کانون های شورشی (ادعایی مریم رجوی، مجاهدین خلق ایران) از سه دیدگاه

Follow Share on Tumblrارسال – انجمن نجات، مرکز فارس، بیست و نهم ژانویه 2019:… آن ها همگی متفق القول هستند که اساسا کانون های شورشی وجود خارجی ندارد و آنچه در تصاویر دیده می شود نمایش فریب آمیزی است که صرفا کارکرد داخلی دارد. در زیر نظرات و تحلیل های برخی از این افراد را پس … Continue reading کانون های شورشی (ادعایی مریم رجوی، مجاهدین خلق ایران) از سه دیدگاه