کانونهای شورشی از منظر رجوی، عضدانلو (مجاهدین خلق ایران، فرقه رجوی)

کانونهای شورشی از منظر رجوی، عضدانلو (مجاهدین خلق ایران، فرقه رجوی)

کانونهای شورشی مریم رجوی مجاهدنی خلق ایرانعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هشتم فوریه 2019:… رجوی با کپی برداری ازقران اسم مقاله اش را ابابیلهای سجیل بر منقار گذاشته است. اولا باید گفت این نوع کپی برداری واسم گذاری و استفاده ازقران دقیقا مثل عمل حاکمیت دینی و آخوندیست …… رجوی بیهوده تلاش میکند با استفاده از چنین اسامی و بازی ؛ اسلام ؛ قران ؛ سر ملت کلاه بگذارد چون ملت ایران دیگر بهایی برای این حرفها قائل نیستند.

کانون های شورشی مریم رجوی مجاهدین خلق ایران کانون های شورشی (ادعایی مریم رجوی، مجاهدین خلق ایران) از سه دیدگاه

لینک به منبع

کانونهای شورشی از منظر رجوی، عضدانلو (مجاهدین خلق ایران، فرقه رجوی)

درسایت رجوی مقاله ای منتشرشده بنام (کانونهای شورشی ابابیلهای سجیل برمنقار) جهت اطلاع درزمانهای قدیم طبق گفته های قران ابرهه ازیمن برای خراب کردن خانه خدا امد وماهم پرندگان را دراسمان که هرکدام سنگ کوچکی برمنفارداشتند روی سرلشگریان ابرهه ریخته وهمه را تارومارکردیم و….این راخلاصه اشاره کردم تا بدانید منظورچیست حالا رجوی با کپی برداری ازقران اسم مقاله اش را ابابیلهای سجیل برمنقارگذاشته است اولا باید گفت این نوع کپی برداری واسم گذاری واستفاده ازقران دقیقا مثل عمل حاکمیت دینی واخوندیست دوما بنده باهرگونه حاکمیت دینی چه اخوند باشد وچه رجوی وعضدانلو چه نتانیاهو یا داعش وطالبان یا پاپ یا بودایی میانمار ویا هندو ویا فاشیسم ونازیسم باشد مخالف ودرکشورخود همیشه ازان بعنوان اسلام سیاسی یاد کرده وکوبیده ام سوما رجوی بیهوده تلاش میکند با استفاده ازچنین اسامی وبازی ؛ اسلام ؛ قران ؛ سرملت کلاه بگذارد چون ملت ایران دیگربهایی برای این حرفها قائل نیستند بلکه دشمنی وضدیت با حاکمیت دینی واستفاده ازالقاب دینی دارند چهارما استفاده ازچنین کلماتی نشانه پرت ودوربودن ازجامعه وفرهنگ کنونی مردم ایران است ورجوی عضدانلو چهل سال است که ازجامعه پرت ودرمالیخولیای خود ساخته عمرخود رادرنجاست تفکرات صدمن یک غازش سپری میکند اما برویم سراصل مطلب

نوشته (حرفهای او را ساده و معمولی میکنم ولی محتوا همان است )کانونهای شورشی مثل پرندگانی هستند که گلهای دهانشان در حکم سنگ دهان ابابیل  که بر سرحاکمیت فرود امده و حاکمیت دینی را سرنگون میکنند ما هم موافق سرنگونی هستیم ولی درشیوه سرنگونی اختلاف داریم حال سوال از رجوی عضدانلو این است چی شده اون زمانی که ما بودیم ارتش ازادی بود و توپ وتانک و آرزوی گرفتن ناو هواپیما بر از امریکا در سر میپروراندی و میخواستی با اینها سرنگون کنی و استراتژی تماما سواربران وسلاح رامرزسرخ مجاهد قلمداد میکردی وقتی امریکا امد بابمب وناو هواپیما بردرخواستی ؛ سلاح شد اخ ؟ وگفتی ما سلاح رادادیم تا صاحب سلاح واسب سوارراحفظ کنیم وتمامی مرزسرخها رازیرپا گذاشتی وحالا دست بدامن ابابیلهای سجیل بردهان شدی بگذریم ازاینکه این ابابیلها اصلا درحدی نیستند که بخواهیم روی انها صحبت کنیم وامیدوارم فردا ابابیلهای کذایی رامجبورنکنی سجیلها راازمنقارشان زمین بی اندازند تاابابیلها مثل ما حفظ شوند ..کانونهای شورشی منظورش همان دوسه نفری هستند ازنیروهای تشکیلاتی که درکوه وکمروغارها ودره های البانی با سروکله بسته مثل دختران معاویه وکلاغهای رنگی باعکس رجوی وعضدانلونمایش اجرا میکنند ومنظورش ازگلهای دهان ابابیل هم عکس رجوی عضدانلوست یعنی میخواهد باعکس رهبر ومعاونش اخوند سرنگون کند تو مگرنبودی که میگفتی تنها راه رهایی جنگ مسلحانه وارتش ازادی باتوپ وتانک است ؟ تومگرنبودی که میگفتی هرکس به ارتش ازادی نپیوسته ودراین راه قدم برنداشته( منظورش نفرات واحزاب سیاسی بود )خائن وعافیت طلب ودنبال زندگی وخزیدن زیرلحاف خانم بچه ودنبال عیاشی درکناررودسن وبالا انداختن یک گیلاس شامپاین است پس چی شد حالا ارتش ازادی راتبدیل به ابابیل وتانک وتوپ راتبدیل به سجیل درتیتر وگل دردرون مقاله کرده ای اشکالی نداردواقعیتها وقوانین سرسخت تکامل ادمی راوقتی جفتک میاندازد وشالتاق پالتاق میکند بدجوری ادب وبه چیزخوری میاندازد درثانی ما که ازابابیلهای رجوی وعضدانلو تنها چیزی که دیدیم منقارالوده به نجاست غرب است ولاغیر ازبس منقارخود راالوده وبرای پاک کردن منقاران رابرزمین سائیده اند شده اند ابابیل منقارکوتاه که منقارشون دیگرقدرت نگه داری گلها راندارند تا برسرحاکمیت دینی ریخته وانراسرنگون کنند ازهمه مهمترما نفهمیدیم چطوریک سازمان میخواهد برسردشمنش گل بریزد این گل رامن نمیگویم خودش درمقاله بارها به ان اشاره میکنداین دشمن توست یا برادرت نکنه برای شورای نگهبان با این مقاله نامه نگاری ومثل دفعه قبل ندامت نامه می فرستی وگل هدیه میکنی  دشمنی که با ریختن گل سرنگون شود دیگه دشمن نیست برادراست

(پایان)

***

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/عملیات-جاری-یا-شکنجه-روحی-و-روانی-نیروه/

عملیات جاری یا شکنجه روحی و روانی نیروها در سازمان مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفتم فوریه ۲۰۱۹:… رجوی بما مردها میگفت نرینه وحشی یعنی ما یک عده مرد هستیم که کارمون در شبانه روز نرینگی و وحشی گریست. یعنی اینکه ما در تمام ثانیه های ۲۴ساعت در حال فکر و غرق در مسایل جنسی هستیم و دنبال هژمونی و برتری و اما زنها برعکس ما مردها نرینه وحشی نبودند بلکه ماد یا مادینه مفعول بودند. درنتیجه آنها میگفتند زبان ماد بخاطر اینکه از مادینگی در بیایند باید به مردها حمله و آنها را تکه تکه کرده تف بیاندازند.

گاردین: اعضای سابق مجاهدین خلق مریم رجوی را متهم می کنند که در تجاوزات مکرر مسعود رجوی به زنان مجاهد خلق دست داشته استArron Merat: Ex members accuse Maryam Rajavi of coordinating routine sexual abuse

عملیات جاری یا شکنجه روحی و روانی نیروها( قسمت اول)

در ۵ فوریه ۲۰۱۹ به دست وطنم ایران
لینک به منبع

علی شیرزاد

علی شیرزاد

مردم خیلی سوال میکنند ویا سوالشون هست که عملیات جاری چیست وکارکردش چی بوده است میخواهم دردومقاله کمی به این بپردازم وملت ایران هم کمی با فرهنگ رجوی اشنا وبا ما همزبان شوند تاوقتی چیزی مینویسیم بدون ابهام وسوال براشون براحتی قابل فهم ودرک باشد

عملیات جاری یعنی جنگ روزانه ودقیقه ای با لحظات که درذهن افراد میگذرد لحظاتی که با فرهنگ ودیدگاه رجوی همخوانی ندارد(درقسمت دوم فاکت مینویسم تا بهترقابل درک باشد) عملیات جاری ازچند محورتشکیل میشود فاکت ؛ نقطه اغاز؛ زبان نون درمردها وماد در زنها ؛ واقعیت

فاکت عمل انجام شده ویا درذهن گذشته ؛ نقطه اغاز لحظه ای که درذهنت گذشته ویا با عث عمل شده است ؛ زبان نون یعنی زبان مخالف ؛ واقعیت هم تعریف وتمجید ازرجوی وسازمان

بگذارید کمی به زبان نون بپردازیم چون اصل داستان ودعوا دراینجاست وبدونیم منظوررجوی چیست ودنبال چه چیزی بود

رجوی بما مردها میگفت نرینه وحشی یعنی ما یک عده مرد هستیم که کارمون درشبانه روز نرینگی ووحشی گریست یعنی اینکه ما درتمام ثانیه های ۲۴ساعت درحال فکروغرق درمسایل جنسی هستیم ودنبال هژمونی وبرتری  پس باید ۲۴ساعت خود را بکوبیم واجازه بدهیم دیگران بخصوص زنان درنشست با بیان لحظات ما را بکوبند تا ازفرهنگ وخصلت خمینی دورودرفکررجوی ذوب وهمخوان بشویم واما زنها برعکس ما مردها نرینه وحشی نبودند بلکه ماد یا مادینه مفعول بودند درنتیجه انها میگفتند زبان ماد بخاطراینکه ازمادینگی دربیایند باید به مردها حمله وانها را تکه تکه کرده تف بیاندازند دستورکتک زدن مردها راصادرکنند توهین وتحقیرکنند تا ازمادینگی ومفعول بودن ودختران زینب بودن دربیایند ومریمی بشوند پس میبینیم دعوا چیست وکجاست عملیات جاری ازنظررجوی یعنی جنگ با خصوصیات خمینی گونگی ست که خود را درنرینگی وماده گی نشان میدهد حال معلوم نیست چرا ما مردها نرینه بودیم وطلاق داده وبدون زن ولی رجوی که عاری ازنرینگی وجانشین خداست زن هائی اختیارمیکند ، زنان ، نیروی خودش رابه حرمسرا میبرد ولی نرینه نیست  وزنها مادینه هستند ولی مریم انها را بافرستادن به رختخواب رجوی  میخواهد ازمادینگی ومفعول بودن دربیاورد اینها دقیقا عکس حرفهاست حال ببینیم چرا اینطورمیکرد شما درنظربگیرید زن ومرد در۲۴ساعت وهرثانیه وهردقیقه بخودشون بگویند من نرینه ام من مادینه ام من خمینی هستم من دخترزینب هستم و…… ایا افراد دکوراژه ودیوانه وتوسری خور وتحقیر وکوچک شده ومچاله نمیشوند ایا دیوانه ازنظر روحی وروانی نمیشوند ایا درست کردن شکنجه روحی وروانی نیست ایا کاسه مغزادمها اتاق شکنجه نیست ایا سوال نمیشود چطوره که من بعد ۳۰یا ۴۰ سال درظرف مخالف خمینی زندگی و۲۴ساعت درحال کوبیدن خود ودیگران هستم ولی بیرون نمیایم چرا خیلی میشد دلیل این بود که ذهن ادمها اتاق شکنجه وعملیات جاری ابزارشکنجه افراد بود بهمین دلیل هرگزنمیتوانستند ازان بیرون بیایند این مردها همان گلهای سرسبد وگوهران بی بدیل و… بودند وزنها هم مادینه بزبان عامیانه یعنی خرواسب ماده یعنی مادیان دیگرچی بنویسم رجوی ومریم عضدانلو هرساله روززن باخرجهای هنگفت میگیرند ومیگویند ما طرفداربرابری و…. هستم وجایگاه زن چنین وچنان ولی درعالم واقع وته ذهن رجوی عضدانلو انها خرواسب ماده یا مادیان هستند ومردها هم نرینه وحشی حال فهمیدید تفکرات رجوی درباره نیروها علی رغم تمامی ظاهرسازی ها چیست یک سوال رجوی اینها راازکجا اورد ؟ اگرازمن سوال کنید بخاطراینکه نیرودرچنگ باشد اول باید ازهویت وفکرخالی شده وبعد باالقا ۲۴ ساعته که تو فلان وفلان هستی اوراتحقیروکوچک کرد وبعد خودرابزرگ وقدرت مند نشان داد تا راحت سوارنیروشده هرجا خواستی میتوانی ببری ویا برایت انجام دهد اینها رادقیقا ازتجربه شکنجه های ساواک وزندانهای خمینی استفاده کرد خمینی وساواک زندانی رادرقفس یا قبرمیانداختند واورامجبورمیکردند روزانه صد یا پنجاه باربگوید من سگم وهاپ هاپ کند یا خرم وعرعرکند بعدمدتی کوتاه دیگراززندانی چیزی باقی نمیوند وهرنوع همکاری رامیکرد منتهی رجوی درقفس وقبربزرگتربنام اشرف وبا ابزارعملیات جاری همین ریل رامیرفت ومیروداینکه بنده بارها گفته ام رجوی فرقی با شاه وخمینی نمیکند یکی ازدلایل همین است  

عملیات جاری یا شکنجه روحی و روانی نیروها (قسمت اخر)

در ۶ فوریه ۲۰۱۹ به دست وطنم ایران
لینک به منبع

پروژه سگ دعوای مریم عضدانلو با جداشده ها در محضرخدا

چون رجوی جانشین خدا بود ومریم هم مشاورباتوجه به فوت رجوی مریم جای اورا گرفته وجانشین خدا شده درنتیجه باید پروژه را درمحضرخدا بخواند چون فقط به خدا پاسخگو است

فرق پروژه وعملیات جاری دراین بود که عملیات جاری درباره کارهای روزانه با سه چهارفاکت تمام میشد ولی پروژه درباره یک موضوع ولی درزمانهای مختلف که بعضی ها ده پروژه وهرپروژه مثلا تا پنجاه فاکت یا ده فاکت نوشته میشد  

فاکت : وقتی علی شیرزاد  شروع به نوشتن کرد لحظه واو داشتم

نقطه اغاز :گفتم ابرویمان رامیبرد

زبان ماد : گفتم حرفش درسته وما برخورد درستی نکردیم اونفرقدیمی بود ونمی بایست میگذاشتیم میرفت که حالا برعلیه خودمون حرف بزند اگرما هواسمون بود به این نقطه نمیرسیدیم او که اول باما کاری نداشت ما سربه سراوگذاشتیم وسنگ اندازی درپناهندگی او کردیم وبوسیله هواداران اورا لجن مال کردیم وباعث شدیم تابرعلیه ما موضع بگیرد

واقعیت : حرف من حرف خمینیست او درمناسبات حرف خمینی را میزد شعبه سپاه پاسداران بازکرده بود ونیروها را با رفتاروحرفها وعملکردش ازبین میبرد من اسیر افکارخمینی بودم .بارهبرعقیدتی شکاف داشتم اگربارهبری تنظیم میکردم ومنافع اورادرنظرمیگرفتم هرگز نمیبایست اورادردرون سازمان راه میدادم چون خود خمینی امده بود ومناسبات راشخم میزد رهبری ازروزاول گفت علی شیرزاد مزدور خمینی ست ودرایران با وزارت خارجه رابطه داشته وباهماهنگی ولایتی ودستورخمینی دردرون ما نفوذ کرده بود اصلا مادرزاد مزدور بدنیا امده بودولی رهبری چون به یک گرم معتقد بود ازرحم وشفقت ومهربانی بیش ازاندازه اجازه داد درون مناسبات بیاید شاید پاک شده وادم بشود

تعهد :ازاین ببعد دیگه کسی را راه نمیدهم اگر۲۰۰ نفرطبق گفته رهبری انقلاب کرده داشته باشم خمینی را سرنگون میکنم وتعهد میدهم که نفرات را شبانه روزوارد انفلاب کرده نشست شبانه روزی بگذارم غسل را روزانه وعملیات جاری را هرساعت برگذاروخط رهبری راپیش ببرم

فاکت :.وقتی فلانی گفت میخواهم بروم بهم ریختم

نقطه اغاز: ترسیدم برعلیه سازمان حرف بزند

زبان ماد: او که درایران نبود اسیر جنگی بود اورا اوردیم ولی درست تنظیم نکردیم اورا اذیت کردیم ۲۴ساعت او را درهرنشست ومناسبتی اسیرجنگی خواندیم اورا نفر بیرونی حساب کردیم گفتیم اهل مبارزه نیست اورابجای کمک نفربیرونی قلمداد کردیم مقصربودیم

واقعیت : او اصلا مجاهد نبود نفرسپاه پاسداران و در جنگ ضد میهنی شرکت کرده بود اگرداخل مناسبات امد ازهمت بلند وگذشت وعفو ورحمت رهبری بود که درون مناسبات امد بخاطرحقوق بشرواینکه ایرانیها ازاردوگاه خلاص شوند اوردیم شیرهمیشه بیداربه تنهایی خمینی راسرنگون میکرد این من بودم که انها رااوردم رهبری ازروزاول مخالف بود چیزهایی رامیدید که من هزارسال اینده میفهمم ومی بینم من اسرارکردم وانها رااوردم ودستان رهبری رابسته وبااوردن انها نگذاشتم خمینی سرنگون شود  اگراینها نبودند رهبر عقیدتی تا حالا خمینی رانه یکباربلکه هزاربارسرنگون کرده بود و…..

تعهد :دیگرهیچ اسیرجنگی رابه مناسبات راه ندهم

همین حرفهای ثابت وتکراری درهرفاکتی نوشته میشود ازنوشته ها براحتی بی محتوا بودن وسرگرم کردن وخالی کردن نفرات ازهویت خود وجایگزینی شکنجه روحی وروانی وحرفهایی که نفرات بخود میگفتند وپشت سرش تف وچماق وکتک وفحش وحرفهای دیگرنصیب نفرات درنشست میشد وقتی نفرپروژه اش تمام میشد اگردوست نزدیک بود وسوال میکردی الان بعد پروژه چی شدی میگفت هیچی اگریک ذره ادمیت برایم مونده بود ازبین رفت چون انقدراحساس تحقیروکوچک شدن داشتم که بیشترله شدم ولی چکارکنم اگرننویسم زیرفشارمجبورم خودکشی کنم بهتراست همین حرفهای بی سروته رابنویسم وخودراراحت کنم  

(پایان)

*** 

Mojahedin_Khalq_MEK_Ch_4_News_AlbaniaThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Kidnaped_Canadian_woman_AlbaniaCanadian family asks Top Channel’s “Fiks Fare for help: “MEK mujahedeens took our daughter”

No_to_ME__MKO_NCRI_Maryam_Rajavi_Cult_In AlbaniaThe Most Dangerous Cult In Albania (Albania for Albanians. Not for Terrorist MEK)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آگاهی-در-درون-مجاهدین-از-نظر-رجوی-و-مریم/

آگاهی در درون مجاهدین از نظر رجوی و مریم عضدانلو ( از سلسله دروغ های مجاهدین )ا

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پنجم فوریه ۲۰۱۹:… علی رغم صحبت رجوی درباره آگاهی اما در درون حرکت به سمت آگاهی جرم بود آگاهی از مطالعات و تجربه بدست میاید.. ولی یکی از مسولین و فرماندهان بمن گفت تو چرا اینقدردنبال کتاب خوندن هستی و به این وسیله از بحث اصلی که انقلاب است فرار میکنی ؟ کتاب خوندن همان دستگاه جنسیت و غرق در جنسی بودن است که اینطوری خود رانشان میدهد … 

مجاهدین خلق کمپ اشرف عراق نقض حقوق بشرAlbanians angry that America dumps its terrorists on them (Mojahedin Khalq, MEK, ISIS, … )

لینک به منبع

آگاهی در درون مجاهدین از نظر رجوی و مریم عضدانلو ( از سلسله دروغ های مجاهدین )

رجوی همیشه میگفت دردرون مجاهدین بحث اگاهی از اهمیت بسیاربالایی برخوردار است وتمام بحث ما براساس اقناع پیش میرود حال میخواهیم اشاره مختصری به بحث اگاهی دردرون مجاهدین بکنیم علی رغم صحبت رجوی درباره اگاهی اما در درون حرکت به سمت اگاهی جرم بود اگاهی ازمطالعات وتجربه بدست میاید وقتی ادمی مطالعه ندارد بیسواد وفاقد شعوردرباره موضوعات مختلف است بخصوص اینکه  برای مبارزه سیاسی اقدام کرده باشد ضریب خیلی بیشتری میخورد چون باید به کلیه مسایل در حد فهم و درک خود برسد بدون آگاهی هیچ فهم درستی از مسایل پیش رو ندارد و حرکتش مبتنی بر نادانی ست. اصلی ترین دلیل اینکه حکومتهای فاسد و ضد مردمی روی کار میایند و یا جامعه و احزاب توسط رهبرانشان به انحراف میرود از عدم اگاهی نشات گرفته و نیروها و مردم قدرت تشخیص خوب از بد را ندارند و رهبران  بر جهل جامعه سوار و ه رکاری خواستند انجام میدهند. اصلی ترین دلیل وضعیت کنونی ایران نا آگاهی و عدم شعور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و فلسفی ما بود که بنده هم یکی از همان مجرمان هستم که جامعه را به این روز انداختیم.

اما در درون مجاهدین کتاب خوندن و یا پرداختن به مسایلی غیر از حرف رهبرعقیدتی گناه نا بخشودنی است. بنده چون کتاب خون بودم انواع محدودیتها و حرفها و مارکها و…. راتحمل میکردم گرفتن کتاب میبایست ازهفت خوان رستم عبورمیکردم وزیرفشارمیرفتم بخاطرهمین اکثر وقتها بدیگران مراجعه و برایم کتاب میگرفتند تا مشخص نشود.. یک کتابخانه در هر مقری بود که فقط چند جلد کتاب شورا وجود داشت که برای خوندن میبایست اول با دستمال خاک آنها را پاک میکردی چون سال میامد و میرفت کسی دست بکتاب نمیبرد. یکی از مسولین و فرماندهان بمن گفت تو چرا اینقدردنبال کتاب خوندن هستی و به این وسیله از بحث اصلی که انقلاب است فرار میکنی ؟ کتاب خوندن همان دستگاه جنسیت و غرق در جنسی بودن است که اینطوری خود رانشان میدهد. من از زمانی که هوادار سازمان شدم یک خط نه کتاب خوندم نه بولتن و نه خبر چون رهبری هست و تمام مسایل را حل و نیاز به دنبال کردن ما نیست از صحبت با او میگذرم در حقیقت با بحث انقلاب و جنسی میخواست مرا بترساند تا بسراغ کتاب نروم و نا آگاهی و چشم بستن و اطاعت بی چون و چرا ازرهبری را میخواست بمن القا کند.

این نمونه درباره کلیه نفرات بجز تعداد انگشت شما رو اندک صدق میکرد چون اگر کسی هم میخواست بخواند زمان و وقت نداشت منهم ازدو سه ساعت استراحت میگذشتم و روزی چند صفحه ای مطالعه میکردم آنهم با کلی اما و اگر و گزارشاتی که از دستم نفرات مختلف به مسولینشون میدادند تا رسیدگی و برخورد شود. سطح آگاهی نیروها به اندازه یک بچه ۵ساله در موضوعات مختلف نبود .چرا؟ چون رجوی میگفت شما به چیزی نیاز ندارید من انواع حرفها و خبرهای دست اول و تحلیلهای بسیار تاپ که درجهان کسی نمیتواند ارائه دهد بشما میگویم درحقیقت به این وسیله اولا ملت را به خبرها ی سانسور شده حواله میداد و دوم ازکتاب خوندن ملت جلوگیری میکرد که نیاز نیست من هستم. نیروها طوری شده بودند که خودش میگفت شما ها کله گچی هستید وهمه هم میبایست پشت بلندگو بروند وبگویند بله کله گچی بودم ودیگرنمیگفت خودم عامل کله گچی شماها شدم (داستان کله گچی را جداگونه مینویسم) بله سازمانی که ابتدا میگفت ما به کادرهای همه جانبه واگاه نیازداریم نیروهای نااگاه وعقب افتاده وبی سواد وکادرهای پپه وخنگ ودست وپا چلفتی ساخته بوداینها همه ازبرکات شیرهمیشه بیداربود ولی ما نفهمیدیم چرا کارکرد شیرهمیشه بیدارشده بود افراد کله گچی وبدروغ مدعی بود شما اگاهترین وباسوادترین جوانان ایران هستید وگل سرسبد خلق که من درست کردم مدعی بود که ما تحصیل کرده ترین ارتش غیرکلاسیک درجهان هستیم بله تحصیل واگاهی ازوجنات کتابهای خاک گرفته شورا پیدا بود وچیزی که دراین داستان وخاک کتابها میشد فهمید دروغهای رجوی درباره اگاهی درسازمانش بود.

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ایمان-و-خدا-گونگی-در-درون-تشکیلات-رجوی-و/

ایمان و خدا گونگی در درون تشکیلات رجوی ومریم عضدانلو ( از سلسله دروغ ها )ا

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم فوریه ۲۰۱۹:… طرف روی پوتین مس میکشید و با همان پوتین نماز میخوند رجوی میگفت نماز شما دیجیتالی ست در عرض یک دقیقه هشت رکعت نماز تمام میشد چرا از کجا نشات میگرفت از بالا رجوی نشست میگذاشت در آخرین دقیقه که هیچ فرصتی نبود میگفت بروید الان نمازتون قضا میشود و زنان شورای رهبری اول کار و نشست بعد نماز یکبار در نشست … 

کمپ اشرف مجاهدین خلق قربانیان اربابان بی شمارمجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمار. کمپ اشرف

لینک به منبع

ایمان و خدا گونگی در درون تشکیلات رجوی ومریم عضدانلو ( از سلسله دروغ ها )

مجاهدین بعنوان مدعیان ایمان واسلام وفهم قران ونهج البلاغه وتفاسیرانقلابی ازانها ببینیم این ایمان دردرون تشکیلات ؛ چه جایگاه ومحلی ازاعراب داشت

اولا نه کسی قران میخوند ونه میتوانستند بخوانند نهج البلاغه اگراسمش رامیاوردی می پرسیدند چی هست میبایست کلی توضیحات میدادی که خطبه ها وسخنان و… علی ابن ابی طالب امام اول شماست یک روزمفاتیح الجنان را درجایی پیدا وان را ازطرف مقابل گرفتم که همیشه پنهانش میکردم یک روزدرحین خوندن که از بی مبالاتی وسهل انگاری خودم بود یکی دید وگفت چی میخونی توضیح دادم تا متوجه شود گفت مال کیه گفتم جواب داد در درون مجاهدین کتاب آخوند میخونی گفتم چه ربطی به آخوند داره همش دعای علی و حسن و حسین و… است چه اشکالی دارد.

خلاصه گزارش و دردسری برای ما درست کرد البته کسانی که مراصدا وصحبت میکردند خودشون میدونستند داستان چیست وحرفی برای زدن نداشتند چون بلافاصله بنده هم جواب میدادم اگراخوندی ست چرارهبری درنشستها ازروی ان زیارت عاشورا یا جوشن کبیروجوشن صغیرو…را بخورد ما میدهد این ازکتابها وسطح شناخت نیروها ازکتابهای مذهبی اما برویم سراغ بحث شیرین نماز اولا به جرات میتوانم بگویم ۳/۴جمعیت اصلا نمازنمیخوندند جمعه صبح محشروبسیارتماشایی وخنده داربود می امدند دست خود راخیس وبصورت میکشیدند وبدون وضومیرفتند که دیده شود وضو گرفته اند اگرکسی بود معلوم نبود چی میخوندند چون خیلی ها اساسا نمازبلد نبودند بخوننداگرنبود که میرفتند زیرپتو ونمازی وجود نداشت خیلی ازکسانی که در ظاهر نماز میخوندند آفتاب غروب کرده وضو میگرفتند ونمازمیخوندند نمازمغرب وعشا که دیگه نگویعنی هروقت ، فرصت میکردند نمازمیخوندند وقت نداشتند که نمیخوندند طرف روی پوتین مس میکشید وباهمان پوتین نمازمیخوند رجوی میگفت نمازشما دیجیتالی ست درعرض یک دقیقه هشت رکعت نماز تمام میشد چرا ازکجا نشات میگرفت ازبالا رجوی نشست میگذاشت دراخرین دقیقه که هیچ فرصتی نبود میگفت بروید الان نمازتون قضا میشود وزنان شورای رهبری اول کارونشست بعد نماز یکبار د رنشست یادداشتی دادم وگفتم میخواهم بروم نمازوقتی برای ما نگذاشتید که عصبانی شده گفت حتما باید موقع اذان نمازبخونی این همه وقت تا قضا شدن مونده منهم فهمیدم نباید سراین مسایل چیزی بگم اگردرنشست بودم موقع اذان ازنشست خودم خارج وبدنبال نمازمیرفتم غرض ازاین اشارات پراکنده یک ازهزاربرای این است که بدانید نمازوایمان دردرون مجاهدین انهم درسطح رهبری چه جایگاهی داشت بنده هرگزفکرنمیکنم وبا توجه به موضوعاتی که میدیدم قسم میخورم کمترمسئولی پیدا میکردی که درماه یکبارنمازقضا نشده بخواند خیلی ازفرماندهان ازبیخ وبن نماز نمیخوندند که یکبارگزارش نوشته واعتراض کردم ودرباره اهمیت نماز ازقران وصحبتهای پیامبر وعلی مثال اوردم که رجوی دریک نشست مجبورشد درباره نماز اشاراتی بکند وازملت بخواهد که به نماز اهمیت بدهند نیرو وتشکیلاتی که ادعای انقلابی ومسلمان بودن دارد وقتی نمازکه پایه است واهمیت بسیاربالایی دارد اینطوری رفتارمیکند دیگرخود بخوانید حدیث این مجمل رجوی میگفت رعایت شعائر نشاندهنده ایمان است براساس همین حرف ومیزان رعایت شعائرحد وحدود ایمان کاملا معلوم ومشخص است میگفت اگاهی وعمل مساوی است با ایمان ..اگاهی رادرنوشتارقبلی توضیح دادم کله گچی وعمل راهم دراین نوشتاراشاره کردم حال ایمان طبق تعریف رجوی ازکجا در میاید باید رجوی پاسخ بدهد وتازمانی که ازدروغگویی ها ودجالیت وعوامفریبی دست برندارد قطعا جوابی هم نمیتواند بدهد ومثل همیشه ازجواب دادن طفره میرود

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-وعضدانلو-به-نیروی-زخمی-خود-هم-رحم-ن/

رجوی وعضدانلو (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) به نیروی زخمی خود هم رحم نمیکنند

علی شیرزاد، وبلاگ  وطنم ایران، اول فوریه ۲۰۱۹:… گفت از بالا گفتند رژیم منطقه را محاصره کرده باید سریع عقب بکشیم به او گفتم منکه یک ساعته درحال دیده بانی هستم هیچ آثاری از نیروی رژیم نیست اگر بمونه یا خونریزی او را میکشه یا اینکه نیروهای رژیم که درتعقیب او هستند رسیده و او را با خود میبرند و عاقبتش معلوم است گفت خیر باید برگردیم دستوره ….

مسعود و مریم رجوی به زخمی های مجاهدین خلق هم رحم نمی کندجنگ فروغ جاویدان، بعد از سی سال

لینک به منبع

رجوی وعضدانلو به نیروی زخمی خود هم رحم نمیکنند

یکی ازدوستانم مدتی بود بهم ریخته بود بخودم گفتم حتما مثل من مشگل تشکیلاتی دارد وبمن هم ربطی نداردکه وارد مسائل ومشکلات او بشوم ولی بعد مدتی دیدم بدترشده به اوگفتم مشکلات تو بمن ربطی ندارد وهرکس دردرون تشکیلات مشکلاتی دارد خود منهم دارم ولی تو روزبروز بهم ریخته ترواینطورکه می بینم بعد مدتی دکوراژه میشی میتونم کمکت کنم اگرمایل هستی واشکالی ندارد بگو مشگل چیه اگرهم که نمیخواهی رک بگو ما که باهم تعارف نداریم شروع به صحبت کرد

سوال کرد فلانی را میشناسی گفتم نه فقط اسمش را شنیدم وهرگز هم اوراندیدم ومیدونم که برای ماموریت به داخل اعزام ورژیم هم اورا دستگیر واعدام کرده است که چند وقت پیش هم درمزاربرایش با حضورتعداد زیادی عراقی مراسم گرفتند گفت پس گوش بده داستان او را تا بفهمی چرا اینقدر ناراحتم او ازایران که امد اورا اماده کردند برای عملیات داخله ما اورا بداخل ایران برده ونزدیک اولین شهرفرستادیم رفت وقراربرگشت و محل ملاقات راهم برایش مشخص کردیم رفت وما درزمان تعیین شده به محل رفتیم ودرانجا متوجه شدیم که با نیروهای رژیم درگیرو زخمی شده ونتوانسته خود را به محل قراربرساند کمی صبرکردیم نگو او درچند متری قرارایستاده ونمیتونه خودشو بما برسونه ولی من که جلوتردرحال دیده بانی بودم صدای اورا شنیدم که فریاد میزد من اینجا هستم درپایین پای شما وصدای صحبت شما رامیشنوم به فرمانده ام گفتم برویم بیاوریمش درچند متری ماست جواب داد اگربخواهیم پایین برویم باید با بالا هماهنگ کنم تماس گرفت و داستان را گفت و بمن گفت ازبالا گفتند رژیم منطقه رامحاصره کرده باید سریع عقب بکشیم به او گفتم منکه یک ساعته درحال دیده بانی هستم هیچ اثاری از نیروی رژیم نیست اگربمونه یا خونریزی اورا میکشه یا اینکه نیروهای رژیم که درتعقیب او هستند رسیده واو را باخود میبرند وعاقبتش معلوم است گفت خیرباید برگردیم دستوره بهش گفتم برادرمن تو فرمانده صحنه هستی ومیتونی براساس شرایط صحنه تصمیم بگیری اگرهم میگویند رژیم منطقه را محاصره کرده شما بروید دوسه دقیقه بعد او را روی کولم میاندازم و بشما میرسم اینجا هیچ خبری نیست که جواب داد دستورازبالاست کسی نمیتونه بره برگردید وما برگشتیم رژیم او را دستگیرشکنجه واعدامش کرد حالا سازمان امده با کلی تبلیغات برعلیه رژیم ودعوت ازعراقیها وهماهنگی با امریکایی ها در مزاربرای او مراسم گرفته واورا شهید واستفاده تبلیغاتی میکند درصورتی که خودش اورا کشت وبه کشتن داد دو رویی و ناراستی سازمان مرا دیوانه کرده ودلیل بهم ریختگیم این است راستش بنده غیرازسکوت هیچ چیزی نداشتم به اوبگویم وچند دقیقه بعد ودلداری جداشده ورفتم . برای رجوی وعضدانلو چیزی که برایشون مهم نبود ،جون نیروها بود واگاهانه وعمدا با شیوه های مختلف انها را بکشتن میداد و برسرقبریا عکس انها مرثیه میخوند میهمانی میداد خودرا پیش عراقی ها باشیادی عاشق نیروهای خودش نشان میداد وهرکس هم حرفی میزد مثل الان میگفت هیس روضه بهم میخورد این سوالها واین شکها کار وزارت اطلاعات وشعبه سپاه پاسداران است بیائید خود رابخوانید که کجاها با رهبری شکاف دارید ویکسویه نیستید ومثل کلپاسه به پروپای رهبری می پیچید ونمیگذارید خط پیش برود واینطوری دهان ملت رامی بست شکرخدا که ماها جداشدیم ودیگرنمیتواند باهیچ دروغ ودغل وفریب ودجالیت دهان ماها راببندد وما هم ظلم وستمی که برملت روا داشته ودستان خون الودش راافشا میکنیم

(پایان)

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_

تهدید مجاهدین خلق (فرقه رجوی) برای اعضای خودشان بیشتر از تهدیدشان برای جمهوری اسلامی است

Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_Albania

Farid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania 

کنفراس ضد ایرانی صهیونیستها در ورشو لهستان و نوکری مریم رجوی و مجاهدین خلق برای ارباب
مریم رجوی و قتل خاشقجی، لابی های اجاره ای و توهم ریاست جمهوری

همچنین

از “روابط درونی مجاهدین رجوی و عضدانلو” تا “رقص رهایی مریم رجوی برای ونزولا”ا
۲۰۱۹/۰۱/۳۱
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۹:… در باره مادرش و سایر زنان شورای رهبری صحبت کرده که آرزوی آنها کشته شدن فرزندانشون بوده تا ادا و اطوار در بیاورند و در شورای رهبری به مدارهای بالاتری رسیده و رجوی عضدانلو از آنها راضی باشند. باید گفت این کارها برای ما شناخته شده است. اولا مبارزه برای کشته…


رجوی و عضدانلو می کشند  و بعد تعزیه گردانی میکنند (جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی)ا
۲۰۱۹/۰۱/۲۹
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۹:… هر دو من گفتند سازمان دارد آگاهانه با دست خودش ما را تحویل رژیم میدهد و ما مطمئن هستیم برگردیم بلافاصله دستگیر و اعدام میشویم . اگرامریکا مخالف است و نمیگذارد چرا ا آنهایی که آمده و مونده اند امریکا حرفی ندارد؟ و چرا بچه کاظمی را امریکا قبول کرده…


رجوی و مریم عضدانلو آلترناتیو ۳۰۰ گرمی
۲۰۱۹/۰۱/۲۸
علی شیرزاد، سایت وطنم ایران، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۹:… رجوی و عضدانلو آلترناتیو ۳۰۰ گرمی هستند. اگرنبودند که با نیم کیلو مواد منفجره تار و پود آلترناتیو از هم نمیدرید و از صحنه روزگارحذف نمیشد. همیشه بزرگ کوچک را میخورد و از بین میبرد چرا معنی را خوب میفهمد ولی چاره ای ندارد . درطی سالیان رجوی و عضدانلو…

تظاهرات هشت فوریه عضدانلو، مجاهدین خلق مریم رجوی، در فرانسه (قسمت اول و پایانی)ا
۲۰۱۹/۰۱/۲۷
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۹:… گفته هدف از بمب گذاری پاک کردن صورت مسئله آلترناتیو بوده. ما نفهمیدیم آلترناتیوی که ۵۰سال درحال مبارزه است و با اسراییل و امریکا و اروپا دراین پنجاه سال در گیر بوده و کانونهای شورشی او در ۱۲۰۰ شهر ایران فعالیت میکنند و لرزه سرنگونی در دل رژیم انداخته اند…


از مخالفت رجوی (مجاهدین خلق مریم رجوی ) با بنیادگرایی تا چنگ زدن به ستاره داوود (اسرائیل)ا
۲۰۱۹/۰۱/۲۲
علی شیرزاد، سایت وطنم ایران، بیست و دوم ژانویه ۲۰۱۹:… باید از مسعود رجوی و مریم عضدانلو سوال کرد پس چی شد مخالفت با بنیادگرایی ؟ آیا بنیادگرایی اسلامی بد ولی بنیادگرایی صهیونیزم که الان درنتانیاهو و ترامپ خلاصه میشود خوب است؟ واقعیت این است که رجوی دستش آلوده به خونهای ملت عراق و سوریه و یمن و جاهای دیگر…


رجوی و عضدانلو بالای منبر ترامپ و نتانیاهو خطبه های نمازجمعه میخوانند
۲۰۱۹/۰۱/۲۱
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و یکم ژانویه ۲۰۱۹:… ۲۲بهمن امسال است که گفته بودند دیگر رژیم ۴۰ سالگی خودش را نخواهد توانست جشن بگیرد و سرنگون هستند. می خواهد به نیروهای وارفته روحیه باخته آنها را به بهانه ورشو هم انگیزه بدهد و هم از ریزش جلوگیری کند بخاطر این دو مشکل درونی اینقدر تبلیغات راه انداخته و…


سالروز آزادی بریده مزدور ساواک مسعود رجوی- بیانیه ای که ساواک برای مسعود رجوی نوشت
۲۰۱۹/۰۱/۲۰
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم ژانویه ۲۰۱۹:… دوازده ماده که رجوی مدعی بود، این بیانیه را هم ساواک نوشته و بدست رجوی داد طرح دوازده ماده به بیان دیگر ایجاد جنگ داخلی دربین نیروهایی بوده که آن زمان در زندان و داعیه مبارزه با شاه را داشتند …. یکبارهم خودش از کباب خوردنش با سربازجوی اوین می گفت. منوچهری…


رجوی و عضدانلو ( مجاهدین خلق ایران، فرقه رجوی) چاقوکشان سرکوچه سیاست
۲۰۱۹/۰۱/۱۸
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هجدهم ژانویه ۲۰۱۹:… سر و کله جداشده ها پیدا شد. رجوی که میدانست این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست از روز اول شروع به سمپاشی برعلیه ما کرد و خیلی از ما هم بخاطر مسایل قانونی و شخصی دو سه سالی چیزی نگفتیم و در سکوت بودیم و او هم د راوهامات…


بر همگان معلوم شد چرا رجوی با دمش گردو می شکست (وعده جان بولتون و مجاهدین)ا
۲۰۱۹/۰۱/۱۴
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم ژانویه ۲۰۱۹:…  چون ما مخالف سیاست وابستگی و پیش برد خط آدمخواران برعلیه ملت و وطن خود بودیم. زیرا برای همین و نجات وطن به رجوی پیوسته بودیم و نمیتوانستیم طور دیگری باشیم و سر خود را در توبره و آخور آدمخواران غربی و حکومتهای اعراب کنیم که رجوی کرده بود و هنوز از آخور…


پرونده (برنامه سایت “ایران افشاگر” رجوی) یا اتهامات تماما دروغ رجوی و عضدانلو
۲۰۱۹/۰۱/۱۳
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سیزدهم ژانویه ۲۰۱۹:… تا که دگر بار بیشرف هایی بنام رجوی و عضدانلو بنام الله، ملت را دوباره به مسلخ نبرند. بله رجوی از اینها میسوزد که رابطه با امریکا و نماز شفاعت برای بوش و دار و دسته آدمخوارش میخواند را افشا کردم. از این میسوزد که نتوانست از بنده امضا بریدگی بگیرد. از این…


از کوزه همان تراود که دراوست (وقتی رجوی دست به دامن امثال پرویز خزائی میشود)ا
۲۰۱۹/۰۱/۱۱
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم ژانویه ۲۰۱۹:… آقای پرویز خزائی! اگرما یکبار ندامت کردیم تو دو بارانجام دادی. یکی وقتی سفیر حاکمیت دینی بودی وی کی هم الان که سفیر رجوی هستی …. واقعیت این است که آقا قبلا زیر پرچم و عبای انقلاب اسلامی با سس ولایت فقیه و ولایت الله سینه و…. الان زیر علم و ردا…