چرخش ترامپ در قبال ایران باخت همه جانبه مجاهدین

Follow Share on Tumblrارسال – راه نو، بیست و دوم می 2019:… در این میان آنچه که باید بدان توجه کرد اینکه: مجاهدین نیز تمام  توانمندی خود  در ارتباط با اقدامات ضدملی و ترفند هایی که شاید بتوان از آن طریق  شرایط سیاسی – اجتماعی ایران در همسویی با آمریکا را برهم ریخت، از طریق … Continue reading چرخش ترامپ در قبال ایران باخت همه جانبه مجاهدین