جوابی به جمشید پیمان شارلاتان سیاسی بدنام و سایر کاسه لیسان فرقۀ رجوی

جوابی به جمشید پیمان شارلاتان سیاسی بدنام و سایر کاسه لیسان فرقۀ رجوی

جمشید پیمان شارلاتان بدنام و کاسه لیسان فرقۀ رجویغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، بیست و دوم سپتامبر 2021:… جناب جمشید پیمان! این پولی که تو می گیری پول خون ما و کسانی است که تمام هست و نیست خود را بطور واقعی برای مبارزه گذاشتند و تو این خونها را می خوری و مطمئن باش روزی در گلویت گیر کرده و تو امثال تو را به زباله دان تاریخ خواهد انداخت. می خواهم به تو بگویم اگر جرأت و شهامت آن را داری ازرهبری این فرقه یک انتقاد کوچک بکن آنوقت ببین چی به روزگارت خواهند آورد و تمام پولهایی را که در طی این سالیان به تو داده اند لیست کرده و منتشر خواهند کرد چنانکه در رابطه با بسیاری دیگر چنین کردند. البته تو جرآت و شهامت این را هم ندارید چون اگر ذره ای شرف داشتی تن به این رذالت نمی دادی و اینطوری خودت را لجن مال و فرقه مال نمی کردی. جوابی به جمشید پیمان شارلاتان سیاسی بدنام وسایر کاسه لیسان فرقۀ رجوی 

جمشید پیمان شارلاتان بدنام و کاسه لیسان فرقۀ رجویسالگرد شهادت بنیانگذاران مجاهدین خلق مترادف با شادی مریم رجوی از بسته شدن کمیساریا در آلبانی

جوابی به جمشید پیمان شارلاتان سیاسی بدنام وسایر کاسه لیسان فرقۀ رجوی

غفور فتاحیان پاریس

آقای غفور فتاحیان

سایت های وابسته به فرقۀ رجوی که به هزینۀ این فرقه از منبع لا یزال سرمایه گذاریها با دلارهای نفتی صدام حسین اداره می شوند، هر چند وقت یکبار دست نوشته ای به نام یک مزدور دوره گرد گمنام به نام جمشید پیمان را منتشر می کنند که البته من شک دارم که نویسندۀ این اراجیف خود این مردک باشد البته فراموش هم نباید کرد که وقتی مسئلۀ پول در میان باشد هوادران و اطرافیان اندک این فرقه همه چیز خودشان از جمله شرف و حیثیت و انسانیتشان را هم چون رهبر فراریشان می فروشند.

این کلاش سیاسی جمشید پیمان در یک دست نوشته از رجوی تعریف و تمجید می کند و شعارهای سرنگونی را که قبلا رهبری فراریش سر می داد نشخوار کرده و از مبارزه دم می زند.

می خواهم از این کفتر باز سیاسی بی شرف بپرسم اگر به تو مزد روزمزدیت را ندهند آیا برای رجوی یقه درانی می کنی؟ واقعا تو یک روز برای رجوی مفت کار می کنی؟

اگر به راستی تو دم از مبارزه می زنی پس زمانی که ما در عراق بودیم و به مدت سی سال در بیابانهای عراق و در گرمای بالای پنجاه درجه در برابر بمب و موشک و گلوله سینه سپر کرده بودیم تو کجا بودی؟

ما در آن زمان بدون هیچ گونه چشم داشتی جوانی و تمام هست و نیست خود را در طبق اخلاص گذاشتیم ولی متاسفانه همان رهبر فراریت که امروز تو و همپالگی های کثیف تو به خاطر تکه استخوانی از او تمجید و کاسه لیسی می کنید به همه ماها خیانت کرد و خودش اولین بریده از مبارزه بود و در همان روز اول پا به فرار گذاشت.

جناب جمشید پیمان ! این پولی که تو می گیری پول خون ما و کسانی است که تمام هست و نیست خود را بطور واقعی برای مبارزه گذاشتند و تو این خونها را می خوری و مطمئن باش روزی در گلویت گیر کرده و تو امثال تو را به زباله دان تاریخ خواهد انداخت.

روانشناسی خود شیفتگی رجوی ها (واکنش عصبی مریم رجوی به کتاب عکس)ا

می خواهم به تو بگویم اگر جرأت و شهامت آن را داری ازرهبری این فرقه یک انتقاد کوچک بکن آنوقت ببین چی به روزگارت خواهند آورد و تمام پولهایی را که در طی این سالیان به تو داده اند لیست کرده و منتشر خواهند کرد چنانکه در رابطه با بسیاری دیگر چنین کردند. البته تو جرآت و شهامت این را هم ندارید چون اگر ذره ای شرف داشتی تن به این رذالت نمی دادی و اینطوری خودت را لجن مال و فرقه مال نمی کردی.

برای تو و امثال تو فقط و فقط پول مطرح است و نه چیز دیگر و گر نه خودت بهتر از ما رهبری این فرقه را می شناسی و آشنایی کامل با این فرقه داری و نیازی به گفتن نیست ولی شماها چشمتان را بر روی همه چیز از جمله حقایق و مشاهداتی که ما جداشدگان از این فرقه در مورد جنایتها و سرکوبها و زندان و شکنجه و قتل و نیز فسادهای اخلاقی و زن بازیها توسط رجوی نوشته و گفته ایم بسته اید.

بنابراین بهتر است دیگر از این غلطها نکنی و دم از مبارزه نزنی چون اگر اهل مبارزه بودی در همان زمانی که رهبرت یعنی رهبر این فرقه ادعای مبارزه در بیابانهای عراق را داشت قدم در راه مبارزه می گذاشتی و به جای لمیدن در راحتی و عافیت و بستر گرم و نرم اروپا می رفتی عراق و به ارتش رجوی می پیوستی؛ ولی تو حتی جرات این را هم نداشتی که برای بازدید از دم و دستگاه رجوی هم که شده به عراق بروی؛ البته رجوی خوب شماها را شناخته بود و بارها در نشستهایش با ما در عراق در مورد شماها می گفت: این مفت خورها اگر پول و امکانات ما نباشد تا فرق سر در رژیم فرو می روند و ما فقط با پول، این اراذل و اوباش را نگه داشته ایم تا به لحاظ سیاسی با استفاده از آنان به عنوان ویترین سازمان، کارمان را پیش ببریم و در فردای آزادی ایران همۀ اسناد و مدارک مربوط به پول دادن به این وحوش را رو خواهیم کرد.

پس بهتر است توی شارلاتان سیاسی، زیپ دهانت را بکشی و دیگر مرتکب این غلطهای زیادی با روخوانی ویا رونویسی متنهای نوشته شده توسط سران این فرقه نشوی.

غفور فتاحیان

انجمن نجات از فرقه ها پاریس

وطنفروشی مریم رجوی و نعل وارونه در شعر جمشید پیمان

جوابی به جمشید پیمان شارلاتان سیاسی بدنام وسایر کاسه لیسان فرقۀ رجوی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/بخشش-از-منظر-رجوی-و-مریدش-جمشید-پیمان/

بخشش از منظر رجوی و مریدش جمشید پیمان

بخشش از منظر رجوی و جمشید پیمانصابر تبریزی، ایران اینترلینک، پنجم آوریل 2021:… آقای جمشید پیمان. بد بختی دراینجاست که درمیان سرنگون طلبان ایرانی ، آزادیخواهی وجود ندارد که فردی از جبهه ی جمهوری اسلامی جدا شده وبه آنها بپیوندد! این واقعیت جامعه ی ایرانی است ضمنا ازآقا جمشید پیمان سئوال میشود که آیا چنین فردی که چنین مشخصاتی دارد واگر بنفع خود دید که با رهاکردن جمهوری اسلامی، دنبال زندگی خصوصی خود برود ، چگونه است که مورد رافت  و بخشش شما قرار نمیگیرد و حتی بطوری که گفته اید، تا حد اعدام شدن مجازات میشود؟ آیا جز این است که شما درخودی وغیر خودی کردن مردم مقام اول را دارید وغیر خودی را دشمن خود میدانید؟ آیا این طرز نگرش ، خصلت عمیقا فرقوی شما را نشان نمیدهد. فرقه ای که سرنگونی طلب هست اما کوچکترین نشانه ای ازآزادیخواهی ندارد؟ بخشش از منظر رجوی و مریدش جمشید پیمان

بخشش از منظر رجوی و مریدش جمشید پیمانروانشناسی خود شیفتگی رجوی ها (واکنش عصبی مریم رجوی به کتاب عکس)ا

بخشش از منظر رجوی و مریدش جمشید پیمان 

ازنظر این مرید رجوی، بخشش تنها شامل سرنگون طلبان است ولاغیر!

