کانونهای شورش رجوی وعضدانلو درچه نقطه ای هستند

کانونهای شورش رجوی وعضدانلو درچه نقطه ای هستند

کانونهای شورشی مجاهدین خلق فرقه رجوی فتوشاپ کوههای آلبانی و فرانسهعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفدهم مارس 2019:… ولی امروزبه کانونهای شورشی اگروجود داشته باشد میگوید بروید در توالت عکس آتش بزنید فقط فیلمش را برای من بفرستید. ازکجا به کجا رسیده است. وقتی نیروهای عملیاتی سال 60 و 61 نتوانستند کاری کنند چه انتظاری از دادن پیام به کانونهای شورشی دارد و میخواهد با آتش زدن عکس در غارهای آلبانی و کوه های فرانسه و حیاطهای ایتالیا و توالتهای واشنگتن دی سی سرنگونی محقق کند؟

کانونهای شورشی مجاهدین خلق فرقه رجوی فتوشاپ کوههای آلبانی و فرانسهتارنمای آمریکایی لوبلاگ : منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) به آخر خط رسیده اند

لینک به منبع

کانونهای شورش رجوی وعضدانلو درچه نقطه ای هستند

میدونید که سازمان مجاهدین که اسلام سیاسی دینش ورجوی رهبرعقیدتی ان ومریم عضدانلو رییس جمهور موقت اوست که الان مثل عمرالبشیر ورابرت موگابه والسیسی دوست نزدیکش رییس جمهورمادام العمر شورای ملی مقاومت ایران تشریف دارد فیلی درصحنه تبلیغاتی هوا کرده بنام کانونهای شورشی که برای هرکدام یک اسمی گذاشته که تابحال کانون شورشی یک میلیون ودویست وپنجاه وچهاراعلام موجودیت کرده است که هرکانون را اگرچهارنفردرنظربگیریم بیش از شش میلیون نفرمیشوند ولی دردوسال گذشته ما شش میلیمترازقد ان رادرتظاهرات ندیدیم وانها حتی شش قلوه سنگ هم به سمت نیروهای نظامی پرتاب نکرده وشش عکس ازخانم رییس جمهورمادام العمر درتظاهرات رابالای دست نبردند ولی درتبلیغات بیش ازشش میلیاردبارازفدا وصداقت کانونهاوجنگ اوری وتهاجمات به نیروهای سرکوبگرصحبت کرده اند یکی هست درفیس بوک که همیشه نوشته ها وتحلیلها وخبرهای سایت مجاهدین را منتشرمیکند که معلوم است همان صفحه بی نام ونشان وعکس است که توسط سایبری های عضدانلو درالبانی پشت ان هستند یک کلیپی راچندروزپیش منتشرکرد که درحیاط خونه ای روی موزائیکها ی حیاط عکس خامنه ای رااتش زده بود وزیرش نوشته بود مردم ایران مثل کانونهای شورشی سمبلهای رژیم رااتش بزنند ویاداوری کرده بود هرجا که میتوانید واشاره به کوه وصحرا وحیاط خونه نوشته بود بااتش زدن عکس خامنه ای هیبت رژیم رادرهم بریزید دقیق کلمات یادم نیست مضمون حرفها این بود

سوال ازرجوی این است که چرا به کوه وکمر وحیاط خونه پناه بردی فکرکنم کمی بگذرد به توالت خونه هم رسیده وکانونهای شورشی دران برای اتش زدن عکس جلوس خواهند کرد براستی بکجا رسیده ای که رسما ازکانونهای شورشی میخواهی درحیاط وپشت بام وپستو ودره وغاربروند وعکس اتش بزنند حالا مقایسه کنید کانونهای شورشی را انهم درزمانی که انقدر ازادی درایران وجود دارد که زندانیان سازمان مجاهدین ازگوهردشت وزنان اوین وبند 209با بی بی سی وامریکا وتلویزیونهای بیگانه وضد حاکمیت دینی تماس گرفته و با اسم از رجوی حمایت و ازمریم عضدانلو صحبت میکنند کسی کاری با انها ندارد کانونهایش رادعوت میکند بروند درغاراتش بزنند وفقط فیلمش رابفرستند تا او تبلیغات راه بی اندازد رابا سال60 که اگرحرف (ر) بکارمیبردی میگفتند منظورت رجوی بوده واعدام ؛ درچنین شرایطی تیمهای عملیاتی روزی صد نفراز نیروهای رژیم رامیکشتند دراین مقایسه ساده عقب نشینی وشکست رجوی بوضوح عیان واشکاراست قبلا میگفت تیم باید ازخونه که درامد ازاول خیابون حرکت وتا اخرخیابون صد نیروی رژیم یا بقول خودش سرانگشتان سرکوب وکشتاررا ازبین ببرد رییس جمهور ونخست وزیر وبهشتی به هوا میفرستاد ایت الله تکه تکه میکرد

ولی امروزبه کانونهای شورشی اگروجود داشته باشد میگوید بروید در توالت عکس آتش بزنید فقط فیلمش را برای من بفرستید. ازکجا به کجا رسیده است. وقتی نیروهای عملیاتی سال60 و 61 نتوانستند کاری کنند چه انتظاری از دادن پیام به کانونهای شورشی دارد و میخواهد با آتش زدن عکس در غارهای آلبانی و کوه های فرانسه و حیاطهای ایتالیا و توالتهای واشنگتن دی سی سرنگونی محقق کند انشالله که بتواند سرنگون کند ولی اگرحاکمیت دینی با کانونهای شورشی که نوشتم سرنگون شود دیگررژیم خمینی نیست. فکرکنم در اینصورت خامنه ای کدخدای ده بالای روستای ماست که دوازده نفر سکنه داشت. چشمم آب نمیخورد کانونهای شورشی قادرباشند حتی کدخدای ده بالارا سرنگون کنند.

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/شکست-سیاسی-رجوی-و-عضدانلو،-رابطه-ایران/

شکست سیاسی رجوی و عضدانلو، رابطه ایران و عراق درسال ۹۷

رابطه ایران و عراق و جا ماندن مجاهدین خلق فرقه رجوی مزدوران موساد و سیاعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم مارس ۲۰۱۹:… مجاهدین وشورای دست ساز رجوی ؛ بگویید ببینیم کی درست گفت ؟ کی درست تشخیص داد ؟ البته جوابی نخواهد داد زیرا کوچکترین جواب هزاران سوال دارد که باید جواب بدهد که رجوی هرگز وارد ان نخواهد شد چون جوابی ندارد واوضاع تحلیلی وخط وخطوط استراتژیک اسفبارتر از این هاست که وارد بشود ؛ بما بگو ببینیم کی کشکیات می نوشت کی مزخرفات می بافت. 

رابطه ایران و عراق و جا ماندن مجاهدین خلق فرقه رجوی مزدوران موساد و سیامیثمی: رجوی را نمیدانم ولی سازمان مرحوم است

لینک به منبع

شکست سیاسی رجوی و عضدانلو، رابطه ایران و عراق درسال ۹۷

اوایل نوشتم که وقتی امریکا میخواست به عراق حمله کند گزارش بالا بلندی برای رجوی نوشته وتحلیل خود را قبل و بعد جنگ عراق نوشتم و یاداوری کردم که اگردولت عراق سرنگون شود که خواهد شد عراق دربهترین شکل پنجاه ، پنجاه خواهد شد یعنی اگرتجزیه نشود قدرت بین امریکا وحاکمیت دینی نصف نصف خواهد شد که رجوی درنشستی که نزدیک جنگ برای ما گذاشته بود امده وجواب مرا اینطورداد (کسانی که میگویند عراق پنجاه پنجاه خواهد شد کشکیات میبافند ومزخرفات می نویسند یا میگویند )بجنگ رفتیم وبرگشتیم وکاربجایی رسید که حسین مدنی امده وبارها گفت ما به امریکایی ها اوایل میگفتیم پشت هردرخت یک پاسدارایستاده وانها قبول نمیکردند حالا خود امریکایی ها بما میگویند ما اشتباه میکردیم شما درست میگفتید پشت هردرخت نه یک بلکه دوپاسدار یستاده است و رجوی هم باد درغبغب انداخته و مدعی بود که درست میگفته و اصلا بروی مبارک هم نمیاورد که درجواب بنده گفته کشک میبافم ومزخرفات میگویم ازاینها که بگذریم ببینیم رابطه عراق با امریکا وحاکمیت دینی بکجا رسیده است

