چهره کریه رجوی ها آرایش پذیر نیست

چهره کریه رجوی ها آرایش پذیر نیست

چهره کریه رجوی ها آرایش پذیر نیستصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و سوم اکتبر 2019:… شخصی بنام عارف شیرازی که مثلا ازوابستگان نظریه پرداز؟! رجوی است ، خواسته که با بزک کردن چهره ی کریه باند رجوی ، وجاهتی برای آن دست وپاکند که البته توفیقی دراین کار ندارد. آیا تو ازکسانی درمیان صفوف باند رجوی که سعی در رها سازی خود ازاین دستگاه انگیزاسیون دارند ، حمایت میکنی و یا برعکس با نوشتن این لاطائلات بر سر راه او برای کسب آزادی سنگ میاندازی؟ آنکس که درد مردم وجامعه را دارد باید شدیدترین اعتراضات انسانی خود را به باند رجوی که دشمن ترین دشمن آزادی است با صراحت لهجه ی تمام اعلام کند وازآن دوری جوید! چهره کریه رجوی ها آرایش پذیر نیست 

چهره کریه رجوی ها آرایش پذیر نیستکارنامه ننگین رجوی و مجاهدین خلقش 

چهره کریه رجوی ها آرایش پذیر نیست

هرچه زور بزنید! قادر به زیبا نمودن چهره کریه رجوی ها نخواهید شد!

1 آبان 1398

شخصی بنام عارف شیرازی که مثلا ازوابستگان نظریه پرداز؟! رجوی است ، خواسته که با بزک کردن چهره ی کریه باند رجوی ، وجاهتی برای آن دست وپاکند که البته توفیقی دراین کار ندارد.

باهم میخوانیم :

” عشق به آزادی و کینه داشتن بدشمن ضدبشری ایجاب می کند که به همه رهپویان آزادی عشق ورزیده و آنها را مورد حمایت قرار داد و از هر گونه تضعیف و یا ضدیت نمودن با آنها پرهیز نمود. بویژه بایستی در رابطه با جدی ترین نیروی سرنگونی طلب که طی ۴۰ سال حکومت آخوندی بیشترین ضربه را بدشمن ضدبشری زده ، از هرگونه تضعیف، ضدیت، لجن پراکنی و نیز همنوا شدن با دشمن علیه آنها پرهیز نمود “.

اگر عشق به آزادی خوب است، چرا خودرا ازچنبره ی مسعود ومریم رجوی که دشمن سرسخت آزادی هستند ، رها نمیکنی عارف جان؟

آیا تو ازکسانی درمیان صفوف باند رجوی که سعی در رها سازی خود ازاین دستگاه انگیزاسیون دارند ، حمایت میکنی و یا برعکس با نوشتن این لاطائلات بر سر راه او برای کسب آزادی سنگ میاندازی؟

دیگر اینکه هرسرنگونی مثبت نیست و باکودتاهای فاشیستی هم میتوان حکومتی را سرنگون کرد ونتایج زیانبار و وحشتناکش راهم دید!

با توجه به سوابق موجود واطلاعات عمیقی که از سازمان استحاله شده ی مجاهدین وجود دارد ، هرنوع سرنگونی نامحتمل بدست این جریان تمامیت خواه وضد ملی، نتایجی بهتر از نتایج کودتاهای ضد مردمی نخواهد داشت!

البته اینجا کسی بر علیه مجاهدین خلق لجن پراکنی نمیکند، بلکه، مقصد نقد جانانه و وواقع بینانه ای ازعملکرد اینمنفورترین عنصر تاریخ 4دهه ای ایران است و وظیفه ی هرانسان میهن دوست وشرافتمندی است که چنین کرده و برای آزادی چندهزار نفری که گرفتار آنها شده، گام هایی بردارد!

مجاهدین دلواپس مشکلات ایران نباشند

همچنین :

“از اینرو هر آزادیخواه واقعی الزاما بایستی همه نیروهای سرنگونی طلب و برانداز را که در عمل بهای مبارزه برای آزادی و رهایی مردم را می پردازند دوست داشته ومورد حمایت قرار دهد “.

سرنگونی بنفع چه کسی؟

اگر این سرنگونی بنفع سلطه گر جهانی وزوائدش امثال باند رجوی باشد ، بهترین نتیجه اش برسر کارآمدن رژیمی پل پوتی  ای خواهد بود که بارها وضعی بدتر از وضع موجود را رقم خواهد زد و هر انسان باشرفی ازانجام این کار واهمه دارد وبلکه متنفر است!

مریم رجوی و خودسوزی ها . چهره واقعی فرقه مجاهدین

بازهم :

“آنکس که در پیکار آزادی جدی و صادق است الزاما بایستی اصلی ترین و گسترده ترین نیروی سرنگونی طلب را که بیشترین هزینه را برای آزادی خلق پرداخته مورد حمایت قرار داده و در کنار آن قرار بگیرد. عکس آن نیز صادق است، بدین معنی که هر کس با مجاهدین دشمنی کرده و یا به رله کردن و بازتاب دادن مزخرفات رژیم علیه آنها بپردازد یک همسنگر رژیم می باشد و یا دست کم با رژیم نخ داشته و منافع خود را به آن گره زده است “.

آنکس که درد مردم وجامعه را دارد باید شدیدترین اعتراضات انسانی خود را به باند رجوی که دشمن ترین دشمن آزادی است با صراحت لهجه ی تمام اعلام کند وازآن دوری جوید!

یک انسان ایرانی شریف، وظیفه دارد که عملکرد ننگین مجاهدین رجوی را افشاء نموده و گردوخاک های نشسته برروی حقایق را بردارد وباکی ازاین نداشته باشد که انسان های حقیری مانند عارف شیرازی ، اورا متهم به همسنگر بودن با رژیم کند!

چه کسانی اطلاعات سری عملیات کربلای ۴ را به صدام حسین فروختند؟

سپس :

” دوری از رژیم نیز در نزدیکی به جبهه خلق و اصلی ترین نیروی ضدرژیم تبلور می یابد “.

فعلا جبهه ی خلقی که اصلیترین نیروی آنهم باند رجوی باشد ، تشکیل نشده و بلحاظ ماهیت ضد خلقی این باند ضد ملی، تشکیل چنین جبهه ای با آن مشخصات ، امری محال است .

همینطور :

“یک رزمنده انقلابی … با دفاع فعال از نیروهای جبهه خلق توطئه و ترفندهای دشمن را افشاء نموده و تا رسیدن به هدف از پرداخت هیچگونه هرینه ای کوتاهی نکرده و از پا نمی نشیند “.

هیچ رزمنده ی واقعی- رزمنده ای که درد مردم را داشته وکشورش را دوست داشته باشد – درجبهه ی موهوم خلقی که عارف شیرازی اختراعش کرده ، حضور نخواهد داشت واین گماشته ی خیال پرداز  رجوی فقط آب درهاون میکوبد!

صابر  تبریزی

چهره کریه رجوی ها آرایش پذیر نیست

***

سی دیماه 1379 آزادی مسعود رجوی از زندان ساواک-5اشرف، چه پایان بد فرجامی!

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted membersAlbania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

Saddam’s Private ArmySaddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

The Life of Camp AshrafThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

همچنین: