چرا شرکت احتمالی مزدوران رجوی در حادثه منا و ترورهای سوریه را باید جدی گرفت ؟

چرا شرکت احتمالی مزدوران رجوی در حادثه منا و ترورهای سوریه را باید جدی گرفت ؟

آرشیا ارشادی، وبلاگ زنان اسیر در فرقه رجوی، سیزدهم اکتبر 2015:… مسعود رجوی وگروهی از نزدیکانش شامل عباس داوری _ علیرضا باباخانی _ محمد محدثین _ علیرضا صدرحاج سید جوادی ورضا درودی درمکه حضور داشته اند _ به همراه این عده گروهی ازماموران امنیتی صدام نیز با مواد محترقه ومنفجره عازم عربستان شده بودند که رهبری این افراد خرابکارا عباس داوری بعهده داشته است …

مریم رجوی داعش اسرائیل غزهبازار سیاست مجاهدین خلق (فرقه رجوی) همچنان بوی تعفن میدهد

مریم رجوی مزدور صدام و امروز عربستان سعود و آل سعود و موسادرفع اتهام سعودی ها از بلندگوی فرقه رجوی، توهین بزرگ به ملت ایران

لینک به منبع

چرا شرکت احتمالی مزدوران فرقه تروریستی رجوی در حادثه تاسف بار منا وترورهای سوریه راباید جدی گرفت ؟

مقدمه _ در روزهای آخر مراسم حج درمکه درعربستان حادثه ناگواری رخ داد که منجر به کشته شدن دست کم 700 نفر از شرکت کنندگان درمراسم گردید که متاسفانه 467 نفر ازکشته شدگان را هم میهنان ما تشکیل داده اند _ درابتدا جا دارد مراتب تاسف وتسلیت خودرا به خانواده همه از دست رفتگان بویژه خانواده هم میهنان گرامی ابراز نمایم _

گرچه این رخداد ناگوار می تواند یک حادثه به علت عدم توانایی مدیریت نادرست و بی توجهی وعدم پیشگیری صحیح تلقی گردد ولیکن احتمال وجود یک طرح وبرنامه ازپیش مشخص شده تروریستی راهم نباید از نظر دور داشت _ طی چندسال گذشته تعدادی از نظامیان ایران نیز درکشور جنگ زده سوریه نیز ترور گردیده اند که ابعاد اینگونه حوادث تاسف بارراهم باید دقیقا مورد بررسی قرارداد _ دراین نوشتار سعی براین است که احتمال دست داشتن عوامل فرقه تروریستی رجوی دراین حوادث مورد کنکاش قرارگیرند ……

نگاهی به سابقه کشته شدن حجاج ایرانی درعربستان

در مرداد ماه سال 1366 درحادثه ای کم سابقه ای درعربستان تعداد چهارصد ودونفر ازجمله 275 تن ازحجاج ایرانی در حادثه تاسف باری ومشکوکی توسط پلیس عربستان کشته شده 642 نفر نیز مجروح گردیدند _ حادثه تلخی که هنوز پس از گذشت 28 سال همه دلایل وابعاد آن کاملا روشن نشده ودرپرده ای ازابهام قراردارد _ گرچه عربستان راه پیماعی ” برائت از مشرکین ” را دلیل این برخورد ها ودرگیری ها اعلام نموده اند ولیکن بنظر یک “عامل سوم” بعنوان عناصر تحریک کننده وشروع کننده نیز دراین میان وجود داشته است _ چراکه این مراسم که همه ساله بنوعی بدون رخداد تلخی برگزارشده چرا باید چنین خونبار گردد ؟

عامل سوم دراین ماجرا چه کس ویا کسانی بودند ؟

بنا به خاطرات آقای سبحانی ( ازاعضای باسابقه وسابق فرقه رجوی ) در سال 1366 ( سال حادثه ) مسعود رجوی وگروهی از نزدیکانش شامل عباس داوری _ علیرضا باباخانی _ محمد محدثین _ علیرضا صدرحاج سید جوادی ورضا درودی درمکه حضور داشته اند _ به همراه این عده گروهی ازماموران امنیتی صدام نیز با مواد محترقه ومنفجره عازم عربستان شده بودند که رهبری این افراد خرابکارا عباس داوری بعهده داشته است _ این ماموران ازپیش تعلیم دیده بودند تا مراسم را با ایجاد درگیری های تصنعی به برخورد پلیس عربستان با حجاج تبدیل نمایند ولذا عامل سوم دراین ماجرا همان مزدوران صدام می توانند باشند که با نقشه قبلی این حادثه ازپیش طراحی شده را اجرا نموده اند .

نگاه کنید به خاطرات آقای سبحانی

دلایل شرکت احتمالی اما فراوان فرقه رجوی درماجرای مرداد 66 درعربستان را می توانند چنین فهرست شوند

1 _ ایجاد تنش درروابط بین ایران وعربستان

2 _ خودنمایی وجودی ” ارتش آزادیبخش رجوی ” ( توضیح اینکه درخرداد 1366 مسعود رجوی با کمک صدام تشکل اعضای خودرا راتحت نام ارتش آزادیبخش اعلام وهدف آنرا سرنگونی حکومت ایران ابرازنمود )

تشکیل ارتش رجوی به نقل ازکتاب مجاهدین در ائینه تاریخ

3 _ مخفی نگاه داشتن خبر شرکت مسعود رجوی و نزدیکانش درمراسم حج سال 1366 تاسال 1379 ( به مدت 13 سال )

این حادثه باعث شد در آنزمان عربستان سفارت خودرا درتهران تعطیل نموده وروابط دیپلوماتیک خود رابا ایران قطع نماید

4 _وجود د بیشترین کشته وزخمی دربین ایرانیان ( بیش از 60 درصد )

خصومت مسعود رجوی با مردم ایران دقیقا اززمان شکست او در راستای تلاش سیاسی جهت رسیدن به قدرت حتی درحد یک صندلی درمجلس درسال 1358 شروع گردیده وهمچنان ادامه دارد .

طی سال های 2003 تا 2008 عوامل این گروه تروریستی درکنار مزدوری وجاسوسی برای نیروهای امریکایی درعراق به کارگذاسشتن بمب های کنارجاده ای چندین اتوبوس زائران ایرانی عازم مراکز مذهبی را منفجر کرده وباعث کشته وزخمی شدن هم میهنان ما گردیده اند .

اعضای تعلیم دیده فرقه رجوی درامریکا درسال 2005 کجا هستند وچه می کنند ؟

سیمورهرش _ مردان ما درایران

بنا بر اطلاعات منتشر شده توسط سیمورهرش روزنامه نگار معروف امریکا درنشریه نیویورکر درسال 2005 امریکا تعداد نامشخصی از اعضای فرقه رجوی را بطور قاچاق وارد آنکشور نموده ودرمکانی درصحرای نوادا تحت تعلیم آموزش های تکمیلی تروریستی قرارداده است _ چنین اقدامی دقیقا درزمانی انجام گرفته که

1 _ نیروهای امریکا درعراق حفاظت از کمپ اشرف رابعهده داشته اند

2 _ این گروه تروریستی در آن تاریخ در لیست سیاه وزارت امورخارجه امریکا قرارداشته است

3 _ امریکا پس از اشغال عراق اعضای این فرقه رابعنوان دشمن تسلیم شده شناخته وتحت حفاظت موقت قرارداده است

حال سئوال اینجاست که >>> این عده چند نفر بوده وپس از اتمام اموزش به کجا منتقل و مستقر شده اند ؟

گرچه دراین مورد تاکنون هیچگونه خبر ی منتشر نگردیده ولیکن بنا براخباری که از داخل تشکیلات فرقه رجوی به بیرون منتقل شده این تروریست ها پس از گذراندن دوره تکمیلی دراسرائیل جهت خرابکاری و دسیسه به چندین کشورمنتقل و اسکان یافته اند این کشور ها عبارتند از >>> سوریه _ لبنان _ عراق _ بحرین _ کویت _ عربستان _ منطقه اقلیم کردستان عراق _ آذربایجان _ هندوستان _ افغانستان _ پاکستان _ امارات _ قطر _لهستان _ مجارستان _ جمهوری چک _ ترکیه _ تایلند _ مالزی _ اندونزی

فرقه رجوی این افراد را درگروه های تیمی دراین کشورها مستقر کرده تا درفرصت های منایب با انجام عملیات تروریستی باعث ایجاد تنش بین حکومت ایران وکشورهای مورد اشاره بالا گردد

حادثه منا واحتمال وعلل شرکت مزدوران فرقه رجوی دراین رخداد تاسف بار

ازدوسال پیش ارتبااط عوامل فرقه رجوی با دولت مرتجع عربستان رو به گرمی ونزدیکی بیشتر نهاده است جولان دادن عوامل فرقه رجوی دررسانه ” العربیه” یکی از دلائیل این نزدیکی به شمار می رود _ مخالفت عربستان با توافق کشورهای 5+1 باایران وتلاش های تبلیغی خصمانه فرقه رجوی بااین تحول توانسته است نزدیکی فرقه رجوی به عربستان را تسریع نماید _ درچنین حالتی وبا توجه به مستندات بالا وجود عوامل خرابکار فرقه رجوی در عربستان جهت ایجاد تشنج بین دوکشور با توجه به سابقه قبلی ( سال 1366) چندان به دور از حقیقت نیست ولذا این امکان وجود دارد که این حادثه تلخ همانند سال 1366 یک طرح ازپیش طراحی شده باشد که طبعا هدفی غیر از آشفته کردن روابط ایران وکشورهای عربی ودرراس آن عربستان رادنبال نمی کند _ بنابراین باید مسئولین ایران ضمن هشیاری وپیگیری روشن شدن علل واقعی این اتفاق درکمال آرامش ودرچهارچوب قوانین بین الملل وتعهدات کشور عربستان درمورد امنیت زائران موضوع را ازطریق منابع کیفری جهانی دنبال نمایند

چنین حادثه ای گرچه بسیار تلخ وفراموش نشدنی است ولیکن هشیاری ودقت حکم می کند مراقب دسیسه هایی که درمنطقه ما می گذرد باشیم تا مبادا با دست خود بازیگر بخشی از طرح احتمالی ازپیش طراحی شده دشمنان ایران گردیم .

نقش احتمالی جوخه های تروریستی فرقه رجوی درسوریه علیه ایرانیان

لبنان _ عراق ومخصوصا کشور سوریه درشرایط کنونی ودراین آشفتگی وجنگ وتروریسم بهترین زمینه را برای استقرار جوخه های ترور فرقه رجوی این کشور فراهم آورده است _

بنابراخبار منتشر شده تاکنون چند نظامی ایرانی درسوریه به قتل رسیده آند که آخرین آنها سردار حسن همدانی بوده که بنا بر نظر دبیر شورای امنیت ملی درخودروی خود مورد اصابت گلوله قرارگرفته وترور شده است

نظر دبیر شورای امنیت ملی ایران

بنابراین با توجه به حضورجوخه های ترور فرقه رجوی درسوریه اینگونه عملیات تروریستی به سادگی می تواند اقدام این گروه باشد …….

نتیجه = فرقه رجوی یک گروه تبهکاری _ مافیایی است و اکنون پس از توافق هسته ای وکاهش تشنج سخت آشفته و دیوانه شده و در حالت جنون گاوی قرارگرفته است _ درچنین شرایطی مزدوران اینگروه درحال تلاشی کامل سعی می کنند ازهرروزنی هرچند کوچک جهت ضربه زدن به مردم ومنافع ملی استفاده نموده تا نهایت بدبختی ودرماندگی وضد ایران وایرانی بودن خودرا به اثبات برسانند _ اینها به جیره خواری ومزدوری معتاد هستند _ دیروز ها صدام _ بعد امریکا واسرائیل واکنون عربستان وبحرین وهرکس تکه ای جلویشان پرت کند به سادگی دم تکان داده وبه راه می افتند _ پس باید مراقب این معتادان به مزدوری بود وفرصت های آنها راگرفت وضربه کاری رابا پیگیری شکایت در دادگاه های فرانسه به آنها وارد نمود

ارشیا ارشادی 2015/10/12

جان بولتون مجاهدین خلق تروریسماول قرارشان بود که “مبارزه مسلحانه” شان علیه “امپریالیسم” باشد

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21118

مرضیه چگونه به دام فرقه رجوی افتاد _ سال های جدایی _ اسارت وزندان ومرگ درفرانسه

ارشیا ارشادی، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و پنجم سپتامبر ۲۰۱۵:… مرضیه درسال ۱۳۷۳ درسن ۷۳ سالگی ازایران خارح شد و با تشویق خانواده متین دفتری به فرقه رجوی پیوست _ گرچه مشوقان مرضیه خود ازاین فرقه جداشدند ولیکن این خواننده راه بازگشت نداشت ودرمحاصره وزندان فرقه رجوی اسیر گردید _ فرقه رجوی بلافاصله کلیه پیوندهاای خانوادگی مرضیه را قطع کرد _ تنها پسر اورا درکنسرت …

الف مینو سپهر: یادی از مرضیه بانوی بزرگ ترانه وآواز ایران که درغربت _ تنهایی وزندان فرقه تروریستی رجوی جان باخت

لینک به منبع

مرضیه چگونه به دام فرقه رجوی افتاد _ سال های جدایی _ اسارت وزندان ومرگ درفرانسه

مقدمه _ خبر بسیار کوتاه بود _ مرضیه در سال ۱۳۸۹ دراثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت _

درباره مرضیه دراین سایت بیشتر بخوانید

https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15445

خلاصه زندگی _ مرضیه درسال ۱۳۷۳ درسن ۷۳ سالگی ازایران خارح شد و با تشویق خانواده متین دفتری به فرقه رجوی پیوست _ گرچه مشوقان مرضیه خود ازاین فرقه جداشدند ولیکن این خواننده راه بازگشت نداشت ودرمحاصره وزندان فرقه رجوی اسیر گردید _ فرقه رجوی بلافاصله کلیه پیوندهاای خانوادگی مرضیه را قطع کرد _ تنها پسر اورا درکنسرت لندن مورد ضرب وشتم قراردار وار سالن بیرون انداخت _ مرضیه علیرغم جدایی از این فرقه درسال ۲۰۰۴ تا آخرین روزهای زندگی خود اجازه نیافت با فرزند پسر خود محمود ملک احمدی ملاقات کند .

مرضیه اخرین کنسرت خودرا جهت کمک به کودکان جنگ زده عراقی درسال ۲۰۰۴ برگزار کرد که البته فرقه رجوی کلیه درامد های این کنسرت را بالا کشید _ مرضیه پس ازفرار ازعراق درسال ۲۰۰۳ یکسال بعد کتبا ازاین فرقه تقاضای جدایی نمود _ سران فرقه بایک دوشرط سکوت و اسکان دریک خانه متعلق به فرقه با درخواست او موافقت کردند _ مرضیه درمقابل از فرقه رجوی خواست تاکلیه عکس ها ومطالب مربوط به اورا از سایت های این فرقه حذف نمایند _ ازسال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ مدت ۶ سال مرضیه درزندان فرقه رجوی بود ودونفر از تروریست ها ۲۴ ساعته مراقب او بودند _ مرضیه طی سه سال اخر عمرشب ها مخفیانه خاطرات زندگی خودرا دردفترچه هایی می نوشت _ شکنجه گران وبازجویان مرضیه به مریم قجر تروریست خبر دادند که مرضیه یاداشت نویسی می کند واین زن جنایتکار دستورداد اتاق خواب اورا بگردند وکلیه دفترهای خاطرات اورا سرقت نمایند _ چنین برخوردی باعث ناراحتی شدید و تشدید بیمار ی اوگردید _ حسن مرتضایی برادر کنهسال مرضیه آخرین شخصی ازخانواده اوست که موفق شد قبل از مرگ دوبار خواهر بیمار خودرا ملاقات کند وسرانجام مرضیه درمهرماه ۱۳۸۹ درتنهایی واسارت وزندان فرقه رجوی در نهایت بدنامی جهت نزدیکی به مزدوران صدام درگذشت…. زن مسنی که درسن ۷۳ سالگی فریب خورد ودراسارت فوت نمود …. یادش گرامی باد

ارشیا ارشادی ۲۰۱۵/۰۹/۳۵

(پایان)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15445

فرقه رجوی وهنرمندان پیوسته و گریخته _ از الاهه ومرضیه تا مرتضی برجسته و شاهپور باستان سیر

الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، دوازدهم ژانویه ۲۰۱۵:… فرقه رجوی که مرضیه رابعنوان یک طعمه ساده و لذید وقابل سواستفاده نشانه گزاری کرده بود _ بلافاصله اورا به عراق وقلعه مخوف اشرف منتقل ولباس نظامی برتن او نمود _ مرضیه دراردوگاه مخوف اشرف به روی تانک رفت وبرای اعضای فرقه رجوی کنسرت برگزار نمود ( * ) _ از سال ۱۳۷۳…  

مصاحبه با زنده یاد الهه، سپتامبر ۲۰۰۵، لندن

ریزش در شورای ملی مقاومت رجویاستعفا از شورا, مبطل اتهامات رجوی علیه جداشدگان؛ «ترتیبات اجرایی استعفا» یا پیشگیری از ریزش !

لینک به منبع

فرقه رجوی وهنرمندان پیوسته و گریخته _ از الاهه ومرضیه تا مرتضی برجسته و شاهپور باستان سیر

مقدمه _ پس از فروپاشی کامل تشکیلات فرقه رجوی درایران وفرار سران این گروه تروریستی به فرانسه دستگاه تبلیغی این گروه تلاش پیگیری را دنبال نمود تاشاید بتواند هنرمندان برون مرزی را دردام تشکیلات مافیایی خود اسیر نماید _ این کوشش های پیگیر گرچه درمجموع باشکست کامل مواجه گردید اما تعداد اندکی از این هنرمندان که هیچگونه آگاهی نسبت به این فرقه نداشته و دربرئن مرز هم نمی توانستند چندان توفیقی بدست آورند به دلیل مسائل مادی درچنگال این گروه اسیر گردیدند_ دامی که فرقه رجوی برای جذب این هنرمندان گسترده بود بسیار وسیع بود _ آنها با واسطه قراردادن تعدادی از هنرمندان جذب شده جد وجهد نمودند تا شاید بتوانند چهره های مشهوری چون استاد شجریان _ داریوش اقبالی و ابراهیم مددی را فریب دهند ولی همانگونه که انتظار می رفت دراین راستا با درب بسته وبی محلی هنرمندان مردمی روبرو گردیدند _ گرچه دراوائل افرادی چون زنده یاد الهه _ مرضیه _ محمد تقدسی و محمد شمس و شاهپور باستان سیر_ مرتضی برجسته جذب این فرقه گردبدند ولیکن به مردر زمان این افراد ازواقعیات ضد دموکراتیک وضدانسانی این گروه آگاه شده وصفوف این گروه را ترک نمودند _ دراین نوشتار پس از نگاهی کوتاه به پیوستن وجدایی الاهه ومرضیه به این گروه انداخته وسپس نام ونشان اخرین گریختگان از این فرقه رامورد بررسی قرارخواهم داد.

چگونگی پیوستن وسرانجام جدایی مرضیه از تشکیلات فرقه رجوی

زنده یاد خانم اشرف السادات مرتضایی بانام هنری مرضیه درسال ۱۳۷۳ (۷۰ سالگی ) ازایران خارج وبه فرانسه وارد گردید_ مرضیه پس از ورود به فرانسه توسط اعضای نزدیک به فرقه رجوی ( مریم وهدایت متین دفتری ) تشویق به پیوستن به این گروه گردید وچون آگاهی ودانش وشناختی از این گروهک تروریستی نداشت به راحتی درتور این فرقه اسیر گردید _ معرفی کنندگان مرضیه به فرقه رجوی ( خانواده متین دفتری ) گرچه خود صفوف این فرقه را ترک نمودند ولیکن بااین اقدام خود پای مرضیه را به منجلابی باز کردند که خروج آن غیر ممکن بود _ گرچه هنگام پیوستن مرضیه به شورای قلابی مقاومت ( نام اروپایی فرقه رجوی ) بسیاری از هنرمندان ودوستان ودوستداران مرضیه به او هشدار داده وتلاش کردند اورا منصرف نمایند ولیکن فرقه رجوی که فورا منزوی کردن مرضیه را دردستور کاری خود قرارداده بودبگونه ای شتاب آلود اورا محصور واز ارتباط با دیگران محروم نمود

مرضیه درزندگی خود دوبار ازدواج کرد که حاصل این دوازداوج دختری بنام هنگامه امینی ( ازدواج نخست ) وپسری بنام محمود ملک احمدی بود _ جانان خرم تنها نوه مرضیه ودختر هنگامه امینی می باشد .

ماجرای کنسرت لندن و ضرب وشتم فرزند مرضیه( محمود ملک احمدی) توسط چماقداران فرقه رجوی

مرضیه پس از نزدیکی به فرقه رجوی بعنوان عضو افتخاری این گروه اعلام گردید _ مرضیه ساده دل وناآگاه که نمی دانست درچه راهی گام گذاشته است اما اعلام نمود که عضویت افتخاری را نمی پذیرد وبا قبول بند پنجم اساس نامه شورای قلابی مقاومت خواهان عضویت دائم می باشد ( ! ) وچنین شده که این هنرمند شایسته درمسیری گام نهاد که هیجگونه آگاهی نسبت بدان نداشت

فرقه رجوی اولین کنسرت مرضیه رادرسال ۱۹۹۵ درسالن رویال البرت های لندن برگزار نمود _ درفاصله کوتاه بین اجراها فرزند مرضیه که در قسمت جلوی سن نشسته بود از جای خود برخواست وباصدای بلند مادرش را خطاب قرارداده وگفت : ” مادر بخوان ولی برای مردم ایران بخوان ” چماقداران فرقه رجوی بلافاصله بطرف فرزند مرضیه یورش برده وپس از ضرب وشتم اورا کشان کشان از سالن کنسرت بیرون نمودند _ نگاه متعجبانه وحیرت زده مرضیه به فرزندش و شنیدن هشدار او اولین واخرین فرصت دیدار مرضیه با پسرش بود _ مرضیه تا اخرین روزهای سخت زندگی وزندانش درفرقه رجوی از دیدن پسر خود محروم گردید

فرقه رجوی که مرضیه رابعنوان یک طعمه ساده و لذید وقابل سواستفاده نشانه گزاری کرده بود _ بلافاصله اورا به عراق وقلعه مخوف اشرف منتقل ولباس نظامی برتن او نمود _ مرضیه دراردوگاه مخوف اشرف به روی تانک رفت وبرای اعضای فرقه رجوی کنسرت برگزار نمود ( * ) _ از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۰ مرضیه چندین کنسرت به نفع فرقه رجوی درشهرهای مختلف جهان برگزار نمود _ درسال ۱۳۸۰ فرقه رجوی مجددامرضیه رابه عراق واردوگاه اشرف منتقل نمود _ درسال ۱۳۸۲ پس از حمله امریکا به عراق مریم رجوی باشتاب از عراق فرار وبه اردن منتقل گردید و مرضیه را درعراق تنها گذاشت _ مرضیه تقاضا خروج از عراق رابارها تکرار کرد وسرانجام پس ارز دوماه به کشور اردن منتقل شد _ مرضیه نزدیک به دوماه درکشور اردن سرگردان بود تا سرانجام فرقه رجوی اورا به کشور فرانسه منتقل کرد _ مرضیه پس از بازگشت ازعراق بلافاصله تقاضای کتبی مبنی برجدایی از فرقه رجوی را به سران این گروه ارائه کرد _ فرقه رجوی به شرط سکوت و عدم درخواست دیدار با دوستان وآشنایان بااین درخواست موافقت نمود _ مرضیه هم با قبول اجباری شرایط فرقه رجوی از آنها قول گرفت که کلیه عکس ها ومدارک عضویت وپیوستن به فرقه را از سایت ها ورسانه های آن حذف نمایند وفرقه رجوی بااین درخواست موافقت ونسبت به پاکسازی مدارک ومستندات عضویت وعکس های مرضیه ازرسانه های خود اقدام کرد ( حذف این ردپا دراینترنت قابل جستجوست )

آخرین کنسرت مرضیه درپاریس ( ۲۰۰۴ ) و اعلام رسمی جدایی مرضیه ازفرقه رجوی

مرضیه پس از فرار ازعراق وورود به فرانسه تصمیم گرفت یک کنسرت جهت کمک به کودکان جنگ زده عراقی برگزار نماید

فرقه رجوی تلاش کرد از این اخرین فرصت نهایت سو استفاده رابنماید وبهمین دلیل به مرضیه پیشنهاد دادند که دراین مراسم مریم رجوی حاضرشود تابه او مدال شایستگی هنری تقدیم نماید _ مرضیه بااین درخواست به مخالفت برخواست واز فرقه رجوی خواست که از این کنسرت بشردوستانه هیچگونه استفاده تبلیغی نکند _ وچنین شد گرچه برگزاری و انتظامات کنسرت همچنان دردست عوامل این گروه بود _ فرقه رجوی بر خلاف تعهدی که به مرضیه داده بود عواید این کنسرت رابه نفع خود مصادره نمود

سال های سخت تنهایی وبیماری وزندان وممنوع الملاقات بودن مرضیه

گرچه مرضیه پس از بازگشت ازعراق وجدایی از فرقه رجوی در اپارتمانی کوچک درپاریس زندانی بود ولیکن پس از اجرای اخرین کنسرت درسال ۲۰۰۴ که اجازه سواستفاده از فرقه رجوی رانداد وبدین صورت جدایی خودرا علنی نمود شدیدا مورد خشم وکینه فرقه رجوی قرارگرفت _ فرقه رجوی طی سالهای ۱۳۸۲/۱۳۸ مرضیه را زندانی ودو تن از بازجویان عضو فرقه را مامور حفاظت و مراقبت از مرضیه نمود _ مرضیه طی این شش سال تنها دوبار توانست بصورت کوتاه مدت با دختر خود هنگامه امینی که به سرطان مبتلابود ملاقات کند _ درابتدای سال ۱۳۸۹ هنگامه امینی تنها دختر مرضیه درگذشت _ دراثر این ضربه روحی بیماری سرطان مرضیه تشدید گردید و شش ماه بعد درمهرماه ۱۳۸۹ مرضیه درتنهایی بعنوان زندانی فرقه رجوی دربیمارستانی درپاریس درگذشت …

سرقت دفاترخاطرات مرضیه توسط زندانبان های فرقه رجوی .

مرضیه طی شش سال آخر زندگی درپیله تنهایی خود فرورفته وبه نوشتن خاطرات زندگی خود پرداخت _ درسال ۱۳۸۷ جاسوسان وزندان بانهای فرقه رجوی مستقر درخانه مرضیه که وی را به شدت زیر نظر داشتند به دستور سران فرقه چند کتابچه از خاطرات نوشته شده اورا سرقت نمودند _ این اقدام زشت وضدانسانی موجبات ناراحتی و اعتراض وپرسشگری مرضیه رافراهم آورد _ زندانبانهای فرقه درپاسخ اعتراض مرضیه گفتند : ماهرروز یک نفررا می فرستیم تا خاطرات شمارا حضورا شنیده ونت برداری نماید و ما درآینده آنرا منتشر خواهیم نمود ( * ) _ مرضیه که به شدت ازاین اقدام ناراحت شده بود بااین درخواست موافقت نکردوهمچنان برتقاضای بازپس دادن نوشته های خود اصرار نمود _ تقاضایی که فرقه رجوی بدان پاسخ مثبت نداد

مرضیه دردوسال اخرزندگی خود علاوه برتحمل بیماری سرطان _ وپس از سرقت خاطرات خودبه بیماری افسردگی دچار گردید _ تقاضای مرضیه برای فراهم آوردن فرصت دیدار با فرزند پسرش ازسال ۲۰۰۳ بدین سو مورد مخالفت سران فرقه قرارگرفت و ایشان این دوسال را با بیماری _ تنهایی وممنوع الملاقات بودن پشت سرنهاد وسرانجام درمهرماه ۱۳۸۹ دراثر بیماری وزندان وانزوا درگذشت _ برادرسالخورده مرضیه آخرین کسی بود که دردوهفته اخر حیات اوتوانست سنگ صبور ی برای وی باشد _ خاطرات ایشان از ان دوهفته و اظهار دل تنگی ها وشکوه وگلایه های مرضیه نزد اینجانب محفوظ است تادرفرصتی قلمی گردد

مرضیه خواننده ای بزرگ و کم نظیر و از جمله خوانندگان صاحب سبک و دارای دانش موسیقیایی گسترده بود _ طبعا اگر به راه خطا نمی رفت بیشک جامعه هنری ایران ازبیش از ۵۰ سال فعالیت هنری او تقدیر می نمود ولیکن همانگونه که فرزند وی یاد آور شد او بجای خواندن برای مردم متاسفانه آلت دست تبلیغی یک گروه منفور تروریستی گردید وبه دلیل ۸ سال عضویت دراین فرقه ضمن دوری از مردم زندگی خودرا درزندان فرقه رجوی به اسارت را گذراند .

سقوط قلعه مخوف اشرف وشدت گرفتن ریزش طرفداران و حقوق بگیران فرقه رجوی

تخلیه و سقوط قلعه مخوف اشرف باعث شدت گرفتن وگسترش جدایی های اعضای بیشتری از این فرقه گردید _ اسماعیل وفا یغمایی ( مدیحه سرا ) _ ایرج مصداقی _ کریم قصیم _ محمد رضا روحانی _ شاهپور باستان سیر_ مرتضی برجسته _ محمد شمیس _ گیسو شاکری _ مرجان وژورک ….. آخرین کسانی هستند که بصورت پیدا وپنهان صفوف متلاشی شده این فرقه را ترک کرده اند _ سران فرقه رجوی که از این ریزش های نهایی سخت به هراس افتاده اند تلاش می کنند تاشاید با وعده ووعید مادی به همراه تهدید افراد بالا را مجبور به بازگشت نمایند _ آخرین آگاهی ها نشان از عدم موفقیت آنها می نماید .

فرقه رجوی همانند دیگر کوشش ها دراین راه نیز باشکست کامل مواجه گردیده است _ از عماد رام ( بعلت اعتیاد ) و منوچهر سخایی ( بعات بیماری ومسائل مادی ) که بگذریم _درپرونده تلاش های تبلیغی بیش ازسه دهه این فرقه دراین مورد که دقت کنیم زنده یاد الاهه و محمد تقدسی راخواهیم یافت که مدتی بعلت نا آگاهی وعدم شناخت به دام فریب این فرقه افتادند که هردو پس از چند صباحی از این گروه تروریستی منفور فاصله گرفتند _

از بین دیگر هنرمندان هادی خرسندی گرچه بااین فرقه پیوندهای پیدا وپنهان باحفظ نوعی فاصله دارد می توان از اسفندیار منفرد زاده و مسعود اسد اللهی نام برد که دستکم یکبار بصورت پنهان به اردوگاه تروریستی ” اوورسورواز ” وملاقات با مریم قجر تروریست شتافته اند _ درباره این ملاقات ومسائل مطرح شده هیچیک از این دو تاکنون هیچ مطلبی منتشر نشده است _ سکوت این دو دراینمورد خود نشان از نادرستی اقدام و اشتباه محاسبه این دو می نماید

درمورد جدایی آخرین حقوق بگیران شورای قلابی مقاومت رجوی بیشتر خواهم نوشت _ با گفتار شورای مقاومت از نگاه ایرج مصداقی از جمله تاریخ نویسان وداستان سرایان سابق فرقه رجوی این نوشته رابه پایان می برم ..

https://www.youtube.com/watch?v=3YAOb3dG_SY

الف .مینو سپهر ۲۰۱۵/۰۱/۱۲

***

مزدور پرویز خزایی مجاهدین خلق ارتش خصوصی صدام حسیناعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

مریم قجر (رجوی) به سیم آخر زد

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟

همچنین:

نوشتار ۳۹۴_ بازنویسی ونگاهی دقیق ومتفاوت به گفتگوی مریم رجوی با نشریه ” دی راین ” آلمان

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و سوم مارس ۲۰۱۵:…   اجازه بدهید پاسخ شمارا با این جمله برادر نتانیاهوشروع کنم که گفت ” من هرکاری می کنم که این توافق صورت نگیرد” وماهم قویا از ایشان حمایت کرده وهشدار می دهیم تا هرگونه توافق ممکن است باعث عقب افتادن تاریخ گشایش دفتر ما درخی

فرقه رجوی و چهارشنبه سوری ” سناتوری “_ گزارش و جمع بندی (نوروز مبارک باد)

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و یکم مارس ۲۰۱۵:… مهندس میثمی ازاعضای قدیمی ومنشعب شده گروه موسوم به مجاهدین ( فرقه رجوی ) دریک نوشتارکوتاه تحقیقی _ تاریخی با عنوان ” مسعود رجوی کجاست ؟ سعی نموده با یاد آوری خاطرات خود بگونه ای روشن و به این سئوال پاسخ دهد _ درواقع برخلاف ادعا

مریم رجوی _ سخنرانان کرایه ای _ شرکت کنندگان اجاره ای و نمایش برلین ( بخش دوم )

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، نوزدهم مارس ۲۰۱۵:… درروز ۷ مارس مریم رجوی گوزیده ی مقاومت یواشکی خودرا به برلین رساند تا درحضور ۲۵۰۰ نفر ازجمله تعدادی سخنران اجاره ای وشرکت کنندگان کرایه ای با آن صدای “غاز ” مانندش ” جیغ وداد ” کند _ این مراسم تحت نام ” زنان وبردباری ” برگزار گ

ماجرای نتانیاهو وخواهر مریم مقاومت وکشف پایگاه اتمی تازه !

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، ششم مارس ۲۰۱۵:… با نزدیک شدن امکان توافق ویا تفاهم بین ایران وکشورهای ۵+۱ تب نتانیاهو وخواهر مریم چنان بالاگرفت که هردو دربیمارستان بستری گردیدند _ پزشکان پس از معاینه و ازمایشات متعدد و دقیق این افراد اعلام نم