15/01/1400

آقا جمشید پیمان هم از عمله واکره های مسعود رجوی است وصحبتی در رسانه های باند رجوی با عنوان بخشش وانتقام بازکرده و بدون اینکه قادر باشد که سروته قضیه را دربیآورد ، سرانجام میگوید که من راه و روش مسعود رجوی را میپذیرم.

بخشش از منظر رجوی و جمشید پیمان

از زبان خودش بشنویم :

 ” مقدمه کوتاه: آقای مسعود رجوی سرمشق زیبایی به من داده! مضمون و جوهره‌ی سخنش این است: هرکس را که از جبهه‌ی رژیم جمهوری اسلامی یکسره ببُرد و به جبهه‌ی آزادی‌خواهان سرنگونی طلب بپیوندد، پذیرا باش!”

بد بختی دراینجاست که درمیان سرنگون طلبان ایرانی ، آزادیخواهی وجود ندارد که فردی از جبهه ی جمهوری اسلامی جدا شده وبه آنها بپیوندد! این واقعیت جامعه ی ایرانی است

ضمنا ازآقا جمشید سئوال میشود که آیا چنین فردی که چنین مشخصاتی دارد واگر بنفع خود دید که با رهاکردن جمهوری اسلامی، دنبال زندگی خصوصی خود برود ، چگونه است که مورد رافت  و بخشش شما قرار نمیگیرد و حتی بطوری که گفته اید، تا حد اعدام شدن مجازات میشود؟

آیا جز این است که شما درخودی وغیر خودی کردن مردم مقام اول را دارید وغیر خودی را دشمن خود میدانید؟

آیا این طرز نگرش ، خصلت عمیقا فرقوی شما را نشان نمیدهد. فرقه ای که سرنگونی طلب هست اما کوچکترین نشانه ای ازآزادیخواهی ندارد؟

میثمی: رجوی را نمیدانم ولی سازمان مرحوم استمیثمی: رجوی را نمیدانم ولی سازمان مرحوم است

دوباره :

” هر فرد و جریانی که ادعا می کند این رژیم را قبول ندارد و حتا در اسناد رسمی اش اعلام می کند که خواستار یک رژیم سکولار است، اما به درست یا غلط، به عمد یا سهو در کادر قبول قانون اساسی این رژیم حرف می زند و عمل می کند( مثل نهضت آزادی یا سازمان معروف به “اکثریت”)، برای من کارش بی ارزش است و هیچگونه تاییدش نمی کنم. حال چه این فرد داخل زندان جمهوری اسلامی باشد، چه بیرون از آن. چه اجازه فعالیت آزاد در ایران داشته باشد چه نداشته باشد!”

میزان مقبولیت واصولی بودن یک طرز تفکر را شما تعیین نمیکنید.

این ضرورت زمان وتناسب نیروهای سیاسی- اجتماعی است که چنین کاری میکند وهر جریانی بسته به ارزیابی خود ازقضایا، خط ومشیی برای خود برمیگزینند واین زندگی ومحک تجربه است که درستی یا کژی راهی را نشان میدهد.

من کاری با گروه هایی که شما ازآنها نام بردید ندارم وفرض را برآن میگذارم که خط مشی آنها غلط باشد وراه بجایی نبرد.

دراین صورت آنها ازاینکه هزینه ی کمتری پرداخت کرده وبقدر شما رسوا نشده اند ، برنده تر از شما که از همان اوان کار شکست خورده ورسوا شدید ، خواهند بود وتایید وتکذیب شما موضوعی را حل نخواهد کرد.

بازهم :

” من بهانه ها و سفسطه و مغلطه هایی از قبیل فلانی در ایران زندگی می کند، دستش زیر ساطور است، معذوریت دارد واز این قبیل مغلطه ها را نمی پدیرم و آنها را نادرست می دانم! “

شما که درفرنگ نشسته اید ومخارجتان با مالیات زحمتکشان غرب وبخصوص دلارهای بی زبان عربستان تامین میشود ، طبیعی است که وضع داخل نشینان را درک نکنید .

ضمنا چطور است برای سنجش میزان اعتبار این سخن خود قدم رنجه فرموده و به ایران بیایید تا صحت گفتارتان را ثابت کرده باشید ودرعمل نشان دهید که ” تا سیه روی شود آنچه دراو غش باشد.”

درهر صورت، من هرچه فکر کردم ، منطقی درسخنان این آقا جمشید ندیدم.

شما چطور خواننده ی محترم؟

صابر تبریزی

بخشش از منظر رجوی و مریدش جمشید پیمان

***

جمشید پیمان مزدور عربستان در سایت آفتابکارانسفسطه یا مغلطه جمشید پیمان درسایت آفتابکارن

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/گزارشگر-ویژه-سازمان-ملل-آقای-جاوید-رحم/

ارسال اسامی و تصویر تعدادی از شکنجه گران و آدمکشان سازمان مجاهدین به گزارشگر ویژه سازمان ملل

به گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد مجاهدین خلق و صدامغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، چهاردهم سپتامبر 2021:… به گزارشگر ویژه سازمان ملل آريالای جاوید رحمان. “بعد از حمله امریکا به عراق در سال 2003 و مستقر شدن امریکاها در درون قرارگاه اشرف بسیاری از کسانی که از این سازمان فرار  کردن و به امریکایهای پناه بردن تمام  اطلاعات را به آنها دادن و می توانید برای اثبات گفته های من از انها هم کمک بگیرید و همچینن  اعضای زن سابق این سازمان که از آن جدا شدند در مجامع اروپایی و در مصاحبه با رسانه های مختلف شمه ای از کنترل فرقه ای درون تشکیلات و جنایات و زندانی کردنها و حتی مرگهای زیر شکنجه و قتلهای سری مخالفان در داخل سازمان در عراق و تجاوزات جنسی شخص مسعود رجوی رهبر این فرقه به تعداد زیادی از زنان سازمان را بر ملا ساخته اند”. 

شکنچه گران رجوی و صدام در کمپ بدنام اشرف عراقشکنچه گران رجوی و صدام در کمپ بدنام اشرف عراق

ارسال اسامی و تصویر تعدادی از شکنجه گران و آدمکشان سازمان مجاهدین به گزارشگر ویژه سازمان ملل

آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل 

با سلام و درود  

این جانب غفور فتاحیان از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین هستم که بیش از بیست سال از بهترین دروران جوانیم را به صورت حرفه ای در اردوگاههای این سازمان در عراق در اسارت روحی و ذهنی این سازمان بودم که خوشبختانه با کمک نیروهای آمریکایی و دولت عراق توانستم از این اردوگاه نجات پیدا کنم و هم اکنون در کشور فرانسه ساکن هستم.

اکنون وظیفه انسانی و قانونی خودم می دانم که هر آنچه را در طی این دو دهه بر سر خودم و دوستانم آمده افشا کنم زیرا بخوبی می دانم و آگاه هستم که سازمان مجاهدین بر خلاف آنچه که رهبرانشان بخصوص مریم رجوی در اروپا ادعا می کنند و دم از دموکراسی و حقوق بشر می زنند بویی از دموکراسی و حقوق بشر نبرده اند. ادعاهای آنان اصلا واقعیت ندارد زیرا خودشان نقض کنندۀ ابتدائی ترین حقوق انسانی در عراق و تا همین لحظه در آلبانی هستند.

من با خودم عهد بستم که باید صدای مظلومانۀ دوستانم را که هم اکنون در آلبانی گرفتار این فرقه هستند به گوش جهانیان برسانم.

آقای جاوید رحمان

به دستور مسعود و مریم رجوی با نام انقلاب  ایدئولوژی حق زندگی و عشق به خانواده واز همه مهمتر احساس به زن و زندگی را در انسان به شدیدترین نوع ممکن گرفته و سرکوب کرده بودند بطوری که هیچ کسی در این سازمان چه زن و چه مرد مفهوم زندگی را نمی دانند چرا که هر گونه ازدواج و عشق و تشکیل خانواده و هر گونه تماس و ارتباط با اعضای خانواده و دنیای بیرون ممنوع و قاچاق می باشد. حتی فکر کردن به خانواده و زن و زندگی ممنوع و جرمی نابخشودنی است.و در دادگاهای تحت عنوان نشست غسل هفتگی و عملیات جاری سرکوب می  شد نشست های سرکوب روانی وتفتیش عقاید با عنوان عملیات جاری و نشستهای فحش و دشنام به عنوان نشست دیگ و نشستهای تحقیر و شکستن شخصیت انسان با مجبور کردن افراد به نوشتن و خواندن احساسات و افکار یا حرکات جنسی خودشان در برابر دیگر دوستانشان تحت عنوان نشست غسل هفتگی .. همچنان در این فرقه ادامه دارد

آقای جاوید رحمان

در سالهای ۹۳ و ۹۴ میلادی مسئولین این سازمان به دستور مسعود رجوی و مریم رجوی تعداد زیادی از اعضای خود را زندانی کردند و آنها را تحت شدیدترین شکنجه ها قرار دادند بطوری که تعدادی در این زندانها کشته شدند و هنوز از سرنوشت آنها خبری در دست نیست. بزرگترین زندان این سازمان در پادگان آن به نام «اشرف» واقع در عراق بود که به دنبال سقوط دولت عراق مسئولین این سازمان که هم اکنون در آلبانی هستند و در این کشتارها و شکنجه ها دست داشتند شبانه این زندان را با خاک یکسان کردند و بلافاصله برروی زمین آن یک ساختمان جدید درست کردند تا وقتی آمریکاییها وارد پادگان شدند متوجه آن زندان نشوند.وهمچینن بعد از حمله امریکا به عراق در سال 2003 و مستقر شدن امریکاها در درون قرارگاه اشرف بسیاری از کسانی که از این سازمان فرار  کردن و به امریکایهای پناه بردن تمام  اطلاعات را به آنها دادن و می توانید برای اثبات گفته های من از انها هم کمک بگیرید و همچینن  اعضای زن سابق این سازمان که از آن جدا شدند در مجامع اروپایی و در مصاحبه با رسانه های مختلف شمه ای از کنترل فرقه ای درون تشکیلات و جنایات و زندانی کردنها و حتی مرگهای زیر شکنجه و قتلهای سری مخالفان در داخل سازمان در عراق و تجاوزات جنسی شخص مسعود رجوی رهبر این فرقه به تعداد زیادی از زنان سازمان را بر ملا ساخته اند.

آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل  

اینجانب یکی از قربانیان این فرقه هستم. آیا زمان آن فرا نرسیده است که رهبران این سازمان به علت این همه جنایت که در حق اعضای خود مرتکب شده اند مورد بازخواست ویا محکومیت قرار گیرند.

غفور فتاحیان

انجمن نجات از فرقه ها پاریس 14 09 2021

مسئولیتنام نام خانواده گی                       نام مستعارردیف 

 

رابط سازمان با استخبارات عراق /شکنحه گر و مسئول سربه نیست کردن نفرات/ انتقال نفرات جداه شده از سازمان به زندان ابوغریب در عراق مهدی ابریشمچی                    بهمن تهرانی / شریف1
مسئول ضد اطلاعات / بازجو/ شکنجه گر/ مجری سر به نیست کردن نفراتحسن نظام الملکی                    حسن نظام       
مسئول دستگیری و انتقال نفرات در اشرف به زندان / بازجو/ شکنجه گر/ مجری سر به نیست کردن نفرات/ اعزام نفرات جداه شده به مرز ایران و عراق و از پشت انها را به رگبار می بست /اسدالله مثنی  3
قاضی / شکنجه گر/ بازجو/نادر رفیعی  نژاد                                         
سر بازجو / شکنجه گر /کادر زندان / قاتل جلیل بزرگمهر در سال 73 /حسن حسن زاده محصل                   جلال              
رئیس زندان اشرف/ بازجو / شکنجه گر / یکی از بی رحم ترین افراد در سازمان مجاهدین بودمحمد صادق سادات دربندی              عادل             
زندانبان / بازجو / شکنجه گر  /مسئول بردن نفرات از بند برای بازجوی و شکنجهبهرام جنت صادقی                          مختار               7  
زندانبان / بازجو / مسئول بردن نفرات برای بازجوی و شکنجهحسن عزتی                                   نریمان        8  
مسئول دستگیری نفرات و انتقال انها به زندان اشرف/ شکنجه گر / مجری سر به نیست کردن نفرات / اعزام نفرات جداه شده از سازمان به مرز ایران و عراق و از پشت انها را به رگبار می بستعلی اکبر انباز                                  یوسف                  9
مسئول دستگیری نفرات و انتقال انها به زندان / شکنجه گر / مجری سر به نیست کردن نفرات / اعزام نفرات جداه شده از سازمانصمد کلانتری                        10 
مسئول دستگیری نفرات و انتقال انها به زندان / بازجو / شکنجه گر / مجری سر به نیست کردن و قتل نفراتپرویز کریمیان                                 جهانگیر             11 
فرمانده مقر /  بازجو / شکنجه گر / مجری سر به نیست کردن و قتل نفراتحجت بنی عامری                               حکمت            12  
افسر عملیات / بازجو/ شکنجه گر / اعزام نفرات جداه شده از سازمان به مرز ایران و عراق و از پشت انها را به رگبار می بستامید برومند                                         ناجی          13  
زندانبان / شکنجه گر / بازجو / مسئول سرکوب نفرات مخالف سازمان در داخل تشکیلاتمحمد شعبانی                                         باقر           14  
مسئول اموزش / بازجو / شکنجه گر / کادر زندان /فرهاد الفت                                           منوچهر                  1
قاضی / بازجو / شکنجه گر / کادر زنداناحمد حنیف نزاد                                      یونس         16
مسئول تشکیلات مجاهدین  وزندانها و پذیرش و خروجی سازمانبتول رجایی                                               17 
ستاد روابط   / بازجو و شکنجه گرسعید مهدوی                                              18  
زندانبان / شکنجه گر / مسئول اعزام نفرات جداه شده از سازمان به مرز ایران و عراق و از پشت انها را به رگبار می بستمحمد رضا محدث                                      19
معاون فرمانده مقر / بازجو / شکنجه گر / مجری سر به نیست کردن و قتل نفراتنقی ارانی                                              20  
فرمانده مقر / بازجو / شکنجه گر و نماینده شورای ملی مقاومتمحمد رضا مرادی نسب                         رسول21 
مسئول اطلاعان ارتش . بازجو و شکنجه گر /مهری حاجی نژاد22 
بازجو / شکنجه گر / از مسئولان سرکوب و تهدید به مرگ  مریم اکبری                                        23 
مسئول روابط خارجی / بازجو و شکنجه گر بند زنانمعصومه ملک محمدی                               24 
مسئول ستاد اجتماعی با عراقی ها / بازجو . شکنجه گررقیه عباسی                             25 
مسئول جنگ سیاسی با اضداد / بازجو / شکنجه گر / مسئول قتل جعفر کهزاد منشفرشته یگانه                                             26
مسئول اطلاعات / بازجو و شکنجه گرفریدون تسلیمی                              27
زندانبان در سال 73عباس صنوبری                                        28 
زندانبان در سال 73حسین داعی السلام                                     علی قادری     29 
زندانبان و قاضی دادگان  /  مسئول شکنجه و روانی کردن فرزند خودشمهدی فیروزیان                                    30 
بازجو  شکنجه گر در سال 73مهدی فتح الله                                             بهروز 31 
زندانبان در سال 73محمد علی محتسبی                                   اسفندیار              32 
بازجو  / شکنجه گر / مجری سر به نیست کردن نفرات و قتل انها /فهیمه اروانی                                           33 
بازجو و شکنجه گر       فرزانه میدانشاهی                                      35 
بازجو شکنجه گردر سال 73محبوبه جمشیدی                                         اذر         36 
بازجو شکنجه گر از مسئولان سرکوب ناراضیانعذرا بخشایی                                             پری     37 
بازجو    شکنجه گرسعیده شاهرخی                                         38 
بازجو شکنجه گر مجری سر به نیست کردن نفرات و قتل انهامشهود دیانت                                             سیامک           39    
بازجو / شکنجه گر        علی شیراز                                           همسر اذر ترکیه     40  
بازجو و شکنجه گر / رئیس ستاد امنیتگیتی گیوه چی                                         41 

MEK ISIS Al-Nusra and other American-backed terrorist organisationsHosting MEK in Albania Humanitarian, Not Political – Now a National Security Issue: Rama

همچنین: