گردهمایی۱۴۰۰ رجوی ها ، سرنوشتی بهتر از سایر خیمه شب بازی ها نخواهد داشت

گردهمایی۱۴۰۰ رجوی ها ، سرنوشتی بهتر از سایر خیمه شب بازی ها نخواهد داشت

گردهمایی۱۴۰۰ رجوی ها در آلبانیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفتم ژوئیه 2021:… درحالی که کارناوال ارتباط زنده ی سیمای ضد آزادی رجوی با حضور اعضای اسقاط شده وتاریخ مصرف گذشته ی فرقه ی رجوی ادامه دارد ، این فرقه برای گردهم آیی بیمورد خود که نام آنرا 1400گذاشته ، تمام توان تکنولوژیک خود را که ازصدام وعربستان دریافت کرده وتوسط اسرائیل شارژ میشود ، بکار بسته وجنجال براه انداخته که با توجه به سوابق موجود وضعف مفرط این جریان ضد مردمی میرنده ، انتظار نتایجی بهتر از این کارناوال های 40 ساله نمیرود. گردهمایی۱۴۰۰ رجوی ها . 

 گردهمایی جهانی ایران آزاد و مریم رجویگردهمایی جهانی ایران آزاد و مریم رجوی

گردهمایی۱۴۰۰ رجوی ها ، سرنوشتی بهتر از سایر خیمه شب بازی ها نخواهد داشت

15/04/1400

درحالی که کارناوال ارتباط زنده ی سیمای ضد آزادی رجوی با حضور اعضای اسقاط شده وتاریخ مصرف گذشته ی فرقه ی رجوی ادامه دارد ، این فرقه برای گردهم آیی بیمورد خود که نام آنرا 1400گذاشته ، تمام توان تکنولوژیک خود را که ازصدام وعربستان دریافت کرده وتوسط اسرائیل شارژ میشود ، بکار بسته وجنجال براه انداخته که با توجه به سوابق موجود وضعف مفرط این جریان ضد مردمی میرنده ، انتظار نتایجی بهتر از این کارناوال های 40 ساله نمیرود.

گردهمایی۱۴۰۰ رجوی ها در آلبانی

هدف این کارناوال که قرار است این روزها برگزار شود، کاملا روشن نیست ومحتملا کاری است از سر استیصال که برای سرگرم ساختن اعضای تشکیلات ومخصوصا جلوگیری ازدرز خبر مربوط به شکایت تعدادی از جدا شدگان از مسعود ومریم وگروهی ازگماشتگان درجه اول آنها که پس از انجام تشریفات قانونی، اینک به دبیر خانه ی  دادگاه بین المللی لاهه رسیده است ، صورت میگیرد.

این دادخواست که  سرآغازی برای کشاندن رجوی ها به دادگاه های جنایی بین المللی بوده وحکم قله ی یخ را دارد، چنان ضربه ی سختی به رجوی واردکرد که  اوبعد از سالها سکوت ، سراسیمه وارد میدان شد ومبادرت به صدور یک پیام صوتی مملو از فحاشی وهتاکی نمود.

درباره ی گردهم آیی 1400 مورد نظر سازمان مجاهدین استحاله یافته چنین نوشته است:

 ” قیام آبان۹۸ بستری برای گل‌دادن و به‌بار نشستن استراتژی ظفرنمون مقاومت ایران از ۳۰خرداد تاکنون بود. رادیکالیسم قیام آبان و اعتراضات دانشجویی با شعار نه شاه، نه شیخ، هوشمندی و فهم عمیق مردم ایران را در ترسیم آینده‌ای آزاد و دمکراتیک به‌نمایش گذاشت. این قیام هم‌اینک در تار و پود جامعهٔ ایران حضور دارد و در زیر پوست شهرها در حال سامان و سازمان یافتن برای لحظهٔ موعود است.”

نا آرامی های آبان هیچ ربطی به اقدامات احمقانه ی 30 خرداد رجوی متوهم وخود شیفته ندارد و تصور اینکه کسی از معترضین واقعی آبان مخرج مشترکی بارجوی داشته باشند، غیر ممکن است. مگراینکه قبول کنیم که افرادی پول گرفته وفریب خورده ازرجوی ماموریت گرفته باشند که این تحرکات مسالمت آمیزرا قهرآمیز کرده وسبب شکست این تظاهرات ومانع همه گیر شدن آن درشکل مدنی ومسالمت آمیزودرچهارچوب قانون باشد.

ضمنا،هرچه هم که درزیر پوست شهر وجود داشته باشد ، درتضاد با خواسته ها وطرزتفکر رجوی ها بوده وازاین مسائل هیچ آبی برای شما گرم نخواهد شد.

سخنرانی پسا انتخاباتی و 30خردادی مریم رجوی – 3 پایانی

 دوباره :

” نسبت به سالهای پیشین، فاشیسم دینی، بیشتر در انزوا و بایکوت قرار دارد. دخیل بستن به تغییر دولت در آمریکا دردی از این رژیم دوا نکرد. سودای بازگشت به برجام ۲۰۱۵ و چشم‌انداز طلایی رفع تحریم‌ها فعلاً سرابی بیش نبوده است.”

حامیان خارجی ایران نسبت به گذشته مواضع قاطع تری دارند وهرچه که میگذرد، تفوق این کشورها که منافع ملی شان را درهمکاری با ایران میدانند ، برجبهه ای که امپراطوری درحال افول آمریکا درراس آن قرار دارد ، با سرعت درحال چرخش است وبنابراین ادعای منزوی شدن ایران نسبت به سال های گذشته ، ادعای نادرستی است.

مسئولین حکومتی ایران با شناخت عمیقی که ازآمریکا وبدعهدی هایشان دارند، هرگزروی هیئت حاکمه ی آمریکا دخیل نبسته اند و البته بطور طبیعی میتوانند توقعاتی ازمردم آمریکا با اکثریتی خلع مالکیت شده داشته باشند.

روشنفکران وطندوست ومردم گرای ایران بخوبی میدانند که زمانی میتوان به رفع کامل تحریم ها امیدوار بود که باید ابتدا خود را ازهرحیث وهرجهت قوی نموده وسپس متحدان بالقوه ی ایران را جدی گرفت.

بازهم :

” تروریسم موشکی رژیم و سیاست سلیمانیزه کردن و شبه‌نظامی‌پروری در دیگر کشورهای منطقه، اکنون به طناب دار آن تبدیل شده است.”

تروریزمی که ازطرف ایران انجام شده باشد، درکار نیست!

نه تنها درکار نیست، بلکه ایران یکی ازمعدود کشورهای جهان است که در راس مبارزه باتروریزم قرار دارد.

فراموش نکنیم که اگر اقدامات ایران نبود، داعش برمنطقه ی خاورمیانه مسلط شده بود وچه سرها که بطور روزانه بریده نمیشد وچه خرابی های عظیمی که ببار نمیآمد.

دوباره :

” مشخصا از گردهمایی پیشین تا امسال شاهد رو آوردن جوانان شورشی به مجاهدین و گسترش شبکهٔ هواداران سازمان مجاهدین در شهرهای مختلف ایران هستیم. بگیر و ببندها، ایجاد رعب و وحشت و انتشار فیلم و سریال و مطلب در راستای شیطان‌سازی از مجاهدین و جلوگیری از گرایش نسل جوان به آنها به‌گونه‌یی معکوس عمل کرده است.”

دهها تلویزیون فارسی زبانی که با بودجه ی عربستان، اسرائیل، آمریکا ودیگران مشغول فعالیت برای بغرنج کردن اوضاع ایران هستند ، از کلیپ و عکس های زیادی استفاده میکنند  که شما هم میکنید .

از این روآنها هم میتوانند مانند شما ادعا کنند که هزاران خبرنگار درایران دارند واقبال عمومی به آنها وسیع است وشما نمیتوانید ثابت کنید که آنها راست میگویند یا ادعای شمادرست است.

واقعیت آنست که جبهه ی متحد ضدانقلاب داخلی وخارجی وماهواره های کشورهای متخاصم دستبدستهم داده واین کلیپ ها را تهیه وپخش میکنند.

ساده تر اینکه درتهیه وپخش این کلیپ ها، ابر وباد ومه وخورشید وفلک دست بدست هم داده اند.

فرق معامله دراین عرصه آنست که شما مانند دیگر عرصه ها، این مسئله را بنام خود مصادره میکنید واین ازخصلت فرقوی وانحصار طلبی لا علاج شما ناشی میشود.

همچنین، جریانی که بقول شما 1400 خبرنگار مصون از تعقیب های امنیتی  دراختیار داشته باشد ، قادر است اقلا شورای یک شهر مهم را دراختیار خود داشته باشد !

 ونیز :

” در رابطه با موقعیت بین‌المللی مقاومت ایران و مجاهدین، کافی است به قطعنامهٔ دوحزبی اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از برنامهٔ ده ماده‌یی خانم مریم رجوی برای آینده‌ٔ ایران و نفی دیکتاتوریهای شاه و شیخ اشاره شود.”

این قطنامه ی کذائی مزدوری شما  را دربرابر دشمنی که هنوز نتوانسته ایم آشتی پذیری را براو تحمیل کنیم، محسوب میشود وآیا شما بدرجه ای از استیصال رسیده اید که این مزدوری رابرای خود حرمتی میپندارید؟

صابر  تبریزی

گردهمایی۱۴۰۰ رجوی ها

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/گردهمایی-ایران-آزاد،-در-اشرف-۳-،-کلای-گش/

گردهمایی ایران آزاد در اشرف ۳ ، کلای گشاد مریم رجوی بر سر اعضای مجاهدین خلق آلبانی

گردهمایی ایران آزاد، در اشرف ۳ ، کلای گشاد مریم رجوی بر سر اعضای مجاهدین خلق آلبانیمیرباقر صداقی، سایت وطنم، هفدهم ژوئیه 2019:… دو روز مانده به حمله نیروهای آمریکا به عراق برای سرنگونی دیکتاتور عراق، صدام حسین، مسعود و مریم رجوی در سالن اجتماعات اشرف برای ما نشست توجیهی گذاشتند. تا خط کار دوران جنگ آمریکا با عراق را ترسیم کنند. در این نشست توجیهی که تا ساعت ۱۲ شب طول کشید مسعود رجوی گفت تا روزیکه ارتش آمریکا به ما حمله نکرده ما بطور مسلح و با ادوات جنگی آماده در کنار مرزهای میهن منتظر خواهیم ماند.  اما با اولین حمله هوائی یا موشکی به قرارگاهای مجاهدین، به سمت خاک میهن حرکت خواهیم کرد؟! گردهمایی ایران آزاد در اشرف ۳ 

گردهمایی ایران آزاد، در اشرف ۳ ، کلای گشاد مریم رجوی بر سر اعضای مجاهدین خلق آلبانیاز قهر مریم رجوی با بن سلمان سعودی تا استفاده امریکا از تروریسم مجاهدین خلق از سر بی ابزاری

گردهمایی ایران آزاد در اشرف ۳ ، کلای گشاد مریم رجوی بر سر اعضای مجاهدین خلق آلبانی

نگون بخت فرقه رجوی

میرباقر صداقی

میرباقر صداقی

گردهمایی سالانه فرقه رجوی روز شنبه ۲۲تیر ۹۸ در اردوگاه این گروه در آلبانی موسوم به «اشرف ۳» برگزار شد. مجاهدین تلاش کرده اند حامیان پولی خود را گله وار و با هدف سرپوش گذاشتن بر شکست های این گروه به شرکت در این گردهمایی بکشانند. تا از سیاست های وطن فروشانه و البته خام خیالانه  مریم رجوی حمایت کنند.

مریم رجوی هدف از برگزاری این گردهمائی را پس گرفتن ایران اعلام کرده است؟! که به اندازه کافی وادادگی و خالی بودن چنته این فرقه فلک زده را نشان میدهد.  آنزمان که این فرقه با توپ و تانک های اهدائی صدام حسین در مناطق مرزی ایران مستقر بود چه غلطی کرد که الان بخواهد از روستای کوچک «دُورس» در بیابانهای آلبانی و صدها کیلومتر دور از مرزهای ایران و با تعدادی تروریست پیر و بیمار که هر روز خبر مرگ یکی و فرار دیگری به گوش می رسد ایران را فتح کند؟

حال مروری بر گذشته: دو روز مانده به حمله نیروهای آمریکا به عراق برای سرنگونی دیکتاتور عراق، صدام حسین، مسعود و مریم رجوی در سالن اجتماعات اشرف برای ما نشست توجیهی گذاشتند. تا خط کار دوران جنگ آمریکا با عراق را ترسیم کنند. در این نشست توجیهی که تا ساعت ۱۲ شب طول کشید مسعود رجوی گفت تا روزیکه ارتش آمریکا به ما حمله نکرده ما بطور مسلح و با ادوات جنگی آماده در کنار مرزهای میهن منتظر خواهیم ماند.  اما با اولین حمله هوائی یا موشکی به قرارگاهای مجاهدین، به سمت خاک میهن حرکت خواهیم کرد؟! رجوی در این گردهمائی به صراحت گفت که خط کار بعد را نمیداند. شاید خاک آزاد کردیم و استراتژی جنگ آزادیبخش نوین را با آزاد کردن خاک تغییر دادیم. مسعود در ادامه با آب و تاب گفت اگر آمریکائیها گفتند کجا؟ خواهیم گفت: یوری خاک میهن.  این آخرین پز انقلابی مسعود رجوی بود.

همان شب بعد از اتمام گردهمائی مسعود و مریم رجوی، همه نفرات به سرعت به مقرهای خود برگشتند. تانکها و توپها و نفربرها استارت خوردند تا برای تعیین سرنوشت نهائی در کنار مرزها باشیم. آنجا در کنار مرز خیلی ها دوست داشتیم پرونده مجاهدین خوب بسته شود.  چون خیلی خوب میدانستیم به اعتماد ما مسعود رجوی خیانت کرده است و همه ما میدانستیم توان سرنگونی نداریم ولی تنها دلمان را به یک چیز خوش کرده بودیم همه میگفتیم هرچه بود دیگر تمام شد. تمامی ذلتها و خاری که در نشستهای عملیات جاری و انتقادی میکشیدیم دیگر تمام خواهد شد. میرویم تا همه سربدار دفتر زندگیمان را  خوب ببندیم. اما تمامی لحظه های انقلابی ما سرابی بیش نبود. تناقض از همان استقرار اول آشکار بود. برخلاف تصورات ما برای نبرد سرنوشت، سیستم ارتش آزادیبخش روی استقرار و لمیده گی هر چه بیشترمتمرکز بود. همه ما متناقض بودیم و نیروها احساس سرخوردگی میکردند تا اینکه یکی از نفرات متناقض بدلیل فشارهای روحی و روانی مناسبات سازمان در روز روشن تعدادی از نفرات در حالیکه پشت خودروی آیفا نشسته بودند را به گلوله بست و یکی از آنها به نام سعید نوروزی در دم کشته شد.

پیام مسعود رجوی از قبر  

همه «رزمندگان» با اینکه میدانستیم جز شکست و مرگ چیزی انتظار ما را نمیکشد ولی بخاطر خلق حاضر بودیم ایستاده و سرخ فام مرگ را در آغوش بکشیم اما سازمان برخلاف ما بجای آماده سازی عملیاتی چه از نوع تدارکاتی و چه از نوع رزمی و شناسائی مثل اشرف ما را دنبال نخود سیاه میفرستد. از جمله برای جمع آوری گلوله های تانک تی ۶۲ که در دپوی مقر فیلق (سپاه) دوم توسط ارتش عراق مخفی شده بود، یا خود تانک های تی ۶۲ که بلاصاحب افتاده بودند.

همچنین سازمان ما را برای خرید اتوبوسهای شرکت واحد بغداد که اهالی دزدیده بودند و برای فروش پیش ما میامدند میفرستاد تا به قیمت صد دلار آنها را بخریم یا لودر و بولدوزر دزدی شده از اهالی را میخریدیم در این دوره استقرار در کنار مرز تمامی محورهای عملیاتی و نیروهای مجاهدین بسیج خرید و جمع آوری اموال دزدی شده دولت عراق بودند. در این دوره مقر ما به فرماندهی مهناز شهنازی صد روی صد تمامی اموال دزدی شده توسط اهالی منطقه را خریداری کردیم.

اما تنها چیزیکه در این وسط فراموش شده بود جنگ آزدایبخش بود تا اینکه ما در این ترددات و کنتاکت با اهالی منطقه از اهالی شنیدیم که دولت عراق (صدام حسین) یک هفته است که سرنگون شده است حال خربیار و باقالی بار کن. سازمان سرنگونی دولت صدام حسین را انکار میکرد تا اینکه دید دیگر دروغ فایده ندارد و مجبور شد بطور رسمی سرنگونی صدام حسین را اعلان کند.

بعد از علنی شدن سرنگونی صدام گشتهای اسکورت مجاهدین بطور مسلح نیروهای آمریکائی را اسکورت میکردند. در نشست توجیهی خلع سلاح که برای محور پنجم توسط رقیه عباسی گذاشته شد وقتی یکی از بچه ها در جمع به رقیه گفت وقتی دیدم خودروهای اسکورت ما آمریکائیها را اسکورت میکنند احساس شرم کردم رقیه برگشت گفت: گه خوردی شرم کردی مگر تعصب ارتش آزادیبخش را نداری. اینها صاحبخانه جدید ما هستند. برای گرد آوری سلاح آمده اند و ما با آنها قرارداد امضا کردیم و من نفر قرارداد با آنها هستم. حالا همه نیروها باید در یک نقطه بلند در دید نیروهای آمریکائی جمع شوند و هر موقع من گفتم همه سلاحها و تانکها را میبریم مقر سپاه دوم عراق ( فیلق ۲ ) در امام ویس و آنجا تحویل آمریکائیها میدهید.  بعد از رفتن رقیه عباسی همه بچه ها گیج بودند. هضم این همه دروغ را که سازمان سر سرنگونی به ما گفته بود را نداشتیم.

بالاخره سازمان ما را بالای یک تپه جمع کرد. دورتا دور ما را تانکهای آمریکائی محاصره کردند و همه توپهای تانکهایشان را روی تپه ای که ما مستقر بودیم نشانه روی کردند.  منصور مداح کم عقل ترین فرمانده مقر سی و پنج از محور پنجم میگفت بچه ها آمریکائیها آمدند از ما محافظت کنند و وقتی ما سوال کردیم این چه محافظی است که لوله های توپش را روی ما نشانه روی کرده است جوابی نداد و خفه خون گرفت.

همان شب را تمامی نفرات محور پنجم گرسنه و تشنه روی تپه گذراندیم. صبح فردای همان روز یک تانک فرماندهی نیروهای آمریکائی وسط تپه ها در بغل تانکها و توپها و نفربرهای مجاهدین لحظه ای توقف میکرد و با جی پی اس مختصصات آنها را ثبت میکرد و به دقت تمامی سلاحها توسط آمریکائیها سرشماری شد تا اینکه حوالی ساعت ۱۰با نظارت و کنترل نیروهای آمریکائی مواد غذایی و آب بدست ما رسید. حوالی ظهر باز سرو کله رقیه عباسی پیدا شد به دستور رقیه همه تانکها و نفربرها و توپها از سنگرها بیرون آمدند و بخط شدند. اما اینبار هلی کوپترهای آمریکائی بالای سرما بودند و با اسکورت این هلی کوپترها تمامی تجهیزات محور پنجم به فیلق ۲ منتقل شد و بعد تمامی تانکها و ادوات جنگی ارتش آزادیبخش توسط تیم مهندسی نیروهای آمریکا تا آخرین فشنگ به کمک خود مجاهدین در شمال اشرف منفجر شدند.

بعدها رجوی به یگانها پیام داد. اگر امروز این سلاح ها را از دست دادیم ناراحت و نگران نباشید انشالله بزودی سلاح های پیشرفته تری از دست همین آمریکایی ها دریافت خواهیم کرد.

گویی این مردک کوتوله تنها برای مزدوری و وطن فروشی و ارباب عوض کردن آفریده شده بود.

گردهمایی ایران آزاد  در اشرف ۳ ، کلای گشاد مریم رجوی بر سر اعضای مجاهدین خلق آلبانی

گردهمایی۱۴۰۰ رجوی ها 

 لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سخنرانی-مریم-رجوی-در-گردهمایی-بین-الم/

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بین المللی

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بین المللیعلی جهانی، وبلاگ آیینه، دوم ژوئیه 2019:… در تیتر  خبری فرقه تروریستی رجوی نوشته است سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بین المللی بعد وارد متن خبر وارد می شوی نوشته است که هشت تیر یک هیات بین المللی از اشرف سه بازدید کرده که مریم رجوی در آن سخنرانی کرده است باز جلوتر که می روی نوشته است که این هیات به اصطلاح بین المللی متشکل از شخصیت های حقوقی و سیاسی از اروپا و استرالیا بودند که تعداد شان آنقدر کم بوده که حتی اعلام نکردند چه تعداد و چه کسانی و از کجا آمده اند حالا بگذریم که همین تعداد انگشت شمار را هم با خرج های هنگفت و با وعده سور چرانی مفصل به کمپ آلبانی تحت عنوان اشرف سه کشانده اند . سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بین المللی 

We lie We cheat We use MEK terroristsWe lie We cheat We use MEK terrorists . 7 Reasons to Doubt US Version of Gulf-of-Oman Incident

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بین المللی

کدام گردهمایی بین المللی؟

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بین المللی

علی جهانی وبلاگ آیینه

علی جهانی وبلاگ آیینه

در تیتر  خبری فرقه تروریستی رجوی نوشته است سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بین المللی بعد وارد متن خبر وارد می شوی نوشته است که هشت تیر یک هیات بین المللی از اشرف سه بازدید کرده که مریم رجوی در آن سخنرانی کرده است باز جلوتر که می روی نوشته است که این هیات به اصطلاح بین المللی متشکل از شخصیت های حقوقی و سیاسی از اروپا و استرالیا بودند که تعداد شان آنقدر کم بوده که حتی اعلام نکردند چه تعداد و چه کسانی و از کجا آمده اند حالا بگذریم که همین تعداد انگشت شمار را هم با خرج های هنگفت و با وعده سور چرانی مفصل به کمپ آلبانی تحت عنوان اشرف سه کشانده اند و اسمش را گذاشته اند گردهمایی بین المللی واقعا که اوج وقاحت و دروغگویی این فرقه را می بینید که چطوری مرزهای وقاحت و دروغگویی را درنوردیده است ؟ آخر وقتی می گوییم گردهمایی بین المللی باید شامل همه کشور های جهان یا حداقل اکثر کشور ها باشد آخر کجای دنیا به آوردن چند نماینده یاغی در اروپا به کمپ آلبانی تحت عنوان اشرف سه می گویند گردهمایی بین المللی؟ البته همه و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی بهتر از هر کسی می دانند که کسی این دروغپردازی ها را باور نمی کند ولی برای تزریق روحیه به نیروهای وا رفته و روحیه باخته است که از شکست استراتژی خشونت و ترور تحت عنوان مبارزه مسلحانه بسیار سرخورده و مسئله دار شده اند می باشد.

ببینید بطور مثال اکنون حدود چهل سال از اقدام تروریستی فرقه رجوی درهفت تیر سال شصت می گذرد که میخواستند با ترور بهشتی بقول خودشان رژیم ایران را بی آینده کنند ولی حالا بعد از چهل سال خودشان بی آینده  شده اند و چنان به پیسی افتاده اند حتی اجازه برگزاری بزرگداشت سالروزخشونت و ترور را امسال در پاریس  نداشته و مجبور شدند به تظاهرات بقایای خودشان در بروکسل و واشینگتن و بقول خودشان گردهمایی بین المللی در کمپ آلبانی تحت عنوان اشرف سه اکتفا کنند و الان با بحران بی آیندگی و ریزش روز افزون نیرویی مواجه هستند و تشکیلات پوسیده و قرون وسطایی شان در آستانه فرو پاشی کامل قرار گرفته است.

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بین المللی

گردهمایی۱۴۰۰ رجوی ها

لینک به منبع

***

همچنین: