله وذغال کرد

***

.

گزارش اشپیگل آلمان از کمپ تروریستی مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی در آلبانی و تمرین قتل و جنایت و ترورآشفته بازاری است بیا و ببین – پاسخ آقای غلامرضا شکری در رابطه با جعلیات فرقه رجوی در آلبانی

Former People's Mujahedin member Gholamreza ShekariFormer People’s Mujahedin member Gholamreza Shekari (ALESSANDRO INCHES / DER SPIEGEL)

محمد حنیف نژادابراهیم خدابنده: تاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق