چگونه فرقه ها بوجود می آیند و رشد میکنند ؟

چگونه فرقه ها بوجود می آیند و رشد میکنند ؟

مهرداد ساغرچی، کانون آوا، ششم مارس 2017:… در زمینه سیاسی آنچه که مسعود رجوی را از بقیه جدا میکرد کوتاه بینی شدید و احساساتی بودن و شدیدا کینه ای و عقده خود کم بینی و اتخاذ بدترین راه کارهای ممکنه ، هر کس که بااین مدعا مخالف است کافی است کارنامه موضع گیریهای سیاسی و خطی جناب رهبری عقیدتی فرقه را و بخصوص نتایج سی ساله … 

محمدعلی جابرزاده انصاری مزدور رجوی و صدام مردجابرزاده مرد و به مردۀ دیگری نیز تسلیت گفته شد!!ا

لینک به منبع

چگونه فرقه ها بوجود می آیند و رشد  میکنند ؟

به بهانه مرگ محمد علی جابرزاده انصاری از رهبران بی جانشین فرقه رجوی

مهرداد ساغرچی

 در چند ماه اخیر فرقه رجوی با سه رویداد مهم دست به گریبان بوده است.

اول< خروج کامل از عراق و اسکان همه اعضا اسیر در فرقه در آلبانی

دوم< خبر مرگ مسعود رجوی رهبری بی جانشین فرقه رجوی

سوم< مرگ محمد علی جابر زاده انصاری از رهبران و کادرهای بی جانشین فرقه رجوی

قبل از پرداختن به موضوع سوم یعنی مرگ جابرزاده ، باید یاد آور شد که خروج فرقه از عراق به مثابه نابودی استراتژی سی ساله فرقه مجاهدین که عراق را پایگاه خودش  برای پیاده کردن استراتژی جنگ و حمله نظامی میدانست این همان موتور محرکی بود که به نیروهای درمانده خودش در سه دهه، قدرت حرکت میداد و با پایان یافتن آن نهایتا شکست کاملااستراتژیکی وسیاسی و نهایتا  ایدئولوژیکی هویدا شد. مسیری که در آن خونهای بسیارریخته شدو دردهای بسیاری بر انسانهای بی شماری فارغ از هر تفکری وارد آمد. در چندماهگذشتهاصلی ترین درد فرقه رجوی  توجیه نیروها برای خروج از این تنگنای سیاسی و استراتژیکی بوده است واضح تر بگویم تلاش برای اینکه چگونه افرادی که سی سال برایشان دروغ و نیرنگ و تولید شده حال میخواهد توضیح بدهد که هر آنچه رهبری بی بدیل گفته بود باد هوا بود و رفت . در این تنگنا بود که با ضربه مهلک دیگر که شاید خارج محاسبات وتحلیل های تئوریسن های سازمان بودیعنیخبر مرگ مسعود رجوی رهبری فرقه بودمواجه شد.

تاکتیکی که بکار برده شده خیلی با کارهای گذشته این سازمان تفاوتی نداشت و آن عبارت بود از احمق تصور کردن نیروهای پایین دستی سازمان و دوم ناصداقتی و دروغ گویی که همان وسیله پیشبرد خطوط همیشگی سازمان بوده است، حال بنگرید که چگونه است که بعد مثلا چهل سال زندگی در سازمانی که افرادش به صورت حرفه ای در خدمت فرقه بوده اندحال نمیدانند که باید قبول کنند که رهبر مرده است یا نه آن یک مانورمنحرف کنندهذهن ها بوده است، اما آنچه مسلم است این تاکتیک همان ارثیه سیاه و زشت رهبر عقیدتی ست که بایدبرای رسیدن به هدف از هیچ رذالتی نباید کوتاهی نکرد.

راستی که چگونه فرقه میتوانست از این پاسخگویی بگریزد؟! که بگوید ما این سالیان شما را درعراق به امید اقای صدام حسین نگه داشته بودیم که شاید بتواند به فرقه اجازه حمله نظامیبدهد که آنرا هم با خود به گور بردند، حال این حرکت فرقه به زعم خودشان یا به خیال افرادی مثل جابر زاده یک تاکتیک رد گم کنی خوب خواهد بود که مساله مرگ مسعود رجویبتواند اذهان طلبکار و درمانده بازماندگان در آلبانی را قانع کند از یک سو بگوید رهبری بی بدیل خودش را بخاطر شما ها کشت که شما ها بتوانید اسوده به اروپا برسید و باید لیاقت اینفداکاری ! را داشته باشید و دوم اینکه دیگر آن آقای پر مدعا و متوهم نیست که شخصا پاسخ بدهد که در سرش چه میگذشته است در نتیجه طبق آخرین فتوای همسر رهبر فکر کردن بهگذشته و سوال کردن از قبل آلبانی و دوران عراق برای نیروهای اسیر حرام اعلام شود.

حال که فرقه فکر میکرد این سناریو بسیار ماهرانه است و با یک تیر چند نشان میزند با اعلام خبر مرگ مسعود انبوه ریزش نیرو در آلبانی شروع شد که حتی تصورش را هم نمیکردند، تا جاییکه مریم رجوی مجبور به سفر به آلبانی شد،برای مشخص کردن مرزهای سرخ جدید، یعنی اینکه یک نامه خیالی از همسر مرحومش تهیه و برای افراد خوانده که مباداکسی از سازمان برود و آلبانی همان اشرف است و راه تهران از تیرانا! میگذرد. اما غافل از اینکه دیگر این حنا پیش حتی خالص ترین نیروها هم رنگی ندارد، به راستی خبرهای خروج افرادی با سابقه سی سال در فرقه و آنهم بدون حتی یک ارتباط با خانواده بسی شگفت انگیز و غم انگیز است که چگونه میتوان زمان سی سال را برای این انسانها بازگرداند؟ هیچ راهی وجود ندارد و آنچه رفته باز نخواهد گشت اما قصه این غصه دراز را حتما نسلهای بعدی بهتر و بییشتر بازگو خواهند کرد. حال که مرگ رجوی به صورت واضح به نیروهاگفته نشده این سوال را پیش میاورد چرا و چگونه این فرقه در سالیان دراز میتوانند عمر کنند و چه دلایل و عناصری باعث رشد فرقه ها میشود؟ ایا میتوان گفت یک شخص همه چیزیک فرقه را تشکیل میدهد یا اینکه باید اهرمها و یا دستانی داشته باشد که ابزار پیش برد رهبران فرقه ها باشند؟

برای پاسخ به این سوال نگاهی به زندگی تشکیلاتی و سیاسی و شخصی مسعود رجوی نشان میدهد که او حقیقتا از توانانی خاصی برخودار نبوده است در هیچ زمینه ای به صورت مطلق. اگر در زمینه شخصی بگوییم با چند ازدواج و طلاق همچنین دست گذاشتن بر روی همسر یکی از نزدیکترین دوستانش میتوان گفت در این زمینه در بدترین رکوردهای آدمهای ممکن است که میتوان نام برد.

در زمینه تشکیلاتی هرگز یک کتاب یا جزوه یا نمونه ای نبوده که در تمام عمر تشکیلاتی خود نوشته باشد یا مجموعه ای از او مانده باشد که بتوان گفت او دارای یک حس رهبری کننده یا نبوغ منحصر به فردی باشد به جز اینکه همه کسانی او را می شناختند میدانستند حتی در زمینه پایه ای برای یک نیروی چریک که در دهه چهل یا پنجاه شناخته شده بوده هرگزبرجستگی نداشته و همه از او در زندان و تشکیلات به ضعیف بودن و به قولی کاکل کراواتی بودن که ربطی به تشکیلاتی که در آن عضو بوده است نداشته است،در نتیجه در زمینهتشکیلاتی هیچ نقطه برتری یا قوتی که نداشته هیچ که بسیار از هم دوره های خودش پایین تر و بی سوادتر از هر لحاظ بوده است، حال دیگر به داستانهای گریه اش در زندانها وقتی کهدر رای گیری برای ریاست انتخاب نشده یا برای لو دادن هم قطارانش در زندان زیاد اشاره نمیکنم ولی این داستانها را حتی میتوان با کمی دقت در خاطرات یاران خودش البته باتوجیهات رجوی پسند کاملا متوجه شد و دید و شنید. خاطرات زندان از زبان هم قطاران رجوی یکی از جالبترین اعترافات به همین ادعاهاست.

در زمینه سیاسی آنچه که مسعود رجوی را از بقیه جدا میکرد کوتاه بینی شدید و احساساتی بودن و شدیدا کینه ای و عقده خود کم بینی و اتخاذ بدترین راه کارهای ممکنه ، هر کس که بااین مدعا مخالف است کافی است کارنامه موضع گیریهای سیاسی و خطی جناب رهبری عقیدتی فرقه را و بخصوص نتایج سی ساله آنرا از فردای سی خرداد سال شصت مطالعه کند ودستاوردهای ایشان را بشمارد تا این گفته را بتواند در ترازوی قضاوت بگذارد.

البته نباید فراموش کرد پرونده مرحوم که در خارجه و انبوه کارهای گوهر بار ایشان از انقلاب دادن به زور عقیدتی کل سازمانش و تا موضع گیری اش در جنگ عراق علیه ایران وهمینطور انبوهی داستان سرایی دیگر از قدرتش در داخل و خارج کشور برای مصرف داخلی کادر هایش هم دستاوردی بی نظیر برای رهبری بی بدیل محسوب میشود.

حال سوال این است اگر این شخص که هیچ استعداد خاصی نداشته و کلی هم به نسبت سایرین در زمان خودش عقب مانده بوده چگونه افکار و خواسته هایش را پیش میبرده است.اینجاست که میخواهیم اشاره ای کوچک به نقش افرادی مثل محمد علی جابرزاده انصاری که در تشکیلات فرقه ها به ستون معروف هستند داشته باشیم.

محمد علی جابرزاده حدود هفت دهه زندگی کرد که اگر سنین کودکی و نوجوانی را کم کنیم میتوان گفت پنجاه سال از زندگی یعنی کل عمرش در تشکیلات فرقه بود.وقتی میگوییم پنجاهسال نه اینکه منظور این است که در این سالیان مشغول شخم زدن و سبزی کاری یا تعمیرات تانک بوده اند! اینجا دیگر صحبت از ستون است. ستون یعنی اگر نباشد خانه و امارت یا برپا نیست یا در حال ویرانی است. وقتی شما میبینید که در فرقه یک دو جین افراد جدید و بی سابقه تبدیل به مسولین میشوند و جلو دوربین قرار میگیرند معنی اش  آن نیست که ستونهایجدید کار گذاشته شده است معنی است که دکوراسیون تغییر کرده است یعنی وقتی فرقه میگوید شورای رهبری یا زنان رهبری کنند معنی آن این است که حال آن افراد دیگر کاراییدوربین ندارند و باید در پشت صحنه بمانند .از کسی یا کسانی مثل جابر زاده در فرقه کمتر از ده نفر میتوان نام برد. 

حال برای اینکه همه این مطلب به سرانجامی برسد اشاره ای میکنم که از خیلی وقت پیش این سالیان  بر خلاف مسعود رجوی یا مریم رجوی که متوهم و خیالاتی بودند کسانی مثلجابرزاده هرگز متوهم نبودند و چنانچه همه کسانی که در فرقه بوده اند میدانند که سناریوی اصلی توسط این گونه افراد نوشته میشد و اگر جایی با مشکلی روبرو میشدند خودشان شخصاوارد میشدند مثلا برای نمونه مساله از بین بردن ارگان شورای مرکزی و سرکوب افراد قدیمی و وارد کردن کادرهای جدید و بخصوص زنان در رده فرماندهی تا قبل از آن شاخصصلاحیت نه جنسیت بود و نه وابستگی خانواده گی اما این طرح سرکوبی مخالفان درونی که به راحتی پیش نرفت با وارد شدن بحث سابقه و صلاحیت که میتوانستند هر کسی رابا هر سابقه ای  رد صلاحیت کنند و این تنها با وارد کسانی مثل جابر زاده ممکن بود به اینصورت  که برای مدتی خودشان به عنوان زیر دستی در یکانها برای دو یا سه ماه میآمدند و کلنیروها را تحت تاثیر قرار میدانند . برای مثال من یادم هست حتی در خیلی سالیان بعد از این داستانها روزی جابر زاده در یک نشست مقری آمده بود در میان افراد نشسته بود و نه درتریبون مسولین و بعد با اجازه گرفتن از کسی که جای نوه او محسوب میشد میخواست به زعم خودش سر سپاری خودش را به رهبری به این شکل به دیگران دیکته کند اما همه ازبرخورد مسول مربوطه نشست متوجه میشدند که او چگونه در مقابل جابر زاده و حرفهایش خشکش زده و کاری به جز تایید نمیتواند بکند.

البته که یک سنت وجود دارد که وقتی که کسی فوت کرد دیگر رفته است به قولی پشت سر مرده حرف زدن روا نیست اما در اینجا درباره کسی حرف میزنیم که نتیجه اعمالش فریبو به انحراف کشاندن انبوهی از جوانان نسلی سوخته شده ، کسی که متاسفانه فرصت نشد که در جای مناسب و وقت مناسب کرده ها و ناکرده هایی که خودشان به اسم رسالت انسان ناممیبردند پاسخ دهد. آری این گونه است که فرقه ها متولد میشوند و رشد میکنند یعنی با وجود افرادی خود باخته به شخص بالا دستی برای بدست اوردن موقعیت یا هر  چیز دیگری .

سناریوی مرگ رجوی پایان نیافته است، چراکه او میتوانست حال که نیروهایش در محل امنی در اروپا هستند خودش شخصا یا حداقل ویدئویی تماسی بگیرید و آنچه که در این سالیان بودهرا باز گوید و افرادش را از فرار از فرقه منصرف کند. وقتی که خبر مرگ خودش را به یکی از دشمنان قسم خورده ایران زمین میسپارد که بدهد شاید که به این فکر نکرده بود کهنتیجه ای در درون تشکیلات و همینطور ناظرین میگذارد، 

مرگ جابرزاده نیز دردی دیگر بر مشکلات بی پایان فرقه ای در حال احتزار و مرگ است ، فرقه ای که در کارنامه اش به جز فحش و ناسزا به مخالفان و منتقدان و به جز دروغ وتقلب به نیروها و هوادارانش ندارد، فرقه ای که با میلیاردها پول بدست آورده از شریک سابقش به حیات خودش ادامه داده است نمیتواند جلوی روشن شدن حقایق رابگیرد. کسانی مثلجابرزاده که از اسرار درونی فرقه اطلاع داشته اند هرگز بی گناه نبودند و هرگز یک نیروی عادی نبوده اند و به رسالت خودشان تا آخرین روز حیات خودشان خیانت کرده اند. آنهامیتوانستند کنار بکشند میتوانستند در جایی به دقل و نیرنگ فرقه اعتراض کنند و یا لااقل مثل هم دوره ای خودش مهدی افتخاری تن به خواری ندهد و خودش را از بازی مستقیم آنهابیرون بکشد. جابرزاده ها در سازمان هنوز اندکی هستند و میتوانند درسی بگیرند و شاید که بتوانند چراغی روشن کنند که سایرین از گمراهی و دروغ فرقه نجات پیدا کنند.

مهرداد ساغرچی 

*** 

از بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدیننگاهی به پیام مریم عضدانلو بخاطر مرگ محمد علی جابر زاده

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27668

دردهای بی درمان یک فرقه دیوانه 

مهرداد ساغرچی، کانون آوا، هشتم دسامبر ۲۰۱۶:… به راستی کدام بیننده ای هست که وقتی دوربین ها و سیم خاردارهای اطراف محل سکونت فرقه مجاهدین در آلبانی را ببیند و شوکه نشود. مشکل چیست. شما در تمام کشورهای اروپایی بگردید وببینید کدام  موسسه و یا نهاد در اروپا هست که در محله های مسکونی پایتخت یا حتی شهر های کوچکتر … 

The Secrets Behind Auvers-sur-Oise

https://youtu.be/P4Vg3C_lcTo

لینک به منبع

 دردهای بی درمان یک فرقه دیوانه 

به راستی کدام بیننده ای هست که وقتی دوربین ها و سیم خاردارهای اطراف محل سکونت فرقه مجاهدین در آلبانی را ببیند و شوکه نشود.مشکل چیست.شما در تمام کشورهای اروپایی بگردید وببینید کدام  موسسه و یا نهاد در اروپا هست که در محله های مسکونی پایتخت یا حتی شهر های کوچکتر بر سر دیوار هایشان سیم خارادار بکشند.شما در کجا دیدید که وقتی افراد  درآپارتمانی زندگی میکنند به این شدت محدود بشوند یا اصلا محدود بشوند راستی مشکل کجاست؟ به راستی در اندرون فرقه مجاهدین چه میگذرد؟ واقعا سران فرقه چه مشکلی میتوانند داشته باشند که چنین هراسان هستند.راستی فکر میکنند کجا هستند و فکر میکنند چقدر اهمیت دارند؟به راستی این فرقه مالیخولیا گرفته است؟ آیا سران فرقه بیماری خود وحشت آزاری دارند؟آیا آنها کماکان در سال هزار و سیصد و شصت و یک زندگی میکنند و فکر میکنند که در کوههای کردستان چادر زدند؟ افراد محصور در فرقه اصلا دچار سوال نمیشوند که حالا چرا؟؟ آیا هنوز فکر میکنند درعراق هستند یا اینکه به افراد القا شده است که تهدید حمله در اروپا وجود دارد؟ راستی این افراد دچار تناقض نمیشوند؟یا اینکه احساس نمیکنند یک جای حرف و استدالال رهبرانشان و مسولانشان لنگ میزند؟؟معنی اسارت فکری وروحی چیست؟ اگر کسی چند هزار کیلومتر از یک قاره به قاره دیگر برود یعنی این تغییر جغیرافیایی از نظر رهبران فرقه سراب است یا اینکه واقعا پرواز کردند و به جای دیگری رفتند ؟؟آز کجا معلوم که میشود که این افراد مطمئن هستند که در کشور امن زندگی میکنند؟؟براستی فرقه چه چیزی برای نیروهایش بازگو کرده که افراد هنوز میترسند که سرشان را بالا بگیرند؟؟راستی مگر قرار نبود اگر نتوانستند به ایران بروند و حکومت را به دست بگیرند میتوانند بروند به دنبال زندگی خودشان؟؟ایا هنوز هم ازدواج و عشق ممنوع است البته  بجز به رهبری عقیدتی ممنوع است؟؟ مگر نه اینکه میگویند قوی ترین و دقیق ترین ایدئولوژی در جهان را دارا میباشند پس نباید از هیچ چیز هراسی داشته باشند و اگر هم هر کس در هر مقام و سطحی باشد و هر حرفی به این افراد بزند نه تنها آب از آب تکان نخورد!!بلکه با لبخندی باید همه را به هیچ پندارند و اصلا جای نگرانی نخواهد بود ، چه برسد که در خاک اروپا سیم خاردار بکشند و ملاقات با خانواده و سایرین را هم ممنوع اعلام کنند و هر آنچه که قانون و ممنوعیت در بیست و چند سال گذشته در خاک عراق داشتند را به آلبانی منتقل کنند!!!براستی چه بر سر استقلال فکری افراد آمده است که این چنین مسخ تبلیغات فرقه شده اند؟؟

خبری بود که مریم رجوی به آلبانی رفته و دوباره که هزاران باره جلسات ایدوئولوژیک بر پا کرده است،به راستی اگر خجالت کشیدن و شرم کردن مثل یک نخ بود تا الان اگر ذره ای این دستگاه رهبری فرقه شرم میکرد این نخ فرضی خودش و شورای رهبری اش و کل سازمانش زیر خروارها نخ گم شده بودند.اما کجاست آن ذره شرم و خجالت که اینهمه با آمال و آرزوی نسلی بازی کنند  وباز هم بخواهند ادامه بدهند.باز هم خاک و خاک دان را بر سر نیروهای پر پر شده و له شده را خالی کرده و اشکال همه چیز را به انقلاب نکردن بچه ها بخوانید تسلیم نشدن تمام عیار به مغز خوری سازمان و رهبری اش ربط داده است.

گویی این واقعیت است که شهد شیرین و سیری ناپذیر قدرت و توجه وهیچ حد و مرزی برای انسان باقی نمیگذارد.انسانهای بیچاره تحت حاکمیت فرقه هنوز هم لباس و خوراک و اهدایی فرقه را بالاترین پرداخت رهبری باید بدانند و ذره ای دراین امر شک کنند و اگر شک کنند معنی اش خیانت به رجوی هاست.بیچاره افرادی که از همه چیز تهی شده اند هنوز میپندارند که آزادترین جمع جهان را باید سپاس گزار رهبری عقیدتی باشند و اینکه در مقابل هیچ چیز بجز جان و جوانی و زندگی دارند غذا و محل خواب و لباس دریافت میکنند ، البته اجازه ندارند بپرسند که این هزینه ها از کجا تامین میشود؟؟!!!حا ل بگذارید اندکی زمان بگذرد و اندکی اخبارو رویداد هایی که همیشه فرقه دوست دارد افراد تحت اسارتش نشنوند و نبینند به گوش آن اسرای واقعی برسد تا ببینیم و رهبران فرقه ببینند که چطور بادکنک ایدوئولوژیشان میترکد.راستی شنیده ام که مریم رجوی گفته سوال درباره گذشته حرام است البته واژه ها رو مطمئن نیستم اما محتوای خبر این است نباید از گذشته سوال کرد،حال سوال اینست که مگر نه اینکه شما همیشه میگفتید که رهبری شما آخرین و بهترین و عالی ترین استراتژی و تاکتیک و سیاست را پیاده میکند، راستی الان هزار اشرف را واقعا احداث کردید، فقط امثال من چشمانم نابیناست یا بینش سیاسی نداریم که نمیتوانیم این هزار را ببینیم، اما قبل از اتفاقا یادم هست که مسعود رجوی تاکید داشت که باید تا کلام آخر جواب کارهایمان را بدهیم و تاکید داشت که شما لازم نیست جواب بدهید من یعنی رجوی در دنیا و آخرت!!جواب همه را خواهم داد. شما فقط خودتان را به رجوی بسپارید.حال وقت آن پاسخگویی برای کارهای شما فرانرسیده است؟؟

خانم یا آقای رجوی 

آیا شما سی سال تمام وعده و وعید ندادید که همه حرف و سیاست شما درست است و به همین زودی همه چی تمام میشود؟

آیا شما هر روز عده ای را به قربانگاه نفرستادید چون مطمئن بودید تنها راه سرنگونی و آزادی !همین راه شماست؟

آیا شما نبودید که با طلاق های اجباری و همینطور منع خانواده و ازدواج تضمین پیروزی را قول دادید و نسلی را بی دنباله و بی اثر کردید؟

آیا شما نگفتید که تنها راه رسیدن به تهران از اشرف میگذرد چطور شد که وقتی تاوان نفهمی ها و تخیلات وخوش خیالی های شما را دیگران با خون و رنج و عذاب فراوان دادند باز هم ادعا میکنید که مقصر عبور نکردن افراد از بحثهای چرند و بی مغز شما بیماران روانی بوده است؟ به راستی چه میشود گفت بجز مالیخولیایی به اسم شهرت و قدرت است که چنین دایره های پلید و کثیفی را به هر اسمی از دین وایدئولوژی گرفته تا انقلاب ایدوئولوژیک تا رهایی و هزار کلمه زشت و زیبا را کنار هم قرار دادند برای اینکه مدتی دیگر بر روی صندلی ایی نشسته وادعای خدایی و امام زمان بودن کردن تا اینکه از این دریای توهم و طوفان فکری که ادمی روانی در آن سرگردان است اندکی آرام بگیرد. حال که کشتی به گل و خاک نشست رسم کشتی بان و ناخدا اینست که بگوید من بلد نبود و هزار بار غلط کردم بگوید و بخواهد که سرنشینان این کشتی او را ببخشایند و دست خودش را رو کند که هرگز و هیچوقت ناخدا نبوده و هر آنچه بوده توهم بوده است.من به عنوان شاهدی بیست ساله در این کشتی طوفان زده و به گل نشسته خود شاهد این بودم که نه یک بار که هزار بار هر آنچه خط واستراتژی وسیاست و تشکیلات و سازماندهی در هر زمینه ای گفته شد و انجام شد همه اش باد هوا و خیالات رهبری بود که هرگز جامه درستی در عمل نپوشید و البته معمار زبر دست و کلاش یک درس را خوب یاد گرفته بود که بتواند با شامورتی بازی خاص خودش از گریه و خنده و سیگار کشیدن و شوخی گرفته تا تهدید و تطمیع و خلاصه هر آنچه در شکنجه گاهیشان تمرین کرده بودند در سالن عمومی در منظر عموم به نمایش میگذاشت تا بتواند چهره مظلوم و حق را به خود بگیرد وبقیه را احمق ونادان وشهوت ران بخواند و از همه بخواهد هر آنچه فکر میکنند و در سر داشته اند از کودکی تا حالشان برای او و دستگاه مخوف و جهنمی اش بازگو کنند البته زیر رذیلاترین فشار ها تا روز مبادا همه را بر علیه قربانی بکار بگیرد اما میگویند چوب روزگار صدا نداره،آنچه خود کرد حال دارد برداشت میکند ،آن حیاهوی اعتقادی ناب تبدیل به جیره خواری اعراب منطقه شدن و کاسه لیسی پس مانده های افکار راست و فاشیستی در اقصی نقاط دنیا سهم رهبر عقیدتی و سازمانش شده و بیچاره گان شبها را درحال برنامه ریزی برای جلوگیری از ارتباط افراد باقیمانده در آلبانی با دنیای خارج است. آن تفکر ناب و تراز مکتب در هراس از ملاقات خانواده ای بعد از سی سال هنوز دلهره وحشت از بریدگی نیروی سی ساله خودش را دارد و هر آنکس از تشکیلاتش خروج کرده به گفته خود فرقه دشمن شماره یک فرقه بود و عنصر نفوذی بوده و کلا از سی سال قبل به این سو سازمان میدانسته او بریده است اما وقت نداشته از سوژه سوالی کند؟!آنقدر که حتی افراد شورایی و پیر مردان و پیرزنان هم بعد از چهل سال اگر روزی نباشند همه مخالف رفیق مسعود بودند و سی سال بوده که رفیق مسعود چشمانش را به روی خیانت های علنی و پنهان آنها بسته بوده است؟! همه اینها طنز روزگار است،هرگز روزگار کارهایش را فراموش نمیکند و آنچه فرقه با زندگی جوانانی که به هزاران امیدو آرزو پا پیش گذاشته بودند و قربانی مطامع این اشخاص شدند را فراموش نخواهد کرد.حال ببینید باز هم مینویسنند و میگویند و میگویند که بتوانند با خاکستری کردن فضا افراد اسیر خودش واقعیت ها را نبینند و واقعا فکر میکنند تا کی میتوانند این حصار ها نگاه دارند؟

نگاهی به تمامی آنچه که در ایران و دنیا از باز شدن پرونده های فساد مالی و سیاسی و غیره این واقعیت را نمایانگرمیکند که دیگر دوران زیر آبی رفتن به پایان خود دارد نزدیک میشود،حال میگوییم هر چه میتوانند مخفی کنند و از چشمها به دور باشنداما دور نیست که پرونده های زیادی باز شود که البته دست سران فرقه رجوی را بیشتر باز خواهد کرد اما آنچه ما میدانیم صدها سوال و چرا هست که باید پاسخ داده شود و رهبری فرقه رجوی نیز از این قانون مثتثنی نیست.حال فقط همه چیز را زمان مشخص خواهد کرد.

یک بار دیگر تکرار میکنم :

چند صد سوال دیگر میتوان پرسید که نهایتا به هیچ جوابی نخواهید رسید؟! مگر اینکه نگاهی عمیق به این فرقه بیندازیم.نگاهی که واکاوی یکی از آخرین فرقه های موجود در قرن بیست و یک است.بازخوانی این فرقه در این روزهابسیار ساده شده است.،چه شد آن موقع که رهبری فرقه فریاد میزد تاریخ گواه خواهد داد که ما بهترین عملکرد تاریخ ایران را داشته ایم،چرا دیگر نمیاید تحلیل کند که هر آنچه بافته بود دانه به دانه پنبه شد  به باد فراموشی تاریخ رفت .اما باید بداند افرادی که در این میان قربانی فریب های رهبری فرقه شده اند فراموش نخواهند کرد. من و بسیاری از کسانی که روزهای سیاه برده گی را دردرون فرقه سپری کردیم تمام روز و شب در دست وپنچه نرم کردن با مشکلات روزانه زندگی که ناشی از بیست سال عقب ماندگی از همه چیز در دنیا ودر زندگی شخصی بوده است چگونه میتوانیم فراموش کنیم که چه کلاه بزرگی به سرمان رفته است،آنهم به قول خیلی ها کسانی که افراد شاخص در خانه و خانواده و محله و شهر و مدرسه خودشان بودند وبه نوعی یک قدم از سایرین هم سن و سال و هم قطارهای خودشان جلوتر بودند و این چنین زندگی را باختند،،،حال چه شده که صدایی از رهبری در نمیایید که بگوید چه شد آن گرمای بیابانهای عراق و آن سرماهای صحرای کشنده و چه شد آن همه رنج و شکنج که عهد شکنی شما در قبال نیروهایتان که امروز طلبکار زمین و زمان هستید ،دیدید یک یک کسانی که توانستند نجات پیدا کنند چگونه شما را و اعمال و جنایت هایتان را افشا کردند،،چند روز پیش داستان یکی از هموندان قدیمی را میخواندم که در ایام جنگ و سرنگونی حکومت عراق چه شد و بعد کسانی که از سازمان به مقر آمریکایی ها منتقل شدند به سفارش سازمان و درخواست ویژه نامردان و نامردمان مستقر در سازمان تحت چه جنایت هایی قرار گرفتند،به راستی کدام گروه یا سازمان مدعی انقلابی گری با نیروهایش که عمری برایش جان دادند چنین رفتاری میکند، این سرگذشت مرا که درفرقه اسیر بودم به فکر واداشت که چقدر جنایت و خیانت از طرف فرقه بر سر کسانی که نخواستند زیر بار خفت ماندن در فرقه بروند انجام شده و افراد نجات یافته ای که توانستند زنده خودشان رابه یک کشور آزابرسانند چه بسیار هستند که حرف های نگفته دارند که سختی های زندگی گذشته و امروزشان حس و حال نوشتن و سخن گفتن در این داستانها را ندارند اما باز هم با فرار افراد از آلبانی پرونده های دیگری از این سالیان باز خواهد شد که دست شیادان انقلابی نما را بیشتر رو خواهد کرد.

مهرداد ساغرچی 

المان  دسامبر ۲۰۱۶

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24804

چرا سازمان مجاهدین همیشه دشمن سازی میکند؟ 

 مهرداد ساغرچی، وبلاگ ساغرچی، بیست و هفتم آوریل ۲۰۱۶:… براستی علت موفق نشدن خطوط و استراتژی سازمان رجوی این بوده که چند نفر مقاله از آنچه بر آنهارفته است نوشته اند؟ آیا چند مصاحبه تلویزیونی و گفتن خاطراتی یا نظری باعث شده که رجوی به تهران نرسد؟ آخر این چه سازمان و اپوزیسیونی ست که با چند خط نوشته و یک مصاحبه در خطر شکست قرار گرفته است؟! آیا بیرون آمدن نفرات آزسازمان علت شکست … 

ایران افشاگر سایت مجاهدین خلق فرقه رجوی

عبدالله افغان: در توضیح وحشت رجوی از جداشدگان و افشاگری ها (از گراز و خوک و الاغ تا …)

لینک به منبع

چرا سازمان مجاهدین همیشه دشمن سازی میکند؟

مطلب حاضر در پاسخ به هزاران سند و نوشته و سخنرانی و اطلاعیه و جوابیه و افشاییه و ردیه و صدها روش دیگر سازمان مجاهدین یا بهتر بگویم سازمان  رجوی ها نگاشته میشود.

به راستی اگر نگاهی به آنچه سازمان رجوی درسه دهه گذشته یعنی  از سال پنجاه و هفت تا کنون انجام داده، بیندازیم و بخواهیم آنچه  را که درباره دشمنان خیالی توسط سازمان رجوی انجام شده تبدیل به یک سند بکنیم  حدودا دوازده هزار صفحه ای خواهد شد.اگر سی و چهار سال گذشته در نظر بگیرم کمتر روزی بوده ست که رجوی درباره دشمنانش مطلبی نگفته باشد.براستی آیا واقعیت سیاسی و تاریخی چنین بوده است که آنطور که این باند جنایتکار حاکم بر سازمان مجاهدین ادعا میکند ابر و باد و مه خورشید در کار بوده اند که دمار از روزگار این سازمان درآورند؟؟!!! وآیا این سازمان آنچنان که رجوی در تمام سخنرانی های خود بدون اغراق در تمام سخنرانی ها و موضع گیریهایش و همینطور اطلاعیه هایش علت نرسیدن به آمال و آرزوهایش را دیگران میداند و این را به شنونده خودش که اعضا و هوادارانشان هستند القا میکند.

به راستی آگر چنین بود چرا باید رجوی برای دیگران پرونده سازی بکند و چرا باید دستگاه عظیم تبلیغاتی خودش تمام شبانه روز وقف پاسخ به انتقادات یا ضعفهای سازمان بشود کما اینکه از ابتدای انقلاب همیشه حتی در جدیدترین موضع گیریهایشان مشکلات را به گردن دیگران میاندازند،

به چند نمونه توجه کنید:

مجاهدین تمامی دلایل  به قدرت نرسیدن خودشان در ابتدای سال پنجاه و هشت تا سال شصت و دو را به گردن دیگر گروه ها مثل فدایی ها و چپ ها و فرقان و کلا هر گروه سیاسی دیگری که متحد عینی مجاهدین نبود میاندازند، فارغ از اینکه هیچگاه به این اعتراف نکردند که اگر اعلام مبارزه مسلحانه نکرده بودند خیلی زودتر از آنچه که تحلیل رجوی بود پروسه سیاسی تغییر در ایران آغاز میشد ومیتوان گفت بعد از سال شصت و هشت بی تردید کمتر از یک دهه همه چیز به سمت یک دموکراسی بدون خونریزی پیش میرفت .البته که منظور رجوی همیشه رسیدن بی چون و چرا به رهبری انقلاب و کشوری بزرگ مثل ایران بوده که بتواند بی هیچ سوالی بر مسند حکومت بنشیند. بعداز سال ۶۴ و چهار وبه گل نشستن استراتژی مبارزه مسلحانه نیز بهانه اینکه نتواسته به قدرت برسد را جنگ و سایر گروهها و بعدش هم کسانیکه او را همراهی نکردند که در درون سازمان آنچه انقلاب ایدئولوژی نامید را مسئول نرسیدن حاج مسعود به تهران دانستند. راستی اگر روزی به آنچه که خودشان اعتقاد دارند یعنی پاسخ دادن به تاریخ و خدایشان چه خواهند گفت.

براستی علت موفق نشدن خطوط و استراتژی سازمان رجوی این بوده که چند نفر مقاله از آنچه بر آنهارفته است نوشته اند؟ آیا چند مصاحبه تلویزیونی و گفتن خاطراتی یا نظری باعث شده که رجوی به تهران نرسد؟ آخر این چه سازمان و اپوزسیونی ست که با چند خط نوشته و یک مصاحبه در خطر شکست قرار گرفته است؟! آیا بیرون آمدن نفرات آزسازمان علت شکست تمام تحلیلهای حاج مسعود بوده است؟ واقعا مجاهدین به هیچ چیزی اصلا اعتقاد دارند؟ من فکر میکنم که حتی اگر به کمترین اصول اخلاقی و انسانی متعقد بودند میفهمیدند این نتیجه آنچه که کرده اند میباشد. چه خانواده و چه انسانهایی را که تمام آمال و آروزهایشان را به خاک سپردند و چه تهمتها و چه پرونده سازی و چه آبروریزیهای بی پایانی که نتیجه آن هم نمیتواند و نباید سربلندی و پیروزی باشد و به قول خودشان این همه بلا که دیدند تازه از نتایج سحر است امکان ندارد این حجم از نامردی و نامردمی و حق خوری در پرونده تشکیلاتی و سیاسی سازمانی باشد و نتیجه اش پیشرفت و ترقی  باشد.

راستی تا به حال شنیده اید که سازمانی برای مخالفان سیاسی اش وکیل و کارمند و بازنشسته و نظامی سابق و وکیل و مال خلاصه بسیاری از خلاف کارهای حرفه ای را استخدام کند و با آنها به جان نفرات منتقد خودش بیفتد؟! اینهم برگ دیگری از کثافت کاریهای تاریخ سازمان مجاهدین خواهد ماند که حتما این پرونده نیز رو خواهد شدو آن وقت است که روسیاهی بی پایان بر روی نام و یاد این سازمان با رهبری اش خواهد ماند. راستی این مجاهدین چه بر سر خانواده های اعضای خودشان آوردند. این است رسم و شیوه مردم داری و نتیجه قدردانی از نیروهایی که تمام عمر و زندگی خودشان را در راه نام سازمان و رهبریش گذاشتند و حالا اعضا ی بیچاره را مجبور به فحاشی و سنگ پرانی به خانواده و عزیزان خودشان کردند و راستی چرا این تفکر این اجازه را به انسانها میدهد که تمام ارزشها و معیارهای موجود را در جامعه به چالش بکشد؟ آری ایدئولوژی مرگبار و خونین این فرقه ها که براساس برداشت های وحشیانه از دین و عقیده پایه گرفته است این حق را میدهد که رهبری جای خودش را به نمایندگی خدا بنشاند تا بتواند انسانها رامسخ کند و هر آنچه میخواهد حکم براند.

سخنی هم با کسانی که فکر میکنند مجاهدین درحال مبارزه با رژیم هستند میتوانند نگاهی به روزنامه ها و سخنرانی ها و موضع گیریهای افراد یا جناح های مخالف در درون نظام بیندازند و ببینند هزار برابر فحش و توهین های تو خالی مجاهدین به رژیم ، بسا فراتر از تمام کسانی که قلم میزنندو ادعای مخالفت و اپوزسیون  دارند حرف میزنند و مطلب میگویند و بهای آنرا نیز میپردازند. دفتر مجاهدین بعد از مرگ صدام بسته شده است و  آنچه مانده است تلاشی ست برای ثبت نام خوب و یاد خوب از خودشان است غافل از اینکه تمام کسانی که زنده میمانندو سخن خواهند گفت درباره مجاهدین از هیچ یک از پرونده های سیاه مجاهدین نخواهند گذشت، آنچه مجاهدین با ایرانیان، حال میخواهد هوادار یا عضو سابق یا مخالف و یا مجاهدین احساس خوبی نسبت با آنها نداشته اند، در  خارج کشور چه کرده اند؟ واقعا خجالت آور و سیاه است و کافی است مقایسه کنیم با سایر ملیتها که در اروپا هستند و وقتی یک هموطن خود را میبینند چگونه کمک میکنند و مجاهدین هم از امکاناتشان چگونه استفاده میکنند، بیان در این باره بی فایده است فقط باید گفت که در این زمینه نیز پرونده مجاهدین افتضاح است و سخن در این باره را به مقاله بعدی میسپاریم.

مهرداد ساغرچی

آلمان .۲۶.۰۴.۲۰۱

(پایان)
*** 

سایت رسمی مزدور فراری مسعود رجویی

احسان بیدی: ایستادگی ما، پاسخی به جیغ های بنفش مسعودرجوی

مهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23078

مبارزه، خشونت ، مجاهدین ، ایدئولوژی، مرگ 

مهرداد ساغرچی، کانون آوا، دوازدهم ژانویه ۲۰۱۶:… درخاورمیانه سازمان مجاهدین یکی از قدیمی ترین سازمانهای ایدوئولوژیک و مذهبی و رادیکال منطقه بوده است. سازمانی که از سی سال پیش باین سو فقط با شعار جنگ و مبارزه مسلحانه و عملیات نظامی توانسته به حیات خودش ادامه دهد البته با حمایتهای گسترده حکومتهای ضد ایرانی و ایدئولوگ منطقه توانسته بماند، وگرنه این سازمان نه در هرگز در سیاست و خط …

کیهان لندن: لیبرتی، سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

لینک به منبع

مبارزه، خشونت ، مجاهدین ، ایدئولوژی، مرگ

با تبریک سال نو مسیحی به همه دوستان و خوانندگان و همینطور به مسیحیان دنیا و بخصوص مسیحیان ایران

سال ۲۰۱۵ سالی بود که از هر نظر میتوان آنرا سرفصل برای غروب و افول ایدئولوژیها و همینطور سرآغازی جدیدی از تغییر بزرگ در کره خاکی بود. شاید در نگاه اول جنگ ها و مهاجرتهای اجباری و همینطور آوارگی و ویرانی که در اخبار و تصاویر روزانه بود بسیار ناامید کننده و ناراحت کننده به نظر میرسید اما در پس این جدال خونین که در تصویرهای تلویزیون و رسانه ها دیده شد نوید دیگری بود. نویدی که مردم دنیادر اقصی نقاط دنیا با واکنش خود نشان دادند که انسان امروزی دیگر خشونت و افکار انحرافی درهر نام و نشان و با هر ایدئولوژی که باشد نمیپذیرند. درخاورمیانه جنگی نیابتی مذهبی که با پشتیبانی حکومتهای ایدئولوگ منطقه بخصوص عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس و همینطور جنگ شیعه و سنی از طرف ایران و عربستان به اوج خود رسید. آتشی که هم اکنون شعله های آن کم کم به بانیان آن نزدیک میشود. حال دیگر مفهوم مبارزه برای افراد معمولی معنای دیگری پیدا کرده است. مهاجرت مردم جنگزده سوری و عراقی وافغانی و برخی کشورهای آفریقایی از یک سو نشان داد که این جمعیت کثیر خواهان هیچ گونه جنگ با هر نام و ایدئولوژی نیستند. از سوی دیگر با پذیرش ملیونی مهاجران در کشورهای اروپایی بخصوص آلمان ، مردم جهان غرب نشان دادند که در هنگام مصیبت و سختی در کنار هم نوعانخودشانهستند فارغ از هر گونه نژاد و رنگ و مذهب ، و این برگ زرینی از صفحه تاریخ آنها خواهد بود که دراین روزها به مردم آواره خوش آمد گفتند . در این سوی زمین یعنی در اروپا نیز مردم بهای خشونت و افکار انحرافی خشونت آمیز را دادند و بانیان ایدئولوژی مرگ و نابودی با به خاک وخون کشیدن مردم کوچه و خیابان ، نشان دادند که هیچ اشتراکی با تمدن و انسانیت ندارند و آنچه در اعماق پلیدشان هست فقط نابودی و قدرت طلبی و واپس گرایی است، و البته که مردم فرانسه و کل اروپا و جهان با واکنش های خود نشان دادند که آنچه که تاکنون برای رسیدن به دموکراسی و جهان آزاد پرداخت کرده اند ، را پاس میدارند و هرگز قدمی در مقابل جانوارانی با تفکر داعش و حامیانشان ، کوتاه نخواهند آمد. همچنین در بزرگداشت های مختلف با هر آنچه که بوی مرگ و خشونت میدهد مخالفت خود را اعلام کردند، اما این همه دستاورد که با خونهای بسیار و رنج ها و آواره گی های بسیار بدست آمده حتما که در آینده بیشتر نمایان خواهد شد. روزی که تمام مردم کشورهای خاورمیانه یک صدا خواهند گفت که ما نمیخواهیم به هیچ کشوری ایدئولوژی صادر کنیم ونمیخواهیم همنوعان خود را به خاطر اعتقادات مذهبی ویا ملیت متفاوت سرکوب کنیم. آن روزها دور نیست. درخاورمیانه سازمان مجاهدین یکی از قدیمی ترین سازمانهای ایدوئولوژیک و مذهبی و رادیکال منطقه بوده است. سازمانی که از سی سال پیش باین سو فقط با شعار جنگ و مبارزه مسلحانه و عملیات نظامی توانسته به حیات خودش ادامه دهد البته با حمایتهای گسترده حکومتهای ضد ایرانی و ایدئولوگ منطقه توانسته بماند، وگرنه این سازمان نه در هرگز در سیاست و خط مشی و اصول حرکت سیاسی ذره ای درست حرکت کرده و نه توانایی و هوش چنین چیزی در رهبری و تشکیلات این سازمان بوده است. تمامی صحنه های خودش را با عملیات انتحاری ویا مسلحانه و با تبلیغات دروغ بی پایان و همینطور بر پایه موقعیت های ناپایدار منطقه ای که ناشی از سیاستهای اشتباه طرفهای درگیر منطقه مثل جنگ ایران و عراق و یا جنگ افغانستان و یا پروژه اتمی ایران و تحریمهای بین المللی علیه ایران و همینطور آشوبهای منطقه ای مثل سوریه و عراق باعث شده بود که از این شکافهای استفاده های بسیار فرصت طلبانه برای رهبری مجاهدین ایجاد شود وبه این بهانه که هر لحظه میتواند آلترناتیوی دموکراتیک!!در ایران باشد با قدرتهای مختلف بازی قایم موشک انجام داد. اما ظهور داعش با حمایت های غیر مستقیم برخی کشورهای عربی و همینطور برخی جناحهای جنگ طلب بین الملی باعث شد که همه چیز از پرده برون افتد. حال با وجود بیش از سی سازمان تروریستی اسلامی در نقاط مختلف جهان دیگر هیچ کشوری حاضر نیست که از این افکار و اعمال که حتی در حیوانات هم وجود ندارد حمایت کند، لاجرم مجاهدین تمام محاسبات سی ساله شان مبنی بر خاک همجوار ایران برای عملیات نظامی شان نقش بر آب شد، حال بعد از تنش ها بین عربستان و ایران بیشتر به این تعیین تلکیف گروههای مثل مجاهدین نزدیک میشویم، مجاهدین درسالیان اخیر اثبات کردند بدون عراق و ماندن در آن هیچ امیدی به ادامه نشان دادن خود نداشته اند و تا توانسته اند با پرداخت خون از بدنه سازمان برای ماندن و مجدد مسلح شدن در عراق تلاش کرده اند، اما دیگر چنین چیزی غیر ممکن شده است با صحبتهایی که در بالا داشتیم باید گفت سال ۲۰۱۶ پایان حضور بیش از دو دهه مجاهدین در عراق خواهد بود و با خارج شدن مجاهدین از عراق یکی از طرفهای پر و پا قرص ایدئولوژی خشونت از صحنه دور خواهد شد و از طرف دیگر با سیاست غرب در قبال ایران برای مصالحه و گفتگو بر سر مساله هسته ای میرود که حامیان جدی و اصلی تروریست و خشونت در بیست سال گذشته دستهایشان رو شود و بر خلاف ادعای مجاهدین که البته با پشتیبانی نامحسوس سعودی ها که تا توانستند تمام گناه تروریست ها و حامیانشان را بر گردن ایران بیندازند حال میبینیم مشخص میشود تمامی آنچه که در تبلیغات سعی بر پوشاندن آن بود این که هر آنچه که در دنیا اتفاق افتاده و ابعاد جهانی پیدا کرده از حادثه یازده سپتامبر تا اتفاقات پاریس و همینطور نابودی تقریبی کشور سوریه و عراق جنگی نیابتی از سوی سعودی ها بوده و تاکنون هم با هزینه های کلان توانسته اند این را در افکار جهانی ثبت کنند اما به نظر میرسد دیگر شواهد بیش از آن است که بتوان با پول آنرا پوشاند. اگر از یکسری شعارهای ایران و آنچه جنبه استفاده تبلیغاتی داخلی دارد بگذریم نقش ایران بسا کوچکتر و کم رنگ تر از آن بوده است که تا به حال به نمایش گذاشته شده است. البته سیاستها غلط دولتهای وقت در ایران نیز به این ابهامات کمک فراوان کرده بخصوص در هشت سال گذشته، اما حال باید گفت بی تردید سال جدید میلادی بسیاری از مسائلی که سالیان در ابهام بوده است نمایان میشود دراین راستا جدا شدگان مجاهدین که کوله بار سنگین رنج و درد سالیان را در کارنامه خود دارند نیز با قلم و سخن خود همچنان روشنگری خواهند کرد . جداشدگان از سازمان در هر کانون یا سایتی رسالت خودشان که همانا دفاع از حقوق اولیه بشر و بخصوص خانواده های اسرای در دست مجاهدین و همینطور اسرای در دست سازمان هست و همینطور گفتن حقایق برای نسل جدید ، وظیفه انسانی و اخلاقی خود را انجام خواهند داد،

کانون آوا نیز با تلاش مستمر در رساندن اخبار و گزارشات و انعکاس نظرات همه کسانی که در این راستا فعالیت میکنند به وظیفه خود ادامه خواهد داد ودست همه کسانی را که در این زمینه کمکی کنند میفشارد

(پایان)

***

Families Mohajedin Khalq Camp Liberty sep 2015

https://youtu.be/Nl0Sz5jlimM

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20963

پنجاه سالگی نسلی که سوخت 

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۵:… به مناسبت سوختن نسلی که با شعارهای پر طمطراق و پر لعاب مجاهدین در مسیری بی بازگشت رفته و تمام انرژی و جوانی و نیروی خلاقش به چاه باطل تفکرات مردی رفت که در هیچ بزنگاه مهم در صحنه نبود. آری صحبت از دزدی یک نسل به نام آزادی و دموکراسی است. صحبت از به مسلخ فرستادن یک نسل با وعده های تو خالی ست. سخن از درد یک نسل است …  

گزارش کمپ لیبرتی 6تاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

لینک به منبع

پنجاه سالگی نسلی که سوخت

به مناسبت سوختن نسلی که با شعارهای پر طمطراق و پر لعاب مجاهدین در مسیری بی بازگشت رفته و تمام انرژی و جوانی و نیروی خلاقش به چاه باطل تفکرات مردی رفت که در هیچ بزنگاه مهم در صحنه نبود. آری صحبت از دزدی یک نسل به نام آزادی و دموکراسی است. صحبت از به مسلخ فرستادن یک نسل با وعده های تو خالی ست. سخن از درد یک نسل است که جوانی و زندگی خود را بر هیچ داد. نسلی که مجاهدین با نام و آرم خودش به قربانگاه فرستاد، نه کار یک تشکیلات بلکه دقیقا کودتای مسعود رجوی به بزدلانه ترین شکل ممکن در درون سازمان بود.

البته مسعود رجوی از مربیان خودشان در جریان انشعاب کمونیستی به طور کامل تقلید کرد، از سر به نیست کردن کسانی که حدس میزد به صدها دلیل مختلف برای هدایت سازمان صلاحیت دارند، دزدیدن همسرهمرزم که همچنان که رهبر انشعابی جریان کمونیستی با کار مخ زنی روی همسر احمد احمد از(اولین سران مجاهدین تا به عقد در آوردن همسر نامبرده به رهبر جریان کمونیستی تماما تقلیدی از رهبران قبلی خودش بود. رجوی در تمام سالیان برای زنده ماندن از هیچ کاری فروگذار نکرد و با نشان دادن فرومایگی خودش از همسر همرزم خودش نیز نگذشت. در حالیکه هنوز زمان اندکی از مرگ همسر اولش نگذشته بود! به راستی همه اینها تهمت است یا یک واقعیت تاریخی که هیچ یک از مجاهدین نمیتوانند آنرا تکذیب کنند. چرا که فقط با معنی دیگری از این اتفاقات سعی در سفید کاری و بهتر بگویم پیغمبر سازی از کارهای رجوی بکنند. جنبشی که به دست مسعود رجوی افتاد، از آغاز در هیچ مرحله ای به سود مردم ایران نبود و از ابتدا با سر به زیرآب کردن سایر گروهها با حیل مختلف سعی در تک قطبی کردن اپوزسیون کردند و با این کار همه امکان فعالیت را از سایر گروهها گرفته و برای رسیدن به قدرت از هیچ کاری فروگذار نکردند و با شیطان هم، هم کاسه شدند. با رفتن در پناه دشمنی که در جنگ با ایران بود نشان دادند تنها به یک هدف میاندیشند و آن هم قدرت است و بس. مجاهدین از بعد انقلاب ۵۷ هرگز در هیچ شرایطی در کنار مردم ایران نبودند و اگر ادعای آنرا دارند، بهتر است برای هواداران خودشان سخنرانی کنند.

از لحاظ تشکیلاتی، سازمان مجاهدین یک شکست کامل ایدیولوژی و استراتژیک محسوب میشود. از لحاظ سطح مناسبات با یک دیکتاتوری به شدت سرکوبگر افراد تبدیل به ماشین های بی اراده و بله قربان گو کردند و نتیجه اش عقب ماندگی این نسل از تمام اتفاقات داخلی و بین المللی شد و برای فهم موضوع، کافی است به تحلیل های بالاترین مسولین مجاهدین و رهبری آنها نگاه کنید و گوش دهید متوجه میشوید با چه افراد شیرین مغزی طرف هستید.

از لحاظ حقوق انسانی که تا به امروز هنوز کسی پیدا نشده بگوید چه حقی را به اعضای خود در بیست سالی که در عراق زندانی فرقه بودند قایل بودید و اگر بودید، همانا حق بیگاری بدون چرا و چون بوده است.

از لحاظ حقوق زنان که دیگر گل کاشتند. با تبدیل زنان به رباطهای بی مغز و دادن کارهایی که به هیچ وجه آمادگی انجام آنرا به لحاظ آموزشی و تئوریک نداشتند متوجه میشدی یک عروسک خیمه شب بازی برای اهداف رجوی هاست. زنانی که با از دست دادن تمام دارایی خود دیگر راه پس و پیش ندارند و مجبورند باقی عمر را در حصار فرقه بگذرانند.

در پایان سازمان مجاهدین یک شکست کامل پیشنیه جنبشهایی که ادعای آزادی و دموکراسی داشتند محسوب میشود هر جا که مجاهدین خودشان را با جنبش میرزا کوچک خان یا ستار خان مقایسه میکنند، یک حرف پوچ و بی محتوایی است که هرگز هیچ کودکی را حتی نمی فریبد، مگر هواداران سازمان.

دور نیست که جواب همه اتهامات و برچسب هایی که به جرم مخالفت و انتقاد به مجاهدین و عملکرد پنجاه ساله شان زده اند را در دنیای عینی و عملی پس بدهند.

“پایان”

مریم رجوی و سخنرانان اجاره ایاگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20608

اسناد ویکی لیکس وافتضاح دیگری از مجاهدین

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، اول سپتامبر ۲۰۱۵:… خبری که چندی پیش در میان هزاران صفحه افشاگری ویکی لیکس، اشاره ای به دریوزگی رهبری مجاهدین به خدمت حکومت عربستان سعودی رسیده اند شده بود و شاید که خیلی حساسست بر نرانگیخت، شاید به این دلیل که محلی از اعراب نبوده و نیستند اما برای کسانی که با مفهموم اپوزیسون فرصت طلب در حرفهای همیشه گی مسعود رجوی آشنا باشند، میدانند که او …

محمد حنیف نژادشما همان مجاهدین دوران شاه نیستید ،خودتان را قاطی ماجرا نکنید!

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

لینک به منبع

اسناد ویکی لیکس وافتضاح دیگری از مجاهدین

خبری که چندی پیش در میان هزاران صفحه افشاگری ویکی لیکس، اشاره ای به دریوزگی رهبری مجاهدین به خدمت حکومت عربستان سعودی رسیده اند شده بود و شاید که خیلی حساسست بر نرانگیخت، شاید به این دلیل که محلی از اعراب نبوده و نیستند اما برای کسانی که با مفهموم اپوزیسون فرصت طلب در حرفهای همیشه گی مسعود رجوی آشنا باشند، میدانند که او همیشه میخواست این خصلت را به سایرین بچسباند و خودش و سازمانش را بهترین جلوه بدهد. خوب این خبر به همان اندازه گویاست که توضیح دادن در باب آن اضافی میباشد. گروه مسعود رجوی، چون احساس کردند که بدون ارباب خیلی سخت میگذره، چون صدام دیگر نیست که در ازای اخبار و اطلاعات، پول و امکانات بگیرند و تلاش رهبری مجاهدین برای گرفتن پایگاه و احتمالا یک امکان سفر و خلاصه برای رسیدن به یک امکان مادی و اندکی زمین و توجه و رسانه ای شدن و یا مورد توجه شدن و یا نمیدانم چه چیز دیگر، به عنوان نیروی مدعی سیاسی و آلترناتیو دنبالش بوده اند، اما باید در تاریخ این حرف منزجر کننده رجوی را فراموش نکرد که گفت، برای رسیدن به قدرت حتی با شیطان هم هم کاسه میشود و معنی آن این است که معلوم میشود برخلاف ادعاهای دهان پر کن ایشان، هیچ محذوریت در هیچ زمینه نمیشناسند وهیچ مرزی ندارند، برایشان فرقی ندارد به کدام کشور و با دشمنان قسم خورده کشور خودشان هم باکی ندارند که بر روی یک میز بنشینند و جشن اپوزسیون بگیرند. حال چرا سخن از این داستان شد، راستش اشاره ایست به برنامه همیاری تلویزیونی مجاهدین که در ظاهر برای دریافت کمکهای مردمی اختراع شده است، اما در حال حاضر چند نکته ضروری است اولا؛ در ایران هیچکس نیست که بتواند به حساب بانکی مجاهدین پولی ارسال کند و هر تلفنی از ایران، یک دروغ بزرگ است.

دوم اینکه اکثریت غریب به اتفاق ایرانیان خارج کشور نفرت کاملی از تشکیلات مجاهدین در خارج کشور، وجود دارد و کافی است به مراسم مجاهدین نگاه کنید که چند ده نفر ایرانی توانستند وارد کنند و این خود گواه این است که تمام تماسهای مورد مدعای مجاهدین از طرف خود مجاهدین و درون تشکیلات مجاهدین بوده است و هر هواداراگر بخواهد کمکی بکند، نیازی به تلفن و داد و بیداد تبلیغاتی ندارد.

نحوه تبلیغات مجاهدین کاملا بر اساس دروغ و ساخته پرداخته است و فقط گنده گویی و چرند گویی میباشد.

نکته آخر اینکه مجاهدین هیچوقت واقعا اپوزسیون نبوده و نیستند و تا به امروزهمیشه در کمین بوده اند که از یک فرصت برای رسیدن به قدرت استفاده کنند. حال ببینید زمان که جلو برود، اسناد بیشتری از خیانت این گروه به نیروهای خودش و همچنین تاریخ معاصر، افشاء می شود.

مهرداد ساغرچی آلمان

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20392

افعی کبوتر نمی زاید

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، نوزدهم اوت ۲۰۱۵:… این مقاله برای همه کسانی که میخواهند دست پرورده یک شیرین مغز سیاسی را ببینند و بخوانند توصیه میشود. بیچاره خودم که زمانی می پنداشتم امثال این آدمها خدایان تحلیل سیاسی و استراتژیک هستند و حقشان ضایع!! شده و نبوغشان از دست رفته است! این هم از کودک سری های خودم میدانم که از بس با کلمات برای ما بازی میکردند اکثر اسیران خودشان را با این زبان بازی …

گروهک منافقین؛ دست پشت پرده اقدامات ضدایرانی «آیپک»

لینک به منبع

افعی کبوتر نمی زاید

کمتر کسی است که این اصطلاح را در نوشته و پیامهای اندرونی و بیرونی مجاهدین نشنیده باشد. یکی ازهزارمیلیون کلمه ذبح شده و خرمرد رندیهای رهبر عقیدتی مجاهدین در ایام سیاه حضور در اشرف و عراق …یکی از حرفهای بی پایه و تحلیلهای بی معنا و چرندیات فیلسوف بزرگ چرند باف مسعود رجوی و نوچه هایش.. اما غرض از یادآوریهای چندش آور مقاله ایست که در سایت ارگان اصلی مجاهدین تحت عنوان گفتگو با محمد علی توحیدی برسرتوافق هسته ای آورده است ..

http://www.mojahedin.org/news//161833

این مقاله برای همه کسانی که میخواهند دست پرورده یک شیرین مغز سیاسی را ببینند و بخوانند توصیه میشود. بیچاره خودم که زمانی می پنداشتم امثال این آدمها خدایان تحلیل سیاسی و استراتژیک هستند و حقشان ضایع!! شده و نبوغشان از دست رفته است! این هم از کودک سری های خودم میدانم که از بس با کلمات برای ما بازی میکردند اکثر اسیران خودشان را با این زبان بازی مسخ و کیش و مات میکردند. این مقاله حاوی حرفهای بسیار بی سرو ته و چرندیات بی ربط است که هر خواننده ای خارج ازهواداران سازمان مجاهدین و بی طرف آنرا بخواند متوجه میشود کسی که دارد سخن میگوید حتی اندکی از شعور سیاسی بهره ای نبرده است حالا برای اینکه کمی دقیق تر سخن بگوییم نگاه کنید این نابغه آقای رجوی چه میگوید:

محمدعلی توحیدی: درست می‌گویید، کار از کار گذشته، برگشت پذیر هم نیست..رژیم

یعنی زهر خورده و بعد پای مذاکره و توافق رفته است.

یعنی علی توحیدی مشخصا موقع خوردن زهرحضور داشته و ایشان دارد از برگشت پذیری چه چیزی صحبت میکند مگر نه اینکه مجاهدین و خود ایشان میگفتند بدون اتمی رژیم نیست حال چرندیات ایشان ادامه دارد ….:

بهرحال ووووو. آن نقطه نهایی‌ست که زهر اتمی محقق می‌شود. اصلاً هم برگشت‌پذیر نیست. حتی اگر به هر ترتیبی این توافق‌نامه منتفی شود، کنگره آمریکا و سنای آمریکا مخالفت کند و این توافق باطل شود، باز هم آن زهری که رژیم خورده، آن شکستی که خورده بازگشتی ندارد. آثارش بدتر و مضاعف می‌شود. این یکی هم بر آن بار می‌شود…اولا که حتی کلماتش هم مال مسعود رجوی ست اینکه کدام از دیگری قرض گرفته خودش باید بگوید اما یک چیز مسلم است که رژیم ازتحلیل و نظر شما هیچ هراسی ندارد چون اصولا در سی سال گذشته چیزی نگفته اید که پایه علمی و عملی داشته باشد این هم البته شما را از رو نبرده است اگر رژیم بخواهد توافق را منتفی کند که از ترس شما نیست کمااینکه وقتی منافع استراتژیک ایجاب کند هر حکومتی توافق میکند مگر ندیدی آقای توحیدی که کوبا بعد از نیم قرن با آمریکا کنار آمد؟! این هم نشان نابودی دولت کوباست؟؟! واقعا حال بهم زن شده اید ازبس که متوهم هستید…حالا توجه کنید چه میگوید:

این ضربه (توافق اتمی را میگوید) را ازطرف جامعه و مقاومت ایران (به قول مریم رجوی وشعارشان ایران و مقاومت یعنی رجوی) خورده است …میبینید که چقدرچرند میگویند..اصلا مگر تو و رهبریت از اول نگفتید که هرکس حرف از توافق بزند مزدور رژیم است؟! مگر شما میلیونها دلارهزینه نکردید که سیاستمداران غرب را به سمت تابلوی جنگ خودتان بکشید؟! مگرشما تا یکماه پیش نمیگفتید که حرف از توافق خیانت به مردم ایران است؟! حال چه شد که میگوید که جامعه ایران این را میخواسته است ؟ تو مثل همان افعی معلمت میباشی که میخواهی سر نفرات خودت را با شامورتی بازی سیاسی مثل رهبرت گرم کنید شاید که همچنان با کراوات و کت وشلوار در اروپا مانور کنید.. به آخرین چرند ایشان توجه کنید اگرشما متوجه شدید که ایشان چه گفته است مایه خوشحالیست…:

…. بوقهای استعماری، لابی‌های خارج کشوری رژیم، در هر صورتی، حتی ممکن است تظاهر به مخالفت با رژیم هم بکنند، که البته دیگر نمی‌کنند چون بسیار رسوا هستند، آنها را باید در کمک به رژیم در این مسأله (پوشاندن مسأله اصلی – زهر خوردن و سرنگونی رژیم) افشا کرد… یعنی چی ؟ یعنی اگر کسی در خارج کشور از کشورهای خارجی با رژیم مخالفت کرد یا با توافق مخالفت کرد؟؟ یا با چی مخالفت کرد ؟ یا باید اینکه بگوید رهبری مجاهدین خیلی مهم است یا در غیر اینصورت باید ایشان افشا شود …متوجه میشوید ایشان چه میگوید مساله زهرخوردن چه ربطی به لابی خارجی دارد ؟ این که در درون ایران و جناحهای مختلف چه میگذرد هیچ علاقه ای برای افراد خارجی ندارد چرا که آنها برایشان یک کلام توافق و نه جنگ است که مهم است ودیگر دنبال تحلیلهای آبدوغی آقای کمیسیون استراتژیک نمیروند ..بیچاره مردم ایران که قرار است ایشان برایشان مساِیل استراتژیک را برنامه ریزی کند حال خودتان یک بارمصاحبه ایشان را بخوانید تا متوجه بشوید اتفاقا افعی کبوتر نمی زاید زیرا ایشان معلمش همان رجوی است و تعجبی ندارد که در چرند گویی هیچ کم ندارد.

یک بار دیگر تاکید میکنیم توافق اتمی تماما به سود مردم ایران و به ضرر مجاهدین وهمه کسانی منتظر نابود شدن تمام زیرساختهای ایران بوده اند میباشد. تاریخ ثابت کرده است که همیشه سختی و فشار و یا قحطی وفشارهای ناشی از جنگ و کمبود برروی اقشار ضعیف جامعه بوده است و اینکه مجاهدین این قدر میخواهند خودشان را حامی توده ها جا بزنند یک شعار بی محتوا و تو خالی ست کسانی که سالیان با پول های باد آورده در بهترین جای دنیا جا خوش کرده اند برای مثال باید از اقای شرایط پناهندگی و فقیردر غربت زندگی کنید ؟ آیا به نظرتان تا بحال مزه نداشتن لباس و غذای مناسب و کافی و محل خواب خیابانی را در اروپا تجربه کرده اید؟ حال شما رابه داخل ایران میبرم . آقای توحیدی شما و سازمانتان افتخار کوبیدن طبل تحریم تحریم را در بیش از یک دهه داشته اید. این افتخارشما چه نصیب مردم ایران کرد؟ قدرت یا ثروت یا رفاه یا امکانات یا آزادیهای مدنی و سیاسی ؟ چرا الان که وقت پاسخگویی شماست دریک تو دهنی محکم به صورت خودتان وتحلیلهای رهبریتان وخودتان دارید میگوید این شما بودید که گفتید توافق خوب است!! اما اینچنین نیست همچنان که تِؤری جنگ شما در جنگ هشت ساله با شکست به پایان رسید و جز خواری چیزی برای تاریخ و نامتان نماند همچنان که بعد از جنگ تمام تحلیلهایتان تا به امروز بی پایه و اساس از آب در امد حال نیز تحلیل شما به گل و باتلاق نشست و حالا سازمان یک پایش در باتلاق عراق و پای دیگرش در کارنامه سراسر باطل سیاسی گیر کرده است و این دست وپا زدنها جایی به سربلند کردن شما و سازمانتان نمیبرد.

“پایان”

***

همچنین:

نامه سرگشاده به باراک اوباما(به نقض مستمر حقوق بشر در درون مجاهدین خلق، فرقه رجوی، توجه کنید)

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، دوازدهم نوامبر ۲۰۱۴:…افراد این سازمان هم اکنون بدون اراده تصمیم گیری در چنبره اختیارات فرقه ای اسیر هستند. حضور اجباری در اردوگاه لیبرتی درعراق و اصرار سازمان مجاهدین برروی تصمیم خودش که افراد را در آنجا نگاه داشته و مانع از رسیدگی نرمال سازمانهای حقوق بشری شده است. به این وسیله
 
 
مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، بیست و هشتم اکتبر ۲۰۱۴: … در پروسه زمان هر چه بیشتر تحلیل ها و وعده های هزار و یک شب و توخالی مجاهدین در مورد تحولات ایران به گل و خاک مینشیند به تدریج شرایط برای حفظ نیروها و هواداران نیز دشوارتر میشود، حال میتوان گفت به شنوندگانی که همیشه با شک به گفته های جدا شده ها و فرار کرده ها
 
 
مهراد ساغرچی، ایران فانوس، بیست و دوم اکتبر ۲۰۱۴: … آن وقت که پرده ها برون افتد و آقای رجوی مجبور شوند در مقابل دوربین به سوالات پاسخ بدهند را نیز ببینم. اما چه خوش خیالی و خوش باوری بیهوده ای که در این ده سال خانم رجوی که در پاریس مستقر هستند، فقط در محیط هایی که هیچ امکان سوال و جواب نباشد، حضوری داشته اند و همین ب
 
 
مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، هشتم اکتبر ۲۰۱۴: … شاید در لحظه اول این جمله کمی مضحک و خنده دار باشد. یعنی چی که کولر گازی باعث ریزش افراد میشود؟ داستان به ایام بعد از هفده ژوئن سال ۲۰۰۳ برمیگردد. ده سال پیش در یک چنین روزهایی من و بسیاری از دوستان در شرایطی فوق تصور با استرس و وحشت روز را به شب میرساندیم. همه ی چند هز