کارت شناسایی جدید برای اتباع خارجی مستقر در آلبانی

انجمن نجات، نوزدهم می 2021:… آقای جولیان هداج Julian Hodaj یک مقام دولتی در وزارت کشور دولت آلبانی در خصوص پیش نویس قانون اتباع خارجی مقیم آلبانی که به تصویب هیئت وزیران رسیده و در برابر “کمیته پارلمانی آلبانی جهت ادغام در اتحادیه اروپا” قرار داده شده است این گونه توضیح داد: “این بخشی از یک بسته برنامه ریزی شده توسط هیئت وزیران در برنامه تحلیلی 2020 است که همراه با قانون “در مورد تابعیت” و “در مورد پناهندگی”، سعی شده که برخورد با خارجی ها جهت مهیا کردن امکان ورود به اتحادیه اروپا از همه جنبه ها را حل نماید و به آن وجهه قانونی بدهد. کارت شناسایی جدید برای اتباع خارجی مستقر در آلبانی