کانونهای شورشی عراق رجوی و توک توک ها

کانونهای شورشی عراق رجوی و توک توک ها

کانونهای شورشی عراق رجوی و توک توک هاعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفتم نوامبر 2019:… درسایت مجاهد نوشتاری دارد بنام کانونهای شورشی عراق که دران به مواردی ازعراق اشاره دارد ومیگوید که چگونه ابو توک توکها وشورشیان برعلیه خامنه ای ورژیم ایران اقدام میکنند خوندنش برای خنده خالی ازلطف نیست  ( توک توک همان سه چرخه هایی ست که درپاکستان وبنگلادش وسریلانکا با انها مسافرویا بارکشی میکنند که درعراق هم مردم همین کارها را میکنند وامورات خود را میگذرانند که قبلا نبود وما ندیده بودیم اسم راننده طبق زبان وفرهنگ عراقیها را هم ابو توک توک میگویند ) طوری از این ابو توک توکها وکانونهای شورشی صحبت میکند اگرکسی نشناسد ویا با تبلیغات انها اشنا نباشد فکرمیکند توک توک همان جبرئیل وابو توک توک هم خود خداست که سواربرجبرئیل درمیدان تحریروپل جمهوری وکراده پیاده شده و کانونهای شورشی هم حضرت عظما سید طالوت است . دخیل بستن رجوی به توک توک و کانونهای شورشی عراق 

مریم رجوی در روز کوروش ، دخالت در امور داخلی عراق و جاسوسی از ایرج مصداقیمریم رجوی در روز کوروش ، دخالت در امور داخلی عراق و جاسوسی از ایرج مصداقی

کانونهای شورشی عراق رجوی و توک توک ها

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

درسایت مجاهد نوشتاری دارد بنام کانونهای شورشی عراق که دران به مواردی ازعراق اشاره دارد ومیگوید که چگونه ابو توک توکها وشورشیان برعلیه خامنه ای ورژیم ایران اقدام میکنند خوندنش برای خنده خالی از لطف نیست  ( توک توک همان سه چرخه هایی ست که در پاکستان و بنگلادش و سریلانکا با آنها مسافر و یا بارکشی میکنند که درعراق هم مردم همین کارها را میکنند وامورات خود را میگذرانند که قبلا نبود و ما ندیده بودیم. اسم راننده طبق زبان وفرهنگ عراقیها را هم ابو توک توک میگویند ) طوری از این ابو توک توکها و کانونهای شورشی صحبت میکند اگرکسی نشناسد و یا با تبلیغات آنها آشنا نباشد فکرمیکند توک توک همان جبرئیل وابو توک توک هم خود خداست که سواربر جبرئیل در میدان تحریر و پل جمهوری و کراده پیاده شده و کانونهای شورشی هم حضرت عظما سید طالوت است آمده اند با فلاخن جالوت را بزمین بزنند.

کانونهای شورشی عراق رجوی و توک توک ها

ببینیم این ابو توک توکها کی هستند ونقش انها چیست اگر کلیپهایی که ازخیابونهای عراق درصفحات اجتماعی منتشرشده را نگاه کرده باشید ابو توک توکها همانهایی هستند که به صف می ایند ودرحین عبوربا توک توک خود خانم مزدورعربستان به اسم پول بنزین به انها پول عربستان را میدهد یعنی اینکه رجوی ازمزدوران ونوکران عربستان حمایت میکند وبه انها شاخ وبرگ میدهد

ازنظربنده حرکتهایی که درعراق شروع شده کارامریکا واسراییل وعربستان وامارات است واین حرکتها اگرادامه پیدا کند وبه درگیری کشیده شود عراق را نابود وازهستی ساقط خواهد کرد جنگ داخلی را شعله وروکشتارغیرقابل تصوری انجام وعراق را ویران ومیلیونها اواره برجا ودرنهایت عراق را تجزیه خواهد کرد که هرگز بنفع مردم عراق نیست که وارد این بازیها بشوند وبنده شب وروز دعا میکنم به این نقطه نرسد چون اثاروعواقب ان برایم کاملا مشخص است  جنگهای داخلی عراق اینباردرخود عراق خلاصه نخواهد شد بلکه به منطقه سرایت وویرانی های گسترده منطقه را دهه ها به عقب خواهد برد وهدف امریکا وشرکا هم همین است ونقش رجوی وعضدانلو دراین بازی مثل همان پولهای کثیف توزیع شده است ونه بیشتر، هیچ هدفی غیرازاقتصادی برای امریکا دراین بازی متصورنیست انهم فروش سلاح ودزدیدن نفت وسرمایه های عراق عینا سوریه ولیبی وافغانستان یعنی باید بگوییم رجوی وعضدانلو برای سهامداران کارخانه های سلاح وشرکتهای نفتی غربی کارمی کنند و جایگاهشون چیزی بالاتراز سربازان سودانی وچاد وبورکینا فاسو نیست

تظاهرات مردم عراق و لبنان و تحلیل های آبکی فرقه رجوی

رجوی وعضدانلو سازمان مجاهدین را به ارتش خصوصی صادرکنندگان سلاح تبدیل کرده اند وانها غیراز انتشارتخم کشتارکاردیگری انجام نمیدهند عضدانلو که این همه دم از زنان وکودکان میزند باید بداند که قربانیان چنین حرکاتی قبل ازهرچیزی زنان وکودکان هستند دراینجا میشود فهمید که حرفهای اودرباره زنان وکودکان چقدرجنایتکارانه وعوامفریبی وشیادانه است رجوی وعضدانلو قبلا به عباس وحسین زینب دخیل می بستند ودربرابرانها مثل اخوند کافی عوعو میکردند امروزه ترقی کرده گردن خود را با زنجیربه توک توک بسته ودربرابرابو توک توک عوعو میکنند باید گفت اگرازدخیل بستنهای قبلی که برای تو ارزش ایدئولوژیک ومردم فریبی وشیادی داشت توک توک وابو توک توک براتون حکم طناب داردارد زیرا که ازاین حرکات فقط منافع سهامداران سلاح تامین میشود وبرای شمایان چیزی جزننگ وروسیاهی ونکبتی وجنایتکاری ارمغان دیگری ندارد.

خواسته هاى به حق مردم لبنان و عراق و نقش فتنه گرى رجوى

اگرنظربنده را خواسته باشید ازاین بازی ها دست بردارید وبیشترازاین دستان خود را به خون بی گناهان الوده نکنید خون کودکان وزنان روزی خواهد جوشید همانطورکه درسوریه جوشید وبرای شما جز ننگ وعارچیزی رابه ارمغان نیاورد صادقانه ودلسوزانه ومشفقانه میگویم پای خود را از بازی های امپریالیستی بیرون بکشید اینده بد وتیره وتاری درانتظارتان است حرفهای بنده را بعنوان کسی که بیش از35سال عمرش رابا شما صرف کرده بپذیرید دیگرخود دانید وعملکردهای ننگین وضد ایران وایرانی تون خیلی ها دراین سالیان بشما هشدارداده اند ودرشما گوش شنوایی ندیدند یکبارهم که شده درباره حرف  سایرین تعمق کنید وبیشترازاین دستان خود را به خونها الوده نکنید که مثل سایرین مورد لعن ونفرین ملتها وتاریخ قرارخواهید گرفت ودراین بازی هم  چیزی غیرازننگ نصیب شما نخواهد شد

اعتراضات عراق و لبنان و فتوشاپ های مجاهدین

کانونهای شورشی عراق رجوی و توک توک ها

لینک به منبع

***رهبران مجاهدین خلق عقب مانده و سیاست بین المللمحمد محدثین شورای ملی مقاومت ایران یا عربستان؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-خلق-و-عراق-تو-ماهیتا-ضد-عراقی-ه/

مجاهدین خلق و عراق – تو ماهیتا ضد عراقی هستی

مجاهدین خلق و عراق - تو ماهیتا ضد عراقی هستیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوم نوامبر 2019:… سینا دشتی که در چاپلوسی به آقا وخانم رجوی نامی درمیان نام ها پیدا کرده و شخصی که الکی خوش از اعتراضات مردم عراق است ، درمقاله ای بانام ” من یک عراقی هستم ” نوشته است : ” قیام کبیر مردم عراق به درستى اشغال آشکار و پنهان این کشور توسط رژیم ولایت فقیه را متزلزل کرده است  “. خودت درزیر نوشته ای که عراق توسط آمریکا و متحدان اروپائی اش اشغال شده و آیا هردو مسئله را که هم ایران وهم آمریکا عراق را اشغال کرده اند تواما میپذیری؟! در اینصورت چرا به ایران که با استدلال خودت هم پیمان آمریکاست حمله کرده و در برابر، چکمه های خونین سربازان آمریکائی را می لیسی؟ مجاهدین خلق و عراق – تو ماهیتا ضد عراقی هستی 

پیام اخیر رجوی (زوزه های شغال)پیام اخیر رجوی (زوزه های شغال)

مجاهدین خلق و عراق – تو ماهیتا ضد عراقی هستی

تو ماهیتا  ضد عراقی  هستی !

11/08/1398

سینا دشتی که در چاپلوسی به آقا وخانم رجوی نامی درمیان نام ها پیدا کرده و شخصی که الکی خوش از اعتراضات مردم عراق است ، درمقاله ای بانام ” من یک عراقی هستم ” نوشته است :

” قیام کبیر مردم عراق به درستى اشغال آشکار و پنهان این کشور توسط رژیم ولایت فقیه را متزلزل کرده است  “.

خودت درزیر نوشته ای که عراق توسط آمریکا و متحدان اروپائی اش اشغال شده و آیا هردو مسئله را که هم ایران وهم آمریکا عراق را اشغال کرده اند تواما میپذیری؟!

دراینصورت چرا به ایران که با استدلال خودت هم پیمان آمریکاست حمله کرده و در برابر، چکمه های خونین سربازان آمریکائی را می لیسی؟

مجاهدین خلق و عراق - تو ماهیتا ضد عراقی هستی

بازهم :

” در فرداى اشغال خونبار عراق توسط امریکا و متحدان اروپائى اش، همان قدرتمدارانى که اکنون در به روزه ى سکوت نشسته اند و در محکومیت کشتار و مجروح کردن هزاران غیر نظامى در عرض چند روز صداىی از ایشان بر نمیخیزد، رژیم که رویاى تسلط بر عراق را از روز اول جهیدن بر منبر قدرت در ایران پرورانده و به تاسیس نهادهاى امنیتى کاملا تحت اختیار مستقیم خود اقدام کرد. همزمان سیاست مماشات به عنوان لولاى استعمار و ارتجاع شدیدا فعال شده بود تا ریشه ى هر گونه انقلاب و جنبش احتماعى عدالت جویانه را در کل خاورمیانه از ریشه در آورد “.

آنها که خیر مردم عراق را نمیخواهند که کاری دراین عرصه انجام دهند!

بلکه برابر برخی شواهد، عوامل آنها بعنوان مردم وازداخل صفوف آنها بسوی نیروهای پلیس عراق تیراندازی کرده وجو را متشنج تر میکنند!

ضمنا به کشورهایی در قد وقواره ی ایران اجازه نمیدهند که کشور استراتژیک وثروتمندی مانند عراق را تحت تسلط خود بگیرد ومنطقی نیست که چنین رویاهایی  درایران وجود داشته باشد.

البته ایران بخاطر همسایه بودن و مشترکات مذهبی وفرهنگی زیاد با عراق وهمچنین مرز مشترک طولانی با آن ، سعی خواهد کرد که مناسبات خوبی با همسایه ی خود داشته باشد یا اقلا تدابیری بیاندیشد که دیگران با استفاده ازاین همسایه تعرضاتی برعلیه ایران انجام نگیرد و این کار کاملا طبیعی ومشروع است.

آقا!

شما دراینجا مطرح کرده اید که یک انقلابی عدالتخواه بوده وبا استعمار مخالفید!

درزمانی که مرشد تبهکار تان سر به پای ابر استعمارگر گذاشته و دریده ترین در یوزگی و کرنش را در مقابلش انجام میدهد مقاله نوشتن هایتان در وبسایت های رجوی ، ابلهانه یا مزورانه است!

درضمن شما نگفته اید درزمانی که نفت عراق و فضای آن کشور دراختیار آمریکاست ، چگونه این کشور دراختیار دولت ایران میتواند باشد؟!

اگر عراق دراختیار دولت ایران بود، با وجود صادرات نفتی 4 میلیونی نفت ازاین کشور، ایران احتیاج به تحمل کسری بودجه  و … نداشت .

پس بگردید  وپیدا کنید که پول این 4 میلیون بشکه چگونه و توسط چه کشوری تاراج میشود و سبب میگردد تا مردم عراق دراعتراض به فقر وبیکاری وتنگی معیشت به خیابان ها بیآیند!

صدور این میزان نفت برای کشور کم جمعیتی مانند عراق بسیار کافی است و اهالی میتوانند ازتنعم کافی برخوردار شده ودرکف خیابان ها حضور نیابند که معلوم است که نیست!

اگر فضای عراق دردست ایران بود، بهپادهای اسرائیلی باین راحتی عراق را بمباران نمیکردند!

با این توضیح متوجه شدید که ریشه ی اصلی تظاهرات درارتباط با ایران نیست و تک وتوک نفراتی که چیزی برعلیه ایران میکویند، ساده لوح یا عامل دشمنان ایران هستند؟!

همچنین :

” در این دوران پر فتنه، سازمان مجاهدین خلق فرصت پیدا کرد که به طور مستقیم با مردم عراق ارتباط برقرار کند . حمایت مردم عراق از مجاهدین به فرازهاى مثل حمایت بیش از پنج میلیون امضاء در حمایت از اشرفیان انجامید”.

مستندات محکمی ارائه شد که این امضا ها جعلی بوده که اگر نبود به درخواست های مسعود ومریم که سلاح وسرباز آمریکائی میخواستند و به بیرون نرفتن از عراق اصرارداشتند ، اهمیتی داده میشد که داده نشد.

اسلحه بدست تان ندادند وبا خفت وخواری هم ازعراق بیرونتان کردند!

تحرکات مجاهدین رجوی درعراق، درخدمت تفرقه افکنی بین مردم عراق بود و ازهمین رو، دولت عراق درخواست خانواده های اعضای دربندتان را بنفع خود دیده وبیرونتان کرد!

ونیز:

“در این دوران باید به جد از قیام مردم عراق دفاع کرد. قیام مردم عراق و ایران دشمن مشترکى را هدف قرار داده است. در این جا باید گفت من یک عراقى هستم “!.

نکنید این کار را!

نخواهید که مبارزات عدالت خواهنه ی آنها که درماهیت خود ودرتحلیل نهائی آمریکا را هدف گرفته ، لوث شود!

و تو!

اگر عراقی بودی اینهمه برای اشغالگران نابود کننده ی عراق سینه سپر نمیکردی!

تو ورهبرانت همانقدر که ایرانی نیستید، عراقی هم نیستید و دوشمن هردو ملت بشمار میروید!

صابر  تبریزی

مجاهدین خلق و عراق – تو ماهیتا ضد عراقی هستی 

***

همپالگی رجوی ابوبکر البغدادی به درک واصل شدهمپالگی رجوی ابوبکر البغدادی به درک واصل شد

همچنین: