انشعاب درفرقه

انشعاب درفرقه

 همایون کهزادی، یاران ایران، چهارم دسامبر 2017:…  همانطور که میدانید نصف اعضای سازمان طی چند ماه گذشته از این فرقه جدا شده وبه دنبال زندگی خود رفته اند ونصف دیگر خواهان جدا از این فرقه هستندهرچند که این فرقه با خروج انها موافقت نکرده ونمیکند زیرا بیشتر این افراد از رده های بالای سازمان هستند وامکان ندارد که سران سازمان موافقت کنند زیرا با خروج این افردا به دو … 

کمپ بدنان اشرف تعطیل شداین مسیر رجوی به بدتر ازناکجا آباد منتهی شد!

لینک به منبع

انشعاب درفرقه

همانطور که میدانید نصف اعضای سازمان طی چند ماه گذشته از این فرقه جدا شده وبه دنبال زندگی خود رفته اند ونصف دیگر خواهان جدا از این فرقه هستندهرچند که این فرقه با خروج انها موافقت نکرده ونمیکند زیرا بیشتر این افراد از رده های بالای سازمان هستند وامکان ندارد که سران سازمان موافقت کنند زیرا با خروج این افردا به دو دلیل امکان پذیر نیست

اول اینکه اگر این افردا ازالبانی وسازمان خارج شوند دیگر کسی باقی نمی ماند فقط تعداد انگشت شماری میماند که انهم فرماندهان رده بالا هستند وبه همین خاطر سازمان این اجازه به انها نخواهد داد حتی اگر شده است انها را سر به نیست میکند ولی نمیگذارند جدا شوند که این مدت بارها وبارها مریم خودش به البانی رفته تا شاید بتواند از نزدیک جلوی این کار را بگیرد اما نتنها نتوانست کاری کند بلکه افرادی که قصد جدایی داشتند با انگیزه ای چند برابر برای خروجشان پافشاری میکنند

دوم اینکه این افراد چون از رده های بالا هستند واطلاعات زیادی در رابطه با سازمان وجنایاتی که کرده دارند سازمان از ترس افشا گریهای این افراد به هیچ عنوان حاضر به انجام این کار نیست حتی مریم در نشستهایی که با این افراد گذاشته به این موضوع اشاره کرده است ایا شما میدانید که با اطلاعاتی که شما از این سازمان دارید ما نمیتوانیم ونباید بگذاریم از این سازمان جدا شوید ایا میدانید که با خروج شما چه بخواهید وچه نخواهید شما این اطلاعات را در اختیار دیگران خواهید گذاشت ایا میدانید خروج شما چه عواقبی به دنبال خواهد داشت لذا ما به هیچ عنوان این اجازه را نخواهیم داد به رده های پایین نگاه نکنید انها نه مثل شما در عملیاتها بوده اند ونه مثل شما اطلاعاتی دارند که بخواهند از انها استفاده کنند اما به نظر میرسدکه گوشهای همه از این حرفها پر بود ومریم مجبور شد نشستهای چون اشرف برگذارکند وبا دادن وعده های تو خالی شاید بتواند انها را برای مدتی فریب دهد مگر شما نمیدانید که امسال ساله اخر رژیم واست وسرنگون میشود مگر نمیدانید که مسولین بالای سازمان وفرمانده های رده بالای شما به نبال اماده سازیها هستند هرچند که در دلشان به این حرفها میخندند وشاید بیشتر انها با خود گفته اند با کدام مرز وکدام تانک وتوپ وکدام فرمانده وکدام سرنگون ما بیش از بیست سال است این حرفها را میشنویم وهنوز هم میشنویم

به نظرمیرسد که دیگر نمیتوانند جلوی این اب ابیاری کنند وهر بار مریم دست از پا درازتر برمیگردد ومعلوم است که پایان این راه فرا رسیده است

همایون کهزادی انجمن یاران ایران

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32061

آیا رفت وآمدهای مکرر مریم رجوی به البانی میتواند دردی را دوا کند؟

 همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، دهم نوامبر ۲۰۱۷:… همانطوری که میدانید این روزها مریم رجوی برای جلوگیری ازفروپاشی وریزش نیروهایش درالبانی بسیار نگران است وتقریبا هر ماه چند هفته در البانی مشغول نشست وبحث وبرسی برای جلوگیری از موج ریزشها درالبانی هست چون این روزها تعداد زیادی از اسیران که تقریبا بیش از ۲۴۰ نفر از این سازمان جدا شده واین برای سازمان وشخص مریم بسیار نگران کننده و … 

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgMaryam Rajavi — MEK Propaganda Queen — Advertises Her Services For Iran’s Enemies

لینک به منبع

آیا رفت وآمدهای مکرر مریم رجوی به البانی میتواند دردی را دوا کند؟

همانطوری که میدانید این روزها مریم رجوی برای جلوگیری ازفروپاشی وریزش نیروهایش درالبانی بسیار نگران است وتقریبا هر ماه چند هفته در البانی مشغول نشست وبحث وبرسی برای جلوگیری از موج ریزشها درالبانی هست چون این روزها تعداد زیادی از اسیران که تقریبا بیش از ۲۴۰ نفر از این سازمان جدا شده واین برای سازمان وشخص مریم بسیار نگران کننده وقابل قبول نیست به همین خاطر شخصا وارد میدان شده تا شاید بتواند جلوی این همه ریزش را بگیرد به همین خاطر سازمان خیلی از مرز سرخهایی که بقول خودشان برای ان خون داده اند را نادیده بگیرد یعنی عملیات جاری را اختیاری کرده است هرکس دوست دارد عملیات جاری میکند وهر کس دوست ندارد کسی حق ندارد از او انتقاد یا حسابرسی کند

اما بجای این عملیات جاری که ادمها فکر میکنند کمی ازادی گرفته اند برای هرنفر یک کوبل در نظر گرفته شده است یعنی همان عملیات جاری بدون اینکه خودشان بفهمند

غسل هفتگی هم همینطورکسانی که اعتقاد دارند که این غسل هفتگی میتواند انها را سرپا نگهدارد میتوانند انجام دهند وهرکسی که ندارد ازاد وبه اختیار است اما جالب است که

بجای ان کسی حق ندارد تنهایی بیرون برود یا تلفن داشته باشد یا با خانواده خود تماس داشته باشد

از طرف دیگر مریم رجوی مثل حرفهای مسعود که دستور حمله میداد وروز شمار برای سرنگونی تائین میکردتانکها را عملیاتی میکردوبه امید وپشتیبانی امریکا واینکه فکر میکند امریکا به ایران حمله خواهد کرد به انها قول داده است که تا دوسال ایند رژیم ایران سرنگون خواهیم کرد به همین خاطر وبرای همین سرنگون کردن میخواهیم اشرفی در دل البانی بسازیم واین را بدانید که این رژیم فقط با دستان مجاهد خلق سرنگون میشود ووقت ان فرا رسیده است بدون شک در این میان نیمی از این ادمها دردلشان به این وعدها ودروغهای همیشگی میخندیدند که چگونه وبا چه امکاناتی با کدام تانک توپ وکدام مرزاینجا که دیگر صدام حسین در کار نیست ومرزی نداریم حتی اختیار نداریم تنها بیرون برویم

البته ناگفته نماند که این حرفها نه درگوش کسی فرو میرود ونه کسی حاضر است بشنود زیرا سالیان سال این حرفها زده شده وگوشها پر از این خالی بندیها ووعده های دروغی است

حتی مریم رجوی مثل مسعود .شگردهایی که داشت میخواهد نیروها را با ترکیب عملیاتی سازماندهی کند ومثل اون صلیب بلند میکند شعار میدهد امادگی اعلام میکند وادمها را به عملیاتیی کردن خود وادار میکنندکه شاید با این وعدها بتواند جلوی ریزش را بگیرد اما این همه دروغ وعده های پوشالی هیچ دردی را دوا نخواهد کرد وروز به روز بیشتر وبیشترتر میشود وروزی خواهید دید که مریم فقط در میان اندک شماری از سران سازمان تنها باقی مانده است

همایون کهزادی انجمن یاران ایران

*** 

IMPAKT 97: Jihad 2.0? What are the Iranian Jihadis (MKO, Rajavi cult) doing in Albania? (part 1)

https://youtu.be/WYEGkiTvyJc

IMPAKT 97: Jihad 2.0? What are the Iranian Jihadis (MKO, Rajavi cult) doing in Albania? (part 2)

https://youtu.be/9tWjpDHPktE

همچنین:

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31860

پاچه خواری از بغداد تا تیرانا 

 همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، بیست و پنجم اکتبر ۲۰۱۷:… حال نوبت البانی شده است هرچند که البانی اینها را به رسمیت نمی شناسد وبه انها اعتماد ندارد اما با وجود این باز همان کارهایی که با اربابشان صدام حسین کردند را میخواهند در البانی پیاده کنند اما دولت البانی نه تنها به انها اهمیتی نمیدهد بلکه برای کنترل انها پستهای نگهبانی گذاشته است و نکته بیسار جالب این است همین سازمان مجاهدین که روزی به دستور صدام حسین … 

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیرضا تقی زاده، کیهان لندن: تمرین مجاهدین نوحه‌خوان و سینه‌زن برای رقص «تانگو» با «عمو ترامپ»!ا

لینک به منبع

پاچه خواری از بغداد تا تیرانا

در زمان صدام حسین از دادن اطلاعات ووطن فروشی گرفته تا دولا شدن جلوی سران عراق تا کشتن کردها سرکوب مردم عراق بخاطر خوش خدمتی به قول خودشان به صاحبخانه کار همیشگی این فرقه بود بعد از رفتن صدام مدتی هم با صاحبخانه جدید اما این صاحبخانه ابی نبود که اینها بتوانند جلوی ان ابیاری کنند به همین خاطر برای سرنگون کردنش دست به هر کاری زدن از دادن پولهای کلان تا دعوت و دادن کادوهای گران قیمت به شیوخ وسران عشایر اما با وجود این باز عراق انها را اخراج کرد

حال نوبت البانی شده است هرچند که البانی اینها را به رسمیت نمی شناسد وبه انها اعتماد ندارد اما با وجود این باز همان کارهایی که با اربابشان صدام حسین کردند را میخواهند در البانی پیاده کنند اما دولت البانی نه تنها به انها اهمیتی نمیدهد بلکه برای کنترل انها پستهای نگهبانی گذاشته است و نکته بیسار جالب این است همین سازمان مجاهدین که روزی به دستور صدام حسین کردها را قتل وعام کرد مریم رجوی برای کردستان وپیشمرگه های کرد پیام حمایت میفرستد شاید فکر میکند انها هم مثل عربستان شاید روزی اینها را حمایت کنند وبتوانند جایی برای خود پیدا کنند اما قافل از اینکه روزی همین مجاهدین با تانکهای خود کردها را زیر شنی میگرفتند وکشتند قافل از اینکه همین مجاهدین بودند که صدام را وادار به استفاده از بمب شیمیایی بر سر مردم بیگناه حلبچه کردند اما امروز همین سازمان برای انها پیام حمایت میفرستند همین سازمانی که با فرماندهی طارق عزیز به کردها حمله کردند همین سازمانی که دیروز وطن فروشی برای عراق میکرد وامروز در البانی البته ناگفته نماند نه سازمان دیگر ان سازمان قدیم است ونه ادمهایی که در ان تو اسیر هستند ونه مسعودی وجود دارد که بتواند دوباره همگان را فریب دهد وانها باور کنند ونه دیگر این سازمان در میان مردم جایی

انجمن یاران ایران

همایون کهزادی

*** 

فیلمی از حمله شیمیایی به حلبچه

http://youtu.be/MoVcUov9fSE

(Maryam Rajavi directly ordered the massacre of Kurdish people)

مجاهدی،ن خلق و قتل عام اکراد عراق به فرمان مستقیم رجوی،باد حلبچه

امریکا علت حمله به عراق را پشتیبانی صدام از مجاهدین خلق اعلام کردHow do you explain this to the families of over 4000 US servicemen Killed in Iraq?

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29760

از گلریزان گدایی دلار تا گلریزان خرید سیاهی لشکر 

 همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، ششم ژوئن ۲۰۱۷:… اگر یادتان باشد سال گذشته تعدادی از این فیلمها در سایتهای مختلف نشان داده شد که حتی یک ایرانی به چشم نمیخورد بیشتر این شرکت کنندها از کشورهای عربی وافریقایی بود وبا دادن پولهای کلان انها را به این سالن کشانده بودند که دوباره ابرو ریزی نشود هر سال همین کار را میکند که سال قبل را جبران کند اما نتنها بهتر نمیشود بلکه بدتر میشود وهر سال …

مزدور مریم رجوی گزارش رادیو فردا: حضور پر رنگ و پر شمار افراد غیر ایرانی همراه با جان بولتون در تظاهرات مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در امریکا

لینک به منبع

از گلریزان گدایی دلار تا گلریزان خرید سیاهی لشکر

فرقه رجوی درطول سال شروع به گدایی وجمع کردن دلار با فریب ونشان دادن عکسهای الکی میکند وخود را به اب واتش میزند فقط بخاطر اینکه بتواند دلارهایی را که با فریب از مردم میگیرد را بعنوان کرایه به افرادی بدهد که در گردهمایی سالانه این فرقه شرکت کند چند هفته به برگزاری سالیانه این فرقه باقی نمانده است واز همین حالا شروع به خیابان گردی وزدن درب خانه های سوری وعرب وافغان وسیاه پوستها کارتن خواب کرده که با دادن روزی ۵۰ یورو به شما در گردهمایی ما شرکت کنید البته گردهمایی خود را طوری وانمود میکنند که بر علیه تروریست یا حمایت از شما ها میباشد انها که خبر ندارند تروریست اصلی همین سازمان است وچون شناختی از این فرقه ندارند واز طرف دیگر در قبال هر روز ۵۰ یورو گرفته مخارج خورد وخوراک وپول هتل واتوبوس را هم میدهدند بهتراز هیچی است زیرا کسانی که برای سیاهی لشکر با خود میبرند در واقع کسانی هستند که نه شناختی از این فرقه دارند ونه شغل وکاری حتی به بعضی از این افراد قول داده اند که کار پناهندگی شما را درست میکیم وبه شما کمک میکیم فقط در این گردهمایی شرکت کنید زیرا این گردهمایی بخاطر حمایت از پناهنده ها میباشد البته طبیعی است که انها باور کنند چون فکر میکنند واقعا اینکاره هستند اما قافل از اینکه گرگ در لباس بره نزدشان امده است ونمیدانند فقط چند ساعت بیشتر به انها نیازی نیست وانهم فقط برای جلوی دوربین وپر کردن سالن خود

اگر یادتان باشد سال گذشته تعدادی از این فیلمها در سایتهای مختلف نشان داده شد که حتی یک ایرانی به چشم نمیخورد بیشتر این شرکت کنندها از کشورهای عربی وافریقایی بود وبا دادن پولهای کلان انها را به این سالن کشانده بودند که دوباره ابرو ریزی نشود هر سال همین کار را میکند که سال قبل را جبران کند اما نتنها بهتر نمیشود بلکه بدتر میشود وهر سال از سال قبل سالن خالی تر میشود اما باز خدا پدر فتوشاپ را بیامورزد که میتواند تعداد را چند برابر کند لذا به همه افرادی که در معرض این پیشنهادها قرار میگیرند مراقب باشند که این همان فرقه رجوی است همان فرقه ای است که چند سال پیش توسط پلیس امنیتی فرانسه دستگیر شدند این همان فرقه ای است که بخاطر دستگیری مریم رجوی تعدادی از اعضای این سازمان خودسوزی کردند وجان باختند

این همان سازمانی است که عراق را به خاک وخون کشید وحالا به البانی رفته که انجا را نیز مثل عراق وارد جنگ کند نگذارید باریچه دست کسانی شوید که اعضایش در بند هستند وهیچگونه حق انتخاب یا رها شدن از این سازمان را ندارند این سازمان اگر مردمی باشد وبه دنبال کمک کردن وحمایت باشد چرا به اعضای خودش کمک نمیکند پس با جواب نــــــــــــــــــــــــــــــه در مقابل این فرقه ایستادگی کنید

همایون کهزادی انجمن یاران ایران

(پایان)

*** 

Rajavi cult New Yorkجمع کردن سیاهی لشگر افغانی های مقیم اروپا توسط فرقه رجوی برای هفته آینده (کرایه سخنرانان امریکایی و مدعوین افغانی در کارناوال حمایت از وحوش داعش، جیش العدل و بقایای صدام )

سیرک سعودی ها با بازیگری مریم رجوی علیه ایران و ایرانی

مریم رجوی بزرگداشت قتل و ترور در فرانسه تفاوت خیمه شب بازی تکراری ویلپنت امسال با سال های قبل چیست؟ (سرنگونی؟!)

رادیو فردا: سفر به پاریس، از جیب سازمان مجاهدین خلق؟

لوموند: شو مجاهدین خلق به سبک آمریکایی

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانسرنوشت تلخ فرقه ای که از صد دام به مک دام رسید

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویمباحثه در پارلمان اروپا “در خصوص مجاهدین خلق ایرانی چه باید کرد؟”ا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29607

نامه سرگشاده به رئیس جمهور آلبانی 

همایون کهزادی، یاران ایران، سی ام می ۲۰۱۷:… همانطور که در جریان هستید ومیدانید نیمی از اعضای سازمان مجاهدین در کشور شما زندگی میکنند به همین خاطر لازم میدانستم که سوابق وجنایتهای این سازمان را برای رئیس جمهور جدید که اینده کشورش را در دست دارد به اطلاع برسانیم که کشور شما خدایی ناکرده مانند عراق گرفتار جنگهای داخلی … 

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult Flaqsgrooming Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) in Tirana part of bigger agenda for Albania

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

لینک به منبع

نامه سرگشاده به رئیس جمهور آلبانی

رئیس جمهور محترم البانی

با سلام واحترامات فراوان

بعنوان یه عضو سابق این سازمان که سالیان سال بهترین دوران زندگیم را در این سازمان در اسارت به سر برده ودردها ورنجهای بسیار متحمل شده وبه همه چیز این سازمان اگاه هستم لذا

انتخاب شما به عنوان رئیس جمهور البانی را تبریک گفته وامیدواریم که برای کشور تان بهترین ها را به ارمغان اورده باشید

هما نطور که در جریان هستید ومیدانید نیمی از اعضای سازمان مجاهدین در کشور شما زندگی میکنند به همین خاطر لازم میدانستم که سوابق وجنایتهای این سازمان را برای رئیس جمهور جدید که اینده کشورش را در دست دارد به اطلاع برسانیم که کشور شما خدایی ناکرده مانند عراق گرفتار جنگهای داخلی وتاخت وتاز این سازمان شود

سازمانی که در کشور شما زندگی میکند یک سازمان تروریستی بوده واگر سوابق انها را به دقت مطالعه کرده باشید این سازمان در هرجایی که پا گذاشته ان کشور را وارد جنگهایی داخلی یا بیرونی کرده است

زمانی که این فرقه در اشرف مسقر بود علاوه بر جنگ با ایران همزمان در چند جبهه دیگر نیز درگیر جنگ بود از یک طرف با کردهای عراق واز یک طرف با احزاب داخلی عراق وسرکوب انها به دستور شخص صدام حسین وهمزمان در کشورهای اروپایی نیز فعالیت سیاسی میکرد

سازمانی که در کشور شما زندگی میکند قبل از خروج از خاک ایران عملیاتهای فراوانی در خاک ایران داشت از جمله ترور شخصیتها انهدام وبمب گذاری امکان این سازمانی بود که در ایران زندگی میکرد وبر علیه ایران جنایات

وقتی که هم به عراق امدند شروع به وطن فروشی و دادن اطلاعات به دولت صدام حسین کردند وبه همین خاطر صدام حسین تمام امکانات جنگی وتروریستی واطلاعاتی را در اختیار انها گذاشت

در جنگ با کردهای عراق بی رحمانه کودکان وزنان را زیر تانکهای خود کشته واز دولت عراق حمایت کردند

بعد از سرنگونی اربابشان صدام در خاک عراق شروع به تشکیل حزبهایی کردند که نتیجه ان را همگان میدانند که هیچگاه قابل جبران نیست وهنوز این درگیریها ادامه دارد

در داخل اشرف فرمانروای میکرند وکسی حق هیچ گونه اعتراض یا حرفی را نداشتند وهیچکس از خودش اختیاری نداشت در غیر این صورت یا باید جانش را از دست میداد یا باید شکنجه وازار واذیت میشد وحتی در حال حاضر که کشور شما هستند افراد اسیر هیچ گونه حق انتخابی را ندارند

اقای زئیس جمهور ایا شما اگر بخاطر اینده کشورتان نبود این مسولیت بزرگ را قبول میکردید ایا این مسولیت چیزی جز خدمت به مردم وکشورت نیست لذا از شما رئیس جمهور محترم میخواهیم که نگذارید کشورتان مانند عراق دچار جنگهای داخلی وحزبی شود نگذارید کشورتان جای تاخت وتاز تروریستها شود

این سازمان شگردهای خاص خود را برای نفوذ در کشور شما را دارد وباید اگاه باشید از این حیله گریهای این سازمان فریب نخورید که به ناگاه چشم باز کرده کشورتان به دردهای عراق دچار شده

با تشکر همایون کهزادی انجمن یاران ایران

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29440

انتخابات آزاد یا انتخاب آزاد

 همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، بیستم می ۲۰۱۷:…  حال قبل از اینکه شما دنبال ازادی وانتخابات ازاد باشید به فکر انتخاب ازاد باشید بگذارید اسیرانی که در بند واسارت شما هستند خودشان راه وسرنوشت خودشان را انتخاب کنند نه برایشان انتخاب کنید اگر در مرحله اول شما به این کوچشکترین خواسته جواب مثب داده اید اوقت میتوانید دم از انتخابات ازاد بزنید. برای مثال ان زمان در اشرف هم خودتان همه چیز را انتخاب میکردید همه چیز تمام شده وسر جایش … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشمشکل مریم رجوی با کلمه “انتخابات” است. خواه در سازمان مجاهدین باشد، خواه در ایران و یا آلبانی

لینک به منبع

انتخابات آزاد یا انتخاب آزاد

این روزها در انتخابات فرانسه مریم رجوی برای رد گم کردن .اینکه از جنایات خودش شانه خالی کند ودر برود در جمع تعدادی از فرانسوی ها مهمانی تشکیل داد وشروع به همان حرفهای قبلی کرد که در ایران چه میشود وچه میکنند وچنان است وچنان نیست

هرچند که همگان میدانند که انتخابات ایران هیچ ربطی به این سازمان ندارد زیرا کسی در ایران وحتی ایرانیانی که در خارج از کشور هستند روی دیدن این سازمان را ندارند

حال ببینید که برای خود شیرین کردن وبالا بردن خود چگونه خودش را به فرانسه میخواهد نشان بدهد اری شما مردم فرانسه برای سرنوشت کشور خود ازادانه تصمیم میگیرید ولی در ایران اینطور نیست حال گیریم که اصلا در ایران بدتر از این هم باشد البته این کار این سازمان است مگر در امورات داخلی عراق هم دخالت نکردند مگر انجا را هم اشوب جنگهای داخلی وادار نکردند تصمیم گیری ودخالت در کشور دیگر جرم است وبه کسی ربطی ندارد

حال قبل از اینکه شما دنبال ازادی وانتخابات ازاد باشید به فکر انتخاب ازاد باشید بگذارید اسیرانی که در بند واسارت شما هستند خودشان راه وسرنوشت خودشان را انتخاب کنند نه برایشان انتخاب کنید اگر در مرحله اول شما به این کوچشکترین خواسته جواب مثب داده اید اوقت میتوانید دم از انتخابات ازاد بزنید

برای مثال ان زمان در اشرف هم خودتان همه چیز را انتخاب میکردید همه چیز تمام شده وسر جایش میگذاشتید وبعد در یک جلسه دست ساز اعضای پایین را دور هم جمع میکردید که چه کسی را انتخاب کنند البته این کار وروش که چه کسی چه بگوید وچه کسی از چه کسی اسم ببرد را به همگان یعنی رده های بالای سازمان یاداوری میکرید برای مثال یکی از رده های بالاکه متنی دست ساز را در اختیارش میگذاشتید بلند میشد واسمی را که شما گفته بودید وانتخاب کرده بودید را به زبان می اورد به این معنی که بله شما هم این اسم را انتخاب کنید پشت سر ان نفرات دیگر بلند میشدند وهمان ریل را تکرار میکردند ودر نهایت از ترس واینکه فردا مارک بریده ومزدور وقطب بودن را نخورد مجبور بود همان نفری را انتخاب کند که خودتان از قبل انتخاب کرده بودید

این در همه جا بوده وهست بجای این کارها لطف کنید به اسیرانی که حق انتخاب ندارند حق حرف زدن ونفس کشیدن را ندارند این انتخاب را بدهید وبگویید ماندن یا رفتن در اختیار خودتان ات ان موقع خواهید فهمید انتخاب ازاد یعنی چه فعلا از درون خود این اقدام را جاری کنید تا بتوانید به دیگران هم این انتقاد یا هر حرفی که هست بزنید ایا به نظر شما همان فرانسوی هایی که شما در میان انها حرف میزدید به این نکته اگاه نیستند ایا فکر میکنید انها نمیدانند که اشرف ولیبرتی والبانی یک زندان ویک تعبید گاهی بیش نیست پس بهتر است اول انتخاب ازاد را از خودتان شروع کنید بعد به دنبال انتخابات ازاد باشید

همایون کهزادی

*** 

انتخابات ریاست جمهوری ایران مجاهدین خلق فرقه رجویباز هم سرفصل انتخابات (نامه وارده، تیرانا، آلبانی)ا

Albania’s Anti-Trafficking Coordinator Elona Gjebrea praises Maryam Rajavi for keeping modern slaves in Tirana

Elona Gjebrea përgëzon Marjam Raxhavin për mbajtjen e skllevërve modernë në Tiranë

هم

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29277

تهدید وشکنجه واذیت و آزار جدا شدگان 

همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، پنجم می ۲۰۱۷:… سندهایی که در سایت های این سازمان درج میشود فقط وفقط برای ترس ودلهره اعضای باقی مانده است که بگویند ما از همه چیز خبر دار هستیم ودست از پا خطا کنید بعنوان مزدور وخائن در سایتها معرفی میکنیم پس هیچ ترسی به دلتان راه ندهید زیرا همگان از وضعیت این سازمان خبر دار هستند ومیدانند خائن اصلی خودشان هستند که عمری برای صدام حسین خبر چینی و … 

اخاذی از مردم و جداشدگان توسط سازمان تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانیدرخواست کمک مالی فرقه رجوی از جداشدگان در آلبانی

mek_albania_June2013مشکلات جدا شده ها در آلبانی

لینک به منبع

تهدید وشکنجه واذیت و آزار جدا شدگان

سازمان مجاهدین برای جلوگیری از ریزش نیروهایش دست به اقدامات جدیدی زده است که بتواند جلوی نیروهایی که دیگر قصد ندارند در این سازمان بمانند را بگیرد وبا تهدید واذیت وازار وشکنجه روحی وجسمی مانع خروج انها شود فرماندهان وسران سازمان با حیله ای جدید وسند سازی برای ترساندن اسیرانی که قصد دارند از انها جدا شوند تعدادی از نیروهای عجین شده خود را به نوشتن سندهایی میکند که بتواند از این این طریق مانع ریزش اسیران شود زیرا این روزها تعداد ریزش در این سازمان به اندازه ای شده است که دیگر نمیشود جمع وجور کرد ومجبور شده است که دست به حیله ای جدید زده که بتواند نیروهایش را کنترل کند در یکی از سایتهای مربوط به سازمان چند سند جدید درج شده است که با دست خط خودشان اعلام کرده اند که از طریق شخص دیگری فریب خورده والان از این کار پشیمان هستند هرچند که دیگر کسانی که در البانی هستند اگاه شده ومیدانند تا به امروز فریب خورده وعمر وجوانی خود را بیخودی برای این سازمان طلف کرده است وهمه قول وقرارهای این سازمان دروغی بیش نبوده است

اما امروزه این سازمان دست به حیله ای جدید برای جلوگیری از این ریزش داده است که شاید بتواند چند روز بیشتر انها را در چنگالهای خود نگاه دارد سندهای درج شده به خوبی مشخص است که هیچکدام واقعیت ندارد زیرا البانی دیگر اشرف نیست که بتوانند انها را زندانی وشکنجه کنند وکسی هم خبر دار نشود البته برای کسانی که هنوز از انها جدا نشده است اما کسانی که جدا شده اند به میل وبا اراده خود شده شده اند ودیگر راه بازگشت ندارند ونیازی نیست که بخواهند این حرفهای کلیشه ای را دوباره به سازمان گزارش کنند وبگویند که از کرده خود پشیمان هستیم وفریب خورده بودیم زیرا اگر میخواستند دوباره به سازمان برگردنند همان روز اول فکر همه همه چیز را کرده بودند پس بدانید وفریب این حرفهای الکی ودروغین را نخورید

سندهایی که در سایت های این سازمان درج میشود فقط وفقط برای ترس ودلهره اعضای باقی مانده است که بگویند ما از همه چیز خبر دار هستیم ودست از پا خطا کنید بعنوان مزدور وخائن در سایتها معرفی میکنیم پس هیچ ترسی به دلتان راه ندهید

زیرا همگان از وضعیت این سازمان خبر دار هستند ومیدانند خائن اصلی خودشان هستند که عمری برای صدام حسین خبر چینی ووطن فروشی کردند وامروز میخواهند حق گرفتن انتخاب ازاد را هم از شما بگیرند

همایون کهزادی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28931

باز این حیله گر، حیله جدید رو کرد 

همایون کهزادی، یاران ایران، پنجم آوریل ۲۰۱۷:… نمیدانم تا چه اندازه از حیله گری و دروغ فریب این مجاهدین خبردار هستید از روزی که این سازمان به عراق فرار کردند و تا همین امروز که تقریبا سی چهل سال است هر سال این حرفهای مریم ومسعود برای سرکار گذاشتن وفریب اسیران تکرار شده است هر بار به نوعی هم سر خود وهم سر اسیرانش را کلاه گذاشته است … 

احسان بیدی سیاوش رستارنجات یافتگان در آلبانی اقدامات تروریستی مجاهدین در تیرانا را محکوم می کنند

لینک به منبع

باز این حیله گر،حیله جدید رو کرد

نمیدانم تا چه اندازه از حیله گری و دروغ فریب این مجاهدین خبردار هستید از روزی که این سازمان به عراق فرار کردند و تا همین امروز که تقریبا سی چهل سال است هر سال این حرفهای مریم ومسعود برای سرکار گذاشتن وفریب اسیران تکرار شده است هر بار به نوعی هم سر خود وهم سر اسیرانش را کلاه گذاشته است اما کلاه ودروغ وحیله امروز مریم رجوی چیز دیگری است یعنی اخر حیله گری را رو کرد به قسمتهایی که مریم خودش در گردهمایی میلیاردی که خرج کرده بود گفته است

اشرف سه ۳

سال گذشته، چه فرخنده سالی بود که بهارآفرینان ملت ایران، زنان و مردان اشرفی، دام‌ها و محاصره‌های طولانی را درهم شکستند و کارزار بزرگ خود برای انتقال امن و سالم در هیأت جمعی و سازمانی‌شان را به‌پیروزی رساندند

این در حالی بود که سران رجوی برای خروج از عراق خودشان را به اب واتیش میزدند اما بعد از اینکه دولت عراق تصمیم خود را گرفت اینگونه وارونه میکنند

و خوشا مجاهدین که در دوران جدید، برای برپایی سازمان کار و تشکیلاتی نوین به‌پا خاسته‌اند و بهار انسانی تازه‌یی در روابط میان خود شکوفا کرده‌اند،
حال شاید کسانی باشند که از البانی خبر نداشته باشند واین چیزها را باور کنند اما در البانی بجز تعداد انگشت شماری وانهم از سران مجاهدین که دست در خون مردم ایران دارند کسی دیگری نیست وهمه از این فرقه جدا شده اند اگر سایتهای مربوط به جداشدگان را مطالعه کنید انوقت خواهید فهمید که حرفهای مریم رجوی خطاب به چه کسانی بوده است ایا کسی جز این تعداد که انهم سالخورده وپیر وافتاده کسی مانده است یا خیر
اما جالب تر از همه این است که مریم رجوی چگونه برای مردم ایران دعا میکند

مریم رجوی

باشد که پایان زمستان، امسال بشارت‌دهنده شکست اشغالگری و جنگ‌افروزی در ایران باشد این هم دعای سال نو برای خلق قهرمانی که به قول خودشان این فرقه دارند برای انها مبارزه میکنند نمیدانیم به دم خروس باور کنیم یا به قسم حضرت عباس این فرقه نه به اینکه میگویید ما برای خلق قهرمان مبارزه میکنیم نه به این دعایی که جز نفرین چیزی دیده نمیشود ونه به ان تبریک سال نو

گذشته از همه اینها تعدادی از شخصیتهای البانی که به این مهمانی دعوت شده بودند دعوت انها را رد کرده بودند ودر جواب گفته بودند که البانی هم مثل عراق اشغال ارام میشود به دست این سازمان وبدون شک جای تاخت وتاز این سازمان میشود

اما نکته بیسار جالب وشاید خنده دار این است که این جابجایی را مریم رجوی یک پیروزی میداند وبه انها نوید پیروزی وامادگی با تمام قوا به خانه سالمندان میدهد که برای پیروزی نزدیک اماده باشند حال نمیدانیم که سرخود را شیره میمالند یا واقعا در غار به سر میبرند.

همایون کهزادی انجمن یاران ایران

پاریس

*** 

Anne Singleton: Key to de-radicalization of MEK hostages in Albania are their families

IMPAKT 55 – Muxhahedinet iraniane ne Shqiperi. Interviste eksluzive me Anne Singleton
https://youtu.be/8v-Q7UWfN3M

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28785

آلبانی مثل عراق نا امن اعلام شد 

 همایون کهزادی، یاران ایران، سیزدهم مارس ۲۰۱۷:…  ما نمیخواهیم کشورمان مثل عراق غده چرکی شود نمیخواهیم خواهران وبرادرانمان مثل کشور عراق بازیچه دست اینها شوند هرچند که افرادی را که به اینجا دعوت شده اند همگی بازنشسته ویا قبلا سمتی داشته اند ولی باید این اجازه را به انها نمیدادند. البته دولت البانی هم حق دارد و تجربه عراق را دارند که … 

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

لینک به منبع

آلبانی مثل عراق نا امن اعلام شد

همایون کهزادی

بعد از کنفرانس مجاهدین بخاطر روز زن در تیرانا البانی را به عراق تشبح کرده واین کشور را مثل عراق نا امن اعلام کردند

یکی از سایتهای البانی این نوشته را به چاپ رساند که بعد از این کنفرانس آلبانی وارد یک ناامنی مثال عراق میشود زیرا مجاهدین در هر جایی پا بگذارند بدون شک نا امن میشود

این سایت نوشت از راه های دور ونزدیک سازمان مجاهدین تعدادی را دور هم جمع کرده اند که از حقوق زنان دفاع کنند در صورتی که بالغ بر هزار زن در اردوگاه تیرانا در اتاقهای دبسته نگهداری میشوند که از مریم رجوی اطاعت میکنند واجازه خروج از این اردوگاه را ندارند

این خود میتواند گردهمایی را زیر علامت سوال برده و هدفی غیر از این داشته اند زیرا تجربه هایی که در عراق شاهد ان بودیم درست ۱۸۰ درجه عکس ان را نشان میداد

ما نمیخواهیم کشورمان مثل عراق غده چرکی شود نمیخواهیم خواهران وبرادرانمان مثل کشور عراق بازیچه دست اینها شوند

هرچند که افرادی را که به اینجا دعوت شده اند همگی بازنشسته ویا قبلا سمتی داشته اند ولی باید این اجازه را به انها نمیدادند

البته دولت البانی هم حق دارد و تجربه عراق را دارند که در امور داخلی عراق دخالت میکردند نمیخواهند تجربه انها را تکرار کنند راستی کسی نبود بقول این سایت البانی به مریم رجوی بگوید که اگر دنبال حق وحقوق زنان هستی چگونه است که خودتان تعدادی را در این اردوگاه اسیر کرده اید چطور شده است که برای حقوق زنان خود را به اب واتش میزند ولی انهایی که در چنگال خودتان اسیر هستند نمیتوانند از این اردوگاه بیرون بروند نمیتوانند عقیده وحرفهای خودشان را بیان کنند

وکسی نبود که بگوید خانم رجوی برای دعوت از سویس واسپانیا وفرانسه والبانی چند میلیون دلار هزینه کرده اید بایت هر دقیقه چند هزار دلار پرداخت میکردید هزینه سالن را چند هزار دلار اجاره کرده بودید هرچند که کسانی را که به این گردهمایی دعوت کرده بودید به قول سایت البانی کاره ای نبودند وهمه افرادی بودند که قبلا سمتی داشته بودند والان یا بازنشسته هستند ویا خانم خانه دار هستند چرا کسی به این خانم نمیگوید خوب از درون خودتان شروع کنید اول اسیران خود را ازاد کنید اجازه نفس کشیدن به انها بدهید بعد در بیرون از خود دنبال حق وحقوق زنان باشید البته این کارها دیگر نمیتواند سازمان را به ۱۰ سال قبل برگرداند البته این حرفها باعث نمیشود که البانی هم مثل صدام حسین اشرفی با تمام تجهیزات در اختیارتان بگذارد زیرا هر چیزی تاریخی دارد وبه نظر میرسد تاریخ این سازمان هم به اتمام رسیده

همایون کهزادیانجمن یاران ایران

پاریس

*** 

camp liberty mojahedin khalq rajavi cultWhat does it mean when we say ISIS operates as a mind control cult?

Council of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

*** 

همچنین:

تبریک به دوستان عزیزم که عراق را به قصد البانی ترک کردند

همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، سی ام ژانویه ۲۰۱۵:… شاید درنگاه اول فکر کنید این نامردی هستش یا خیانت یا رفیق نیمه راه بودن ولی باید از خود پرسید ایا این فکرها که میکنم در رابطه با سران مجاهدین هم هست یا وقتی که به همه قضیه نگاه کنید میبیند که راستی اگر رفیق نیمه راه وخیانت ونامردی باشه پس چرا مارا تنها در
 –
همایون کهزادی، یاران ایران، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۵:… دولت عراق ومردم عراق از دست این سازمان شاکی هستند ولی باز این سازمان درکشورهای اروپایی به دنبال مسلح کردن لیبرتی است حکایت این است که به مرگ میگیرد تا به تب راضی شود شما اول به فکر این باشید که دولت عراق شما را قبول کند وبه زور شما را بیرون نکند بعد درخواس
 –
همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، سیزدهم نوامبر ۲۰۱۴:…  کسانی که دم از ازادی ودمکراسی وحقوق بشر میزنند باید خودشان رکورد دار باشن نه بانی نغض حقوق بشر نه اسیرو شکنجه نه زور وسلول. ایا در میان این شرکت کنندگان کسی نبود به شما بگویید راستی چرا اسیران در لیبرتی هنوز زیر فشار وشکنجه هستند ایا کسی نبود به شما بگو
 –
همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، چهاردهم ژوئیه ۲۰۱۴: … مجاهدین خلق اگر چه پس از سقوط صدام می دانستن جای در عراق ندارد ولی تا به امروز حاضر نشده است که از امکانات مالی و دست بالایش در انتقال نیرو به اروپا برای انتقال نیروها در عراق استفاده کند( مجاهدین در جنگ اول خلیج بیش از ۱۰۰۰ کودک و نوجوان را در کمتر از