پیام نوروزی خانم رجوی، حکم ایجاد توفان درفنجان آب رادارد!

پیام نوروزی خانم رجوی، حکم ایجاد توفان درفنجان آب رادارد!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و سوم مارس 2015:…  اصلا چرا جای دوری برویم ، همینکه درسازمانی موسوم به مجاهدین خلق ایران ، عوامل عینی وذهنی معینی سبب شد که این سازمان ازنفی سیستم سرمایه داری مترقی تر ، به قبول روابط برده داری درمناسبات خود روی آورد ، نشان میدهد که این خانم محترم چقدر دربرسی تطورات تاریخی پیاده است وبا تک خطی دیدن نظام امور جهان، تاچه …

اگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

(با تشکر از صابر دریافت شد – ایران اینترلینک)

پیام نوروزی خانم رجوی، حکم ایجاد توفان درفنجان آب رادارد!

03/01/1394

پیام خانم مریم رجوی به‌مناسبت نوروز ۱۳۹۴ با حجم 5 صفحه ی ناقابل منتشر شد که اینجانب هرچقدر سعی کردم حرف حسابی درآن پیدا کرده وبموجب آن سال نورا نکوتر برگزار کنم، نشد که نشد!

شعاردهی بی محتوای همیشگی سراسر این پیام را پوشانده است ومن ناگزیرم که با نقل قسمت های اساسی؟! آن ، سخنانی دراین مورد داشته باشم.

درقسمتی از پیام این خانم آمده است:

” راستی کدام کهنگی در برابر نویی و تازگی دوام آورده است؟ و کدام دیکتاتوری با هر میزان توحش و بربریت در برابر نوروز آزادی فرو نریخته است؟ در برابر ملتی که تغییر و رهایی می‌خواهد، این نظام پوسیده و مرتجع، جایی ندارد. پس به تغییر حتمی فصل، به رویش جوانه‌ها و پایان دوران ستم و سرکوب یقین کنیم “.

این اظهار نظر ناشی ازجبرگرایی مطلق بوده وایراداتی بدان وارد است:

درمقاطع تاریخی معین ونقاط عطفی چند، کهنگی توانسته بطور موقت هم که شده غلبه کند! زمان موقتی که برای تاریخ پرحوصله کم اهمیت وبرای انسانهای باعمر کوتاه کشنده بوده است!

اصلا چرا جای دوری برویم ، همینکه درسازمانی موسوم به مجاهدین خلق ایران ، عوامل عینی وذهنی معینی سبب شد که این سازمان ازنفی سیستم سرمایه داری مترقی تر ، به قبول روابط برده داری درمناسبات خود روی آورد ، نشان میدهد که این خانم محترم چقدر دربرسی تطورات تاریخی پیاده است وبا تک خطی دیدن نظام امور جهان، تاچه اندازه سطحی نگر وکم سواد تشریف دارند!

خانم رجوی دراستفاده ازامر انتزاع درمسائل اجتماعی بیخبر است ولاجرم تحلیل هایش دارای همان خواص ومشخصاتی خواهد بود که زندگی آنرا به عینه درمقابل چشمان جستجو گر ” خلق قهرمان ایران” قرارداده و این خلق قهرمان، موضع خود را که همان به هیچ نشمردن فرقه ی رجوی باشد، عملا به منصه ی نمایش گذاشته اند!

با این توضیح باید دریافت که خواست ملت ایران برای تغییر، ازقماش همان تخیلات غیرعلمی نیست که رجوی ها دارند!

دگر باره میخوانیم:

“سال نو بر طلایه‌داران بهار، بر اشرف‌نشانها و یاران از خود گذشته مقاومت در سراسر جهان، بر اعضای شورای ملی مقاومت ایران، بر مجاهدان آزادی در رزمگاه لیبرتی، و بر مسعود که به نسل ما آموخت که بهار را نمی‌شود از آمدن بازداشت، عید نوروز مبارک باد “!

این اشرف نشینان تبدیل به رزمکاران لیبرتی شده ، طلایه دار کدام سپاهی هستند که عقل قاصر ما وچشمان کم سوی مان اجازه ی درک ورویت آنرا نمیدهد؟ ومسعود چه حرف تازه ای زده است که بشریت قادر به درک آن نبوده است جزاینکه باردیگر مثل ” از کرامات شیخ ما این است/ شیره را خورد وگفت شیرین است”! تداعی بکند؟!

درقسمت دیگری ازاین پیام آمده است:

” 37سال است که آخوندها با شکنجه و کشتار، نوروز حقیقی مردم ما را به گروگان گرفته‌اند “.

آیا ممکن است که لطف کرده نوروزهای قبلی را که آخوندها درقدرت سهیم نبودند، برای ما توضیح دهید تا ما الگوی نوروز نمونه را که گویا 37 سال پیش وجود داشته ، مشاهده کنیم؟!

نکند این خانم محترم درحسرت ایامی است که جوان بوده واین آزادی راداشته که با به نمایش گذاشتن قدوقامت ولباس خود، درمسابقات ملکه ی زیبایی چهان با ان هیئت ژوری که معلوم است زیبائی را درچه می بینند، شرکت کند کا امروزه شرایط سنی و … این اجازه را باو نمیدهد؟!

باز آمده است:

“در بهمن ماه، مردم اهواز، برای اعتراض به بی‌عملی رژیم نسبت به آلودگی هوا، 9 بار اجتماع و راهپیمایی برگزار کردند “.

چرا به نقش آمریکا که بمب های غنی شده اش با اورانیوم را طی چندین سال برسر مردم عراق فروریخت واینک ذرات این اورانیوم ها با خاکی که ازعراق ویران شده بطرف ایران سرازیر است وتولید فاجعه میکند، سخنی بمیان نیآورده اید؟

البته میدانیم که بیان این واقعیات وحشتناک جزء خطوط قرمز فرقه ی رجوی بوده وجرات ندارد دستی به تارموی مراد خود بزند!

این بار صحبت از مبارزات مدنی اقشار مختلف مردم ایران و سوء استفاده ازآنست:

” …در دی ماه، زندانیان سیاسی ارومیه، اعتصاب‌غذا کردند…. در آبان ماه، مردم اصفهان، به‌ویژه زنان، با یک تظاهرات بزرگ در برابر اسید‌پاشی سازمان‌یافته و هدایت‌ شده عوامل خامنه‌ای علیه زنان، ایستادند و باز هم چند روزی کل رژیم را در وحشت فوران قیامها فرو بردند. در ماههای تیر و شهریور، هزاران کارگر زحمتکش معادن بافق به یک اعتصاب طولانی دست زدند. بله ارتش بهار در پی آزادی است و برای آن به‌پا خواهد خاست “.

جواب این مدعا آنست که حرکات ناشی ازبلوغ مردم وآنهم ازنوع مدنی ومسالمت آمیزش ، دردرجه ی اول برعلیه شماهایی است که تشکیلات سابق مجاهدین را به عهد حجر برگردانیده اید وبنفع دشمنان همین معترضین جاسوسی میکنید!

شما درست درراس هرم ارتجاع قراردارید واین نوع تحرکات خانه خرابی بیشتری برای شما به ارمغان خواهد آورد وسرمایه گذاری های تان دراین مورد، سخت بی محل و احمقانه است!

ادعای همیشگی باند رجوی باردیگر وبشکل کپی دائم برابر اصل، تکرار می شود: ” در همین سال، مقاومت ایران، کارزار جهانی خود را گسترش داد تا جامعه جهانی، حق ملت ایران برای تغییر رژیم را به‌رسمیت بشناسد. با برپایی هزاران گردهمایی و آکسیون و تظاهرات در سراسر جهان. با چند رشته افشاگری بزرگ که باز هم سایتها و عملیات مخفی آخوندها در برنامه اتمی را برملا کرد و با کار سیاسی، تبلیغی و دیپلوماتیک گسترده در دفاع از حقوق‌بشر، حقوق مجاهدان لیبرتی و حقوق زنان ایران “.

حیف آن پول های هزینه شده برای پیر وپاتال های بازنشسته که سخنرانی ها ویقه درانی هایشان در حد اعتبار یک شایعه ی زود به فراموشی رفته باقی ماند و دراین وسط خاکستر پول های سوخته شده ایست که دیده می شود ودیگر هیچ!

به موضوع افشاگری های هسته ای شما که می رسیم، این افشاگریهای صهیونیزم فرموده ی تان را بحساب جاسوسی بیمقدار برای دشمنان بشریت ومردم ایران دانسته ومجکوم تان میکنیم!

دیگر اینکه شما طبق مقاوله نامه های مربوطه، ملزم به انتقال اسرای لیبرتی به نقاط امن جهان بوده اید که خلف وعده نموده وبا بیشرمی تمام ازاین بازنشستگان تشنه به پول میخواهید که این عهد شکنی شما را توجیه کنند!

اما به حقوق زنان که میرسیم ورابطه ی گروه شما را با آنها بررسی میکنیم ، چیزی جز نشستن عرق شرم را برپیشانی مان احساس نمیکنیم. عرق شرمی که بواسطه ی همنوع وهموطن بودن با شما برما عارض میشود!

شما وشوهر مجهول المکان تان درمورد سوء استفاده از زنان ، دست شاهان وخلفای گذشته وحاکمان فعلی عربستان و… را ازپشت بسته اید وبنفع تان بود که دراین مورد ابدا صحبتی از زنان نکرده وکمی سرسنگین تر میماندید!

دوباره میخوانیم:

” پیشتازان مردم ایران در لیبرتی، با ایستادگی ستایش‌انگیز و با میلیونها ساعت کار و رزم بی‌امان از یک زندان، یک رزمگاه پر از شور و امید برپا کردند که چراغی است الهامبخش جوانان ایران در مبارزه برای کسب آزادی. بله، ارتش بهار در پی آزادی است و برای آن به‌پاخواهد خاست “.

واقعا؟!

اینها که اسرای دست وزبان بسته ی شماهایند وکاری ازدست شان ساخته نیست واگر کاری نمیتوانند بکنند، چه الگویی برای جوانان داخل کشور میتوانند باشند؟

جزاینکه ره گم کرده هایی باشند تا بخواهند درتاسی از این مفلوکان لیبرتی، به بت پرستی روی آورند؟

راست تر آنست که این اسرای لیبرتی چیزی جز ایفای نقش سیاهی لشکر های مسعود وشما ندارند واگر می بینید که شخصی مانند نوشته ی این سطور ذکری ازآنها بمیان میآورد وبرایشان دلسوزی میکند، بخاطر ندای وجدان بشری خود بوده که نهیب میزند که نباید گذاشت این اسرا به قربانیان دست بسته ی بوالهوسی های شما وشوهرتان تبدیل شوند!

مطالب بی سروته مریم تابان به شکل زیر ادامه مییابد:

” سال 93سال بن‌بست و افول رژیم، سال گسترش جنبش اعتراضی و اعتلای پیروزمند مقاومت ایران بود و سالی با ارمغانهای رهایی و شکوفایی، مخصوصاً با تأسیس شورای مرکزی مجاهدین مرکب از هزار زن پیشتاز مجاهد خلق با پیام یگانگی و فداکاری، در مسیر پایداری، برای آزادی خلق و میهن “.

من ابدا نمی فهمم که تبدیل شورای رهبری خودساخته وخود پرداخته به شورای مرکزی مجاهدین چه تاثیری در کم کردن استبداد تشکیلاتی دارد تا بتواند خلق ومیهن را آزاد کند؟!

شورای رهبری همانقدر بی خاصیت بود که شورای مرکزی خواهد بود اگر قبول ندارید، باین سئوال جواب دهید که آیا این شورای مرکزی میتواند با نقد گذشته ی ننگین تشکیلات رجوی، اقدام عملی در برکناری رهبری وایجاد نهادهای دموکراتیک درون تشکیلاتی بردارد؟!

دوباره بخوانیم:

” سال 94 را در حالی آغاز می‌کنیم که رژیم ولایت‌فقیه، در مهمترین گلوگاههای حیاتی‌اش، خود را در برابر تهدیدهای مرگبار یافته است. برنامه اتمی که قرار بود وسیله بقای نظام باشد، طناب دارش شده است؛ به‌خصوص که مقاومت ایران، فرصت فریبکاری را از این رژیم سلب کرده است “.

من جواب رابطه ی حفظ امنیت کشور با استفاده از سلاح های هسته ای را بارها داده ام واین بار مجبور به تکرار آن هستم که آیا پاکستان با داشتن 80 کلاهک حی وحاضر، توانسته مشکلات متعدد اجتماعی خود را حل کند؟! آیا این سلاح ها توانستند جلوی یک هلیکوپتر آمریکائی وارد شده به نقطه ای حساس از پاکستان را گرفته ومانع کشته شدن ” بن لادن ” تاریخ مصرف گذشته گردند تا ایران هم که هنوز یک عدد ازاین سلاح هارا ندارد ، امنیت خود را بردوش این سلاح موهوم بنشاند؟!

خانم مریم تابان میگوید:

” در مورد سیاست‌ صدور تروریسم و ارتجاع، رژیم ولایت‌فقیه در سال گذشته، عامل دست‌نشانده خود در عراق یعنی مالکی را از دست داد، و حالا با نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت توسط شبه‌نظامیان خود، می‌خواهد آب رفته را به جوی برگرداند. همزمان، خود را به هر دری می‌زند تا با پمپاژ پول و سلاح و پاسدار، دیکتاتور سوریه را سر پا نگهدارد “.

این سوز وگداز منبعث از شکست تدریجی داعش درعراق است که زمانی ” عشایر انقلابی” رجوی ها بودند والبته منابع مستقل صحبت ازنسل کشی های عراق که دست ایران هم درآن باشد، خبر موثقی منتشر نکرده اند تابتوان درمورد آن بحث کرد!

شما چه جانشین دموکراتی برای بشار اسد درنظر گرفته اید که ایران نمیگذارد؟!

اگر این گزینه “ارتش آزاد ” شما وآمریکا- ببخشید سوریه- است که ما میدانیم که حداقل درسوریه نقش محلل داعش والنصره وسایر تکفیری ها را بازی کرده و وبدرستی به ام الداعش لقب یافته است!

بازهم تکرار کلمات قصار مسعود رجوی است برای عنی سازی؟! پیام:

” به قول مسعود:، عید نوروز قبل از همه، حق مردم ایران و مقاومت آنها و مجاهدین است. چرا که در برابر دیکتاتوری دینی پایداری کرده و قیمتش را داده‌اند “.

یعنی مردم جمهوری آذربایجان، نقاطی از ترکیه، قزاقستان، افغانستان ، ازبکستان، تاجیکستان، قسمتی ازروسیه و… ، که درمواردی این جشن زایش طبیعت را با شکوهتر ازما هم برگزار میکنند، حقی درمورد نوروز- لااقل باندازه ی سپاه بی لشکر مسعود – ندارند!

چرا به توصیه های دائمی برادرتان که دوری هرچه بیشتر ازانحصار طلبی است، توجهی ندارید خانم!

مزدور پرویز خزایی مجاهدین خلق ارتش خصوصی صدام حسینفرقه ی رجوی وگزارش دهی به مردم؟! – قسمت دوم

حسین مدنی شهریار کیا بعد از صدامخوش خدمتی های مزدوران فرقۀ رجوی به پنتاگون و سیا در عراق

هیچ کس از آنها یاد نکرد! ( در عوض، مراسم بزرگداشت برادر کندی و شهید نیسمان)

خسرو گلسرخیدغلکارانی که سلام خالی را به گلسرخی میدهند و هدایای مادی را به سناتورهای آمریکائی!

جناب ابریشمچی گاهی خیلی خنده دار می شوی!

شهدای 16 آذرشانزدهم آذر سالروز مبارزه با امپریالیسم یا فرصتی برای خودنمایی مجاهدین

مریم رجوی علی صفوی تروریسمبقایای رجوی کجا به دنبال ریشه هایشان می گردند؟ (گزارش به پنتاگون عینا مزخرفات سال ۲۰۰۷ خاخام زوکر لابی گر را بازیافت کرده است)

رجوی داعش 5The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy: Methods of Information Manufacture

***

همچنین:

برخلاف نظر خوله دنیا: ریشه ی اصلی مشکلات منطقه درطمع ورزی آمریکا وزائده های افراطی اش است!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، هشتم مارس 2015:…  وبسایت رسمی مجاهد نماهای خلق ایران نوشته است : “خانم خوله دنیا سخنگوی ائتلاف ملی سوریه: ریشه اصلی مشکلات منطقه رژیم ایران است ” جواب ساده وقاطع این ادعای سرتاپا دروغ این است که این ایران نبوده ونیست که نقشه ی ایجاد خاورمیانه ی بزرگ را د�

ماموریت “یزدان حاج حمزه” در پنهان سازی نام پیمان شکنان!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، اول مارس 2015:…  جرج بوش آمریکائی بود که هنوز ازحملات به عراق و افغانستان عبرت لازم را نگرفته بود، بجای استقبال از این موضع متعادل دولت وقت ایران، ایران را درکنار سوریه و کره شمالی محور شرارت نامید! شما چگونه است که این مسئله را بیاد دوستان واربابان �

در نقد ” سرسخن ” رسانه رجوی: گرفتن مشروعیت از سناتورهای آمریکائی !

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)،  بیست و هشتم فوریه 2015:…  با این حساب شما این حرف ها را با ما ” خلق قهرمان” مطرح نمیکنید ویااگر میکنید درحکم تهدید ما ازآن استفاده میکنید و بیشترین کاربرد آن مصرف داخلی- طولانی تر کردن دوران اسارت لیبرتی نشینان – واستفاده ازآنها بعنوان گوشت دم توپ است! درپایین به قسم�

بازهم این دم روباه بود که شهادت داد!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و پنجم فوریه 2015:…  اما فرقه ی رجوی چرا عصای دست اینها میشود ، خود دلایلی دارد وسئوال زیر درمورد آن مطرح است که چرا یک سازمان سیاسی- نظامی دهه های 40 و50- بدون لحاظ کش و قوس های تشکیلاتی وایدئولوژی فراوانی که با خود حمل میکرد- این لکه ی ننگ غیر قابل �

آیا این صفت شامل آقای محمد قرایی هم هست یا او استثنائا بری ازآن است؟!

مریم رجوی علی صفوی تروریسمصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و یکم فوریه 2015:…  قسمت ناچیزی ازبودجه های جاری وسرمایه های ثابت شما راتشکیل میدهد و آیا برای تامین نقیصه ی موجود، به سراغ اربابانی مانند عربستان، کشورهای مرتجع دیگر و… نمیروید ویا مثلا درجریان جنایتی بنام ” نف