ترامپ رفت عراق وبعد برگشت اعتراف کرد ومعترض که هفت تریلیون دلارخرج عراق کردیم ومن با چراغ خاموش واردعراق شدم انهم پنهانی به یک پایگاه امریکا درعراق رفت وکسی حاضرنشد با اوملاقات کند والان هم عراقیها میگویند امریکا اشغالگراست وباید عراق راترک کند دیروزروحانی واردبغداد شد که ازقبل اعلام کرده بودند عراق از روحانی با فرش قرمز و گارد احترام وسان با حضوررییس جمهور عراق استقبال رسمی کردند و روحانی هم به اماکن مذهبی رفت وقراره با سران عراق وشخصیتها وسران طوایف وسیستانی ملاقات کند دراین سفرقراردادهای مهمی ازجمله تجارت سیاسی نفت وگاز وبازارچه های مرزی وسفربدون روادید وقرارداد ۱۹۷۵قراره صحبت بشود تا به این ساعت ازقراردادها خبری به بیرون نداده اند وبرهم صالح گفته تا چندساعت اینده رسما اعلام میکنیم هرچه باشد استقبال بزرگی بعمل اوردند وبازطبق خبرها سران سه قوه عراق از حاکمیت دینی حمایت میکنند که نشاندهنده رابطه مردم ودولت مردان عراق با حاکمیت دینی است بخصوص اینکه دراین مدت بارها ازحمایت ایران درجنگ باداعش تعریف وتمجید کرده اند حتی یکی ازنظامیان عراق گفت ازامریکا کمک خواستیم نداد وسلاح دراختیارما قرارنداد و از روسیه خریدیم ولی ایران شبانه به کمک ما امد و بارزانی گفت ایران همان ساعات اولیه درخواست خودش را به کردستان رساند و از ما حمایت کرد . امریکا حمایت نکرد این حرفها را سران دولتی وطوایف وقومهای عراق بارها مطرح کرده اند که این عمل تاثیرات زیادی درشکل دهی رابطه داشت افکارعمومی عراق که دیگرجای خود دارد هرچه که باشد رابطه ایران با عراق وارد مدارهای کیفی شد با رفتن روحانی و نحوه استقبال باید گفت که شکست امریکا درعراق را نمایان وجلو دید همگان گذاشت که اینجا جای پرداختن به ان نیست ویک مقاله درباره خاورمیانه مجددا برای سومین بارخواهم نوشت چون صحنه خیلی فرق کرده و نیاز است تا دوباره نگاهی به صفحه شطرنج سیاسی خاورمیانه درحد فهم خود داشته باشیم اما حرف با رجوی وعضدانلو وسازمان مجاهدین وشورای دست ساز رجوی ؛ بگویید ببینیم کی درست گفت ؟ کی درست تشخیص داد ؟ البته جوابی نخواهد داد زیرا کوچکترین جواب هزاران سوال دارد که باید جواب بدهد که رجوی هرگز وارد ان نخواهد شد چون جوابی ندارد واوضاع تحلیلی وخط وخطوط استراتژیک اسفبارتر از این هاست که وارد بشود ؛ بما بگو ببینیم کی کشکیات می نوشت کی مزخرفات می بافت من یا تو؟ تو که جرات نداشتی بگویی بیا پشت بلندگو بگو ببینیم چه میگویی تا بقیه هم گوش بدهند زیرا ازهمه بهتر رجوی وعضدانلو میدونستند که چه لاطائلاتی بعنوان تحلیل درست ومنطقی بخورد ملت بیسواد میدادند اینکه نوشتم نیروها رابه تئوری مسلح نکرد ونمیتوانست بکند ودرنااگاهی نگه میداشت بخاطراین مسایل بود تا نیروخودش چیزی نفهمد وتماما مزخرفات رجوی وعضدانلو راباورکند وصدا نمیکرد ومیدان نمیداد واردبحث نمیشد چون نیرواگاه ودستش رو میشد ولی جنابان پشت بلندگویی ومجیزگورا راه وبیراه صدا وانها هم مجیزگویی راشروع میکردند ورجوی وعضدانلو هم قند دردلشون اب میشد ایا هنوزقند دردل دارید که اب شود ؟؟؟؟

***

نقد و برسی پیام شما ره 11 منتسب به مرحوم مسعود رجویسالروز آزادی بریده مزدور ساواک مسعود رجوی- بیانیه ای که ساواک برای مسعود رجوی نوشت

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/دست-شورای-ملی-مقاومت-بخون-ملت-ایران-آلو/

دست شورای ملی مقاومت بخون ملت ایران آلوده است (+ لنگر کشتی شورای ملی مقاومت و قلب ما)

شورای ملی مقاومت ایران مجاهدین خلق ایران مریم رجوی تروریسم وطن فروشی نقض حقوق بشرعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هشتم مارس ۲۰۱۹:… الان زمان آن رسیده که آنها هم پاسخگوی عمل خود در ۳۷ سال گذشته یعنی ازسال ۶۰ سال تاسیس شورا تا به امروز باشند شورا یک تشکل سیاسی ست که کارش در طی سالیان حمایت سیاسی از عملکرد سازمان مجاهدین به رهبری رجوی و در کنار آن مریم عضدانلو بوده است. شمایان آنقدربی هویت و بی پرنسیب شده اید که علی رغم  فحش های رجوی به شورایی ها که شمایان باشید یکبارموضع نگرفتید وسوال نکردید چرا.

شورای ملی مقاومت ایران مجاهدین خلق ایران مریم رجوی تروریسم وطن فروشی نقض حقوق بشراطلاعیه ی  بی خاصیت «اجلاس میاندوره ای شورای ملی مقاومت مجاهدین»

۱- دست شورای ملی مقاومت بخون ملت ایران آلوده است

وبلاگ وطنم ایران، هشتم مارس ۲۰۱۹
لینک به منبع

ما و سایرین همیشه به مسعود رجوی بعنوان مسئول شورای ملی مقاومت ومریم عضدانلورییس جمهور انها انتقاد و ایراد میگیریم که کاری درست و بسیار کم است واین وسط افراد شورای ملی مقاومت از زیر بار انتقاد و پاسخگویی فرارکرده اند یعنی رجوی عضدانلو سپربلای شورا شده اند الان زمان ان رسیده که انها هم پاسخگوی عمل خود در۳۷سال گذشته یعنی ازسال۶۰ سال تاسیس شورا تا به امروز باشند شورا یک تشکل سیاسی ست که کارش درطی سالیان حمایت سیاسی از عملکرد سازمان مجاهدین به رهبری رجوی ودر کنار ان مریم عضدانلوبوده است و در این سالها از نظرسیاسی با انواع واقسام نفرات سیاسی ملاقات و جلسه داشته و توجیح اعمال به اصطلاح مقاومت را انجام میدادند یعنی مشروعیت به خط وخطوط و استراتژی وجنگ مسلحانه و جنگ چریک شهری و رفتن به عراق و حرکات کنونی داده اند اتفاقا جرم انها کمتر از رجوی نیست چون بدون سقف وپشتوانه سیاسی نمیشود هیچ حرکتی را انجام داد دفعه قبل از شوراب خاطر سکوتشون در رابطه با نیروهای داخلی ومجاهدین رانوشتم اینبارمیخواهیم از شورا در رابطه با مردم ایران و وضعیت کنونی که ملت ایران گرفتار ان هستند پاسخ بخواهیم تا جواب اعمال خود را بدهند ممکن است بگویند خودت نفر سازمان بودی و درفازن ظامی و سیاسی و عراق فعالیت میکردی کاملا درسته قبلا هم نوشتم بنده انزمان نفهمیدم چون قدرت تشخیص نداشتم و زمانی هم که فهمیدم کار از کارگذشته و دراسارت اشرف موندم که خود داستانیست و از زمانی هم که بیرون امدم بارها و بارها اشتباه خود را پذیرفته و نوشتم من دررسیدن ملت و کشوربه حال و روز کنونی مقصرم سوال از افراد شورا اینه ؛ شمایان بعنوان روشنفکران چرا از جنگ مسلحانه دفاع کردید چرا از رفتن به عراق حمایت کردید چرا در برابر این همه کشتار که عمل ما در ان دخیل بود انتقاد نکردید چرا درباره تعغیرکارکردهای سازمان مجاهدین حمایت کردید چرا صدتا صدتا از فرماندهان مجاهدین وارد شورا شدند پذیرفتید شورا سیستم جدا از مجاهدین بود شما بعنوان مسولین اینده مملکت و مسولین کمیسیونها چرا هیچ حرفی در این سالیان نزدید و درسکوت هستید مگه شما قرار نبود بعنوان وزرا و دولت موقت انجام وظیفه کنید اینطوری ازمنافع ملت میخواستید دفاع کنید برای بنده کاملا مشخص است الان که درسکوت وچشمان خود رابسته اید و ازخود نمی پرسید عملکرد ما درطی سالیان چه تاثیرات منفی روی ملت و کشور گذاشته درقدرت به ان پرداخته و در مسیرملت قدم برمیداشتید هرگزچنین نیست بیایید بگویید چقدردربرابرقدرت رجوی تسلیم و مقهور تاختنهای او بودید شمایان انقدربی هویت و بی پرنسیب شده اید که علی رغم حرفهای غیرمعقول و فحش های رجوی به شورایی ها که شمایان باشید یکبارموضع نگرفتید وسوال نکردید چرا وبه چه دلیل انوقت ملت باید انتظارداشته باشند شمایان بخاطرمنافع ملت به رجوی وعضدانلو اعتراض میکردید ومیکنید دست وعملکرد شمایان دربرابرنابودی فرهنگ وسنتها وعلم ودانش وصنعت واقتصاد وویرانی مملکت وبی اعتمادی ملت به جامعه روشنفکری وسیاسی واحزاب وسازمانها چقدراست نقش شما درشکنجه وکشتارسالهای ۶۰ تا ۶۷ وتا به امروزچقدربوده نقش شما دربرابرخطاهای استراتژیک چه بوده ورود پادشاهان عربی وادمخواران غربی وراست ومرتجع بورژوازی دردرون مقاومت به ادعای خودتون برای چیست وشمایان چقدردرباره ان وقانع کردن طرفداران خود رل بازی کردید دربرابرخارج نشدن رجوی ازعراق که باعث کشتارشد چه میگویید ایا با عملکرد خود درکشتارهمراه مالکی نبودید حق وحقوق ملت تعارف بردارنیست بدون تعارف درطی سالیان بعنوان همدست سیاسی ومشروعیت بخشیدن به کارهای رجوی وعضدانلوالوده اید باید به ملت ایران پاسخ اعمال خود رابدهید هیچ کس نمیتواند خود راازپاسخگویی به ملت بخاطرعملکرد سالیان ورسیدن ملت ومملکت به نقطه اسفناک کنونی مبرا وتبرئه کند وشما شورایی ها باید پاسخ عمل وکارکردهای خود رابملت بدهیدوهیچ گریزی ازان نخواهید داشت

۲- لنگرکشتی شورای ملی مقاومت ، نه بر بستر دریا بلکه برقلب ما نشسته است

وبلاگ وطنم ایران، هشتم مارس ۲۰۱۹
لینک به منبع

سوال اینه که دست اورد بیرونی شورای ملی مقاومت رجوی و عضدانلودرطی ۳۷سال غیر از چند کتاب ومقاله درحال خاک خوردن چه بوده است ؟ جواب دریک کلمه هیچ وهیچ وهیچ ولی برای اشخاص دست اوردهای فراوان زندگی درینگه دنیا ودرکنارزن و بچه نصیبشون شده و اینکه ادعای مبارزه با ولایت خون اشام را با اسب چاپار عربی یدک میکشند وسوال دوم اینه که این دست اورد زندگی در ارامش و امنیت خود وزن و فرزندان به چه قیمتی بدست انها رسیده است ؟ ما درطی سالیان زیر انواع فشارها ی کاری و روحی و روانی و زندان و شکنجه جسمی و روحی وا تهامات و مارکها روبرو بودیم و عمرخودرا اینگونه گذراندیم همه را بخاطرنجات مردم و مبارزه با ولایت تحمل کردیم ایا افراد شورا خبرداشتند چرا سکوت کردند اگر قبلا خبر نداشتند امروزکه با این همه افشاگری فهمیده و اشراف دارند پس چرا باز در سکوت هستند ؟ یک دلیل بیشترندارد انها علی رغم ادعای حقوق بشروازادی و برابری و عدالت اجتماعی و حق شهروندی به هیچ کدام اعتقادی ندارند و فقط به پول وزندگی خود میاندیشند این ننگ برچنین شورایی که مصالح ملی و مردمی که همانا ازادی حقوق بشر و برابری وعدالت اجتماعی و شورش برعلیه اسلام سیاسی ولایت و رهبرعقیدتی ست از وجود انها پاک نخواهد شدوهرگزازدامنشان پاک شدنی نیست چقدرخوار و پست وذ لیل و رذل تشریف دارند که نقض تمامی حقوق را دردرون خود می بینند و درسکوت روزگار و عمرننگین را سپری میکنند اهای جلال گنجه ای ومهدی سامع و هزارخوانی و پرویزخزایی و سایرین که مجاهد نیستید ایا ندیدید ایا نشنیدید پس چرا صدایتون بلند نمیشود ؟ ایا غیر از این است که اگر اعتراض کنید اخراج و حقوقتون قطع میشود ؟ چقدر ادمی باید ازخود و انسانیت تهی شده باشد که بخاطر چند دلار اعتقادات و اصول خود را بفروشد شمایان فروشندگان ومعامله گران ودلالان اصول وشرافت هستید نه مبارزمردم ؛ لنگرکشتی شما حقیران نه بربستردریا بلکه برقلب ما نشسته است چنگگ های لنگرکشتی شورا را برروح و روان ما قلاب کرده اید که سالیان است درد انرا تحمل میکنیم شمایان از خون ما درطی سالیان تغذیه کردید وغذای شما با خون ما پخته میشود که هیزم ان روح وروان وعمرماست ما دردرون مجاهدین هیزم قوت لایموت شمایان بودیم اگرکه ما نبودیم شما درکجا تشریف داشتید نام ونشان شمایان الوده به زجروتباهی ماست اگرما نبودیم درگوشه ای دراین جهان شاید که مشغول قلم فرسایی بودید گرچه به اینکارهم شک دارم که انجام میدادیداین راالان نمیگویم که ازمجاهدین جداشدم بلکه دراشرف ودرون مجاهدین ازروزاول مخالفت با شوراراعلنی کردم که نوشته های اینجانب راسازمان مجاهدین دراین رابطه رامیتواند منتشر کند با انواع واقسام نفرات دراینباره درگیری داشتم که رجوی و عضدانلو کاملا درجریان هستند معتقد بودم که این شورافقط مترسک است ولاغیرونام ونشان ما را میبلعد ودکوریست درخارجه که ازگلوی ما زده شده ودرحلقوم شمایان ریخته میشود منظورم فقط دلارنیست نام ونشان روح وروان احترام سیاست مداری و…… است قصد کینه کشی ندارم چون اهل کینه کشی نیستم اگردرعالم مثال ووهم وخیال ورویا پردازی امروزمردم مرابعنوان رهبرانتخاب کنند علاوه برشمایان ورجوی وعضدانلو حتی سران همین نظام فاسد ودرراس خامنه ای راهم میبخشم تا زندگی ارام خود راداشته باشید واگرخواستید فعالیت ازاد بکنید وبکمک مردم بشتابید بحث بنده شخصی نیست بلکه تمام هم وغم مردم وازادی ورفاه وارامش مردم است ولی اسلام سیاسی یا همان حاکمیت دینی توسط هرکس باشد راجاروب وجدایی دین ازدولت را اجرا میکنم با فرهنگ ایرانی که اصول ان عبارتند ازازادی ؛ حقوق بشر؛ برابری وعدالت اجتماعیست  درد من این است ولاغیر بخاطرهمین اصول است که بشمایان میتازم وخواهان انجام وظیفه ومسولیت شمایان هستم واینهم میسرنمیشود الا شوریدن برهرنوع ظلم وستمی درهرکجای دنیا که باشدبخصوص دردرون که متاسفانه شمایان درسکوت میگذرانید ودنبال دوروز عمرخود هستید شمایان که دربرابرتوهین به خانم مرضیه درنشست شورا سکوت کردید پس باید حق بدهید که منتظرباریدن اباطیل شمایان به سروروی خودم باشم خوردن خون وروح وروان کثیفترین کاریست که ادمی انجام ودردرون چنین مرامی سیروسیاحت میکند

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/دزدی-دفترخاطرات-خانم-مرضیه-و-توهین-در-ش/

دزدی دفترخاطرات خانم مرضیه و توهین در شورا (شورای ملی مقاومت ایران، فرقه رجوی)

مرضیه خواننده مجاهدین خلق مریم رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پنجم مارس ۲۰۱۹:… امروز خبری برای اولین بارشنیدم که هنوز در شوک هستم و آنهم دزدی دفترخاطرات خانم مرضیه توسط مجاهدین و توهین به او در نشست شورا بود. در اشرف که بودم میدیدم که مرضیه بعد برگشت ازعراق به فرانسه دیگه فعال نیست و اسمی هم از او در بین نیست . با توجه به برخوردهای سازمان درگذشته درتنظیم با او برایم سوال بود و میدونستم که موضوعی وجود دارد. 

مرضیه خواننده مجاهدین خلق مریم رجویاهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی

لینک به منبع

دزدی دفترخاطرات خانم مرضیه و توهین در شورای رجوی

قبل ازهرچیزی بگویم که بنده فقط خانم مرضیه رادراشرف درحد چند دقیقه ازنزدیک دیده وبا اواحوالپرسی کردم وهیچ شناختی ازاو ندارم واگرحقیقت راهم خواسته باشید ازصدایش خوشم نمیاید وتا بحال هم یکباریک ترانه اش راتا اخرگوش نکردم همین حرف راهم به مسئولین سازمان مجاهدین دربرابرسوالی درباره خانم مرضیه ازبنده کردند گفته ام ولی همیشه  دلکش ملوک ضرابی قمرالملوک وبطورخاص مرضیه را کسانی دانستم که باتوجه به زن بودن وشرایط جامعه انروزهای ایران وفرهنگ حاکم برجامعه ؛ انها را انسانهای بسیاربزرگ وکسانی که انقلاب فرهنگی وهنری درایران راه انداخته وسنتهای جامعه راشکسته وایران رابلحاظ فرهنگی وهنری صد مداربه جلو پرتاب کردند شناخته ام وهروقت ازجفاهایی که درجامعه خمینی زده برانها را میشنوم ویا میخونم بسیارمتاثرمیشوم وهمیشه درذهنم هست وباخودم حرف میزنم ومیگویم خدایا ایا روزی میرسد که ملت ایران بتوانند ازانها سمبلیک قدردانی کنند زیرا دربین ما نیستند که حضورا قدردانی شوند وما ملت ایران بسیارمدیون انهاییم روحشون شاد

امروزخبری برای اولین بارشنیدم که هنوز در شوک هستم و آنهم دزدی دفترخاطرات خانم مرضیه توسط مجاهدین و توهین به او در نشست شورا بود. در اشرف که بودم میدیدم که مرضیه بعد برگشت ازعراق به فرانسه دیگه فعال نیست و اسمی هم از او در بین نیست . با توجه به برخوردهای سازمان درگذشته درتنظیم با او برایم سوال بود و میدونستم که موضوعی وجود دارد و مرضیه دیگر آدم سابق نیست و چند با راز مسئولین سوال کردم که جوابی نشنیدم و یکبار به مسئولی گفتم حدس میزنم اختلاف پیدا کرده که گفت برداشت خودت است تا اینکه امروز فهمیدم داستان چیست این عمل در اشرف بارها اتفاق می افتاد ازجمله برای خود بنده چند باراتفاق افتاد ویکبارش رامفصل توضیح داده ام مسئولین بفرموده کمدها را بررسی وبعضی چیزها را می دزدیدند ویا کمدها را بازرسی میکردند که بنده درکمدم هیچ چیزی نمیگذاشتم که انها بردارند ولی این ریل همیشه بود ولی اینکه دفترخاطرات خانم مرضیه انهم با انجایگاه که او چه درجامعه وچه درهمراهی با مریم رجوی داشت هرگزقابل قبول وتصوربرایم نیست بخصوص اینکه درنشست شوراهم به اوتوهین کرده اند واوهم ازشورا رفته وعطای رجوی وعضدانلو رابه لقایشون بخشیده است سوال ازانها اساسا شما ادمیت دارید شعوردارید فهم دارید درجامعه انسانی زندگی میکنید یا دردوران بربریت بسرمیبرید اگرداشتید ازاین برخوردها نمیکردید ما بکنارحداقل با مرضیه چنین نمیکردید کم مایه گذاری کرد کم قیمت داد کم ازعضدانلو تعریف وتمجید کرد کم سنگ تمام باتمام وجودش گذاشت اینطوری قدرش را دانستید وحریم وحرمتش رانگه داشتید ای ننگ ونفرین برشمایان ورویتون سیاه ترازاینی که هست باد ازچی میترسیدید که چنین رفتاری انهم درسن ۸۰ سالگی با او کردید مگرمدعی ایدئولوژی اسلام انقلابی نیستید کجای اسلام اجازه تجسس داده هم تجسس کنید هم بدزدید وهم طلبکارانه توهین کنید ازکجا نشات میگیرد غیرازتهی بودن ایدئولوژی وسیاسی کاریست هرچه روزگارمیگذرد همانطورکه بارها دراشرف ولیبرتی گفتم ونوشتم احساس پشیمانی ازاینکه مجاهد شدم وعمرم راصرف ان کردم بیشتروجودم رامیگیرد وازارم میدهد افسوس که به بی بته گی وقدرت طلبی وفدای هرچیزبخاطررسیدن بقدرت رامباح میدانید دیرپی بردم رجوی وعضدانلو شایسته هیچ گونه حمایتی نیستند زیرا که هرگزقدرشناسی درقاموس انها نیست براستی جرم مرضیه چه بود که اینگونه برخورد کردید سرمایه ملی فرهنگ وهنرایران را اینگونه  ازرده وباعث ترد او شدید ایا رفتارشما بدترازرفتاراخوندها دربرخورد با او ودلکش وسایرفرهنگیان وهنرمندان نیست شرم برشما باد

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/جلزو-ولز-مریم-عضدانلو-مریم-رجوی،-مجاهد/

جلزو ولز مریم عضدانلو (مریم رجوی، مجاهدین خلق) روی اجاق گاز اشپیگل

جلزو ولز مریم عضدانلو (مریم رجوی، مجاهدین خلق) روی اجاق گاز اشپیگلعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم مارس ۲۰۱۹:… بازطبق معمول دهانش را باز و هرچه مارک و اتهام به خبرنگار زده است و سوزش خود را ازدست جداشده ها پنهان نکرده و به اسم مزدوران خارج کشوری رژیم از آنها یاد کرده و شکایت کرده که چرا حرف آنها را باو رکرده اند. راستش وقتی خوندم از میزان فشار و سوزش و دست بستگی که برایش جداشده ها بوجود آورده اند تعجب کردم. چون فکر میکردم جداشده ها اینقدر ضربه محکم و کشنده ای وارد کرده و او را پاک بی آبرو کرده باشند.

جلزو ولز مریم عضدانلو (مریم رجوی، مجاهدین خلق) روی اجاق گاز اشپیگلچه وقت مریم رجوی ناپدید خواهد شد؟

لینک به منبع

جلزو ولز مریم عضدانلو روی اجاق گاز اشپیگل

 اشپیگل مقاله ای دررابطه با روابط درونی مجاهدین خلق ایران نوشته که یک ماه است مریم عضدانلو درحال سوختن روی اجاق گازدرست شده توسط اشپیگل است علاوه برحرفهای خودش هفته گذشته جواب انرابا اتهامات داد دیروزدوباره درسایتش مقاله ای گذاشته بنام جواب هزارمجاهد خلق به اشپیگل قسمت اول وهنوزقسمت دوم را منتشرنکرده است

اولین سوال اینه که چراهزارمجاهد خلق مگرنمیگوید که سه هزارمجاهد دراشرف ۳ یاهمان البانی درحال مبارزه با اخوندهای حاکم درایران هستند پس چرا هزارنفرشده اند ویا امضای هزارنفردرزیرنامه اعتراضی قرارداده شده است ؟

دومین سوال اینه که بقیه چی شده اند وکجا رفته اند نکند دوهزارنفربقیه درحال زندگی وعمررابا مسئله داری میگذرانند ویا نکنه حاضرنشده اند زیرانراامضاء کنند ؟

ازقرارمعلوم دوهزارنفردیگه حاضرنشده اند زیرنامه راامضاءکنند همانطورکه تعدادی حاضرنمی شدند زیرتعهد سالیانه یا همان تعهد سرفصلی راامضاءکنند دراین نامه بازطبق معمول دهانش راباز وهرچه مارک واتهام به خبرنگارزده است وسوزش خودراازدست جداشده ها پنهان نکرده وبه اسم مزدوران خارج کشوری رژیم ازانها یاد کرده وشکایت کرده که چرا حرف انها راباورکرده اند راستش وقتی خوندم ازمیزان فشاروسوزش ودست بستگی که برایش جداشده ها بوجود اورده اند تعجب کردم چون فکرنمیکردم جداشده ها اینقدرضربه محکم وکشنده ای واردکرده واوراپاک بی ابرو کرده باشند ازنوشته ها وعکس العمل عضدانلو میشود فهمید که ضربه تا کجا وچقدردرعمق وجود نفوذ کرده است مصاحبه غلامرضا شکری مثل موشک صاقب که درعمق تانک نفوذ ودردرون منفجرورگهای خدمه را تکه پاره میکند بوده ورگهای عضدانلو وشورای رهبریش رابد جوری ازهم دریده وتاروپودش را ازهم گسسته است باید گفت این ازنتایج سحراست باش تاصبح دولتت بدمد درتابستون مثل گنجشک جیک جیک میکردی فکرزمستون نبودی اینها ازعواقب خیانت ونارو ونامردی به مردم ایران بخصوص نیروهای خودت است که هیچ حریم وحرمت رانگه نداشتی وتا دسته خنجرغدروخیانت راتا دسته انهم بانامردی ودراوج پستی ودناعت درپشت انها فرو کردی ازانها بخاطرچند دهه که همه چیزشون را دراختیارتو گذاشتند بجای قدردانی انواع اتهامات رانصیب شون کردی وهواداران کثیف وهرزه وهرجایی خود رابجان انها انداختی تا انها بیایند وبی ناموسی خودرابه جداشده ها نصبت بدهند وجداشده ها هم تصمیم گرفتند جوابت راداده وجلو تو به ایستند زیرا که ما نه بنی صدریم نه قاسملو ونه فرخ نگهدارویا سایرین بدجوری پوزه ات رابخاک میمالیم

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/چرا-عضدانلو-مریم-رجوی-جواب-اشپیگل-را-ب/

چرا عضدانلو (مریم رجوی) جواب اشپیگل را به اسم شورای ملی مقاومت داد ؟

گزارش اشپیگل آلمان از کمپ تروریستی مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی در آلبانی و تمرین قتل و جنایت و ترورعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۹:… عملیات جاری و غسل که اشپیگل بعنوان مغزشویی یاد کرده را توهین به شعور آدمی دانسته پیشنهاد میکنم عضدانلو گزارش غسلهای همه را با جمع بندی آخر ان منتشرکند اگر راست میگوید تا همه مردم جهان بدانند اشپیگل به شعور آدمها توهین کرده اگر ذره ای شهامت و جسارت در او باقی مانده است ؛ داشتن تلفن و موبایل را بیشرفی و حرف نابجا دانسته یک نمونه بما بگو که فلانی تلفن و موبایل داشت در آلبانی هم که همه را جمع کردی.

گزارش اشپیگل آلمان از کمپ تروریستی مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی در آلبانی و تمرین قتل و جنایت و ترورآشفته بازاری است بیا و ببین – پاسخ آقای غلامرضا شکری در رابطه با جعلیات فرقه رجوی در آلبانی

لینک به منبع

چرا عضدانلو (مریم رجوی) جواب اشپیگل را به اسم شورای ملی مقاومت داد ؟

روزنامه اشپیگل موضوعاتی درباره روابط درونی سازمان مجاهدین خلق نوشت ومجاهدین هم به اسم شورا جواب دادند ببینیم جوابها چیست

اولین سوال چرا عضدانلو جواب را به اسم شورا داد همه ما میدونیم که شورایی وجود ندارد اگرهم داشته باشد اعضای ان فقط مترسک وبرای پروندن گنجشک درمزارع بکارگرفته میشود نود وپنج درصد ان اعضای خود مجاهدین هستند که رجوی به اسم شورابملت غالب میکند دوما مگه اشپیگل درباره مجاهدین ننوشته چراشوراجواب میدهد بخاطراینه که میخواهد ازسرخودش دورکند وبه مجاهدین بعد غیرمجاهدی بدهد وبگوید ببینید کسانی که مجاهد نیستند جواب دادند حرف انهاست وما نیست تا بتواند به حرفهایش مشروعیت سیاسی وبیرونی بدهد همین عمل از ترس عضدانلو نشات میگیرد که جرات وشهامت دادن جواب به اسم خودش راهم ندارد ومیشود فهمید چقدرضعیف وازدرون تهی شده این همان سازمانیست که روزگاری مدعی بود به اسم مسعود ومجاهدین جواب دنیا رامیدهد

درباره جداسازی جنسیتی نوشته حرفهای اخوندیست پس ان دیوارها وبرزنتها اطراف مقرات خانمها چی بود اینکه کسی حق ندارد با خانمها صحبت کند انها حتی درعقب وانت نمیتواند سوارشوند برای چی بود جدا کردن پمپ بنزین وروزهای پارک وموزه برای چی بود درهرمقری دوسه خانم که خودش گذاشته بود وروزها میامدند واخرشب میرفتند میگفت بخاطرانقلاب خودتون نباید موقع حرف زدن به صورت انها نگاه کنید خانمهایی که مثل بنده پیروپاتال وصورتهای چروکیده واخموکه حال ادمها بهم میخوردبهشون نگاه کنند خمینی هم میگفت بخاطرامنیت دینی وحجاب خودتون است حالا حرف کی اخوندیست همین چندروزپیش اخوند روحانی میگفت حجاب برای امنیت زنان است فرقی با حرف تووعملکردت دارد

تماس با خانواده دروغ و بیشرمی ست بما بگو کدام تماس خانواده را اجازه دادی مگه خانواده الدنگ ومزدوروزارت نبود کجای این حرف دروغ است ؛ عملیات جاری وغسل که اشپیگل بعنوان مغزشویی یاد کرده را توهین به شعورادمی دانسته پیشنهاد میکنم عضدانلو گزارش غسلهای همه را با جمع بندی اخر ان منتشرکند اگرراست میگوید تا همه مردم جهان بدانند اشپیگل به شعورادمها توهین کرده اگرذره ای شهامت وجسارت دراو باقی مانده است ؛ داشتن تلفن وموبایل را بیشرفی وحرف نابجا دانسته یک نمونه بما بگو که فلانی تلفن وموبایل داشت درالبانی هم که همه راجمع کردی ؛ سانسورفیلم را گفته ما براساس فرهنگ اسلامی خود رفتارمیکنیم حاکمیت دینی میگوید من براساس فرهنگ دینی واسلامی خود حقوق بشررارعایت وزندانی وشکنجه ومیکشم تو هم که همان حرف رامیزنی مگه مدعی نبودی دواسلام متضاد ورودرروی هم هستیم نباید عمل تو با اخوند فرق کند پس چرا تماما عین اوست ؛ گفته کارداوطلبانه است این ازان حرفهای سرتا پا دروغ ودغل وشارلاتانیست اگریک نفریک روزسرما میخورد وبدون اجازه دکترمیخوابید مگه انواع مارکها نثارش نمیکردید کجا داوطلبانه بود کارابزارپرکردن وقت نفرات بود مگه نمیگفتی شما باید انقدرکارکنید که روی تخت درازنکشیده خوابتون ببرد تا به زن وزندگی فکرنکنید اسم این داوطلبانه است یا کار۲۴ساعته داوطلبانه بود ؛ حقوق ۹ یورویی جواب داده غذا ولباس جزحقوق نیست ما ماهیانه ملیونها دلارخرج انها میکنیم نمیخواهد میلیونها دلارخرج کنی مگه نمیگویی ارتش ازادیبخش وبازوی توانمند خلق هستیم اشکال ندارد مثل تمام ارتشها حقوق ماهیانه بده وانها هم ازحقوق خود برای خرج وخوراک استفاده میکنند ومیلیونها دلارهم درکیسه ذخیره کن شب روزتمام هست ونیست انها راازان خود کردی ومنت میگذاری که میلیونها خرجشون کردم

واقعیت اینه که رجوی عضدانلو تنظیم رابطه شون تماما براساس دروغ ودغل وشارلاتانیست وقتی جوابها رامیخوندم ازکله ام درخت چنارسبزشد انقدرحرفها وجوابها مسخره وغیرواقعی ومردم فریبی بود چرا جرات نداری کارهایت رابپذیری بگو بله کردم به این دلیل وپای تمام عملکردها وحرفهام بهرقیمتی می ایستم حتی بقیمت متلاشی شدن تشکیلاتت بخدا شرافت وارزش اینکارمیلیارها باربالاترازدروغ ودغل وانکارعملکردهایت است ایدئولوژی که ازپایه برفریب است بهترازاین نمیشود صائب تبریزی میگه  چون گذارد خشت اول برزمین معمارکج   گررساند برفلک باشد همان دیوارکج  ویا ضرب المثل ایرانی میگوید خشت اول گرنهد معمارکج   تاثریا میرود دیوارکج

(پایان)

*** 

Former People's Mujahedin member Gholamreza ShekariFormer People’s Mujahedin member Gholamreza Shekari (ALESSANDRO INCHES / DER SPIEGEL)

محمد حنیف نژادابراهیم خدابنده: تاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آیا-شورای-رجوی-تضمین-کننده-آزادی-و-استق/

آیا شورای رجوی تضمین کننده آزادی و استقلال است؟! (اطلاعیه شورای و تهید به قتل)

فقه رجوی و شورای ملی مقاومت ایران خبرنگاران را تهدید به مرگ کردعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و چهارم فوریه ۲۰۱۹:… آزادی که میتوان حمله به اشپیگل کرد ، او را دادگاه ولایت فقیه نامید و انکار شکنجه و زندان که توسط خیلی ازجدا شده ها افشا شده است …در شورا چی مطرح شده که در سایتش موجود  است؟ نیروهای رژیم که لباسشون مشخص است پس هر لباس چیست؟ کدام لباس …. هر لباس منظورش جداشده ها هستند.

 فقه رجوی و شورای ملی مقاومت ایران خبرنگاران را تهدید به مرگ کرداهرمهای سرکوب و اختناق در فرقه رجوی

لینک به منبع

آیا شورای رجوی تضمین کننده آزادی و استقلال است؟!

مریم عضدانلو نشست شورا را بعد ورشو برگزارکرد ، درسخنرانی بعد کلی صحبت درباره حاکمیت دینی واعتلای مقاومت طبق معمول به دوران سرنگونی رسید وبعد هم گفت ( شورا تضمین کننده ازادی واستقلال درایران است )میخواهیم به همین جمله بپردازیم تا ببینیم چقدربا واقعیت درونی وبیرونی همخوانی دارد

گفته ما تنها جایگزین وخواهان حاکمیت جمهورمردم ایران هستیم اولا بنده تو را تنها جایگزین نمیدانم چون عامل اصلی جایگزینی مشروعیت مردمی ست که دراین مدت بنده ندیدم کسی ازتو دفاع کند ومنهم خواهان سرنگونی وحاکمیت جمهورهستم ولی نه جمهوری که تو مدعی ان هستی چرا وبه چه دلیل بخاطراینکه بیش از۳۵ سال از دور و نزدیک با تو زندگی کردم وهرچه دیدم استبداد ودیکتاتوری وشکنجه جسمی وروحی وروانی بود وبس که قبلا اشاراتی داشتم وبازخواهم داشت اما ببینیم درهمین یکماه گذشته استقلال راچطوری بنمایش گذاشت دربوق وکرنا کردن حرفهای ادمخواران واویزان شدن به امریکا وعربستان و درورشو خودراخیلی خوب به نمایش گذاشت که هیچ کدام درراه خدا نیست وادمخواران امریکا هم اهمیتی به انها ندادند استقلال یعنی افشا شدن دستخط ساواک وحرفهای ثابتی ست افشای پولها ونفتی که ازصدام میگرفت وافشای دادن اطلاعات به عراق جهت بمباران وموشک ونابودی زیرساختها ازجمله پالایشگاه کرمانشاه وتحویل گرفتن کامیونهای طلا توسط مسعود خدابنده ازعربستان وانتقال به عراق وخواستن پول ازوزارت خارجه امریکا که بمخالفین اختصاص یافته است واما ازادی که میتوان حمله به اشپیگل کرد ، اورا دادگاه ولایت فقیه نامید وانکارشکنجه وزندان که توسط خیلی ازجداشده ها افشا شده است ایا چنگگ های ساخته شده دراشرف برای پاره کردن شکم هم دروغ است منکه شاهد بوده وهستم که سربریدن وچشم دراوردن وپاره کردن دهان دراشرف ولیبرتی اموزش داده میشد ازاینها که بگذریم تو چطوربه ازادی معتقدی که نوشته یک روزنامه المانی راهم برنمی تابی وانواع مارکها نثاراشپیگل میکنی ؟ مزدور نوکروپول گرفته و…..به اشپیگل راستی تو ازادی خواهی ؟ ببینیم درشورا چی مطرح شده که درسایتش موجود است گفته( مزدوران وکاربران این رژیم درهرلباسی که هستند باید محاکمه ومجازات واخراج شوند)نیروهای رژیم که لباسشون مشخص است پس هرلباس چیست کدام لباس ؟ واقعیت اینه که شهامت وجرات ندارد حرف وسوزش اصلی رابگوید هرلباس منظورش جداشده ها هستند جداشده هایی که ازظلم وستم رجوی عضدانلو وهم حاکمیت دینی به کشورهای دیگرپناه برده اند حالا امنیت انها رابخطرانداخته وازاروپا هم میخواهد انها رامحاکمه واخراج کنند توکه تحمل کسانی که چند دهه برای تو تمام هست ونیست خود رافدا کردند بدلیل مخالفت با سیاستها واستراتژیهای تو عطایت رابه لغایت بخشیدند را نداری تو بجای کمک به انها توسط هواداران کثیفت ودهان دریده وگند گاوچاله دهان شب وروز خواهرومادرما را به خرکشیدی ومیکشی چون حاضرنشدیم خواهرومادرخود رابه اشرف اورده وبه حرمسرای تو بفرستیم چون مثل توبی ناموس نبودیم هرروز شروع به لجن مالی وتوطئه وسنگ اندازی درپناهندگی انها کردی هم ازازادی خواهی تو نشات میگیرد ؟ اینکه خواهان محاکمه ومجازات واخراج انها هستی که دلیل ان مخالفت باتوست هم ازادی ست ؟ اینکه رجوی گفت اگرشکست خوردیم تمام جداشده ها را بکشید ودرزندانهای اروپا که برای شما هتل پنج ستاره است بقیه عمررابگذرانید هم جزء ازادیست ؟ اموزش بریدن گلو وچشم دراوردن برای نیروهای رژیم است ؟ انهم پیروپاتالها چطورمیخواهند درالبانی سربازان جوان ارتش وسپاه را بکشند؟ فکرنمیکنید خنده داراست ؟ این اموزشها فقط وفقط برای کشتن مخالفین است ولاغیرانوقت دم ازازادی درایران میزند توکه تحمل مخالفین درکشورهای دیگررانداری چطورملت باورکنند وقتی به حاکمیت درایران رسیدی ازادی واستقلال بیاوری شوخی میکنی وملت بخصوص همان شورایی ها راسرکارگذاشتی همین

*** 

Former People's Mujahedin member Gholamreza ShekariFormer People’s Mujahedin member Gholamreza Shekari (ALESSANDRO INCHES / DER SPIEGEL)
Prisoners of Their Own Rebellion.The Cult-Like Group Fighting Iran

همچین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/گیر-کردن-رجوی-عضدانلو-مجاهدین-خلق،-فرق/

گیر کردن رجوی عضدانلو (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) در باتلاق سیاست آلبانی

در دام فرضیه ها و استراتژی های رجوی مجاهدین خلق در آلبانیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و دوم فوریه ۲۰۱۹:… اما ماحصل هرچه باشد رجوی و عضدانلو در مخمصه افتاده اند. اگر آلبانی برایش طوردیگری رقم بخورد کجا خواهد رفت؟ هیچ جا. که این موضوع باعث ریزش شده و تشکیلاتش را آچمز میکند اگر اعتراضات تشدید شود و ادامه پیدا کند قطعا آثار داخلی برای رجوی دارد که جمع و جورکردنش آسان نخواهد بود. از هر طرف که بررسی و از هر زاویه که نگاه کنیم اوضاع فرق کرد و روزگاربه ضرر رجوی عضدانلو در آلبانی درحرکت است.

در دام فرضیه ها و استراتژی های رجوی مجاهدین خلق در آلبانیدر دام فرضیه ها و استراتژی های  رجوی (مقاله سایت مجاهدین خلق، آفتابکاران)ا

لینک به منبع

گیر کردن رجوی عضدانلو در باتلاق سیاست آلبانی

رجوی و عضدانلو از همان ابتدای ورود به آلبانی شروع به دخالت دراوضاع داخلی البانی کرده وباخریدن سیاستمداران البانی ومردم و قاچاق انسان وپولشویی وسوءاستفاده ازفقرملت البانی یکی ازعوامل فساد وتشدید ان بوده طوری که ملت آلبانی به خیابون ریخته و امروز پارلمان را محاصره و نمایندگان مخالف دولت تماما و جمعی استعفاءداده و خواهان برگذاری انتخابات زود هنگام شده اند.

دولت آلبانی که امریکا را در پشت خودش میدید امروز امریکا موضع گیری و از مخالفین خواستار تظاهرات آرام و از دولت خواستار خویشتنداری شد. یعنی بمساوات تقسیم کرد . و از طرف دیگر آلبانی هم در اروپاست و هم خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا و باید تمام قوانین آزادی را رعایت کند و گر نه پیوستنش مثل ترکیه خواهد شد. درنتیجه دستش بسته و با رعایت قوانین اروپا باید پای انتخابات آزاد بیاید. اگر هم نیاید در انتخابات بعدی بزیانش خواهد بود. هرطورکه حساب کنیم دولت دیگر نمیتواند مثل قبل رفتار کند اگر تغیرکند، چون بحث فساد مالی و مافیاییست حسابرسی خواهد بود که دست رجوی عضدانلو  زیر تیغ است و از این یکی نمیدونم چطوربیرون خواهد آمد.

اگرتجربه عراق را مدنظرقراربدهیم که دنبال بهم ریختن اوضاع بود تا خودش را ازتنگنا بیرون بکشد و از طرف دیگر با توجه به حمایتش از احزاب راست در اروپا و دادن ۸۰۰ هزار دلار به حزب دست راستی اسپانیا برای انتخابات حتما با دادن پول سعی در تغییر معادله سیاسی بنفع خود خواهد کرد که مخالفین و اروپا باید هواسشون جمع باشد. ولی اگرنتواند شاید عشائر انقلابی عراق و ارتش آزاد سوریه و ارتش ملی یمن را در آلبانی تشکیل و حمایت کند که این عمل با توجه به شرایط اجتماعی آلبانی از هر نظرکاملا مساعد است خیلی در چشم انداز قرارمیگیرد که تهدید جدی امنیتی برای اروپاست. پس اتحادیه اروپا باید به این مسئله توجه تام وتمام کرده و از امنیت خودش دفاع کند.

اما ماحصل هرچه باشد رجوی و عضدانلو در مخمصه افتاده اند. اگر آلبانی برایش طوردیگری رقم بخورد کجا خواهد رفت؟ هیچ جا. که این موضوع باعث ریزش شده و تشکیلاتش را آچمز میکند اگر اعتراضات تشدید شود و ادامه پیدا کند قطعا آثار داخلی برای رجوی دارد که جمع و جورکردنش آسان نخواهد بود. از هر طرف که بررسی و از هر زاویه که نگاه کنیم اوضاع فرق کرد و روزگاربه ضرر رجوی عضدانلو در آلبانی درحرکت است.

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مسعود-رجوی-ومریم-عضدانلو-دشمنان-ازادی/

مسعود رجوی ومریم عضدانلو دشمنان آزادی

وحشت مریم رجوی مجاهدین خلق ایران از یک تکه کاغذ در تیرانا آلبانی مقابل کمیساریای عالی پناهندگیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و یکم فوریه ۲۰۱۹:… سوال اینه که مگر عضدانلو این همه صحبت از آزادی نمیکند؟ مگر ده ماده که شب و روز و در هر حرف؛ دیدار؛ ملاقات؛ کنفرانس؛ تظاهرات و…. را به رخ جهان نمیکشد؟ مگر آدمخواران امریکا را نمیاورد که گه گیجه ده ماده ای بگیرند؟ مگر در آن کاغذ پاره آزادی را برسمیت نمیشناسد؟ پس این همه ترس برای چیست؟ که نمیگذارد چهل پنجاه نفر در گوشه ای ایستاده و دهان بسته نوشته روی کاغذ را جلو دید عابرین بگیرند؟ راستی چرا از یک برگ کاغذ میترسد؟

وحشت مریم رجوی مجاهدین خلق ایران از یک تکه کاغذ در تیرانا آلبانی مقابل کمیساریای عالی پناهندگیتوطئه فرقه مجاهدین (مریم رجوی سازمان مجاهدین خلق ایران) علیه اعضای جدا شده در آلبانی

لینک به منبع

مسعود رجوی ومریم عضدانلو دشمنان ازادی

به اندازه کافی درباره ازادی درتشکیلات رجوی عضدانلو جداشده ها افشاگری کرده اند ودراینجا قصد ندارم که بدرون تشکیلات رفته ودراین رابطه مطلبی بنویسم بلکه میخواهم دربیرون ببینیم انها طرفدارازادی هستند یا بالعکس

رجوی عضدانلو در آلبانی انهم در یک کشور اروپایی جداشده ها را با انواع و اقسام شیوه ها تحت فشار قرار میدهند که کمیساری عالی پناهدگی که زیر مجموعه سازمان ملل است از جداشدگان حمایت میکند تا مبادا امریکا برایش دندان قورچه برود بخاطرهمین درهمکاری کامل هرروزموضوعی رامطرح میکند که انطورکه درخبرها خوندم اطلاع داده که تا این تاریخ حقوق ماهیانه میدهیم وبعد قطع شده وانها بدون حقوق معلوم نیست چطوری میخواهند زندگی کنند که اولا این حرکات وسنگ اندازیها زیرسر رجوی عضدانلوست ازطرف دیگه جداشده ها بامجوزقصد اعتراض ورساندن صدای خودرابگوش سازمان ملل ودولت وملت البانی داشتند تظاهراتی که دراروپا قانونیست ودولت البانی با فشاروتوطئه رجوی عضدانلو تجمع رالغو کرده است خیلی واضح وروشن است که اینکارها کارانهاست وازترس ووحشت جرات وقدرت شنیدن خواسته بحق جداشده هارا ندارند انهم صدایی که قراربوده نه بگوش انها بلکه بگوش سازمان ملل رسانده شود ولی ترس عضدانلو بخاطرچیست

ترسیده ابرویش پیش مردم البانی ازبین برود

ترسیده دوباره جداشده ها صاحب حقوق شده وبازندگی درالبانی خارچشم اوشده وگوهران بی بدیل بادیدن انها یاد ازادی بی افتند

ترسیده دولت البانی زیرفشارافکارعمومی وخواسته بحق انها کوتاه بیاید وبرای انها حق وحقوق قائل شوند

ترسیده روزنامه ها مثل چند ماه پیش جلو درب مقرانها رفته ویا با انعکاس ونوشتن مطالب ابرویش را ببرند بخصوص اینکه رسانه جمعی بعد جهانی پیدا میکند

سوال اینه که مگرعضدانلو این همه صحبت ازازادی نمیکند ؟ مگرده ماده که شب وروز ودرهرحرف ؛ دیدار؛ ملاقات ؛ کنفرانس ؛ تظاهرات و…. را برخ جهان نمیکشد ؟ مگرادمخواران امریکا را نمیاورد که گوگیجه ده ماده بگیرند ؟ مگردران کاغذ پاره ازادی را برسمیت نمیشناسد ؟ پس این همه ترس برای چیست ؟ که نمیگذارد چهل پنجاه نفردرگوشه ای ایستاده ودهان بسته نوشته روی کاغذ راجلو دید عابرین بگیرند؟ راستی چرا ازیک برگ کاغذ میترسد ؟

واقعیت این استکه : ترسهای رجوی عضدانلوازیک دیدگاه وتفکرضدیت ودشمنی با ازادی نشات میگیرد که جداشده ها افشا کرده اند رجوی هرگزبه ازادی اعتقادی نداشته وندارد اگرداشت این همه دیکتاتوری واستبداد دردرون تشکیلات چی بود که الان به بیرون راه پیدا کرده ودراروپا مخالفین خود راکتک زده وتهدید به کشتارمیکند این راهم درنظربگیرید که ابرویش درهمراهی با دشمنان وطن درورشو رفته وازطرف دیگرزمان تعهد بپایان رسیده وباعث شده که عضدانلو اینچنین اشکارا دراروپا خط خفقان واستبداد راهم انتخاب وبراساس ان رفتارکندولی این رابداند که دراین داستان ودشمنی وضدیت باازادی ابرویش بیشترخواهد رفت

*** 

نقض حقوق بشر توسط مچاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانیMeet Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult): the Terrorist Cult Supported by Trump Administration

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/چرا-سازمان-مجاهدین-رجوی-در-برابر-مرگ-مس/

چرا سازمان مجاهدین رجوی در برابر مرگ مسعود رجوی در سکوت هستند

چرا سازمان مجاهدین خلق ایران در مورد مرگ مسعود رجوی رهبر ایدئولوژیکش سکوت کرده استعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نوزدهم فوریه ۲۰۱۹:… امریکا با یک گروه که امریکا مدعیست مستشاران امریکایی را کشته و در لیست تروریستی او بوده و با صدام همکاری داشته بیاید رابطه برابر با او برقرار کند. بخصوص اینکه ما در اشرف در دست امریکا بودیم. اگر اینها نیست باید داستان را در وابستگی جستجو کرد که نه میتواند و نه میگذارند تا روشنگری کند.

چرا سازمان مجاهدین خلق ایران در مورد مرگ مسعود رجوی رهبر ایدئولوژیکش سکوت کرده استترکی الفیصل مسئول مخابرات حکومت سعودی مرگ مزدور مسعود رجوی را اعلام کرد

لینک به منبع

چرا سازمان مجاهدین رجوی در برابر مرگ مسعود رجوی درسکوت هستند

درکنفرانس ویلپنت درفرانسه که مریم عضدانلو راه انداخته بود ترکی فیصل وزیراطلاعات سابق عربستان فوت رجوی را اعلام کرد وازان زمان تا الان عضدانلودرسکوت است وهیچ روشنگری دراین باره نمیکند این سوال جدیست که چرا سازمانی که مدعی اپوزیسیون بودن وبزرگترین سازمان مخالف ودارای تشکیلات منسجم وایدئولوژی اسلام انقلابیست چرا رک و رو راست نمیگوید داستان چیست ؟ چرا رهبریش را تعین تکلیف نمیکند ؟ ایا این گونه عمل برخلاف اصول اسلام انقلابی نیست ؟ ایا برخلاف اعتقادات خودش نیست ؟ ایا برخلاف اصول تشکیلاتی نیست ؟ ایا برخلاف نوشته سردرب مجاهدین که عبارت است ازصداقت نیست ؟ اگربخواهم جواب همه را دریک جمله بگویم تماما برخلاف سوالات فوق است بخصوص دررابطه با صداقت که هیچ گونه صداقت و رو راستی دران نیست وتماما درابهام نگه داشتن بیرون ودرون است برمیگردیم به سوال اول که درتیترکردم پس چرا سازمان مجاهدین رجوی دربرابرمرگ رجوی درسکوت هستند ؟ برای فهم این موضوع باید به رابطه وعملکرد رجوی نگاه کنیم تا جواب سوال راپیدا کنیم اگررابطه باعراق راکه اسناد وکلیپهای ان موجود است وابستگی دران موج میزند ویا طبق شاهدان عینی گرفتن پول وطلا ازعربستان هم درکارنامه وجود دارد وبعد صدام هم امریکا جای انراگرفت که درمواضع ورفتارهردوطرف کاملا مشخص و معلوم است درچنین شرایطی یکباره ترکی فیصل وارد و فوت رجوی را رسما و دربرابر تمام جهان که مستقیم ازتلویزیون پخش میشد انهم درکنفرانس ویلپنت ودربرابر مریم عضدانلو اعلام کرد این موضوع و خبر را از دو زاویه میتوان مورد بررسی قرارداد

یک : رجوی نمرده ودریک کودتا کنارگذاشته شد تا بتونند چهره میانه رو وقابل قبول درسیاستهای امریکا نشان داده شود میشود بامرگ خمینی مقایسه کرد وقتی خمینی مرد رفسنجانی گفت همه زیرسرخمینی بوده واوهم مرده وما هم میخواهیم باجهان رابطه داشته ومیانه روشدیم وترکی فیصل درهماهنگی با مریم این ریل رارفتند تا مریم عضدانلو رامورد پسند جهانی نشان بدهند

دو: رجوی مرده وحرف ترکی فیصل درست است ولی چرا عضدانلو روشنگری نمیکند

ـ  اجبارات باعث چنین رفتاری شده چون اگراعلام کند بنده شک ندارم که تشکیلات بلافاصله فرو میریزد

ـ اجبارات است چون بدلیل وابستگی ودست بستگی مالی وسیاسی و…..وگره زدن سازمانش به بیگانه ازجمله عربستان بطورخاص وابستگی مالی قدرت موضع گیری و روشنگری ندارد

زیرا وابستگی مالی وابستگی سیاسی را به همراه دارد اگربخواهد روشنگری کند هر دو را از دست داده و قدرت حرکت نخواهد داشت و باز با فروپاشی سریع روبرو میشود کنفرانس ورشو ومسایل پیرامون اثبات همین دیدگاه هست که تماما سیاستهای دیکته شده ویا هماهنگ را دررفتاروکردارچه درورشو وچه درجاهای دیگه وحرفهایی که میزند که تماما گره زدن به سیاست امریکا ست براحتی قابل دیدن است یا باید قبول کنیم که کارکردها وحرفهای امریکا خواسته عضدانلوست وامریکا طبق خواسته وتحلیل سازمان مجاهدین دررابطه با ایران حرکت میکند که عضدانلو مدعی ان است که این هرگزقابل قبول نیست که ابرقدرت جهان درسیاست ایران زیربال وپر سازمان مجاهدین است یا برابرمثل دوقدرت براساس منافع مشترک است که باز قابل قبول نیست وامکان چنین چیزی وجود خارجی ندارد که امریکا بایک گروه که امریکا مدعیست مستشاران امریکایی راکشته ودرلیست تروریستی او بوده وباصدام همکاری داشته بیاید رابطه برابربا او برقرارکندبخصوص اینکه ما دراشرف دردست امریکا بودیم اگراینها نیست باید داستان رادروابستگی جستجو کرد که نه میتواند ونه میگذارند تا روشنگری کند زیرا روشنگری موش دواندن درسیاست امریکا عربستان وبهم ریختن کاسه کوسه انهاست وعضدانلو چاره ای جزسکوت ندارد واین همان قلب داستان است

(پایان)

***

مریم رجوی به خبر مرگ مسعود رجوی گوش میدهداعلام مرگ مسعود رجوی درست پس از شعارهای مریم عضدانلو و مدعوینش در ستایش رهبرشان

همچنین
https://iran-interlink.org/wordpressfa/کنفرانس-ورشو-یا-نشست-سران-تروریسم/

کنفرانس ورشو یا نشست سران تروریسم

کنفرانس ورشو یا نشست سران تروریسمعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفده فوریه ۲۰۱۹:… تمامی سردمداران وحامیان و بوجود آورندگان تروریسم در آن شرکت و بقیه که در آن شرکت کردند با عملشون و رفتن به ورشو امضای خود را در حمایت از پدران تروریسم اعلام کردند. اما قبل از کنفرانس نتانیاهو صحبت از جنگ با همکاری و همراهی کشورهای عربی را مطرح و پنس و نتانیاهو و پمپئو صحبت کردند که تماما برعلیه ایران و پمپئو گفت حتی یک کشور نبود که از ایران حمایت کرده و همه متفق القول بودند.

کنفرانس ورشو یا نشست سران تروریسمTRUMP, BOLTON, POMPEO “۴۰ YEARS OF FAILURE” REMARKS

لینک به منبع

کنفرانس ورشو یا نشست سران تروریسم

قبل ازهرچیزی یاداوری کنم که بنده نشست ورشو راازروزاول شکست خورده وبرای راه اندازی جنگ قلمداد کردم وامروزکه نشست بپایان رسیده میتوان انراشکست خورده شمرد زیرا قبل ازهرچیزی سطح شرکت کنندگان وتعداد کشورها وجایگاه انها وتاثیرگذاری درسیاست جهانی وبیانیه پایانی که نامی ازایران نبرد رامیتوان دلیل برشکست شمرد وحرفهای پنس وپمپئو را هم میتوان افتضاح ان خواند زیرا کارش خط ونشان کشیدن برای همپیمانان خود وحمایت اشکارازهرج ومرج منطقه دانست اگرکشورهای شرکت کننده رانگاه کنیم تمامی سردمداران وحامیان وبوجود اورندگان تروریسم دران شرکت وبقیه که دران شرکت کردند با عملشون ورفتن به ورشو امضای خودرا درحمایت ازپدران تروریسم اعلام کردند اما قبل ازکنفرانس نتانیاهو صحبت ازجنگ با همکاری وهمراهی کشورهای عربی رامطرح وپنس ونتانیاهو وپمپئو صحبت کردند که تماما برعلیه ایران وپمپئو گفت حتی یک کشورنبود که ازایران حمایت کرده وهمه متفق القول بودند که ایران عامل بهم ریختگی وجنگ درخاورمیانه است حالا چرا همین حرف رادربیانیه پایانی وارد نکردند هم دلیل دیگری برشکست است که نتوانستند دربیانیه پایانی به ان اشاره کنند ازطرف دیگردعوت ازایرانیها به ورشو وسخنرانی جولیانی وحرفهای بولتون نشانه دیگری ازتروریسم دولتی ست که سعی کردند بخاطر شرکت ایرانیها به ان مشروعیت بدهند ودیدیم که بمحض شروع نشست عملیات تروریستی درایران انجام شد که حرف وپیام اصلی این کنفرانس بود یعنی مستقیم گفت یا کوتاه بیایید یا تروریسم درانتظاراست ومحکوم نکردن تروریسم انجام شده توسط  کشورهای شرکت کننده وایرانیهای شرکت کننده درکنفرانس تماما بیانگراین است که سران تروریسم دولتی حمایت قاطع خودرا ازتروریسم درایران اعلام کردند که نشاندهنده افتضاح دیگراین کنفرانس بود حال ما هربرداشتی داشته باشیم وکنفرانس راشکست خورده ویا پیروزی قلمداد کنیم دریک موضوع نباید شک کرد وان هم اینه که سران تروریسم جمع شدندوپیام تروریستی خود رادادند وقطعا ازتروریسم وبهم ریختن ایران حمایت ودراین راستا حرکت خواهند کرد که خودبیانگراینه که این کنفرانس برخلاف حرف بدنبال صلح خاورمیانه نیست بلکه حاکی ازایجاد جنگ وروانه کردن تروریسم به منطقه وایران است که دراین راستا میشود خیانت رجوی عضدانلو ورضا پهلوی وتجزیه طلبان وسایرشرکت کنندگان ایرانی دران را فهم ودرک کرد خیانت اینها صدباربدتروخائنانه ترازخیانت تقی زاده ها ومستوفی الممالکها واعتماد دوله های قاجاریه وپهلویهاست اینها خود احمدعلی شاه هستند نوکران بیگانه که برای پول وطلا کشوررا به حراج گذاشته ودرحال فروش ملت خود هستند وهمکاری کنونی انها باسران تروریسم بدتروزشت ترازهمکاری باصدام درزمان جنگ است گرچه اینها قبلا جنگهای داخلی زیادی درایران راه انداخته اند ازکردستان تا خلق عرب درابادان وترکمن صحرا وانفجاربمب درخیابونها یعنی سابقه اینها مربوط به ورشو نیست انقدیمها هم که دشمنان خارجی کشورراتهدید میکردند اینها تماما همکاری کرده اند وچیزجدیدی نیست الان اگرفعال شده اند بخاطر این است که حامی بین المللی پیدا کرده وخود راباتروریسم دولتی وجهانی پیوند زده اند

(پایان)

***

Benjamin_netanyahou_MEK_Maryam_Rajavi_terrorists_2As Giuliani Calls for Regime Change in Iran, Netanyahu Raises the Specter of “War”

John_Bolton_MEK_Maryam_Rajavi_Saddam_Paid_ lobbyInside the Beltway: Iran hardliners vs Iran hardliners

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/از-تظاهرات-امجدیه-تا-تظاهرات-در-ورشو-مج/

از تظاهرات امجدیه تا تظاهرات در ورشو (مجاهدین خلق، فرقه رجوی)

مجاهدین خلق از تظاهرات امجدیه تا تظاهرات ورشوعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پانزدهم فوریه ۲۰۱۹:… از ادعای ضد امپریالیستی در ایران به دامن امپریالیسم و وابستگی تمام عیار در ورشو است. جامعه کنونی ایران با رفتن حزب و گروهی به زیر دامن امریکا و دشمنان ملت و سینه زنی برای آنها را نمی پذیرد. کوبیدن برطبل یا حسین  وچشم انتظاری رجوی عضدانلو برای ظهو رامام زمانشون زیر دامن امریکا و چشم دوختن به کش تمبون که روزی کش بیاید در تضاد است.

مجاهدین خلق از تظاهرات امجدیه تا تظاهرات ورشوTrump, Bolton, Pompeo “۴۰ Years of Failure” Remarks

لینک به منبع

از تظاهرات امجدیه تا تظاهرات در ورشو (مجاهدین خلق، فرقه رجوی)

همانطورکه میدانید دلیل پیدایش سازمان درزمان شاه دوموضوع بود یک دیکتاتوری شاه ونبود ازادی وعدالت اجتماعی وحقوق بشرونابرابری ودوم وابستگی حاکمیت شاه به امپریالیسم ودرراس به امریکا بعد سرنگونی سلطنت سازمان مجاهدین همان راه ضد دیکتاتوری و ضد امپریالیستی خود راطی میکرد وبه اصول قبلی پایبند وبه خمینی انتقاد داشت که درجریان داستان چماقداری وشعارهای ضد امپریالیستی رجوی دراطلاعیه ها ومواضع انزمان سازمان موجود است درانزمان سازمان اطرافیان خمینی را وابسته به امریکا متهم میکرد خود رامستقل یعنی نان استقلال وازادی خواهی وضد استبداد را میخورد ومردم ایران بهرمیزان که حمایت میکردند به دلیل همین مواضع بود ونه چیزدیگر؛ درفازسیاسی سه تظاهرات بزرگ برگزارشد یکی رشت دوم تبریز وسومی واخرین تظاهرات امجدیه تا انجا که یادم هست تمام منطقه اطراف امجدیه بدلیل جمعیت زیاد پرازادم وجای سوزن انداختن نبود انهم جوانان پرشورودنیایی انگیزه با این سابقه رسیدیم به داستان کنفرانس ورشو که امریکا انرا برای اتحاد جهانی برعلیه ایران وایرانی راه انداخته است رابطه وعملکرد رجوی وعضدانلودررابطه با امریکا قبل وبعد جنگ عراق وامدن امریکا راهم بارها نوشته وبه اطلاع مردم رسانده ام ودراین مدت هم درعالم سیاست خود مردم عملکرد وخواسته های رجوی عضدانلو ازامریکا رادرجریان هستند که باپول ؛ ادمخواران ودشمنان ملت ایران را ازسراسرجهان جمع ودرتجمعات خود ازانها استفاده میکند درحدی که وزیراطلاعات عربستان راهم بدون هیچ شرم وحیایی به کنفرانس خود دعوت میکند همان عربستانی که عملکردهای ضد بشری ان امروزدرجهان شهره خاص وعام است

امریکا هم ازاول حرفش رازده که محوراصلی کنفرانس ایران است حالا دراین وضعیت رجوی عضدانلو درشهرورشو خارجی هاوهواداران خود راجمع کرده وتظاهرات راه انداخته است بگذریم ازاینکه اگرتظاهرات فازسیاسی بخصوص امجدیه را بعد چهل سال باتظاهرات امروز ورشومقایسه میکنیم تظاهرات ورشو بیشتربه شوخی بچه گانه وبازی یه قل دوقل شباهت دارد تا تظاهرات برعلیه حاکمیت قبل ازهرچیزی سوال اینه چی شد ان استقلال وشعارهای ضد امپریالیستی سد راه توده ها بنده دنبال شعروشعارهای بی محتوای ضد امپریالیستی وجنگ با امپریالیسم نبوده ونیستم ودردوگزارش که قبلا اشاراتی به یکی ازانها داشتم برای خود رجوی نوشتم که مبارزه ضد امپریالیستی خطای استراتژیک است ودلایل خود راهم نوشته ام بحث بنده مخالفت با تفکرهمکاری با نظام سرمایه داری برعلیه ملت وکشوراست انهم درشرایطی که غربیها ودرراس امریکا حرفش راچه درزمان بوش وچه ترامپ بارها بیان کرده اند اینکه درچنین کنفرانسی شرکت وازادمخواران درخواست کمک انهم تحریم وخلع سلاح وحمله باشی این معنی دیگری دارد.

میشود دریک جمله گفت سقوط از ادعای ضد امپریالیستی درایران به دامن امپریالیسم و وابستگی تمام عیار در ورشو است جامعه کنونی ایران با رفتن حزب وگروهی به زیردامن امریکا ودشمنان ملت وسینه زنی برای انها رانمی پذیرد کوبیدن برطبل یا حسین وچشم انتظاری رجوی عضدانلو برای ظهورامام زمانشون زیردامن امریکا وچشم دوختن به کش تمبون که روزی کش بیاید درتضاد است گرچه بنده معتقد بوده وهستم که بعد عملیات فروغ جاویدان جایگاه رجوی عضدانلو درحد کارت دردستان بیگانه بوده وهست هروقت نیازباشد براحتی زمین زده خواهد شد همانطورکه صدام بازی خودراکرد ودرنهایت ولش کرد ورفت درحدی که رجوی گفت این صاحب خونه وقتی میخواست برود حتی بما اطلاع هم نداد که میخواهم بروم یعنی ارزش رجوی برایش اینقدربود تا چه رسد به امریکا وترامپ که توسط پنج کشوردرخواست رفتن به تهران کرده است بحث چگونه ودرچه زمانی زمین زدن است نه بردن وقراردادن درعرش قدرت

(پایان)

*** 

مجموعه «خشتِ خام» / نوبتِ ۱۱ / گفتگو با لطف الله میثمی

عبدالرضا نیک بینعبدالرضا نیک بین؛ از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق تا جدایی از آن

عبدالرضا نیک بینآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

علی زرکشسعید شاهسوندی: محاکمه علی زرکش دراقامتگاه رجوی در حومه پاریس.  صدور حکم اعدام برای او و عکس العمل من

همچنین: