یک مرده خوش نام … به از صد زنده بد نام

یک مرده خوش نام … به از صد زنده بد نام

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، چهارم دسامبر 2015:…  حسین فرشید در یک بی شرافت نامه مدعی شده در صورتیکه اعضاء نگونبخت می خواستند از عراق خارج شوند باید از اسم مجاهد می گذشتند ! خوب باید گفت اگر اسم مجاهد اینقدر با ارزش و اهمیت دارد پس چرا در سال 2003 وقتی مریم قجر در فرانسه دستگیر شد و از اطاق خوابش نزدیک به 10 ملیون دلار نقد کشف و ضبط شد بلافاصله مدعی شد …

حمید اسدیان، حسین فرشید، حمید طاهرزادهجوابی به مقاله آقای حسین فرشید (پویا ) تحت عنوان بی شرف ها ما هنوز زنده ایم

مقتولین کمپ لیبرتی اکتبر 2015نگوئید کشته شدند ؛ بگوئید رجوی به کشتن داد !

لینک به منبع

یک مرده خوش نام … به از صد زنده بد نام .

محمد رزاقیقبل از پرداختن به موضوع شخصآ هیچ وقت به مسائل فردی افراد نپرداخته ام و مسئله ام هم نبوده و نیست .

این مطلب هم در جواب نوشته حسین فرشید سیم کش دیروز رجوی و … امروز رجوی نیست !

یک عده قلم بدست ؛ شیشه ودکا به دست ؛ زر ورق به دست ؛ آمپول تزریقی به دست و یا شلوار به دست می خواهند گند و کثافتکاریها ـ بی شرافتی ؛ بی ناموسی ؛ بی اخلاقی و … خود را با لجن پراکنی به دیگران لا پوشانی کنند و به قول معروف از دیگران برای خود نردبان ترقی درست کنند .

به این بی شرافتها ؛ بی ناموسها ؛ بی اخلاقها و …. می گویم صبر هم حدی دارد ! کارد به استخوان رسیده هر کسی بودید و هستید جوابتان را به هر طریق ممکن خواهم داد من چیزی برای از دست دادن ندارم شما بی شرفها باید از رو شدن واقعیتها بترسید و اگر فکر می کنید با ادعاهای رجوی گونه می توانید مرا به سکوت بکشانید این یکی را کاملا اشتباه می کنید بلکه هرانچه را در گذشته به خاطر یکسری مسائل سانسور کردم مصصم شده ام پته همه بی شرفها ؛ بی ناموسها و هر حرامزاده را رو کنم !

مثل رجوی بی شرف و بی ناموس از سوراخ موش عربده نکشید به قول معروف اگر در خودتان مردانگی نداشته را احساس می کنید بفرمائید این میدان .

برای اینکه حسین فرشید سیم کش دیروز و پزونک امروز رجوی را بشناسید چند نمونه از بی شرافتی ؛ بی اخلاقی ؛ بی ناموسی این جیره خوار رجوی می نویسم تا همگان ببینند دور رجوی پزونک چه حیواناتی با ماسک انسان جمع شده اند .

حسین فرشید سیم کش سال 70 از نزدیک شناختم انهم در قسمت سر رشته داری ؛ یک شب بعد از شام گفتند می خواهند پیام رجوی را بخوانند و همه در زمین صبحگاه جمع شوند .

من و یکی از دوستانم ( ص ) در زمین صبحگاه کنار هم ایستاده بودیم که رجوی در پیامی انتخاب فهیمه اروانی بعنوان هم ردیف مسئول اول سازمان (مریم قجر) قجر اعلام کرد و بعد پیام از بلند گو ترانه قوقولوـ قو سحر شد پخش کردند و قرار شد به هر نفر یک عدد میوه نادر ؛ کمیاب در دنیا ( موز ) را در بین اعضاء که سالی یا 2 سال یکبار دستشان می رسید پخش کنند !

من و دوستم ( ص ) در کوشه زمین صبحگاه ایستاده بودیم که حسین فرشی موز به دست و خندان به ما نزدیک شد ویواشکی که کسی نشنود گفت :

رجوی خودش هلوهای فهیمه را می خورد به ما موز پوست کلفت فرستاده ! خدا رحم کرده رجوی موز خودش را برایمان نفرستاده !!! بعد خودش زد زیر خنده و قهقهه و بصورت تکراری می گفت موز برادر ؛ موز برادر ( مال رجوی )

حسین فرشید تا سال 71 در اردوگاه بد نام اشرف در قسمت تاسیسات مشغول بود و البته تا اینجای کار هیچ مشکلی نیست چون در اردوگاه اشرف هر کس مجبوربود در قسمتی کار کند

در سال 71 حسین فرشید با نام پر طمطراق مهندس حسین فرشید به عضویت شورای دست ساز رجوی درامد .

دقیقا یادم هست چند ماه بعد از عضویت این مردک در شورای دست ساز رجوی یک شب بعد شام امدند گفتند باید به نشست خواهر زهره اخیانی در سالن به اصطلاح دانشگاه فروغ جاویدان بروید ؛ من و همان دوستم ( ص ) با هم به سمت سالن نشست رفتیم وقتی وارد شدیم در حدود 30 نفر از سر رشته داری در سالن نشسته بودند.

تقریبا بعد ربع ساعت زهره اخیانی وارد سالن شد و پشت میزی که کمی با تخته و بلوک بصورت جایگاه در اورده بودند نشست و شروع کرد به صحبت و اینکه در سر رشته داری اتفاقاتی افتاده که باید چند نفر خودشان را تعین تکلیف کنند !

بقول معروف سوژه اول فردی بنام ( محمود ـ ا ) بود که زهره اخیانی گفت رفته در اشپزخانه بغداد دست زن سابق اش را گرفته و … !

چون با انقلاب مشعشعی که مریم قجر راه انداخته بود همه مجبور به طلاق دادن زنها شده بودند وگرفتن دست همسر می ماند مثل مرتد و کافر شدن و از نظر رجوی زنباره باعث سر نگون نشدن رژیم می شد !

در همان نشست یک مشت رجوی صفت شروع کردند به داد و بیداد که گویا با اینکار محمود ـ ا عرش خدا به لرزه در امده !

بحث در مورد (محمود ــ ا ) داغ بود که زهره اخیانی رو به سعید ـ ص کرد و گفت مگر تو در تاسیسات مسئول نیستی مگر تو مرده ای که حسین فرشید انجا را به گند کشیده بود !

خیلی ها نمی دانستند که موضوع جسین فرشید چیست که زهره اخیانی اینقدر جوش اورده !

زهره اخیانی با داد و بیداد از سعید ــ ص می خواست که جواب بدهد چرا مراقب اطرافش نبوده که حسین فرشید 2 بچه مدرسه را در انبار تاسیسات خفت گیری کرده !

وقتی زهره اخیانی موضوع خفت گیری بچه مدرسه ای ها توسط حسین فرشید مطرح کرد یکدفعه همه از روی صندلیهایشان بلند شدند و با داد و فریاد به سر سعید ـ ص که یا الله بگو یا با حسین فرشید همدست بودی با هم بچه ها را خفت گیری می کردی یا انقدر در بحث زن گیری که متوجه نیستی درقسمتی که کار میکنی چه اتفاقی می افتد !

داد و بیداد سر سعید ــ ص ادامه داشت که مهناز شهنازی با حالت بر افروخته گفت :

کثافتکاریهای حسین فرشید فقط با این بچه ها نبوده !

این کثافت ( حسین فرشید ) به بهانه پرو لباس نمایش یکی از خواهران را چند بار دستمالی کرده !

وقتی مهناز شهنازی اسم ان خانم گفت زهره اخیانی از همه خواست اسم ان خواهر بیرون نشست پیش دیگران به زبان نیاورند .

تقریبا 3 شب بعد از شام نشست تعین تکلیف چند نفر ادامه داشت وهر بار هم از کثافتکاریهای حسین فرشید توسط مسئولین فرقه گفته می شد .

اما برای اینکه حسین فرشید سیم کش باز بهتر بشناسید بشنوید از زبان دختر خودش .

پائیز سال 75 یک گله از مفت خورهای خارجه نشین برای برگزاری نشست شورای دست ساز رجوی به عراق امده بودند که بین انها حسین فرشید سیم کش هم تشریف داشتند .

بعد از برگزاری نشستهای شورای دست ساز رجوی یک نشست عمومی هم در اردوگاه بد نام اشرف بین اعضاء نگون بخت برگزار کردکه در ان نشست وقتی بحث امدن جیره خواران شورا به عراق توسط شخص رجوی پزونک مطرح شد و رجوی کلی از مفت خوری اعضاء شورای دست سازش اه و ناله کرد ! دختر حسین فرشید در همان نشست عمومی پشت میکروفون رفت و گفت :

من برای دیدن پدرم ( حسین فرشید ) به هتل محل استقرار شورائی ها رفتم وقتی از حسین فرشید پرسیدم چرا برای دیدن من دراشرف نماندی می توانستی من همانجا ببینی حیسن فرشید در جواب به دخترش گفته بود من عضو شورا هستم رجوی هم به من و امثال من نیاز دارد ! اوردن تو برای ملاقات به هتل سهل اگر خواسته های دیگری هم داشته باشم رجوی مجبور فراهم کند چون ما نباشیم رجوی هیچ کاره هست !

گفتم اینجا قصد جواب دادن به یاوه های حسین فرشید ندارم و شخصآ پرداختن به ادمهای کثیف و فاسد خوش ندارم بلکه خواستم به این بوزینه ها بگویم پیش قاضی معلق بازی ؟؟؟

حسین فرشید در یک بی شرافت نامه مدعی شده در صورتیکه اعضاء نگونبخت می خواستند از عراق خارج شوند باید از اسم مجاهد می گذشتند !

خوب باید گفت اگر اسم مجاهد اینقدر با ارزش و اهمیت دارد پس چرا در سال 2003 وقتی مریم قجر در فرانسه دستگیر شد و از اطاق خوابش نزدیک به 10 ملیون دلار نقد کشف و ضبط شد بلافاصله مدعی شد که اصلا مجاهد نیست و هیچ مسئولیتی در سازمان مجاهدین ندارد !

اگر نام مجاهد اینقدر اهمیت دارد چرا سران فرقه در پشت دربهای بسته چهار دست و پا به شکر خوری می افتند و اصلا منکر مجاهد بودن می شوند .

اگر سران فرقه اینقدر مجاهد بودن حلوا ؛ حلوا ؛ می کنند وقتی در فرانسه حمید امامقلی به همراه معزی بعد از دستگیری به یک دهکده فرستاده شد حمید امامقلی که از مسئولین فرقه رجوی در اردوگاه اهدائی صدام به رجوی پزونک مسئول امداد اردوگاه جلولا به نام انزلی با رده تشکیلاتی معاون ستاد در عراق تشریف داشتند مجاهد بودن خودش را تکذیب کرد و مدعی شد نه تنها مجاهد نیست فقط هوادار شورای دست ساز رجوی می باشد .

اگر مجاهد بودن و مجاهد مردن اینقدر اهمیت دارد پس چرا تو امثال تو مجاهد بودن ول کردید در اروپا به یاوه سرائی مشغول هستید .

نکته دیگر اینکه حسین فرشید سیم کش دیروز و …. امروز رجوی پزونک مدعی شده رجوی نمی توانست همه اعضاء نگون بخت یکجا از عراق خارج کند !

اولا به حسین فرشید و دیگر جیره خواران رجوی پزونک باید گفت :

مریم قجر چطور می تواند به همراه 200 نفر از عراق خارج شود ولی اعضاء نگون بخت نمی توانند !

چرا خانواده سران فرقه می توانند از عراق خارج شوند ولی اعضاء مریض نگون بخت نمی توانند .

البته نا گفته نماند رجوی می تواند رضا ـ آ کثافتی مثل تو ؛همجنس ترا که بر اثر فشار بخار انقلاب مریم قجر پسر یکی از وزراء مریم قجر موقع نگهبانی در بالای مرده شور خانه اردوگاه جلولا خفت گیری کند یا افرادی مثل جابر ـ س تضاد انقلاب گوهران بی بدیل حل کند ؛ یا یک مشت قاچاقچی ؛ معتاد ؛ متجاور ؛ کلاهبردارو … برای استعمال در اروپا از عراق خارج کند اما نمی تواند اعضاء مریض ؛ سرطانی نگون بخت ازعراق خارج کند ؟

حسین فرشید سیم کش یا هر حرامزاده سیم کشی که ادعا می کند در بالای دکل اتمی یا زیر دریا سیم کشی می کند باید بدانند نمی توانید کثافت کاریهای خودتان را با لجن پراکنی ؛ قمپوز در کردن لا پوشانی کنید و مطئمن روزی خواهد رسید که باید تاوان کثافتکاریهاتان را بدهید و نمی توانید مثل رجوی از سوراخ موش عربده بکشید و بگوئید من انم که رستم بود ! من با شناختی که از بی شرافتها و بی ناموسهائی مثل تو پیدا کرده ام یقین دارم و قسم می خورم تو امثال تو به خانواده های خودتان هم نامحرم هستید .

به رجوی پزونک هم می گویم مردک کوتله برای تو و مریم قجر همین ادمها به درد می خورد یک مشت بی شرف ؛ بی ناموس ؛ مفت خورحیوان صفت که حاضر هستند برای دریافت جیره ماهانه و زندگی حیوانی خودشان بوزینه وار ادا اطوار در بیاورند و دست به هر دریوزگی بزنند همین ها مبارکتان باد .

به جیره خواران و مفنگهای رجوی صفت هم می گویم شما دیگر از شرافت و زنده بودن دم نزنید .

یک مرده خوش نام … به از صد زنده بد نام .

پاریس : محمد رزاقی

مزدور پرویز خزایی مجاهدین خلق ارتش خصوصی صدام حسیننادر نادری: حسین فرشید (پویا)، تو و شورایی هایتان قاتلین دوستان ما هستنید

شکرالله پاکنژاد مزدور صدام رجوی خیانترجوی تمامی اتهامات پولشویی، دزدی و کلاهبرداری و … را قبول کرد (شورایی ها و رسیدهایشان)

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

مسعود رجوی آنجاست که سوالات را پاسخ ندهدمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22041

اردوگاه رجوی داعشی در قلب فرانسه و کشورهای اروپا است !

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، هجدهم نوامبر ۲۰۱۵:… طبق اخبار موثق رسیده از درون فرقه رجوی در یکماه گذشته بعد از اینکه سفر اقای روحانی ریئس جمهور ایران به فرانسه قطعی شد . مریم رجوی داعشی تمامی تیمهای سازماندهی شده از اروپا را به فرانسه منتقل و در خانه های امن مستقر کرد و این تیمها بارهای مسیر فرودگاه شاردوگل را شناسائی کرده بودند و نقشه حمله به کاروان رئیس جمهور ایران را طرح …

حمایت مریم رجوی از دزدان مسلحمحمد رزاقی: حمایت فرقه جنایتکار رجوی از جنایتکاران و دزدان مسلح

لینک به منبع

دولتمردان فرانسه و اروپا ـ خانمها و اقایان .

اردوگاه رجوی داعشی در قلب فرانسه و کشورهای اروپا است !

قبل ار پرداختن به موضوع باید به خاطر کشته شدن انسانهای بی گناه توسط یک مشت وحشی داعشی که همکیشان رجوی داعشی می باشند به دولت ؛ ملت و بطور خاص با باز مانده گان این کشتار وحشیانه در قلب شهری که به زیبائی و شهر عشق معروف است تسلیت بگویم .

این کشتار وحشیانه توسط یک مشت انسان نما ولی در باطن وحشی با خوء حیوانی که رجوی داعشی انها را در سوریه رزمنده گان ازادی و در عراق از انها بعنوان عشایر و مردم انقلابی نام می برد صورت گرفت و بیش از ۱۲۰ انسان در گروگانگیری و عملیات انتحاری بی گناه جان باختند .

طی سالیان گذشته اردوگاه رجوی داعشی محل استقرار مریم رجوی داعشی به همراه دیگران سران این فرقه جنایتکار به محل پشتیبانی و پذیرائی از سران گروههای تروریستی سوریه ای و عراقی بوده و هست .

نزدیک به ۲ سال گذشته مریم رجوی داعشی با اوردن طارق الهاشمی فراری و پسمانده های حزب بعث پایه اتحاد و همکاری با تروریستهای وحشی داعشی های البغدادی را پایه گذاری کردند .

با حمله وحشیانه تروریستهای داعشی البغدادی حمایت رجوی داعشی از اشغال شهرهای عراق و کشتار مردم بی گناه عراق به اوج رسید و در اردوگاه لیبرتی سران فرقه رجوی داعشی با برگزاری جشن و پخش شیرینی در خیال ابلهانه خود اماده می شدند تا از داعش سلاح گرفته و در موصل و فلوجه و یا در سوریه مستقر شوند و تا به همراه داعش پس مانده های حزب بعث به کشتار ادامه بدهند !

دولتمردان فرانسه و اروپا .

خانمها واقایان .

رجوی داعشی اردوگاههای مختلفی را در کشورهای اروپائی ساخته و تروریستهای اموزش دیده فدائیان و گارد جمهوری صدام ملعون در این خانه های امن مستقر کرده تا به فرمان رجوی داعشی و مریم رجوی داعشی در هر کجا که لازم بود دست به کشتار بزنند .

بزرگترین اردوگاه رجوی داعشی در قلب فرانسه در اور سوراواز می باشد و تمامی تیمهای تروریستی رجوی داعشی از شخص مریم رجوی داعشی و مهدی ابریشمچی که با نام مستعار مهدی تهرانی شوهر سابق مریم رجوی داعشی در اردوگاه اور سوراواز مستقر می باشد دستور می گیرند .

در آلمان ؛ هلند ؛ دانمارک ؛ سوئد ؛ نروژهم تیمهای تروریستی رجوی داعشی توسط مهوش سپهری با نام مستعار نسرین به دستور شخص مریم رجوی داعشی به تیمهای ۴ ؛ ۳ ؛ ۲ ؛ نفره سازماندهی شده اند وبعضی نفرات خاص هم تنهائی باید دستورات تروریستی را اجرا کنند .

دولتمردان فرانسه و اروپا .

طبق اخبار موثق رسیده از درون فرقه رجوی در یکماه گذشته بعد از اینکه سفر اقای روحانی ریئس جمهور ایران به فرانسه قطعی شد . مریم رجوی داعشی تمامی تیمهای سازماندهی شده از اروپا را به فرانسه منتقل و در خانه های امن مستقر کرد و این تیمها بارهای مسیر فرودگاه شاردوگل را شناسائی کرده بودند و نقشه حمله به کاروان رئیس جمهور ایران را طرح ریزی کرده بودند و قرار بود یک عده هم از سوری ها که گویا مخالف دخالت ایران در سوریه هستند در این حمله به کاروان توسط فرقه رجوی داعشی استفاده شوند !

سازماندهی تیمهای ترویستی تماما توسط سران فرقه رجوی داعشی بطور مشخص از طرف مهدی ابریشمچی از اطاق عملیات اردوگاه اور سوراواز کنترل و فرماندهی می شود و مریم رجوی داعشی و ابریشمچی به تیمهای تروریستی تاکید کرده اند که در صورت دستگیری نباید خود را عضوء فرقه رجوی داعشی معرفی کنند ! تیمهای تروریستی فرقه رجوی داعشی باید خود را بعنوان مخالف رژیم ایران جا بزنند .

همچنین بنا بر این خبرها قرار بود چند نفری از تروریستهای فرقه رجوی داعشی که در قالب تک نفره سازماندهی شده اند خود را به شکل خبر نگار در بیاورند وعملیات ایذائی یا انتحاری را انجام بدهند .

اما بعد از حادثه و حمله وحشیانه داعشی های البغدادی به مردم بی گناه پاریس تروریستهای رجوی داعشی مستقر در خانه های امن در پاریس و اطراف اور سوراوازــ از ترس دستگیری به دستور شخص مریم رجوی داعشی به کشورهای محا استقرار خود در اروپا بر گشته اند و منتظر دستور رجوی داعشی می باشند .

دولتمردان فرانسه و اروپا .

آقایان و خانمها .

من و دیگر جدا شده گان از این فرقه تروریستی بارها نوشتیم و در ملاقاتهایمان تاکید کرده ایم که فرقه رجوی داعشی با اویزان کردن کروات و تراشیدن ریش سعی در فریب دادن سیاستمداران ومردم اروپا هستند و هزار بار از داعشی های البغدادی خطرناک تر می باشند .

تروریستهای رجوی داعشی علاوه بر گذراندن اموزش کشتار با سلاح نزد فدائیان صدام و گارد مخصوص صدام در کشتار بدون سلاح هم مهارت خاصی دارند و همچنین در ساختن مواد شیمیائی برای کشتار و مسموم کردن دوره های خاصی دیده اند که هم اکنون چند نفر از همان تروریستها در اردوگاه اور سوراواز مستقر می باشند و همچنین توسط رجوی داعشی در خانه های امن در کشورهای اروپائی مستقر می باشند

همچنین بنا بر خبرهای رسیده از درون فرقه رجوی داعشی تیمهای تروریستی رجوی داعشی دستورحمله به جدا شده ها و کسانی که ماهیت فرقه رجوی داعشی را افشاء می کنند از شخص مریم رجوی داعشی و مهدی ابریشمچی دریافت کرده اند واین تیمهای تروریستی بطور خاص در فرانسه ؛ آلمان ؛ هلند بسیار فعال شده اند .

دولتمردان فرانسه و اروپا .

خانمها و آقایان .

بارها اعمال تروریستهای اعزامی از اردوگاه اور سوراواز مقر استقرار مریم رجوی داعشی که مدارک انکار ناپذیر ان و شاهدان زنده ان حملات تروریستی را در خیابانهای پاریس را دیده ایم وشکایت و گزارشهای ان نزد پلیس فرانسه موجود می باشد و همچنین شاهدان و قربانیان این حملات هم در فرانسه و هم در دیگر کشورهای اروپائی می باشند .

باز تاکید می کنم تروریست خوب ؛ تروریست بد وجود ندارد !

ماهیت و کار کرد رجوی داعشی و البغدادی داعشی هیچ فرقی با هم نمی کند ! رجوی داعشی و البغدادی ؛ پس مانده های حزب بعث همکاری نزدیکی در سوریه و عراق با هم دارند .

تنها تفاوتشان در ظاهر می باشد رجوی و دیگر سران فرقه تروریستی رجوی داعشی ریشهایشان را برای فریب افکار عمومی ۳ تیغه می کنند و کروات اویزان می کنند اما البغدادی و داعشی های البغدادی ریش رها و بلند می کنند تنها تفاوت همین است و بس .

اگر مصمم به برخورد با تروریستها هستید ! اگر می خواهید از ریخته شدن خون انسانها رو سنگ فرش خیابانهای پاریس و اروپا جلو گیری کنید باید از درون شهرهای خودتان شروع کنید . مقر تروریستهای رجوی داعشی در قلب فرانسه در اور سوراواز در چند قدمی می باشد .

برای جلو گیری ازریخته شدن خون شهروندان اروپائی ؛ پناهنده گان و … اردوگاه فرقه رجوی داعشی را از اور سوراواز جمع کنید و سران فرقه رجوی داعشی که قاتل هزاران شهروند ایرانی ؛ عراقی ؛ حتا اعضاء خود می باشد تسلیم عدالت کنید .در غیر اینصورت تا زمانی که رجوی داعشی در اروپا مستقر هست خون و خونریزی هم ادامه خواهد داشت . این موضوع قبلا ثابت شده و در اینده نزدیک هم خواهید دید که گفته های جدا شده از این فرقه تروریستی کاملا درست بوده و هست .

پاریس : محمد رزاقی

داعش رجوی تروریست 2ذوق زدگی منافقین (مجاهدین خلق) از تصرف موصل توسط داعش (مزدوران رجوی به القاعده پیوستند)

حجت سید اسماعیلی: مجاهدین در گذر تاریخ، مروری بر سی سال استراتژی نبرد مسلحانه

مریم رجوی هفدهم ژوتنوزارت خارجه فرانسه، ژوئن ۲۰۱۴: مجاهدین خلق بواسطه استفاده از خشونت شناخته می شود. این گروه هیچ گونه حضور قانونی در فرانسه ندارند.

مریم رجوی داعش اسرائیل غزهبازار سیاست مجاهدین خلق (فرقه رجوی) همچنان بوی تعفن میدهد

مریم رجوی مجاهدین خلق تروریستهافیگارو؛کشف گل های دزدیده شده از قبرستان، در محل اقامت رجوی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21739

قیمت خون ؛ جان ؛ عمر اعضاء نگون بخت چند ؟

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، سوم نوامبر ۲۰۱۵:…  چهار روز از این حادثه می گذرد اما رجوی جنایتکار از اعلام اسامی ۲ کشته که مدعی بود صورتهایشان متلاشی شده و قابل شناسائی نیست چیزی نمی گوید ! اما در بین خرابه ها می تواند کولر سوخته را پیدا کنند و امار بدهند . مطمئنم در همان شب حادثه بارها سران فرقه از اعضاء نگون بخت امار گرفته اند ولی چه اتفاقی افتاده که سران فرقه از بردن نام ان ۲ کشته خود …

نگاهی به نتایج و تبعات حمله اخیر به لیبرتی؛ کنترل الحریه را از رجوی بگیرید!

لینک به منبع

قیمت خون ؛ جان ؛ عمر اعضاء نگون بخت چند ؟

هنوز پیکرهای خون الود اعضاء نگون روی زمین ؛ هنوزخون اعضاء نگون بخت فرقه رجوی جنایتکار خشک نشده شیاد خانه رجوی طی اطلاعیه ای مدعی شد در حمله موشکی روز پنجشنبه به کمپ اسارتگاه فرقه رجوی در عراق بیش از ۱۰ ملیون دلار خسارت وارد شده است .

در اطلاعیه شیاد خانه رجوی جنایتکار امده است :

میزان خسارتهای ناشی از حمله موشکی شب گذشته در لیبرتی که برخی از عکسهای آن ضمیمه است، حدود ۱۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. از جمله ۱۳۱ بنگال به‌طور کامل منهدم و ۲۲۶ بنگال غیرقابل استفاده شده است. ۱۰سالن نیز کاملاً منهدم و یا غیرقابل استفاده شده است. ۲۷۵ کولر نیز منهدم شده است.

رجوی جنایتکار با دهان پر چنان از ۱۰ ملیون دلار خسارت صحبت می کند که گوئی رجوی و شرکای جنایتکارش صبح تا شب بیل و کلنگ زده و کمپ لیبرتی درست کرده اند حالا ادعا و طلب خسارت دارند .

اطلاعیه شیاد خانه رجوی جنایتکار و جیره خوارانش کاملا گویاست رجوی جنایتکار با خون ؛ جان؛ عمراعضاء نگون بخت برای نیات پلید خود مثل همیشه تجارت می کند .

هنوز اجساد خونین اعضاء نگون بخت بر روی زمین مانده اما مریم قجر به همراه شوهر سابق درویلای اور سوراواز نشسته اند طرح و نقشه می ریزند تا ببینند از خون این اعضاء کشته شده چقدر می توانند به حسابهای بانکی خود بریزند .

مریم قجر برای گرفتن ۱۰ میلیون دلار خسارت فورا حساب و کتاب کرده و امار اعلام نموده اما هنوز آمار دقیق خسارات جانی که جمع آوری آن بسیار ساده تراز خسارت مادی هست را اعلان نکرده ؛ و مشخص نکرده که چند نفر مجروح و اسامی آنها چیست؟

چهار روز از این حادثه می گذرد اما رجوی جنایتکار از اعلام اسامی ۲ کشته که مدعی بود صورتهایشان متلاشی شده و قابل شناسائی نیست چیزی نمی گوید ! اما در بین خرابه ها می تواند کولر سوخته را پیدا کنند و امار بدهند . مطمئنم در همان شب حادثه بارها سران فرقه از اعضاء نگون بخت امار گرفته اند ولی چه اتفاقی افتاده که سران فرقه از بردن نام ان ۲ کشته خود داری می کنند ؟

مریم قجر در ویلای اوور سوراواز پاریس به همراه شوهر زاپاس خود در امن ؛ امان نشسته و به جای اینکه خواهان انتقال اعضاء نگون بخت به خارج از عراق شود دنبال پر کردن حسابهای بانکی خود از بابت خون ؛ جان ؛ عمر اعضا نگون بخت دفتر دستک خسارت باز کرده تا به خیال ابلهانه اش بتواند از سازمان ملل و مجامع بین المللی به اسم خسارت به اموال کمپ لیبرتی دلارهای خونین دریافت کند تا در اروپا به عیاشی ؛ سور چرانی با جولیانی ؛ بولتون؛ کندی ؛ طارق الهاشمی و گینگریچ و یک مشت نماینده سابق ؛ کاندید سابق حیوان صفت که به جزء شکم و زیر شکم به چیز دیگری فکر نمی کنند … بپردازد .

مریم قجر در ویلای اوور سوراواز در یک مراسم با شیادی به تمام معنا می گوید :

آن شب، در تمام لحظه‌ها، به فکر شما و با شما بودم. در کنار سنگرها، بالای سر شهیدان، یا موقع مرهم گذاشتن بر زخم ‏مجروحان، ‏با صورتهای خونین، مشتهای گره ‌کرده و دستهایی را که به نشانه پیروزی بالا می‌بردید، دیدم و البته هرکس که دید غرق غرور و افتخار شد.

باید به مریم قجر گفت : با این گفتارهای شیادانه نمی توانی به فرار و خیانت نکبت بارتان سر پوش بگذارید شما اعضاء نگون بخت در بیابانهای عراق زیر مهیب ترین بمباران تاریخ رها کرده به همراه ۲۰۰ نفر از عراق قبل اینکه ترقه ای در شود در ویلاهای اوور سوراواز پاریس کنگر خورده لنگر انداخته به عیش و نوش و دم خوری با جنایتکاران جنگی مثل فیلیپس ؛ مارتین ؛ بولتون ؛ و … مشغول هستید ادعای بودن در کنار اعضاء نگون بخت از طرف شما و رجوی جنایتکار دیگر سران فراری فرقه مفت گران است .

شما فعلا به اروپا گردی با دلارهای خونین مشغول باشید ؛ به نروژ ؛ بلژیک و … به اسم مبارزه ولی برای تعطیلات و خوش گذرانی با نماینده گان سابق و فعلی ادامه بدهید .

شما زیاد به خودتان فشار نیارید اینقدر که فکرهای سخت و سنگین می کنید ممکن پوتاکس صورتتان خراب شود و یا بخیه های عمل زیبائی صورتتان باز شود انوقت نمی توانید پیش جولیانی ؛ گینگریچ ؛ بولتون و … خنده های انچنانی از خود در بکنید .

اف بر شما ؛ ننگ بر شما ؛ لعنت خدا و خلق خدا بر شما که با خون ؛ جان ؛ عمر یک عده نگون بخت تجارت می کنید .

قیمت بنگال ؛ کولر ؛ سالن و … را ۱۰ ملیون دلار اعلام کردید .

قیمت دلهای نگران مادران پیر چشم گریان ؛ پدران پیر چشم انتظار ؛ خانواده های اعضاء نگون بخت چند ؟

راستی قیمت خون ؛ جان ؛ عمر اعضا نگون بخت چند ؟ !

پاریس : محمد رزاقی

***

(رجوی در آخرین وداع با طوطی اش)
استراتژی که در عراق جا ماند

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21625

نگوئید کشته شدند ؛ بگوئید رجوی به کشتن داد !

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، سی ام اکتبر ۲۰۱۵:…  بنا بر خبرهائی که در سایتهای مختلف خبری پخش شده ۲۳ عضوء نگون بخت در اثر این حمله موشکی کشته شده اند که درمیان لیست کشته شده ها یک زندانبان و شکنجه گر سابق فرقه رجوی بنام حسین ابریشمچی معروف به حسین ابر دیده می شود . به نظر تاریخ مصرف این شکنجه گربرای رجوی تمام شده بود و می بایست برای سناریو خونین رجوی جنایتکار …

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice

لینک به منبع

نگوئید کشته شدند ؛ بگوئید رجوی به کشتن داد !

اول شب خبر حمله موشکی به اردوگاه لیبرتی که باید ان را به حق اسارتگاه فرقه رجوی جنایتکار نامید و کشته شدن اعضاء نگون بختی که در اسارت ذهنی و جسمی رجوی جنایتکار هستند با عث تاسف و نگرانی خانواده ها و دوستان ؛ اشنایان و… اعضاء نگون بخت فرقه رجوی شد .

این حمله به قرارگاه لیبرتی از طرف هر کسی باشد محکوم است. البته حمله مشکوک در زمانی رخ می دهد که سرعت خروج اعضاء نگون بخت از عراق به سمت آلبانی در ۲ ماه گذشته شتاب گرفته بود ولی یکباره همچین حمله ای صورت می گیرد !

ـ چرا می گویم نگوئید کشته شدند ؛ بگوئید رجوی به کشتن داد ؟

ــ فرقه رجوی جنایتکار با ۲ هدف مشخص دست به سناریو خونین زده .

یکم ــ برای جلو گیری از حضورخانواده ها در پشت دیوارهای لیبرتی که خواهان ملاقات با عزیزان خود بودند .

رجوی با اجرائی کردن این سناریو خونین می خواهد جلو حضور خانواده ها در پشت دیوارهای لیبرتی بگیرد و به ادعاهای سخیفانه خود که گویا پدران ؛ مادران پیر وزارت اطلاعاتی و نیروهای سپاه قدس هستند .

دوم ــ بر اساس خبرهای رسیده از درون فرقه رجوی بعد از خروج نزدیک به ۱۵۰ عضوء فرقه رجوی در ۲ ماه گذشته از عراق به سوی البانی درون تشکیلات اکثر اعضاء باقیمانده در لیبرتی سر اینکه چرا انها در لیست خروج از عراق نبوده اند با سران فرقه مشگل داشتند بنابر این شخص رجوی جنایتکار و مریم قجر برای خاموش کردن اعتراضات اعضاء نگون بخت به یک سناریو خونین نیاز فوری داشتند تا اعضاء نگون بختی که در عراق در اسارت سران فرقه رجوی می باشند توان اعتراض نداشته باشند و نهایت همین سناریو هم عملی شد .

مریم قجر وشیاد خانه شورای دست ساز رجوی طی اطلاعیه هائی مدعی شده اند موشکهای شلیک شده به کمپ لیبرتی :

موشکهای ۱۲۲میلی‌متری کاتیوشا و همچنین موشکهایی که از روی مدل موشکهای ان.بی‌۲۴ روسی ساخته شده است و رژیم بر آن نام فلق گذاشته است، در شمار موشکهای شلیک شده امشب به کمپ لیبرتی هستند.

ــ به راستی چه کسی می تواند در هوا انهم در شب نوع موشک و کشور سازنده موشک را مشخص کند؟

ــ چرا این موشکها فقط به محل استقرار اعضاء نگون بخت اصابت می کند و هیچ وقت در ان محدوده کوچک به مقر سران فرقه که کنترل اعضاء اسیر را در درست دارند اصابت نمی کند ؟

ــ ایا بر روی موشکهای شلیک شده نوشته شده مخصوص اعضاء نگون بخت فرقه رجوی و یا در حافظه موشکها نام نا مبارک عباس داوری معروف به جاسوس الدوله ؛ احمد واقف ؛ زهره اخیانی و دیگر سران فرقه ثبت شده تا به محل استقرار انها اصابت نکند !!!

بنا بر خبرهائی که در سایتهای مختلف خبری پخش شده ۲۳ عضوء نگون بخت در اثر این حمله موشکی کشته شده اند که درمیان لیست کشته شده ها یک زندانبان و شکنجه گر سابق فرقه رجوی بنام حسین ابریشمچی معروف به حسین ابر دیده می شود .

به نظر تاریخ مصرف این شکنجه گربرای رجوی تمام شده بود و می بایست برای سناریو خونین رجوی جنایتکار قربانی می شد تا ادعاهای مریم قجر در اور سوراواز که گویا عوامل رژیم ایران به لیبرتی موشک شلیک کرده اند رنگ و بوی واقعی به خود بگیرد .

اما با مشاهده واقعیتها می توان گفت سناریو شلیک موشک به مقر اعضاء نگون بخت در عراق توسط مریم قجر و ابریشمچی و … طرح ریزی می شود و توسط افراد و دارو دسته جنایتکاران فراری مثل طا رق الهاشمی و پس مانده های حزب بعث اجرا می شود تا رجوی بتواند با به کشتن دادن اعضاء نگون بخت چند صباحی با اویزان کردن قاب عکس کشته های نگون بخت بر روی دیوارهای ویلای اوور سوراواز برای برای دستگاه تبلیغاتی منگولش خوراک تبلیغاتی درست کند و در داخل تشکیلات هم هرعضوی اعتراض کرد به بهانه کشته شدن اعضاء سرکوب شود .

البته کشته شدن اعضاء نگون بخت باعث تاسف هست ولی امیدوارم این حادثه باعث خیر شود وباقی مانده اعضاء نگون بخت هر چه زودتر به کشورهای امن منتقل شوند تا جلو کشته شدنشان گرفته شود و رجوی جنایتکار نتواند از باقی اعضاء بعنوان گوشت دم توپ استفاده کند .

ضمن تسلیت به خانواده های اعضاء نگون بخت کشته شده در کمپ لیبرتی به انها می گویم قاتل فرزندان شما رجوی جنایتکار و مریم قجر که در ویلاهای اوور سوراواز نشسته و برای اهداف کثیف خود فرزندان وعزیزان شما را به کشتن داد و لا غیر .

پاریس : محمد رزاقی

(یکی از آخرین عکس های دجال رجوی قبل از فرار)
کارشناس وزارت اطلاعات: ماجرای انقلاب طلاق/ رجوی در اروپا ولی بالاجبار مخفی است

***

همچنین:

فرقه رجوی جنایتکار چه فرقی با داعش دارد؟ (هشدار به ارگانهای امنیتی غرب)

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، شانزدهم ژانویه ۲۰۱۵:…  سرویسهای امنیتی به جای استفاده از فرقه رجوی بعنوان یک برگ فشار به ماهیت و عملکرد سران این فرقه در اروپا و مناسبات درون تشکیلاتی فرقه رجوی دقت کنند و اجازه ندهند اموزش دیده های فدائیان صدام و گارد جمهوری صدام ملعون سنگ فرش خیابانهای شهرهای اروپا را ب

نـــــــــــــــه بــــــــــــابــــــــــــــا !

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، هشتم ژانویه ۲۰۱۵:…  برای روشن شدن افکارعمومی و کسانی که از درون اردوگاه بد نام اشرف خبر نداشتند لازم می بینم به چند نمونه از گفته های شخص رجوی زنباره در مورد سلاح اشاره بکنم و همچنین روند خلع سلاح تا ماهیت کثیف رجوی جنایتکار بر همه اشکار شود . زمانی که رجوی زنباره توسط ارباب

چرا رجوی خود را به کوچه علی چپ میزند ؟

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، دوم ژانویه ۲۰۱۴:…  اما اینبار رجوی زنباره ؛ مریم قجر حرمسرادار شخصی رجوی و دیگر سران فرقه خود را به کوری مطلق زدند و از بازدید تفریحی سفیر ایران از حرمسرای زیر زمینی رجوی زنباره اصلا حرفی به زبان نمی اورند . اما چرا؟ چون رجوی زنباره و مریم قجر به روشنی و بهتر از هر کس می دانن

حمایت فرقه جنایتکار رجوی از جنایتکاران و دزدان مسلح

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، بیست و نهم دسامبر ۲۰۱۴:…  سایت فرقه مافیایی و جنایتکار رجوی خبر درگیری دزدان مسلح گلپایگان را طوری درج کرده هر کس اصل خبر را نداد فکر خواهد کرد همان قیام خونین خیالی رجوی رخ داده است . سابت رجوی زنباره نه تنها اصل خبر را درج نکرده بلکه درگیری نیروهای انتظامی با دزدان مسلح را طوری د

رجوی ماهیت تروریستی و خشونت طلب خویش را به نمایش می گذارد !

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیست و هفتم دسامبر ۲۰۱۴:… درخواست بغایت ابلهانه رجوی از امریکاییها اما اینبار از زبان سخنگوی مجهول الهویه فرقه تروریستی رجوی روی سایتهای خبری فرقه جلب توجه می کند . این درخواست که تمامآ خواسته وحرف شخص رجوی زنباره می باشد مبنی بر بر گرداندن ۱۰ درصد از سلاحهایی که موقع خلع س