کانونهای شورشی رجوی و تخم مرغهای خانم باجی

کانونهای شورشی رجوی و تخم مرغهای خانم باجی

کانونهای شورشی رجوی و تخم مرغهای خانم باجیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و دوم اکتبر 2019:… یک روز رفتیم نشست ، رجوی حین نشست یک ورقه از جیبش در آورد وخواند که یک نفراز شمال برای اونامه نوشته بنام خانم باجی و رجوی را تنها ناجی قلمداد و از اوخواسته بود که خانم باجی و سایرین را از دست آخوندها نجات بدهد. بعد هم مرغش روزانه دو تخم میگذارد که خانم باجی امکان رساند دوتخم مرغ به رجوی را ندارد … یک نفر کانون شورشی د رداخل ایران به نام ارتش سی هزارنفره بعد نوشتن داستان برادرش شده کانون شورشی  وجوجه نشسته در آشیانه و درکمین که قراره آخوندها را سرنگون کنه . کانونهای شورشی رجوی و تخم مرغهای خانم باجی

کانونهای شورشی رجوی و تخم مرغهای خانم باجیکانون های شورشی (ادعایی مریم رجوی، مجاهدین خلق ایران) از سه دیدگاه

کانونهای شورشی رجوی و تخم مرغهای خانم باجی

1- از نامه خانم باجی تا نامه کانون شورشی

چون موضوعات کوتاه هستند دوموضوع رادریک صفحه مینویسم

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

یک روزرفتیم نشست ، رجوی حین نشست یک ورقه ازجیبش دراورد وخواند که یک نفرازشمال برای اونامه نوشته بنام خانم باجی ورجوی راتنها ناجی قلمداد وازاوخواسته بود که خانم باجی وسایرین راازدست اخوندها نجات بدهد ؛ بعد هم مرغش روزانه دوتخم میگذارد که خانم باجی امکان رساند دوتخم مرغ به رجوی راندارد ؛ درنهایت امورات رجوی با کمک دوتخم مرغ خانم باجی ها میگذرد ومنبع درامد دیگری ندارد حرفهای سراسردروغ ودغل وشیادی وعوامفریبانه نمیدونم نامه حقیقی بود یا دروغ ودغل

 نامه ای خوندم ازیک نفرکانون شورشی درداخل ایران به نام ارتش سی هزارنفره بعد نوشتن داستان برادرش شده کانون شورشی وجوجه نشسته دراشیانه ودرکمین که قراره اخوندها راسرنگون کنه درانجا نوشته که ارتش سی هزارنفره دراشرف بوده این بابا ازکجا این اماررا داده معلوم نیست احتمالا ازنوشته های داستان رژه سال 71کپی برداری کرده است دراشرف دربهترین شکل وزمانی که بیشترین نیروبود هرگزبه پنج هزارنفرنرسید بنده خیلی خوب بدلیل کارم ازسال 72 تا زمان خروج ازامارکلی ومقرات خبرداشتم درجریان رژه نفرات دراخررژه یعنی جاده خبرنگاری لباسها راعوض ودوباره با وسیله دیگررژه میرفتند ؛ تعدادی ازخبرنگارها امارسی هزارنفررابراساس رژه نوشته بودند این حرفها دروغ محض است درثانی اگرارتش سی هزارنفره بوده عضدانلو جواب بدهد چراازسی هزارنفرفقط 1500 نفرباقی مونده است به چه دلیل رفته اند این چه تشکیلات وسازمان وایدئولوژیست که درعرض چندسال ازسی هزارنفربه اندک رسیده ایا نباید به انها وعمل وکاروخط شک کرد ؟

کانونهای شورشی از منظر رجوی، عضدانلو (مجاهدین خلق ایران، فرقه رجوی)

