کانونهای شورشی رجوی و تخم مرغهای خانم باجی

Follow Share on Tumblrارسال – علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و دوم اکتبر 2019:… یک روز رفتیم نشست ، رجوی حین نشست یک ورقه از جیبش در آورد وخواند که یک نفراز شمال برای اونامه نوشته بنام خانم باجی و رجوی را تنها ناجی قلمداد و از اوخواسته بود که خانم باجی و سایرین … Continue reading کانونهای شورشی رجوی و تخم مرغهای خانم باجی