چرا اصرار دارید خودتان را مضحکە کنید؟

چرا اصرار دارید خودتان را مضحکە کنید؟

ع. ریحانی، پژواک ایران، بیست و هفتم اوت 2013: …  حالا بعد از انتشار نامەای سرگشادە بە آقای “رجوی”، عدەای چپ و راست بە میدان آمدە و می خواهند کە او را بە رژیم بچسبانند ، بە قول سعدی ” یکی بر سر شاخ بن می برید. یکی نیست بە این جماعت بگوید کە چرا عادت بە انتحار کردەاید! اگر ایرج مصداقی مزدور باشد باید همە شما از بالا تا پایین به خودتان شک کنید و بروید آزمایش دی ان ای بدهید. در قرن بیست و یکم سعی در …

لینک به منبع

من یکی از ساکنان کمپ ” تیف” بودم ،کمپی کە نیروهای آمریکایی برای اعضایی کە نمی خواستند نزد مجاهدین و در تشکیلات آنان باشند، بە وجود آوردە بودند .من هم همراه بسیاری از افرادی کە در طول چند سال مشقت آنجا را تحمل کردند و بە ایران نرفتند ،بعد از تعطیل شدن آنجا با تحمل آوارگی و دربه دریهای فراوان خودم را بە اروپا رساندم. جزو همان کسانی کە آمریکاییها ” سر کوچە گذاشتند.

نام “ایرج” مصداقی را اولین بار در “تیف” شنیدم .من هیچگاه زندانی سیاسی نبودم، مانند اکثریت مردم با رژیم و جنایاتش مخالف بودم وهستم. در ” تیف” کسانی کە قبلا در زندانهای رژیم بودند و ایرج را می شناختند با او در ارتباط بودند، ایرج بە آنها زنگ می زد ،آنها را دلداری می داد و مانع از ضدیت هیستریک آنان با مجاهدین می شد. مشکل اصلی و اساسی را رژیم معرفی می کرد و بە درد دل آنها گوش می سپرد.

آنها در وضعیت روحی و روانی مناسبی نبودند، آرمانهای خود را بر باد رفتە می دیدند و اکثر آنها حالتی عصبی و سرخوردە داشتند.

به جرأت می گویم کە ایرج مصداقی مانع از رفتن بسیاری از اعضای “تیف” بە ایران شد ،او همیشە دشمن اصلی و آشتی ناپذیر را رژیم معرفی می کرد، و شاید همین تاکید ویژە بود کە عدەای از ساکنان آنجا را بە این نتیجە رساندە بود کە او مامور مجاهدین است.

بە بسیاری از آنها کمک مالی کرد و در مسیر آمدن بە اروپا مدام با آنها تماس می گرفت و بە آنها روحیە می داد . متأسفم کە در شرایط کنونی کسی از آنها را ندیدم کە پا پیش بگذارد و بە این حقایق شهادت بدهد.

و حالا بعد از انتشار نامەای سرگشادە بە آقای “رجوی”، عدەای چپ و راست بە میدان آمدە و می خواهند کە او را بە رژیم بچسبانند ، بە قول سعدی ” یکی بر سر شاخ بن می برید

یکی نیست بە این جماعت بگوید کە چرا عادت بە انتحار کردەاید! اگر ایرج مصداقی مزدور باشد باید همە شما از بالا تا پایین به خودتان شک کنید و بروید آزمایش دی ان ای بدهید.

در قرن بیست و یکم سعی در قدیس کردن و امام معصوم کردن کسی دارید، نمی شود. حتی تئوریسین دست راستی رژیم ،”عماد افروغ “هم در تلویزیون رژیم می گوید اگر یک فرد عادی در جامعە نتواند ولایت فقیه را مورد مواخذه و محاکمە و عزل قرار دهد، ولایت فقیه تبدیل بە طاغوت می شود .( نقل بە مضمون

آنها هم با تمام دگماتیسمی کە دارند فهمیدەاند کە این قدیس بازی در دنیای امروز مضحکە می شود. چرا اصرار دارید خودتان را مضحکە کنید؟

چە نیازی دارید عدەای را برای فحاشی بە مصداقی بە میدان بیاورید کە از اول تا آخر مقالەشان ، از ٣٠ خطی کە نوشتەاند ،فقط ٣٠ غلط املایی وجود دارد، شما دشنام هایی را می دهید کە بلد نیستید آن را بنویسید.

من هیچ گاه هوادار مجاهدین نبودەام ،بر اساس یک اتفاق سر از اشرف در آوردم و چند سال از عمرم را آنجا تلف کردم ، مدعی وشاکی کسی نیستم و آن را تجربەای در زندگی ام می دانم شما صادق ترین و پاکترین هواداران خودتان را کە سالها در زندان و در گوشەء سرد سلول بە شما عشق ورزیدە بودند، تبدیل بە دشمن کردید ،چە انتظاری از من دارید کە ارتباط و اتحادی با شما نداشتەام؟

اما امثال همین مصداقی بودند کە مانع از ضدیت و دشمنی امثال من با شما شدند . سایت پژواک ایران خط و مسیری را دنبال کرد کە هر کس اندکی انگیزە برای مبارزە با رژیم در او ماندە بود ،بە جادە و مسیر انحرافی ضدیت عجیب و غریب با شما نییفتد. من از وقتی کە بە دنیای آزاد دسترسی پیدا کردەام یکی از خوانندگان مداوم مطالب این سایت بودەام ،تا الآن هیچ گاه علیه شما چیزی ننوشتە بودم.

شما اگر اندک اعتباری در ذهن افرادی خارج از دایرەء بستەء خودتان دارید، بە خاطر وجود خط فکری و خط سیاسی است کە امثال مصداقی دنبال کردەاند ، چرا اصرار دارید این آخرین حلقەء اتصال و ارتباط خود را با دنیای خارج از پیلەء خودتان از بین ببرید؟

ع .ریحانی

منبع:پژواک ایران

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=4627

زندگی ما در پادگان مخوف اشرف و زندگی مریم رجوی ! خود قضاوت کنید

نسرین ابراهیمی، ایران ستارگاه، سوییس، سوم ژوئن ۲۰۱۳: … عکس به قدری گویاست که ترجیح می دهم در مورد آن صحبتی نکنم و فقط بگویم آن زنان دست پرورده مریم رجوی و انقلابش اینها هستند که قرار بود سرنگونی به دست همین زنان آزاد و انقلاب کرده انجام بشود, آزادی و شور و نشاط انقلابی را می توانید در قیافه ها و صورتهای آفتاب سوخته و خسته از علف کنی و …. ما ببینید ! زنان آزادی که تمام آزادیها از آنها سلب شده بود ولی مریم رجوی …


Wondering at those Americans who stand under the flag of
Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to
LOBBY for the murderers of their servicemen

لینک به منبع

از راست به چپ، مینا بهزادی , نسرین ابراهیمی , فریده یزدان پناه و لیدا نظری

عکس به قدری گویاست که ترجیح می دهم در مورد آن صحبتی نکنم و فقط بگویم آن زنان دست پرورده مریم رجوی و انقلابش اینها هستند که قرار بود سرنگونی به دست همین زنان آزاد و انقلاب کرده انجام بشود, آزادی و شور و نشاط انقلابی را می توانید در قیافه ها و صورتهای آفتاب سوخته و خسته از علف کنی و …. ما ببینید ! زنان آزادی که تمام آزادیها از آنها سلب شده بود ولی مریم رجوی آنها را آزاد می خواند

حقیقتا وقتی که این عکس را نگاه می کنم از طرفی احساس غمگینی شدیدی می کنم به خاطر از دست دادن قشنگترین لحظات عمرمان و سوء استفاده ای که رجویها از ما کردند و …. و از طرفی خوشحالم که از جهنم وحشت رجویها نجات پیدا کردم و حال می توانم

از حق زنان قربانی دیگه مثل مینا و فریده و لیدا و … دفاع کنم و در مقابل جنایات رجوی بایستم

به یاد دارم وقتی که در یکی از نشستهای مغزشویی گفتم که خیلی دلم می خواهد یک لباس رنگی داشته باشم , مسئولین بر سرم داد و فریاد کردند که زن مجاهد جز لباس فرم رنگ دیگه ای بر او حرام است. عجبا که در عکسهای عفریته خانم می بینیم که ایشان شوی مد لباس به راه انداخته و بر ما حرام بود ولی بر ایشان در حد شوی لباس حلال بود

به کوری چشم مریم رجوی، از خودم ۲ تا عکس گذاشتم تا تفاوت درون مجاهدین و زن آزاد و انقلاب کرده ای که مریم رجوی ورد زبانش است را با دنیای بیرون از مجاهدین ببینید

این زنی که در عکس می بینید , حداقل از مریم رجوی ۱۰ سال جوانتر است ولی چرا باید این بنده خدا ۲۰ سال از این عفریته پیرتر به نظر برسد

به یاد دارم که همین افریطه خیانتکار به زنها می گفت که او قیافه های آفتاب سوخته را دوست دارد و به ما می گفت که نباید به فکر قشنگ کردن خودمان باشیم و این کار یعنی خیانت به رجوی

و حالا نگاه کنید تفاوت را و خود قضاوت کنید

بدون شرح

در لیبرتی این وضعیت زنان نگونبخت و اسیر است و در عکس بالا خانم عفریته را ببینید

جامعه بدون طبقه توحیدی

عدالت و برابری برای همه

shame on you

همچنین
تبریک خانم نسرین ابراهیمی به ۱۴ تن از به نجات یافتگان از کمپ ترانزیت لیبرتی
صحبتهای خانم ها بتول سلطانی، زهرا میرباقری و نسرین ابراهیمی در جلسه تاسیس کانون ایران ستارگان در سوئیس
مصاحبه با خانم نسرین ابراهیمی عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق ـ بخش هفتم