دوم عضدانلو تظاهراتی درسوئد برگزارکرد که دیدم نفرات زرد پوش که هواداران عضدانلو بودند جلو خودرو پلیس درخیابون میخوابیدند وجیغ وداد راه انداخته  وپلیس انها رادستگیرمیکرد بعد هم هواداران درشبکه های اجتماعی شلوغ بازی دراورده اند یاد عراق افتادم وقتی خودروهای پلیس ویا خودروهای زرهی میامدند زنها ومردها با دستورجلو خودروها میخوابیدند ازانجاییکه عراقی ها مسلمان وحریم وحرمتهایی رارعایت میکردند نزدیک زنها نمیشدند ومتوقف میشدند ورجوی وعضدانلو هم درتبلیغات نشان میدادند ودلیل برپیروزی خود قلمداد میکردند که چه نیروهایی دارند وجلو زرهی میخوابند یک روز به یکی گفتم جلو زرهی خوابیدی اگرتوجه نکرد وامد چکارمیکنی زیرلاستیک له میشوی گفت نه بابا فرارمیکنم سوال کردم پس چرا میخوابی جواب داد چکارکنم دستورمیدهند منهم میدونم عراقی ها چنین کاری را نمیکنند وازطرف دیگه دنبال دردسرنیستم ومیخوابم وخود را راحت میکنم حوصله فحش وکتک خوری درنشستها راندارم اینهم ازنیروها که تقریبا همه با این اطمینان وطرزتفکرچنین کاری را میکردند که شکرخدا ما هرگز وارد این دورویی وحقه بازی ها نشدیم درسوئد هم با تقلید ازاشرف به هواداران دستورداده جلو خودروها بخوابند غافل ازاین که پلیس سوئد عراقی متعصب ومسلمان دارای حریم وحرمت نیست فرقی نمیکنه زن ومرد را دستبند زده میبره بگذریم ازاینکه انها میدانند ده مترانطرف تر رهایشان میکنند اگربدونند مثلا پنج سال زندان میروند دست به چنین کاری خواهند زد ؟ هرگز؛ اگربدونند بسمت انها گلوله جنگی شلیک میکنند وارد این بازیها میشوند ؟هرگز؛ پس می بینیم رجوی ازچه موضوعاتی سو استفاده وتبلیغات دروغین راه میاندازد که چرا نشسته اید سرهنگ علی غیدان وستوان حیدروستوان نزارسوئد ؛ درمماشات با رژیم با ما چه وچه کردند

آگاهی در درون مجاهدین از نظر رجوی و مریم عضدانلو ( از سلسله دروغ های مجاهدین )ا

موضوع دیگرکه خیلی به چشم میزند حرفهای عضدانلو درتبلیغات است درسوئد میگوید اروپا درحال مماشات است منظورش اینه که اگرما کارمون پیش نمیره سیاستهای دروغین وغلط ما نیست دلیل مماشات است ولی کیست که نداند کشورهای غربی حامی رجوی بوده وهستند وگرنه نمیگذاشتند یک دقیقه نفس بکشد ازداعش که قدرت مند تر نبوده ونیست ایا میتوانند درغرب نفس بکشند ؟ تاچه رسدبه تظاهرات وتبلیغات ومراوده ودیداروپارلمان وحمایت وچشم بستن روی پولشویی ولابی ها ورابطه ها با این وان کشوروسازمانهای امنیت کشورها (رجوی با علم کردن سیاست مماشات درطی سالیان به نتیجه نرسیدن را نه اشتباهااع ا ت خطی واستراتژیک خودش بلکه گردن سیاست مماشات کذایی انداخته وخودراازحسابرسی وجواب دادن دربرده است واین بازیها حنایی ست که دیگررنگ ندارد)

لینک به منبع

2- اوضاع بهم ریخته و آبروی برباد رفته رجوی وعضدانلو

درنوشتارقبلی بعد از پهباد نوشتیم که اپوزیسیون هم سرنگون شد نگاه گذرا اززمان پهباد تابه امروزبی اندازیم تاببینیم اوضاع رجوی وعضدانلو درچه نقطه ایست

رجوی که تمام سرمایه اش راروی راه اندازی جنگ درپناه تحریم گذاشته بود توسط ادمخواران امریکایی شب وروزدررسانه ها با قیل وقال ؛ جهان را طوری نشان میداد که یک ساعت دیگرحاکمیت سرنگون است روزگارگذشت وترامپ که باهیاهوی خروج ازبرجام وارسال ناو به خلیج والقاء اینکه حاکمیت سه ماه دیگرسرنگون میشود اروپایی های خیانت کاردرمیزامریکا بازی وزیرتعهدات خود زدند ازطرف دیگه اعراب مزدوربا همراهی اسراییل شب وروزتهدید میکردند ورجوی وعضدانلوهم بعنوان کارت داخلی همراه رضا پهلوی وسایرمزدوران ایرانی درکشورهای مختلف زیرچترترامپ مثل عنتروبوزینه برعلیه ملت ایران بالای درخت کریسمس غربی پشتک وارو میزدند تا اینکه ترامپ گفت دنبال سرنگونی نیستم وخواهان مذاکره بدون پیش شرط شد ورفت ورفت تا اینکه بولتون را کلا کنارگذاشته اند وعضدانلو گفت چرا ترامپ عقب کشید واروپا که دید فریب خورده ازانجاییکه تجربه عراق وسوریه ویمن را نفهمیده بودند که حرفهای دوهفته ویک ماه وسه ماه واقعیت بیرونی ندارند وملت ایران یکدست شدند به التماس افتاد ودنبال برجام دوید ازطرف دیگه ایران استراتژی سکوت را کنارگذاشت واستراتژی تهاجم رادرپیش گرفت رجوی وعضدانلو دیدند سرشون کلاه رفته وخط درپیش گرفته به گل نشسته است به عقب برگشته ودوباره سیاست مماشات را علم کرد درهمان زمان که ترامپ شاخ شونه میکشید رجوی که بوی کباب به مشامش خورده بود بحث جاروی شغالان را پیش کشید وبرای جداشده ها ومخالفین خودش درخارجه خط ونشان کشید یه زمانی رجوی میگفت تهدید داخلی ما بورژوازی ضد انقلابی ست ولی دراین مقطع بورژوازی ازتهدید داخلی درامد ومتحد استراتژیک شد ؛ تهدید شد شغالهایی مثل بنده که راه سرنگونی رابسته ایم ؛ جاروجنجال راه انداخت وفکرکرد ما مثل خودش هستیم وازهارت وپورت ترامپ وسایرادمخواران امریکا واروپا ورجوی بخود می لرزیم وتظاهرات ها راه انداخت و تظاهرات اروپا نشان داد که دوران رجوی تمام شده است زیرا عضدانلو زمان خاتمی امده بود صحنه را برگرداند وچندسال هم هست که درکلیت دراروپا هستند ولی این تظاهراتها نشان داد که کارهای سالیان ودادن ساندویچ وابمیوه ونوشابه کاری برایش نکرده وشکست سنگینی خورد.

عملیات جاری یا شکنجه روحی و روانی نیروها در سازمان مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی

دستش که کامل خالی شد به کره جنوبی اویزان وامروز هم اویزان شده به ارسال پهباد انگلیس یکی نیست بگوید پهباد پیشرفته امریکا چکارکرد که پهباد انگلیس کاری کند همان انگلیسی که درجریان دزدی دریایی ضربه ای خورده که داغش صد سال دیگرازدلش بیرون نخواهد رفت انگلیسی که دیروز بمب افکنهای یو دو امریکا وارد کشورش شدند وعملا مثل المان وژاپن مستعمره امریکا شد وگرفتاربرگزیت وکودتا برعلیه پارلمان کرده ومردم به خیابونها ریخته ومیگویند میخواهند انتخابات زودرس برگذارکنند اسراییل هم که اوضاعش تعریفی ندارد وحزب الله گوش نتانیاهو را کشید ومیگویند یک سرلشگرش کشته شده وارتش اسراییل اعلام کرد که خواهان جنگ نیست وگفت داستان مرزها تمام شده است یعنی عقب کشید ؛ امارات ازیمن بیرون کشید ودرگیری های داخلی ائتلاف شروع شده ویمنی ها با قدرت هرروز عربستان را میکوبند وترامپ دنبال مذاکره با حوثی هاست ؛ ازطرف دیگردرافغانستان درحال مذاکره با تروریستهایی ست که 18 سال است با انها درجنگ است که نشاندهنده شکست امریکاست ؛ خیانت وفروش مزدوران کردی سوریه به ترکیه هم روی میز است ؛ درچنین وضعیت اشفته امریکا واروپا واعراب واسراییل . اوضاع داخل تشکیلات میشود به اوضاع داغون وبهم ریخته رجوی واوضاع خط وخطوط وسیاست رجوی عضدانلو پی برد باید به این نتیجه رسید که رجوی عضدانلو اب درهاون کوبیده اند وترامپ وتیم ادمخوارش مثل کردهای سوریه انها را پشت سرگذاشته وحاضرند برای مذاکره رجوی وعضدانلو را هم بفروشند عاقبت مزدوری ونوکری ودنبال بیگانه دویدن وبرعلیه ملت خود قدم برداشتن ؛ همه این حرکات درحال خراب واوارشدن برسرخودشون است

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: سازمان مجاهدین خلق جایگاهی در ایران ندارد

کانونهای شورشی رجوی و تخم مرغهای خانم باجی

لینک به منبع

***

The Iran Protests, Regime Change, And The MEKThe Iran Protests, Regime Change, And The MEK

مجاهدین خلق و جمال خاشقچی – پازل «جمال خاشقچی» را با هم حل کنیم! امجاهدین خلق و جمال خاشقچی – پازل «جمال خاشقچی» را با هم حل کنیم! ا

Eduard Kukan MEP refutes Iranian Mojahedin MKO, MEK Maryam Rajavi cult claim Eduard Kukan MEP refutes Iranian Mojahedin claim (aka MKO, MEK, Rajavi cult)

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

برادر مجاهد خلق مجید رفیع زاده مزدوری جنایت تروریسم

برادر مجاهد خلق مجید رفیع زاده مزدوری جنایت تروریسم

Majid Rafizdeh OIAC Mojahedin Khalq MEK Terrorists lobbying in USA

دو واکنش دیگر به برنامه شرم آور پرگار بی بی سی (معرفی برادر مجاهدخلق شارلاتان مجید رفیع زاده بعنوان “مستقل!” بدون پرسش حتی یک سوال؟!)ا

همچنین: