کرونا در زندان آلبانی و مرگی دیگر – محترم قنواتی نماد درد و رنج و مصیبت در فرقه رجوی بود

کرونا در زندان آلبانی و مرگی دیگر – محترم قنواتی نماد درد و رنج و مصیبت در فرقه رجوی بود

کرونا در زندان آلبانی و مرگی دیگر - محترم قنواتیانجمن نجات، مراکز خوزستان و گیلان، سی ام دسامبر 2020:… وی اهل شهرستان ماهشهر واز طایفه قنوات این شهر بود که قبل از انقلاب با مالک کلبی از هواداران بخش کارمندی فرقه مجاهدین ازدواج کرد . بدنبال شروع جنگ مسلحانه وموج انفجارات وترور توسط رجوی بعنوان یک محمل و پوش خانوادگی به اتفاق همسر ودوفرزندشان به ترکیه گریخته و در انجا تحت تاثیر مغزشویی وشیوه های فریب سران فرقه جذب وبه عراق برده شدند. وی زنی کاملا عادی وغیرسیاسی بود و صرفا تحت تاثیر محضوریت های اجتماعی وخانوادگی به همراه همسرش به پادگان اشرف در عراق رفته بود. کرونا در زندان آلبانی و مرگی دیگر  

کرونا در کمپ مجاهدین خلق آلبانی - هشدار حقوق بشریمجاهدین خلق ویروس کرونا و مخفی کاری رهبران فرقه – نامه خانواده ها به سازمان بهداشت جهانی

کرونا در زندان آلبانی و مرگی دیگر – محترم قنواتی نماد درد و رنج و مصیبت در فرقه رجوی بود

1- محترم قنواتی نماد درد و رنج و مصیبت در نظام بردگی فرقه رجوی براثر کرونا درگذشت

خانم محترم قنواتی بدلیل ابتلا به ویروس کرونا دربیمارستانی در شهر تیرانا آلبانی درگذشت.

انجمن نجات مرکز خوزستان چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹

وی اهل شهرستان ماهشهر واز طایفه قنوات این شهر بود که قبل از انقلاب با مالک کلبی از هواداران بخش کارمندی فرقه مجاهدین ازدواج کرد .

بدنبال شروع جنگ مسلحانه وموج انفجارات وترور توسط رجوی بعنوان یک محمل و پوش خانوادگی به اتفاق همسر ودوفرزندشان به ترکیه گریخته و در انجا تحت تاثیر مغزشویی وشیوه های فریب سران فرقه جذب وبه عراق برده شدند.

محترم قنواتی نماد درد و رنج و مصیبت در نظام بردگی فرقه رجوی

وی زنی کاملا عادی وغیرسیاسی بود و صرفا تحت تاثیر محضوریت های اجتماعی وخانوادگی به همراه همسرش به پادگان اشرف در عراق رفته بود. وی در ارتش 4 و7 در قرارگاه حنیف شهر کوت وسپس بنیاد علوی در حوالی مقدادیه در آشپزخانه و در کارهای یدی وفوق العاده سنگین علیرغم سن بالا وبیماری درد مزمن کمر به همراه خیل زنان ستمدیده وبی پناه در نظام برده داری رجوی تحت استثمار گرفته میشد.

همسر وی ، مالک کلبی درسال های 73 و74 مورد شک امنیتی سران فرقه قرار گرفته و به اتهام عنصر نفوذی زندان وتحت شکنجه قرار گرفت و بعد از آن هم هیچگاه در مدار مسئول تشکیلاتی قرار نگرفت و به همراه کارگران عراقی وسودانی در پروزه های ساختمانی وحفاری کابل های برق وتلفن علیرغم بیماری فشار خون درگرمای بیسابقه عراق بکار گرفته میشد.

سردمداران فرقه رجوی که بدنبال شیوع ویروس کرونا در آلبانی سیاست لاپوشانی در قبال تاثیرات این ویروس بر اعضا وکمپ اشرف سه را درپیش گرفته بود ومانع از درز هرگونه خبری در خصوص ابتلا ویا مرگ اعضا به خارج مقر میشد واز طرف دیگر به ناظران شعبه بهداشت جهانی البانی اجازه بازدید از مقرش را نمی داد، به ناچار تحت تاثیر افزایش نگرانی خانواده ها و ارسال نامه های انها به مقامات دولت البانی وسازمان بهداشت جهانی به مرگ اعضا تحت تاثیر کرونا اعتراف کرد.

فشار ایدئولوژیک و کرونا در کمپ رجوی در آلبانی

سرکردگان فرقه رجوی اخیرا بدستور مریم رجوی با وجود اشک تمساح ریختن برای مرگ اعضا از انتشار خبر مرگ آنها به دلیل کرونا درسایت های خود ممانعت بعمل می آورند. سرکردگان فرقه در منتهای شیادی از محترم قنواتی به عنوان نماد ایستادگی ومقاومت و زن مجاهد شورشگر نام برده اند، درحالیکه همگان بخوبی می دانند وی در طی این سالیان نماد درد ورنج ومصیبت و زنی عادی در نظام برده داری رجوی بود .

انجمن نجات خوزستان ضمن تسلیت به خانواده محترم قنواتی -پارسی نیا وکلبی برای وی طلب مغفرت وارامش دارد.

لینک به منبع

2- محترم قنواتی از جانباختگان کرونا در زندان مانز آلبانی

پنهان کاری فرقه مجاهدین درخصوص مرگ ومیرکرونایی درآلبانی ادامه دارد

انجمن نجات مرکز گیلان چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹

بنا به اخباررسیده بالغ بر15 تن ازاعضای نگون بخت فرقه رجوی درسردخانه بیمارستان تیرانا وجود دارد که طی یکماه گذشته دراثرابتلاء به ویروس کووید 19 جان باخته اند.

فرقه رجوی کماکان ازانتشاراخبارمرگ ومیردرتشکیلات فروبرنده خود امتناع می ورزد ونمی خواهد با درزمرگ کرونایی به بیرون ازتشکیلات با مجامع حقوق بشری خاصه با چالش خانواده های داغدیده اعضای فوت شده مواجه شود وپاسخگوباشد.

فرقه رجوی درمقابله با موج ارسال نامه خانواده های اسیران به مجامع حقوق بشری وکمیته ناپدید شدگان اجباری خصوصا نماینده جهانی بهداشت درآلبانی بمنظورکسب اطلاع ازصحت وسقم سلامتی عزیزان دربندشان ؛ ناگزیربه اعتراف شده اند وبه انتشاریک به یک اعضای فوت شده آنهم درسطح محدود اقدام میکنند.

اخبار موثق از پاندمی کرونا در کمپ مجاهدین در آلبانی

محترم قنواتی ازجانباختگان کرونایی فرقه مجاهدین درزندان مانزآلبانی
براثرمشاهده بنده دیشب درآیتم اخبارساعت 2030 سیمای نفاق خبردرگذشت خانم محترم قنواتی ( پارسی نیا ) پخش شد ومتعاقبا نه تنها درسایت هایش انعکاس داده نشد بلکه ازآرشیوسیمای آزادی نیزبرداشته شد وبدینگونه ازپنهانکاری خود درخصوص انتشارمرگ ومیراعضای کرونایی وحشت داشته ودست برنداشته است .

امرپنهانکاری فرقه مجاهدین درخصوص شیوع کرونا درزندان مانزآلبانی موسوم به اشرف 3 وتبعات فراگیرآن می بایست قابل تامل وپیگیری وجدانهای بیداربشری خاصه نماینده جهانی بهداشت باشد وچاره ای عاجل اندیشه شود.

داریوش احمدی

لینک به منبع

کرونا در زندان آلبانی و مرگی دیگر – محترم قنواتی نماد درد و رنج و مصیبت در فرقه رجوی بود

***

Coronavirus in Albania and the Presence of Mojahedin-e Khalq (MEK)#coronavirus reveals #MEK

After Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in TehranAfter Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in Tehran

همچنین:
لینک 

کرونا در زندان اشرف . نامه به ریاست اداره مهاجرت آلبانی

کرونا در زندان اشرف آلبانینجات یافتگان در آلبانی، هفدهم دسامبر 2020:… شما می دانید که  سازمان مجاهدین دارای مناسبات بسته؛ و دارای تمام ویژگیهای یک سکت است.افراد در این سکت جمعی زندگی می کنند و به دنیای آزاد و مراکز درمانی بطور آزادانه دسترسی ندارند. این امر نگرانی ما را در رابطه سلامت افراد مستقر در کمپ مانز بیشتر می کند. جان این افراد در شرایط فعلی و بعلت وکویید 19 درخطر است و این سازمان به جان افراد اهمیت نمی دهد. با وجود شرایط حاکم بر این کمپ و رفتار غیر مسئولانه رهبران این فرقه در قبال جان اعضاء، ما هشدار می دهیم و خواهان مداخله سریع مقامات ذیربط کشور شما و سازمانهای حقوق بشری آلبانی در این  امر هستیم تا جان افراد حفظ شود. کرونا در زندان اشرف

وضعیت کمپ آلبانی بحرانی استوضعیت کمپ آلبانی بحرانی است

کرونا در زندان اشرف . نامه به ریاست اداره مهاجرت آلبانی

نامه سرگشاده اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی به ریاست اداره مهاجرت این کشور

هشدار نسبت به گسترش ویروس کرونا در کمپ مجاهدین خلق در آلبانی

لینک به متن انگلیسی: 

رجوی باید گزارشی از وضعیت شیوع کرونا در زندان اشرف 3 در آلبانی به افکار عمومی بدهد

خانواده های قربانیان نگران وضعیت فرزندان خود در مناسبات و زندگی جمعی و گله ای فرقه مجاهدین در آلبانی هستند

هیئت تحریریه سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 15.12.2020

کرونا در زندان اشرف آلبانی

کرونا در زندان اشرف آلبانی

ریاست محترم اداره مهاجرت آلبانی

محترما بعرض می رسانیم ما جمعی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق، نگران وضعیت دوستان سابق خود در محل تشکیلات این سازمان در روستای مانز ـ آلبانی هستیم .

در شرایط واگیری کویید 19 رهبری این سازمان افراد را بصورت جمعی در محلی بسته نگهداری می کند که شرایط را برای شیوع بیشتر این بیماری در بین افراد خطرناکتر می کند.

شما می دانید که  سازمان مجاهدین دارای مناسبات بسته؛ و دارای تمام ویژگیهای یک سکت است.

افراد در این سکت جمعی زندگی می کنند و به دنیای آزاد و مراکز درمانی بطور آزادانه دسترسی ندارند. این امر نگرانی ما را در رابطه سلامت افراد مستقر در کمپ مانز بیشتر می کند.

جان این افراد در شرایط فعلی و بعلت وکویید 19 درخطر است و این سازمان به جان افراد اهمیت نمی دهد.

با وجود شرایط حاکم بر این کمپ و رفتار غیر مسئولانه رهبران این فرقه در قبال جان اعضاء، ما هشدار می دهیم و خواهان مداخله سریع مقامات ذیربط کشور شما و سازمانهای حقوق بشری آلبانی در این  امر هستیم تا جان افراد حفظ شود.

رونوشت به :

رئیس جمهور محترم آلبانی

نخست وزیر آلبانی

وزارت کشور آلبانی

وزارت بهداشت آلبانی

سازمان رمسا

دفتر سازمان ملل متحد

با احترام :

اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی

لینک به منبع

کرونا در زندان اشرف . نامه به ریاست اداره مهاجرت آلبانی

***

کرونا در کمپ رجوی در آلبانیفشار ایدئولوژیک و کرونا در کمپ رجوی در آلبانی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/بحران-کرونا-در-مجاهدین-خلق-مستقر-در-آلب/

بحران کرونا در مجاهدین خلق مستقر در آلبانی

بحران کرونا در مجاهدین خلق مستقر در آلبانیابراهیم خدابنده، انجمن نجات، سیزدهم دسامبر 2020:…  از جانب خانواده های دردمند و رنج کشیده اعضای سازمان مجاهدین خلق مایلم توجه شما را به بروز یک فاجعه انسانی به دلیل گسترش بیماری ناشی از کووید 19 در اردوگاه بسته و دورافتاده مجاهدین خلق در کشور آلبانی جلب نمایم. خبرهای بسیار نگران کننده از داخل اردوگاه حاکی است که جمع بسیاری که تخمین زده می شود بالغ بر نیمی از ساکنان باشند مبتلا به بیماری شده و حال برخی بسیار وخیم است. به قرار اطلاع حال افراد سرشناسی همچون محمود عطایی، احمد حنیف نژاد، جواد خراسان، شهین حائری، انسیه گلدوست، فرزانه میدانشاهی، مرضیه حسینی، و بسیاری دیگر که در سنین بالایی قرار دارند نامناسب می باشد. بحران کرونا در مجاهدین خلق مستقر در آلبانی

Corona Crisis In MEK Camp In AlbaniaMEK Hinders Coronavirus Detection In Albania

بحران کرونا در مجاهدین خلق مستقر در آلبانی

بحران کرونا در اردوگاه بسته و دورافتاده مجاهدین خلق در آلبانی

اعلام آمادگی خانواده ها برای ارسال هرگونه کمک ممکن

لینک به متن انگلیسی:

انجمن نجات مرکز تهرانیکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹

نامه مدیر عامل انجمن نجات ایران به مسئول بهداشت جهانی در آلبانی

ابراهیم خدابنده مدیر عامل انجمن نجات

ابراهیم خدابنده مدیر عامل انجمن نجات

نمایندگی سازمان بهداشت جهانی در آلبانی

با سلام و تقدیم احترام

از جانب خانواده های دردمند و رنج کشیده اعضای سازمان مجاهدین خلق مایلم توجه شما را به بروز یک فاجعه انسانی به دلیل گسترش بیماری ناشی از کووید 19 در اردوگاه بسته و دورافتاده مجاهدین خلق در کشور آلبانی جلب نمایم.

خبرهای بسیار نگران کننده از داخل اردوگاه حاکی است که جمع بسیاری که تخمین زده می شود بالغ بر نیمی از ساکنان باشند مبتلا به بیماری شده و حال برخی بسیار وخیم است. به قرار اطلاع حال افراد سرشناسی همچون محمود عطایی، احمد حنیف نژاد، جواد خراسان، شهین حائری، انسیه گلدوست، فرزانه میدانشاهی، مرضیه حسینی، و بسیاری دیگر که در سنین بالایی قرار دارند نامناسب می باشد.

گزارشات تأکید دارند که فضای ترس و اضطراب بسیار بالایی بر اردوگاه حاکم است. ناگفته نماند که بعد از باخت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در انتخابات و چشم انداز تیره و تاری که نسبت به وضعیت آینده این سازمان در برابر انظار اعضا ظاهر گردید، فضای ترس و اضطراب شکل گرفت که بر تشدید غلبه بیماری می افزاید. عدم دسترسی به دنیای خارج، اعضا و خانواده ها را به شدت نگران کرده است.

همچنین اطلاع کسب کردیم که مقداری دارو از آلمان بطور خاص برای اردوگاه ارسال شده که ظاهرا کافی نیست و رسیدگی ها و مراقبت های بسیار بیشتری نیاز است. خانواده ها تمایل بسیار دارند تا راهی بیابند تا بتوانند به اعضای داخل اردوگاه یاری رسانند و کمک های خود را ارسال نمایند.

موضوع دیگر پنهان نمودن اخبار داخل اردوگاه توسط مجاهدین خلق است که بر نگرانی خانواده ها می افزاید. لازم به ذکر است که بین سالهای 2016 که حضور مجاهدین خلق در آلبانی تکمیل شد تا 2019 به طور متوسط هر دو ماه یک نفر در اردوگاه فوت نموده است. اما تصاویر اخیر قبرستان مجاهدین خلق در کشور آلبانی نشان می دهد که در پنج هفته گذشته حداقل 10 نفر جدید فوت کرده اند.

قبرستان مجاهدین خلق درکشور آلبانی

قبرستان مجاهدین خلق درکشور آلبانی – فوتی های جدید کرونایی 

قبرستان مجاهدین خلق درکشور آلبانی ( فوتی های جدید کرونایی )

بر اساس اطلاعات کسب شده افرادی همچون حسن زارعی، حسن صلاح اندیش، غلامرضا پورهاشم، افسانه پیچگاه، روح الله راموز، خلیل حق حسینی، مهدی حق حسینی، محمد قلی احسانی، و تعدادی دیگر در هفته های اخیر بر اثر ابتلا به کرونا فوت نموده اند.

قربانیان کرونا در مجاهدین خلق

تعدادی از قربانیان کرونا در اردوگاه مجاهدین خلق

یک مشکل جدی در خصوص اردوگاه مجاهدین خلق زندگی جمعی و فشرده و عدم رعایت ضوابط بهداشتی است که سرعت انتقال بیماری را بسا بیشتر می کند. همچنین نبود نظارت بر عملکرد داخل اردوگاه نیز مزید بر علت شده و روند رشد بیماری را سرعت بخشیده است.

در این رابطه لازم است تا دولت آلبانی و سازمان بهداشت جهانی در این کشور وارد شده و موضوع را تحت بررسی قرار دهند و نظارت های لازم را به اجرا گذارند. همچنین ضروری است تا امکان ارتباط خانواده ها با افراد داخل اردوگاه که سازمان مجاهدین خلق با پشتیبانی دولت آلبانی مانع از آن شده است برقرار گردد تا خانواده ها بتوانند از وضعیت سلامت عزیزان خود آگاه گردند.

ابراهیم خدابنده
مدیر عامل انجمن نجات ایران
تهران

رونوشت به:
رئیس سازمان بهداشت جهانی
نمایندگی سازمان بهداشت جهانی در ایران

لینک به منبع

بحران کرونا در مجاهدین خلق مستقر در آلبانی

***

Maryam Rajavi Albania EU Open Letter to the Negotiators for Albania’s Accession to the EU

همچنین: