باز هم سرنگونى، اين بار اما با ترامپ

باز هم سرنگونى، اين بار اما با ترامپ

abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، سی ام اکتبر 2017:… در يك ماهه اخير مريم رجوى و ديگر سران فرقه كه با ريزش نيرو و فروپاشى مواجه هستند، به شدت و تمام عيار خودشان را به آمريكا و متحدان او قلاب كرده اند و „شال“ خيانت و مزدورى را به قول معروف از رو بسته اند تا شايد فرجى بيابند و دستآويز و توجيهى قرار دهند براى افراد مأيوس و وامانده از دنياى پيشرفته امروزى كه توسط سران جنايتكار فرقه ايزوله … 

مجاهدین خلق رجوی امام امریکااز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

لینک به منبع

باز هم سرنگونى، اين بار اما با ترامپ

در يك ماهه اخير مريم رجوى و ديگر سران فرقه كه با ريزش نيرو و فروپاشى مواجه هستند، به شدت و تمام عيار خودشان را به آمريكا و متحدان او قلاب كرده اند و „شال“ خيانت و مزدورى را به قول معروف از رو بسته اند تا شايد فرجى بيابند و دستآويز و توجيهى قرار دهند براى افراد مأيوس و وامانده از دنياى پيشرفته امروزى كه توسط سران جنايتكار فرقه ايزوله شده و دسترسى به دنياى آزاد و زندگى انسانى را ندارند. اين نوع  خباثت و دغلكارى و فريب و مغزشويى افراد در سياست و ايدئولوژى مرتجع و قرون وسطائى و من درآوردى خانم و اقاى رجوى كه فقط و فقط براى در اسارت نگه داشتن افراد تشكيلات است، از مخ پوسيده اين جانيان تروريست( منظور مسعود و مريم رجوى) بيرون ميزند تا چند صباحى بيشتر بر بقاء زندگى و عمر خفت بار و رذالت كش خود بيفزايند و غير از اين نبوده و نيست.

اين روزها شاهد فعاليتهاى جنون آميز و ديوانه وار مريم رجوى چه در درون تشكيلات البانى و چه در بيرون از تشكيلات و در دنياى سياست هستيم كه ميخواهد به زعم خود و شوهر زيرزمينى اش از ريزش نيرو و فروپاشى تشكيلات در آلبانى جلوگيرى كند و به همين دليل با تمام قوا و با تمام امكانات و  با طناب هاى پوسيده و صد بار مصرف شده به ميدان آمده كه شايد مثل گذشته موقتاً فرجى براى جلوگيرى از تداوم ريزش نيرو بيابد. بنابر اين، بعد از موضع گيرى ترامپ كه خود آمريكائيها هم وقعى براى سياست و مواضع جنون آميز او قائل نيستند، فرقه رجوى و شخص مريم رجوى با هياهوى تبليغاتى و شدت بخشيدن به لابيگرى و جلسات و كنفرانسهاى پوچ و بى محتوا با خرج هاى ميليونى كه  با آوردن افراد از آمريكا و ديگر كشورهاى اروپايى و آلت هاى دست آنها در خاورميانه و در ميان بعضى از دول عربى همانند تركى فيصل معروف “ خبرگوى به درك واصل شدن مسعود رجوى“ رئيس اسبق سازمان جاسوسى سعودى، زمينه مخ خورى و فريب افراد تشكيلات را فراهم ميكند كه مدتى با اين اميد سر افراد را شيره بمالد كه سرنگونى در دسترس قرار گرفته است. از طرف ديگر هم، پيام رهبر زير زمينى و فرارى فرقه براى افراد خوانده ميشود مبنى بر اينكه تا بهمن ماه سال آينده شمسى يعنى همزمانى با انقلاب ضد سلطنتى مردم ايران، با جمبوجت از البانى راهى ايران شده و لشكرها و تيپ هاى رزمى و آماده شده در البانى با تمام تجهيزات مدرن سرنگونى و نفرات ورزيده و جوانى كه بدنه اصلى تشكيلات و سازمان رزم را تشكيل ميدهند،  هر كدام طبق تقسيم بنديهاى استانى مستقيماً در زمين فرودگاه استان محل مأموريت خود پياده شده و كنترل كشور را در دست خواهند گرفت.

زهى فريب و خيال باطل كه با اين ترفندها به مدت سى سال رجوى جانى بهترين سالهاى جوانى ما را گرفت و عمر خود را در اين فرقه هدر داديم، در كنار خاك ميهن هيچ غلطى رجوى نكرد الان كه يك مشت بيمار و پير و ناتوان در اختيار دارد و آنهم قريب به اتفاق ناراضى و روند جدا شدن از فرقه را طى ميكنند، ميخواهد سرنگونی را محقق نمايد.

الان خطابم به دوستانم در آلبانى است كه هنوز موفق به جدايى از اين فرقه نشده اند و همچنان رجوى و خانمش ميخواهند شما را در اسارت خود نگهداشته و از اربابان خود مزد و پاداش دريافت كنند.

دوستان من، اى كسانى كه ربع قرن با هم بوده و در كنار هم چه سختيهايى كه از دست رجوى  كشيديم و به اميد سرنگونى برده مطلق و تمام عيار رجوى شده بوديم و با چرندياتى به اسم انقلاب ايدئولوژيك چه تحقير و شكنجه هايى كه نشديم، شما بهتر ميدانيد كه مسعود رجوى و مريم رجوى در عراق و اشرف در هر سر فصلى از همين بامبولها و ترفندها به خورد ما ميدادند و وعده سرنگونى، بياد آوريد زمان مرگ خمينى كه وعده سرنگونى ميداد و اعلام آماده باش و اينكه عنقريب راهى خاك ميهن خواهيم شد،

بياد آوريد بعد از حمله عراق به كويت و تهديدات بوش عليه ايران و باز نشست هاى جرقه و جنگ و بحث سرنگونى كه در دسترس قرار گرفته براى اينكه بتواند نفرات را با اين ترفند و اهرم انقلاب خود ساخته، شخصيت همه را خرد كرده و برده و بنده خود كند، آيا سرنگونى محقق شد؟ يا اينكه جز جو پليسى و محدوديت بر افراد و سختگيرى و شكنجه و دشنام و كتك كارى، عايد ديگرى داشت.

 دوستان من! بياد آوريد دوران رياست جمهورى خاتمى و بحث جام زهر و آوردن ترفندى به اسم مريم با نام رئيس جمهور خود خوانده در مقابل فضاى بازى كه در ايران در حال شكلگيرى بود. بياد داريد كه چه سرنگونيهايى رجوى در چشم انداز ميديد و بخورد ما براى فريب خوردگان ميداد، آيا در آن زمان جز محدوديت و اجراى فرامين بدون چون و چرا و نشستهاى قرون وسطايى ديگ، عايدى ديگر داشت؟

دوستان من در البانى، كه هنوز هم نتوانستيد از طلسم رجوى خلاص شويد، بياد آوريد كه رجوى در زمان عملياتهاى تروريستى به اسم راهگشايى چگونه وعده سرنگونى ميداد و حتى ميگفت نوك دكل سرنگونى پيدا شده و چند ماهى به سرنگونى باقى نمانده است آيا سرنگونى محقق شد؟ و آيا ارتش به اصطلاح آزاديبخش حتى پيشرفتى در سازمان رزم داشت كه سرنگونى محقق كند؟ و آيا به گفته رجوى كه ايران در ضعيف ترين نقطه تاريخى خود رسيده، درست بود يا ايران داشت پله هاى پيشرفت نظامى طى ميكرد و رجوى با اين ترفند و فريبها مخ ما را كار ميگرفت و مشغوليت ميداد كه به چيز ديگرى جز ياوه هاى او فكر نكنيم.

دوستان من در البانى! بياد آوريد دوره أحمدى نژاد و بحث اتمى كه رجوى چه هياهويى راه انداخته بود و نشستهاى مستمر هفته اى و دوره اى سياسى كه در اين مورد مسئولين سازمان و خود رجوى به صورت كال كنفرانس صوتى ميگذاشتند و سرنگونى را سه ماه به سه ماه عقب ميانداختند، آيا آن مزخرفات و پوشالهاى رجوى گره اى از سرنگونى باز كرد كه خود سرنگونى باشد؟

دوستان من!  شما از من بهتر با اين فريبهاى رجوى آگاه تر هستيد، الان هم كه بازى ترامپ ديوانه به ميان ميكشد و مثل قبل كنفرانس پشت كنفرانس و نشست پشت نشست و دعوت پشت دعوت در برنامه دارند، همان خط فريب و حقه را پيش ميبرند كه شما را حتى يك روز بيشتر در اسارت خود نگهدارد، باور نكنيد، مطلق رجوى در ميان مردم ايران پايگاهى ندارد و تمام حرفهاى مريم و مسئولين سازمان در اين رابطه كه مردم با ما هستند دروغ است و براى فريب افراد در آنجا كارايى دارد. آمريكا هم مطلقاً قدرت و توان گذشته را ندارد و خيلى نسبت به زمان بوش و حمله به عراق، ضعيف تر شده است، اصلا بحث ترامپ و ربط دادن سرنگونى و وعده و وعيدهاى مريم رجوى در اين رابطه را قبول نكنيد و بدانيد براى در اسارت نگهداشتن شماست و حرف آخر هم اينكه باور كنيد، حتى اگر آخوندها سرنگون شوند مردم مطلقاً نميگذارند رجوى قدرت را در ايران در دست بگيرد و مريم و مسعود رجوى فقط بايد به حسرت گندم رى عمر شما را هم تلف كنند. بنابر اين، تا دير نشده است اين تور طلسم شده بر دست و پاى خود را بگسليد و به دنياى آزاد و زندگى با شرافت روى آوريد، به اميد رهايى همه شما از اسارت رجوى.

„پایان“

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31657

توهم مریم رجوى در آستانه فروپاشى تشکیلاتش 

 abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هشتم اکتبر ۲۰۱۷:… دیگر کسى براى اراجیف مریم رجوى بهائی قائل نیست. طبق شنیده ها از دوستانى که اخیراً از تشکیلات در البانى جدا شده اند، از اینکه مریم رجوى و با توصیه شوهر مفقود شده اش یکسال آینده را سرنگونى دولت ایران عنوان کرده و با استدلال هاى آبکى مانند گذشته، اینبار ترامپ و مکین را عامل حتمى سرنگونى … 

مسعود رجوی و موسی خیابانی در دیدار امام خمینیمجاهدین خلق از تأسیس تا احتضار

عبدالرضا نیک بینآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

لینک به منبع

توهم مریم رجوى در آستانه فروپاشى تشکیلاتش

مریم رجوى براى نشان دادن اینکه تشکیلاتى برایش باقى مانده و هنوز هم میشود از این مهره در راستاى پوئن گرفتن از حکومت ایران توسط دشمنان این کشور و مردم آن به هر دریوزگى و خوار و خفتى تن داد و خود را غلام حلقه بگوش جنایتکارترین  و وحشى ترین انسان نماهاى ضد بشر کرد و با تروریسم وحشیانه داعش همخوان شد و به هزار و یک حیله و فریب متوسل شد که بتواند جلوى ریزش نیرو در آلبانى را بگیرد، اما با توجه به سابقه ننگینى که در پشت سر خود کاشته بود به محض اینکه پاى افراد از عراق خارج شد، دیگر کنترل و سرکوب و مغزشویى کارایى اش را از دست داد و مریم رجوى و دیگر سرانش را با بحران فروپاشى مواجه کرد و در این مدتى که به البانى منتقل شدند، به هر ترفندى متوسل شد اما نتوانسته جلوى ریزش نیروى تشکیلاتش را بگیرد. خبرها از البانى حاکى است که بعد از خیمه شب بازى انتخاب مسئول اول و تغییر و تحولات سلسله مراتب شوراى رهبرى فرقه، اضمحلال و کم رمقى و بى میلى در درون افراد شدت پیدا کرده است و کمتر کسى حاضر است حتى برنامه هاى جارى روزانه را طبق برنامه مشخص شده انجام دهد.

نارضایتى چنان تار و پود تشکیلات را فرا گرفته است که نشستهاى تشکیلاتى و ایدئولوژیکى هم به کساد کشیده شده است و کمتر کسى است که حاضر باشد مثل گذشته به اراجیف مریم رجوى و سرانش گوش دهد.

دیگر کسى براى اراجیف مریم رجوى بهائی قائل نیست. طبق شنیده ها از دوستانى که اخیراً از تشکیلات در البانى جدا شده اند، از اینکه مریم رجوى و با توصیه شوهر مفقود شده اش یکسال آینده را سرنگونى دولت ایران عنوان کرده و با استدلال هاى آبکى مانند گذشته، اینبار ترامپ و مکین را عامل حتمى سرنگونى اعلام نموده اند، نفرات به شدت با توجه به ربع قرن گذشته که  با چنین تحلیلهاى آبکى و گول زننده سر افراد را شیره میمالیدند و سرنگونى را شش ما و یک سال عقب میکشیدند، الان بدون سلاح و دور از وطن،  این  نوع ترفند ها و  فریبهاى زوج رجوى بشدت دافع برانگیز شده است و افراد علناً با طرح آن مخالفت میکنند و با نشستهاى مریم رجوى و خواندن پیام مسعود رجوى زاویه دارند و تن به پروژه نویسى و امضا و تعهد یک ساله نمیدهند. بنابر این خود مریم رجوى هم از این معضلى که در آن گرفتار است، مستأصل شده است و نمیداند چکار کند.

خبرى از تشکیلات البانى بیرون آمده که بعد از همه پرسى اقلیم کردستان عراق، مریم رجوى جشن و سور راه انداخته و مسئولین بالاى سازمان را توجیه کرده است که بارزانى براى رهبرى فرقه پیام داده است که از این پس تشکیلات فرقه میتواند مانند جنگجویان P.K.K در کوههاى قندیل کردستان عراق مستقر شوند و با حکومت ایران بجنگند و در این راستا هم به قول خودشان دوستان آمریکایى تأمین کننده نیازهاى تسلیحاتى و لجستیکى شان خواهند بود و این اطلاعات به رده هاى پائین تشکیلات درز کرده است.

البته از اقاى بارزانى که در خط اسرائیل قدم بر میدارد و با توصیه اربابان خود در تل آویو و واشنگتن، به چنین حماقتى در اقلیم کردستان عراق دست زده است،  بعید نیست که از رجوى هم که متحد دوران دیکتاتور  صدام به بارزانى بود و دست به کشتار کردهاى یکتى به رهبرى مرحوم جلال طالبانى و در راستاى منافع بارزانى قرار داشت، چنین حماقتى به خرج دهد و اربابان آنها براى مقابله با ایران چنین نقشه شومى در سر داشته باشند.

اما باید بدانند که اولا بارزانى با چنین اشتباه تاریخى که مرتکب شد، دیگر هم موقعیت خود را از دست خواهد داد و هم منافع مردم اقلیم کردستان عراق با این خواسته نامشروع به خطر افتاده است و جز بحرانى کردن منطقه که دارد از لوث وجود داعش و ترور پاک میشود و میرود که آرامشى به مردم غرق در خون این کشور که از کشتار و ترور داعش خلاصى میابند،  بدهد، با این پروژه شیطانى که به نفع اقلیم کردستان عراق در وهله اول و مسئله أکراد در ثانى، نیست و منافع آنها را تأمین نخواهد کرد و فقط این خلق مظلوم اقلیم کردستان عراق است که بازیچه قدرتهای فرامنطقه اى براى پیشبرد اهداف نامشروع خود توسط افرادى مانند مسعود بارزانى که داعیه رهبرى بر أکراد را دارد، قرار گرفته است و این اقلیم کردستان است که از این حماقت بارزانى ضرر خواهد برد.

لذا مسعود و مریم رجوى هم بدانند که دیگر افراد حاضر نخواهند شد گوشت دم توپ براى دیگران شوند و این پیوند شوم مطمئناً محقق نخواهد شد و اگر چنین باشد، اقلیم کردستان و سنگ و درختان کوه قندیل میزبان اجساد تمامى افراد تشکیلات رجوى خواهد شد و حتى یکى هم جان سالم از این معرکه بدر نخواهد برد.

„پایان“

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31470

خاطره ای از قساوت رجوى در حق افراد تشکیلات 

 abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نوزدهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  در مقاله یکى از جدا شده ها در آلبانى، خواندم که یکى از نفرات جدا شده که یک پایش را در عملیاتهاى داخله موسوم به سحر و راهگشایى، بخاطر رفتن روى مین از دست میدهد، الان در آلبانى پایش عفونت کرده و نیاز به عمل جراحی دارد چرا که در سازمان مانع مداواى درست میشدند تا وابسته به خود کنند. الان همین …

بیائید هم بر مرده ها وهم بر زنده های فرقه رجوی گریه کنیم .

لینک به منبع

خاطره ای از قساوت رجوى در حق افراد تشکیلات

بعلت کارهاى سنگین و طاقت فرسا در تشکیلات مجاهدین زانوى راستم دچار آرتروز شدید شد بصورتى که گاهاً زانویم حین کار یا راه رفتن قفل میکرد و توان تحرک را از من میگرفت و مجبور بودم با درد آن بسازم و بسوزم چرا که سران مجاهدین مطلقاً سلامتى افراد برایشان مهم نبود و فقط بعنوان برده براى استفاده و پیشبرد پروژه هاى خود و مشغولیت افراد که در راستاى منافع فرقه اى شان بود، از نفر نهایت کار را میکشیدند و وقتى هم که بر اثر همین فشارهاى جسمى یا روحى نفر به مشکل میخورد و مریض میشد، نباید از کار یومیه و مسئولیتى که به او سپرده میشد، زده شود در غیر اینصورت مارکهایى به نفر میزدند و فشارهایى در نشستها به او وارد مى آوردند که سوژه صدها بار آرزوى مرگ بکند.

یک روز حین کار روى سقف زدن سالن امجدیه که براى برگذارى برنامه هاى جمعى میساختند، زانویم قفل کرد بطورى که نمیتوانستم بلند شوم، درد شدیدى داشتم و دو تا انگشت دست خود را از شدت درد گاز میگرفتم، بعد از تقریبا ده دقیقه، زانویم از حالت قفل خارج شد و توانستم حرکت کنم و با کمک یکى از دوستان، پائین رفتم. اتفاقا فرزانه میدانشاهى که فرمانده اف ما بود، آن لحظه آنجا بود و وضعیت مرا دید و مشکل زانویم را براش توضیح دادم. از اینکه نمیتوانستم به کار کردن ادامه دهم، از او خواستم که بگذارند به مقر بروم، فرزانه هم به افشین ابراهیمى که برادر ارشد در آنجا حضور داشت، گفت بفرستید استراحت برود ولى شب براى نشست لایه اى حتما بیاید.

با ماشین فرزانه برگشتم  به مقر، قرص مسکن خوردم و بعلت خستگى جلوى تختم روى کف اتاق خوابم برد تا بچه ها براى شام و نشست عملیات جارى برگشتند، از خواب بیدار شدم. شام نتوانستم مسیر دویست مترى از آسایشگاه تا سالن غذا خورى را با وضعیت درد زانویم  راه بروم، لذا شام نخوردم اما براى رفتن به نشست لایه اى آماده بودم چون میدانستم دست از سرم بر نمیدارند.

در آن وضعیت، مرگ خودم را از خدا میخواستم ولى با هر دردى که تحمل کردم براى نشست رفتم. نشست لایه اى سه تا مرکز که با هم بودیم خود فرزانه برگذار میکرد.

از قبل به همه گفته شده بود که باید در رابطه با لپر خوردن هاى سیاسى پروژه نویسى کنید و در جمع بخوانید. من هم تقریباً سى و هشت فاکت با نقطه آغاز و واقعیتها و در پایان یک جمعبندى نوشته بودم و آماده بودم در جمع بخوانم.

با تحمل فشار به راه رفتن تا سالن نشست اف ـ ام، ادامه دادم. نشست شروع شد. همان ابتدا یکى از برادران به اصطلاح مسئول به اسم نقى الله وردى که به نشست آمده بود، دست بلند کرد و گفت خواهر فرزانه الان نشست پروژه خوانى این لایه است اما من  انتقاد به عبدالکریم دارم که امروز خودش را به تمارض زد و وسط کار ول کرد به آسایشگاه آمد. همین کافى بود که اوباش  شناخته شده و حاضر در نشست قیام کنند و مثل لاشخورها بر سرم بریزند. میدانستم این سناریویى است که توسط فرزانه طراحى شده است لذا گفتم، من خودم که نیامدم با ماشین خواهر فرزانه تا مقر آمدم و الان هم نمیتوانم زانویم کاملا راست کنم.

همین بهانه اى شد که چرا در نشست وقتى سوژه هستى جواب میدهید. بالاخره نشست من با این جواب به نشست دیگ تبدیل شد و چنان تهمت و بد و بیراه نثارم شد و داد و فریاد بر سرم که توان نگهداشتن جسمم  سر پا نداشتم، با توجه به زانو دردم از پشتى صندلى کمک گرفتم که بتوانم سر پا بایستم اما کو انسان آزاده و با وجدانى که مرا در آن وضعیت درک کند، البته افراد مجبور بودند در تشکیلات چنین موضع گیرى داشته باشند.

بالاخره از این همه فشار و تهمت و دروغ  و داد و فریاد کلافه شده بودم. از یک طرف درد جسمى و از طرف دیگر فشار بیش از حد روحى بى حوصله ام کرده بود. از خدا جز مرگ انتظارى نداشتم، هر چه وضعیت زانویم و تشخیص پزشک را یادآورى میکردم، نه اینکه فایده نداشت بلکه بدتر هم میشد. چون قصد سازمان از سوژه کردن افراد خرد کردن آنها تا سرسپارى کامل بود، تنها راه این بود که باید خودم به دروغ میگفتم من مشکل زانو ندارم و خودم را به قول مسئول نشست، مجاهد گونه در جمع فردیتم را خرد و له و لورده میکردم، آنوقت به نقطه مجاهدى مریمى میرسیدم.

این وضعیت فشار چندین ساعت طول کشید و من باید با آن وضعیت درد زانو، هم  فشار روحى تحمل میکردم و هم درد جسمى، این است جنایاتى که در حق افراد تشکیلات میشد و هنوز هم ادامه دارد و تا زمانى که سر سپار هستید و مثل هرکول کار میکنى، حلوا حلوا میشوى به محض اینکه کارایى را از دست دادى، بارى بر دوش تشکیلات خواهی شد و جواب یک عمر زحمت در این تشکیلات تو سرى خوردن و حقارت است، آنهم اگر منتقد نباشید.  واى به بروز دادن انتقاد به سازمان و عملکرد رهبرى آن که جوابى در حد حذف فیزیکى فرد را در بر دارد.

میخواهم بگویم که فرقه کنونى رجوى، از زمان اربابش صدام تا همین الان رویه اى بس ناجوانمردانه با افراد تشکیلات خود دارد و هیچوقت مشکل و تضاد فرد را به رسمیت نشناخته و تا زمانى که توان کار جسمى برایشان دارى و خطوط سازمان را مو به مو اجرا میکنى، حق حیات دارید در غیر اینصورت مطلقاً حقوق افراد را به رسمیت نمیشناسند و کسانى هم که الان به هر نحوى خواهان ماندن در تشکیلات البانى نیستند و تا کنون عمر خود را در آن گذرانده و به نقطه پیرى رسیده اند، رجوى با آنها به ناجوانمردانه ترین صورت ممکن برخورد میکند حتى افرادى که در این سازمان نقض عضو شدند و توان هیچ کارى را در بیرون فرقه ندارند و با این وجود، الان از این تشکیلات در آلبانى جدا شده اند هم قربانى این شقاوت رجوى در حق افراد هستند.

در مقاله یکى از جدا شده ها در آلبانى، خواندم که یکى از نفرات جدا شده که یک پایش را در عملیاتهاى داخله موسوم به سحر و راهگشایى، بخاطر رفتن روى مین از دست میدهد، الان در آلبانى پایش عفونت کرده و نیاز به عمل جراحی دارد چرا که در سازمان مانع مداواى درست میشدند تا وابسته به خود کنند. الان همین فرد که بیرون آمده و نیاز مبرم به مداوا و عمل دارد و کسى بیرون هم ندارد او را کمک کند، به سران فرقه مراجعه کرده و از روى ناچارى از آنها مدد میخواهد اما مسئولین مربوطه با وقاحت تمام به این فرد جواب میدهند که اینجا سازمان خیریه نیست که به یک بریده کمک کند.

این است فرقه اى که افراد زندگى و عمر خود را براى آن گذاشتند. چنین آنها را رها میکند و از مخارج درمانى معلولین و قطع عضو شده هاى خودش نیز سر باز میزند و آنها را بى کس در کنار و گوشه خیابان رها می کند.

از وجدانهاى آزاد بخصوص خانواده اسراى فرقه رجوى استدعا دارم به یارى چنین افرادى در آلبانى بروند و نگذارند تا کسانی بى یار و یاور بخاطر جنایات رجوى پرپر شوند.

„پایان“

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31316

فریبى به نام احیاى تشکیلات و جلوگیرى از ریزش نیرو 

abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دهم سپتامبر ۲۰۱۷:… سازمانى که در اصول بر پایه توحید و قسط و برابرى و بر اصل ضد آمپریالیستى و ضد استثمارى و حامى محرومان، توسط عده اى از انقلابیون بنیانگذارى شد، اما مسعود رجوى آن را از اصول و اهداف أولیه بنیانگذاران، منحرف و براى تثبیت مادام العمر بودن خود در اریکه قدرت رهبرى سازمان با کنار زدن و نابودی و مقهور کردن و به کشته دادن رقباى خود چون سردار … 

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانشهید فروشی (اهدای کتاب شهدای مجاهد خلق به جان مک کین)ا

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

لینک به منبع

فریبى به نام احیاى تشکیلات و جلوگیرى از ریزش نیرو

سالگردى دیگر از سرنوشت سازمان مجاهدین خلق و فرقه امروزى که توسط مسعود رجوى  بلحاظ سیاسى و ایدئولوژى و استراتژى، به قهقرا رانده شد و منفور مردم ایران شده، گذشت.

سازمانى که در اصول بر پایه توحید و قسط و برابرى  و بر اصل ضد آمپریالیستى و ضد استثمارى و حامى محرومان، توسط عده اى از انقلابیون بنیانگذارى شد، اما مسعود رجوى آن را از اصول و اهداف أولیه بنیانگذاران، منحرف و براى تثبیت مادام العمر بودن خود در اریکه قدرت رهبرى سازمان با کنار زدن و نابودی و مقهور کردن و به کشته دادن رقباى خود چون سردار موسى خیابانى و على زرکش، کلیت سازمان را با ازدواج با مریم رجوى که همسر دوست و همرزمش مهدى ابریشم چى، بود پایه دیکتاتورى خود را در سازمان بنا نهاد و به یک فرقه مخرب با آئین سِکت و کیش شخصیتى تبدیل کرد و با تشکیل ارتش به اصطلاح آزادیبخش و دادن این اهرم بدست دیکتاتور بعث عراق، یک ارتش و سازمان تروریستى سر و سازمان داد که نمونه هاى این ایده شوم و این تصمیمات ضد انسانى را در القاعده و داعش امروزه با چشم خود میبینیم، ارتش و فرقه اى که با سقوط دیکتاتور بعث، عمر مزدورى و سیاسى و نظامى و ایدئولوژى و تشکیلاتى آن پایان یافت و امروز در کشور آلبانى با بحران هویت و ریزش نیرو و فروپاشى مواجه است و شدیدترین ضربات را از افشاگرى و روشنگرى اعضاى جدا شده  و بیدارى خانواده هاى اسیران در چنگش، خورده است، به صورتى که  افراد درون تشکیلات روز به روز ریزش کرده و عرصه را بر رهبرى سازمان بخصوص شخص مریم رجوى، تنگ نموده و در مخمصه قرار داده است.

بنابرین، مریم رجوى در نهایت فریب و حیله گرى خود و شوهر مفقود شده یا بعبارتی گوربگور شده اش، با برپایى جشن تأسیس سازمان و انتصاب به اصطلاح مسئول اول فرقه و انتخاب کاندید معاونین و همردیفان او از دختران میلیشیا براى روحیه دادن و فریب افراد پائین دست در تشکیلات، میخواهد مرحمى بر زخم چرکیده و لاعلاج فروپاشى و ریزش نیرویی بگذارد، اما باید به این عفریته جهل و جنایت، گفت به هر ترفند و حقه اى متوسل شوید، دیگر قادر نخواهید بود جلوى سیل جریان وار ریزش نیروها را بگیرید.

توسل جستن تان به جنایتکارترین فرد حاضر در رجال سیاسى آمریکا یعنى جان مکین و آوردن او به آلبانى براى روحیه دادن به افراد به کجا ختم شد!؟

دیدید که ریزش نیرو روندى صعودى را براى شما رقم زد!  غلطیدن تمام عیار در دامان آمپریالیسم و چشم دوختن به آمریکا براى نشاندن شما بر اریکه قدرت در ایران، خواب پنبه دانه اى است همانگونه که اربابتان صدام حسین دیکتاتور، توانست شما را به تهران ببرد، ارباب جدید شما را هم به تهران خواهد برد . درثانى، به فرض اینکه ملاها در ایران محو شدند با تمامى مردم ایران که دشمن و تشنه به خونتان هستند، چکار خواهید کرد؟

 امید است روزى برایشان دیگر سودى نداشته باشید و کٓت بسته شما را در تهران تحویل دهند تا آنوقت جوابگوى تمام جنایات خود و شوهرت باشید.

 خبرهاى دریافتى از دوستانم در آلبانى، این است که مریم رجوى براى افراد حاضر در آلبانی تکلیف کرده است که تا بهمن ماه سال ٩٧ تعهد دهند که از سازمان جدا نشوند و براى آنها روضه خوانى کرده است که حکومت ملاها در ایران تا آنوقت تعیین و تکلیف خواهد شد و ملاها توسط آمریکا جارو میشوند و براى استدلال خود به تشکیل ارتش مردمى در داخل ایران اشاره کرده که آماده و مسلح میباشند و زمینه ساز استقبال از آنها هستند و مسخره تر و خنده دارتر اینکه یک فیلم برایشان به نمایش گذاشته شده اند که چهار نفر با شعار ارتش آزادیبخش در حال حمل پرچم فرقه و ارتش آزادیبخش، است و در یکى از کوههاى ایران گرفته شده و اینرا به خورد افراد میدهند که نیروى رزمى با سلاح در ایران آماده است تا زمینه فراهم شود و اقدام کنند.

آخر کسى نیست به این خانم رجوى ابله بگوید که خودت را بیشتر در معرض تمسخر افراد در اسارتت قرار نده! دیگر دوران فریب از این نوع دجالگریهاى پوچ و سر کارى گذشته است. این افاضات براى دوران اربابت صدام حسین، کارایى داشت که با مشت آهنین به خورد افراد میدادید و صداى هر گونه مخالفتى را در نطفه خفه میکردید، مگر کور تشریف دارید و نمیبینید که دیگر افراد برایتان تره خورد نمیکنند و ریزش نیرو روزانه شده است.

بس کنید لطفا به مخالفتها توجه کنید، ببینید که چقدر، حتى صورى هم شده پاى چنین تعهدى خواهند آمد. مطمئناً پوزه ات به خاک مالیده میشود و اکثر نفرات ناراضى هستند و زیر بار چنین تکلیفى نخواهند رفت.

„پایان“

*** 

مصاحبه آقایان احسان بیدی و منوچهر عبدی، نجات یافتگان فرقه رجوی در تیرانا با کانال ایمپکت در آلبانی

IMPAKT 90 – MKO organizate demokratike apo sekt diktatorial

https://youtu.be/gF77NmR6a9U

آلبانی تیرانا پرچم دیدار با مقام وزارت کشور آلبانی (تعداد نجات یافتگان در آلبانی از ۲۴۰ نفر گذشت)ا

گروگانهای مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی تیرانا آلبانی فرقه رجوی جداشدگان و خانواده ها را تهدید به مرگ می کند

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31014

موقعیت فرقه رجوى و وضعیت سوریه و عراق 

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و سوم اوت ۲۰۱۷:… اما فرقه رجوى را نگاه کنیم که زمانى ماندن در عراق و  پادگان اشرف ظرف استراتژیکى   و بقاء خود میدید و هیچوقت حاضر نبود عراق را ترک کند و به همین دلیل خون هاى زیادى از آدم هاى بیکناهى که در چنبره اسارت خود داشت در این مسیر ریخت و جانهاى عزیزانى را گرفت که خون بناحق ریخته آنها که تنها مسببش مسعود و مریم رجوى بودند یقه آنها را … 

مجاهدین خلق رجوی امام امریکااز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

لینک به منبع

موقعیت فرقه رجوى و وضعیت سوریه و عراق

عملیات نهایى ارتش عراق و نیروهاى مردمى  براى تصرف شهر تلعفر که دژ ابتدایى ورود  و نقطه آغاز نیروى هاى انقلابى عشائرى فرقه رجوى  یعنى داعش براى تصرف عراق بود و رجوى امید داشت با تصرف کل عراق اولا خود را صاحب تاج و تخت ایران کند در ثانى کشورهاى اسلامى منطقه را زیر سلطه شریعت رجوى – داعشى   ببرد، آغاز شده است و دولت عراق میرود که آخرین تتمه هاى این جرثومه ترور و وحشت و کشت و کشتار را از ریشه در عراق بخشکاند و لانه شیطانى و دست هاى حمایتگرانه اربابان آن را قطع نماید.

 ارتش سوریه و نیروهاى مردمى و نیز دولت لبنان از طرف دیگر،  عرصه را بر داعش و دیگر گروه هاى تروریست در آن کشور تنگ کرده و در حال پاکسازى تصرفات این بلاى انسانى که گریبانگیر منطقه و جهان شده است، هستند.

 ارتش سوریه نشان داده است که میتواند  شر این غده سرطانی را از سرزمینش قطع کند. چشم انداز تحولات در منطقه و اتحاد روسیه و ایران و ترکیه بر علیه این جانیان تروریست باعث شده است که اربابان آنها نیز امید خود از نیات شومشان را از دست بدهند و به کرنر کشیده شوند به صورتى که ائتلاف غربى آنان دیگر قادر نیست حمایت همه جانبه از آنها را داشته باشد، لذا چشم انداز سیر تحولات در منطقه بخصوص در دو کشور عراق و سوریه که با بلاى خانمانسوز تروریسم داعش روبرو بودند، با اتکا به مردم و نیروهاى نظامى خود بساط این جانیان را جارو میکنند. در کشور عراق  آخرین تصرفات و سنگرهاى داعش پس گرفته میشود و دوران قدرت نمایى داعش و یا به قول مریم رجوى  „انقلابیون عشائر“  عراق به پایان رسیده است.

تنها چالشى که همان اربابان  بوجود آورنده و ساپورت داعش  در عراق در سر داشته و میخواهند کشور یک پارچه عراق را از هم بگسلند و آنرا تیکه تیکه کنند تا با آن بشود چالشهاى دیگرى در منطقه ایجاد نمایند بحث اعلام  همه پرسى استقلال کردستان عراق است که علنا بارزانى گفت با حمایت باراک اوباما و وزیر خارجه اش جان کرى و البته حمایت سران مرتجع بعضى از  کشورهاى عرب از جمله  عربستان صورت گرفته ( در راستاى منافع آنان و صد البته منافع اسرائیل ) و اعلام تاریخ برگذارى این همه پرسى در آستانه بیرون راندن آخرین تروریستها از سرزمین عراق، خودش گواه نیات شومى است که نمیگذارند ملت مظلوم عراق خواب راحتى به چشم خود ببینند، اما باز اراده دولت و ملت عراق و البته منافع کشورهاى همجوار عراق از جمله ایران و ترکیه و سوریه نمیگذارند که غده اى سرطانى که باعث بى ثباتى و آشوب در این کشورها خواهد شد به سر انجامى برسد و سفر اخیر رئیس ستاد نیروهاى مسلح ایران به ترکیه که در تاریخ جمهورى اسلامى ایران با ترکیه سابقه نداشته است، حساسیت به این موضوع را نشان میدهد و این دو کشور بزرگ منطقه نخواهند گذاشت این چالش امنیتى براى کشورهایشان به سرانجامى برسد و اگر روى آن پافشارى شود چه بسا با قوه قهریه این چالش رو از مسیر خود بردارند و عاملان آنرا هم از اریکه قدرتى که الان در دست دارند به زیر کشیده شوند. حال باید منتظر تحولات سرنوشت ساز در یکى دو ماه آینده باشیم ببینم تحولات به چه سمتى رقم خواهد خورد.

اما فرقه رجوى را نگاه کنیم که زمانى ماندن در عراق و  پادگان اشرف ظرف استراتژیکى   و بقاء خود میدید و هیچوقت حاضر نبود عراق را ترک کند و به همین دلیل خون هاى زیادى از آدم هاى بیکناهى که در چنبره اسارت خود داشت در این مسیر ریخت و جانهاى عزیزانى را گرفت که خون بناحق ریخته آنها که تنها مسببش مسعود و مریم رجوى بودند یقه آنها را گرفته است  و الان فرقه را به چه دریوزگى و زبونى کشانده است و شاهد فروپاشى تشکیلات آنها هستیم و روزانه جدایى افراد از اسارتشان نوید همین واقعیت است.

باید به مریم رجوى این تروریست „ام داعشى“ گفت در زمان اربابت صدام که جیک جیک مستانه بهار تو و شوهر مفقود شده ات بود آیا به زمستانت هم فکرى میکردید!؟

مژده که زمستانت فرا رسید و چه زمستانى با چه طوفانهاى سهمگینى!،  آیا امیدت باز به عشائر انقلابى یعنى همان داعش هست!؟

آیا از ارتش آزادت در سوریه و جانیانى که مردم را به صلابه میکشیدند خبرى هست!؟ و آیا از آن شیهه هاى مستانه ات در تعریف و تمجید از آنها باز هم سر خواهى داد!؟

ببین خانم رجوى!

این وضعیتت شما آه همان مظلومانى است که توسط راه و مسیر و استراتژى فرقه ات و البته انقلاب ایدئولوژیکى تان به نیستى کشیده شدند و اکنون در میان ما نیستند.

ننگ و نفرین و نابودى براى شما و اراده تان و مسیرتان.

„پایان“

*** 

رجوی و تروریستهای سوریهبرنامه مجاهدین نظیر طرح داعش در سوریه است

مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسمحامد صرافپور: از نیایش عاشورا و زیارت آل علی تا طواف کاخ سفید و دمیدن در صور صهیونیزم

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

rudy-giuliani-mojahedin-khalqTrump Is At War With Iran, Not ISIS
Trump clearly has no intention of defeating terrorism.

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانشهید فروشی (اهدای کتاب شهدای مجاهد خلق به جان مک کین)ا

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 3از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30628

خاطره اى از زندگى در تشکیلات رجوى 

 عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، سی و یکم ژوئیه ۲۰۱۷:… حدس زدم و برایم روشن بود که زهره میخواهد مرا تطمیع کند لذا تصمیم گرفتم که مطلق از خواسته ام کوتاه نیایم حتى با وجود احتمال زیاد سربه نیست شدنم ولى از این جهنم خلاص شوم. وقتى وارد اتاق زهره شدم تنها پشت میز نشسته بود  از روى صندلى بلند شد و با خنده به من تعارف کرد که روى صندلى نزدیک خودش بنشینم، انگار که اتفاق خاصى نیفتاده بود اما … 

از میان خاطرات نجات یافتگان (آنجا یاد گرفتم که چگونه گلادیاتور وار برای حفظ خود دیگران را لگدمال کنم)

لینک به منبع

خاطره اى از زندگى در تشکیلات رجوى

در سال ١٣٧٧ در یک نشست عمومى در قرارگاه باقرزاده توسط مسعود و مریم رجوى سال آمادگى سرنگونى اعلام شد و میباید تمام بدنه تشکیلات وارد آماده سازى و آموزش آن شود. این پروژه آماده سازى براى سرنگونى “ آ ٧٧ “ نامگذارى کردند.

که خود یک مطلب جداگانه میطلبد و فعلا قصدم از نوشتن یک خاطره است که براى خودم در این دوره اتفاق افتاد.

بعد از اتمام نشست عمومى مراکز به قرارگاه اشرف برگشتند و آموزشها و آماده سازیها شروع شد یکانها وارد آموزشهاى مربوطه شدند و حول  عملیاتهاى داخله آموزش میدیدند. من در یکان مهندسى مرکز ١١ بودم و فرمانده مرکز زهره قائمى بود همه وارد آموزش واحدهاى عملیاتى شدند چون من در یکان مهندسى پشتیبانى بودم  کارهاى یومیه یکان و مرکز انجام میدادم تا جایى که فشار کار روى من خیلى زیاد شد و از فرط فشار کار و کم خوابى متناقض شده بودم. در أصل کار پشتیبانى کل  مرکز روى دوش چند نفر افتاده بود که من یکى از آنها بودم.

یک روز در نشست عملیات جارى همین تناقض را در یک فاکت خواندم که با واکنش تند و  فحاشى و پرده درى اوباش و چماق به دستان رجوى حاضر در نشست  همراه بود، بصورتى که این نشست عملیات جارى به نشست دیگ براى من تبدیل شد و تقریبا چهار ساعت ادامه پیدا کرد و تمام مسئولین مرکز به این نشست آمده بودند و بر سر من نعره و داد و فریاد میکشیدند. حرفشان این بود که من نباید در این مرحله حساس که رهبرى فاز „آ ٧٧“ اعلام کرده  چنین تناقضى بیرون بدهم و استدلال آنها این بود که من مانع در این مسیر  ایجاد میکنم و خائن در درون تشکیلات هستم.

من هم واقعا از این همه  ظلم و فشار و ریا و دروغ  و از این حرف مسئول نشست به سیم آخر زدم و گفتم اگر به خاطر یک تناقض واقعى مطرح کردن متهم میشوم که کار دشمن در درون تشکیلات میکنم و خائن هستم من هم دیگر نمیخواهم اینجا بمانم و هر کارى میخواهید به سرم بیاورید من حاضر هستم اما دیگر من ماندنى نیستم. این حرف من آتشى روى خرمن بود و یکباره فریادها بالا رفت و ضربه ها بود که روى بدن خود احساس میکردم و از فشارى که داشتم تحمل میکردم مرگم را از خدا میخواستم. در نهایت که نتوانستند مقاومت من را بشکنند نشست را تمام کردند و من را به بنگالى بردند و در را از پشت رویم قفل کردند، نصف شب بود که در باز شد و یکى از مسئولین خواهر گفت خواهر زهره باهات کار دارد الان بلند شو آنجا برویم.

حدس زدم و برایم روشن بود که زهره میخواهد مرا تطمیع کند لذا تصمیم گرفتم که مطلق از خواسته ام کوتاه نیایم حتى با وجود احتمال زیاد سربه نیست شدنم ولى از این جهنم خلاص شوم. وقتى وارد اتاق زهره شدم تنها پشت میز نشسته بود  از روى صندلى بلند شد و با خنده به من تعارف کرد که روى صندلى نزدیک خودش بنشینم، انگار که اتفاق خاصى نیفتاده بود اما من چنان زیر فشار بودم که لب هایم کاملا خشک و ناى جواب دادن نداشتم و روى صندلى جلوى خودش نشستم بلافاصله در باز شد و دفتر دارش با یک سینى که دو تا استکان چاى و هر کدام دو دانه شکولات کنار آنها بود داخل شد و ابتدا جلوى من گذاشت، شکولاتى که این همه مدت در تشکیلات به چشم ندیده بودم.

زهره تعارف میکرد که چاى بخورم تا سرد نشود اما من اصلا تمایلم در خوردن چاى نبود تا چندین بار اصرار اول بدون شکولات کمى چاى نوشیدم اما باز گفت شکولات را با چاى بخور و با اصرار مجبور شدم شکولات را در دهان بگذارم، این شکولات اینقدر خوشمزه بود که معجزه کرد و تونستم سرم را بالا کنم، زهره هم لبخندى زد و گفت ان یکى رو هم بخور میدانم خوشمزه است. سپس شروع کرد به نصیحت کردن و اینکه تو بچه خواهر مریم هستى کسى جرأت حرف اینچنینى به شما را ندارد من یقه نرگس را گرفته ام( نرکس فرمانده یگان مهندسى مرکز بود که من بهش وصل بودم) که چرا گذاشته است در نشست افراد هر چى از دهنشان بیرون آمده گفته اند، من هم روى حرفم اصرار داشتم که من دیگر نمیخواهم اینجا بمانم.

 از او مخ خورى از من رد کردن، تا اینکه بهم گفت ببین عبدالکریم از نظر من تو یکى از بهترین نفرات خواهر مریم هستى و هیچ اغراقى در این نمیکنم بنابراین شما از این پس گزارش هایت را مستقیم براى خودم بنویس و به خودم  بده، اگر من نبودم به دفترم بده که وقتى میام میخوانم و سریعا جواب میدهم. با این گفته  کم کم ان مقاومت أولیه در من شکسته میشد و روى حرف خودم دیگه اصرار نداشتم به من پیشنهاد کرد که چند روز دیگر میخواهم تو را به بصره بفرستم  اونجا خودم هستم،  تا ان وقت  به ماشین آلات خودتان رسیدگى کنید کار دیگرى در برنامه شما نمیگذارند.

لازم به یادآورى است که هنوز قرارگاههاى مرزى نساخته بودند و مأمویتهاى راهگشایى که انجام میشد در منطقه مأموریت مرکز ما که بصره بود یک مجموعه اتاق در یک پادگان نظامى در روستایى نزدیک منطقه „دیر“ سازمان گرفته بود( بعدا صدام دو سوم همان پادگان به رجوى هدیه داد که به اسم قرارگاه حبیب نامگذارى و ساخته شد و بعداً سه مرکز در آن مستقر شد و اصلى ترین قرارگاه جنوب بود) و نفوذ واحدهاى داخله و باز کردن میدان مین به صورت محدود از آنجا انجام میشد.

یک روز عصر روى بولدوزر در پارکینگ مهندسى مشغول کار بودم که خواهرى آمد و گفت بیا زود اتاق خواهر زهره کارت دارد.

من هم بلافاصله لباس کار عوض کرده و به اتاق زهره رفتم و سلام کردم سر پا گفت  که آماده شو فردا صبح زود با اکیپ مرکز ده به فرماندهى خواهر رؤیا به بصره میروید. من هم فردا صبح با اکیپ یاد شده به بصره رفتم. آنجا مسئولیت پخت غذاى کل نفرات به من سپرده شد امکانات بسیار کم و در یک اتاق معمولى پخت غذا براى تقریبا پنجاه نفر مشکل بود  هوا هم بسیار گرم بود در طول روز چند بار به خاطر خیس شدن لباس باید تعویض لباس میداشتم  براى آماده سازى و کمک آشپزى یکى از خواهران عضو  داده بودند که او از من متناقض تر بود و از فشارى که روى من بود بینهایت ناراحت میشد أما میترسید که با من رک سر این موضوع صحبت کند و به قول مجاهدین محفل بزند. یک روز خیلى فشار بود أز صبح زود یکسره تا شب روى پخت غذا بودم  چون علاوه بر پخت روزانه، غذاى ضیافتى هم پختم. آنروز استاندار بصره دعوت شده بود براى نهار و بیاد دارم که چطور زنهایى که به آنجا آورده بودند با حقارت جلوى مهمانان کلفتى کرده اما به برادران مجاهد که میرسیدند براى همه شیر میشدند.

 این تناقضات و فشارها ته نداشت  و فشار رو به افرایش بود یک روز صبح که زود براى پخت اقدام کردم و همه جز نگهبانها خواب بودند از سر و صداى ظروف آن خواهر که کمک من بود از خواب بیدار شده و با ترس آمد و گفت خدا کنه که یقه ام را نگیرند من بهش گفتم برو من تنها میتوانم بعد از بیدارباش عمومى بیا اما قبول نکرد. در حین پخت غذا به من گفت میدانى دیروز زهره و سهیلا شعبانى( سهیلا شعبانى فرمانده مقر بود و زهره قائمى فرمانده عملیاتى واحدها) به من چى گفتند؟ من هم گفتم بگو!

گفت که مرا صدا زدند و از شما تعریف  کردند که خیلى آدم سخت کوش هستى و به من گفتند هیچ محدودیتى ندارى در کمک کردن به او، بعد ادامه داد خیلى میترسم گفتم چرا!؟ جواب داد در اشرف زیاد به من سخت میگرفتند و گیر میدادند که با برادران سلام علیک  نداشته باشم، سر اینکه با فلانى صحبت کوتاهى داشتم به من تهمت زدن که با او ارتباط نامشروع دارى و برایم دیگ گذاشتند و خیلى اذیتم کردند و خیلى محدودیت برایم گذاشتند به صورتى که اصلا نمیگذارند حتى پدرم را ببینم میترسم بلایى سرم بیاورند. الان هم که سهیلا و زهره این حرف را به من زدند فکر کنم میخواهند من با شما گرم بگیرم و مجدداً تهمت و افترا شروع کنند و سپس تعهد و سرسپارى و ذلیل شدن جلوى دستشان. به من گفت مواظب خودت باش توى تله اینها گیر نیفتى. در ادامه از وضعیت خودش گفت که با تشکیلات سر سازگارى ندارم و چندین بار نشستهاى سنگینى برایم  ترتیب داده و تهمت هاى ناروا به من  زده اند من میخواهم از سازمان بروم بیرون اما میترسم به خودشان بگویم سربه نیست میکنند راه فرار هم بلد نیستم به من پیش نهاد فرار داد اما من بهش گفتم این حرف را پیش من زدى به کس دیگرى نگوئى چون با جان خودت بازى میکنى. در واقع من خودم دنبال راه چاره اى بودم و نمیدانستم چکار کنم او از من کمک میخواست. در ادامه گفت این شش ماه است نذاشتن با پدرم حرف بزنم و زد زیر گریه!

نمیدانم چه بویى برده بودند که دو روز بعد همین خواهر را به اشرف برگرداندند و یک هفته نگذشته بود که خبر مرگش شنیدم. صحنه اى براى این درست کرده بودند که به گشتنش منجر شود. جریان این بود که براى حفاظت زمینهاى اطراف قرارگاه اشرف یک اکیپ سه نفره خواهران بهمراه دو اکیپ خودرو از حفاظت اشرف به منطقه حمرین و فرودگاه میفرستند تأمین جاده قره تپه و منصوریه، این خانم را راننده یک جیب بى کى سى دار میکنند در صورتى که دست فرمان این خانم اصلا خوب نبود و براى چنین مأمویتهایى معمولا بهترین راننده ها را انتخاب میکردند اکیپ از سمت قره تپه به سمت منصوریه در حرکت بودند و آخرین خودرو بوده، نرسیده به فرودگاه چپ میکند و هر سه خواهر کشته میشوند و رجوى روى این جنایتش را پوشاند.

 باشد که انتقام خون به ناحق ریخته تمام قربانیان رجوى هر چى زودتر او و دار و دسته اش را به خاک سیاه بنشاند و آه این مظلومان گریبانگیرش شود.

„پایان“

*** 

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیمسعود و مریم رجوی زهره قائمی مسئول ترور شهید صیاد شیرازی را به همراه دیگران در قرارگاه اشرف باقی گذاشتند تا کشته شوند

زهره قائمی کمپ اشرف 2زهره قائمی بصورتی مشکوک در کنار بیش از پنجاه تن دیگر در قرارگاه اشرف به ضرب گلوله گشته شد. رجوی هنوز اجازه دسترسی و تحقیق از ۴۲ تن باقی مانده از این واقعه را نمی دهد

سازمان ملل در مورد نقش رجوی در کشتار ۵۳ تن از قربانیان مجاهدین خلق در کمپ اشرف تحقیق کند

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30503

ربودن افراد ترفندى کهنه و دروغ 

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نوزدهم ژوئیه ۲۰۱۷:… هم اکنون افراد را با پستهاى متعدد نگهبانى در مقرهایشان سرگرم کرده اند و از طرف دیگر جو پلیسى و پائیدن همدیگر شدت گرفته است و افراد بسیارى از تشکیلات با این رویه رفتار و عملکرد مخالف هستند و در نشستها مطرح شده است که در جواب به آنها از ترفند کهنه و قدیمى اینکه ما دشمن داریم و تهدید ربودن افراد وجود دارد، این عمل سران سازمان را توجیه …

فریب، سلاح برتر مجاهدین خلق

لینک به منبع

ربودن افراد ترفندى کهنه و دروغ

سازمان فرقه اى رجوى بعد از سال ١٣٧٠ و همگانى کردن انقلاب ایدئولوژیکى که جدایى و طلاق اجبارى زن و شوهر از مقدمات آن بود، چنبره و بند اسارت تمام عیار خود بر اعضاى تشکیلات با این ترفند آغاز کرد ، چرا که با اتمام  جنگ ایران و عراق و شکست در عملیات فروغ و اینکه رجوى دیگر قادر به حفظ نیرو نبود و جدایى و مخالفت افراد زیاد شده بود از سال ١٣۶٩ تا ١٣٨٢ با آوردن بندهاى انقلاب پشت سر هم تقریبا هر ماه یکى  دو بند از آن که به بندهاى الف ، ب ، ج ، دال و …. تا هزار همردیف و انتها بند „سین“ و سرنگونى  انقلاب مریم اطلاق میشد، نفرات را سر جایشان مینشاند و با هر گونه صداى مخالفتى با مشت آهنین پاسخ میداد و فضا و جو پلیسى وحشتناکى در تشکیلات راه انداخته بود که کسى جرأت ابراز مخالفت نداشت ، آنچنان با اهرم انقلاب همه را سرکوب میکرد و جو رعب و وحشت در بین افراد راه انداخته بود که کسى جرأت إظهار نظر انتقادى از استراتژى و عملکرد سازمان نداشت و به هر کس که شک میشد و از رفتار و تنظیم رابطه اش با بیرون این أشعه را از او میگرفتند سوژه نشستهاى جمعى که به نشست دیگ معروف بود ، میکردند که نهایت از دو حالت خارج نبود یا سوژه تمام قد سر در برابر رجوى خم میکرد و تمام عیار در دستگاهى که رجوى از افراد میخواست وارد میشد یا شکنجه و زندان و أبوغریب ، دستگاه اطلاعات و امنیت بعث و یا سر به نیست میشد و یا به بعلت بیمارى مشکوک جانش را از دست میداد و یا اینکه کسانى که تحمل آن سختى را در لحظه نداشتند چاره اى جز خلاصى خود از مخمصه رجوى با خودکشى نمیدیدند و خودشان را از جهنم ساخته رجوى خلاص میکردند.

بعد از سرنگونى ارباب رجوى یعنى صدام حسین دیکتاتور عراق  عده زیادى از افراد با استفاده از جو بوجود آمده خود را از شر رجوى خلاص کردند و به دنبال زندگى خود رفتند و تقریبا نزدیک به هفتصد نفر از تشکیلات فرار کرده و نزد آمریکائیها که در کمپ اشرف مستقر بودند، رفتند. بگذریم که رجوى با زد و بند با ارباب جدید خود مسیر این جدا شده ها را سد کرد و با فشار مضاعف از طرف آمریکاى حامى دمکراسى فضاى طاقت فرسایى را بر آنها حاکم کرد که مقالات زیادى در این رابطه از طرف افرادى که در آنجا گرفتار شده بودند منتشر شده است.

رجوى با از دست دادن ارباب قافیه را باخته دید و سریعاً به دامن آمریکا خزید و با حیله و فریب شیطانى باز با استفاده از اهرم هاى فشار به اصطلاح انقلاب مریم  در کنار سرگرم کردن افراد با بحث اجتماعى جامعه عراق که اکثراً طرفدار مجاهدین هستند و بزودى حامیانش در عراق قدرت را قبضه خواهند کرد تا سال ١٣٩٠ که از اشرف جارو شدند با این ترفند با کجدار و مریض توانست نیروى قابل توجهى از تشکیلات را در اسارت ذهنى و جسمى نگهدارد و روى آنها با اربابانش مانور دهد و مزد مزدورى بستاند.

الان هم که از عراق بیرون رانده شدند و در البانى مستقر هستند با وجود اینکه مریم رجوى و به اصطلاح خواهران شوراى رهبرى ارشد سازمان تمام عیار براى راضى نگه داشتن افراد وارد گود تشکیلات متزلزل و عنقریب فرو پاشیده شده اند، میبینیم که روند جدا شدن افراد رو به فزونى است و تقریبا بیش از صد نفر در البانى از تشکیلات رجوى جدا شده اند و لرزه بر اندام مریم رجوى و سرانش هویداست. بنابر این خبرهایى از البانى به گوش میرسد که میخواهند یک پادگان در کنار فرودگاه تیرانا از دولت البانى بگیرند و خود آن را بسازند و روند دور نگه داشتن افراد از جامعه را تسریع دهند.

هم اکنون افراد را با پستهاى متعدد نگهبانى در مقرهایشان سرگرم کرده اند و از طرف دیگر جو پلیسى و پائیدن همدیگر شدت گرفته است و افراد بسیارى از تشکیلات با این رویه رفتار و عملکرد مخالف هستند و در نشستها مطرح شده است که در جواب به آنها از ترفند کهنه و قدیمى اینکه ما دشمن داریم و تهدید ربودن افراد وجود دارد، این عمل سران سازمان را توجیه میکنند اما چون افراد تجربه دارند و میدانند که دام اسارت  برایشان پهن میکنند، بناى مخالفت علنى گذاشته اند و مریم رجوى مستأصل از به بند کشیدن افراد مثل گذشته است و فعلا از این ستون به آن ستون دنبال فرجى است که آن هم پیدا نشود. لاجرم این تشکیلات در گل نشسته سرنوشتى جز فروپاشى ندارد و این روند از سرنگونى ارباب اول شروع شده است و الان در برژوازى محال است که سران تشکیلات بخصوص مریم رجوى بتوانند افراد را راضى و همچنان در اسارت خود نگهدارد.

„پایان“

*** 

Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

(Library of Congress. Congressional Research Service.
The People’s Mojahedin Organization of Iran, by Kenneth Katzman. Washington, Nov 1992. 6 p.
Doc. call no.: M-U 42953-1 no.92-824F)

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

Grand Controversy as MEK can’t prove leader Massoud Rajavi is dead or alive

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgMaryam Rajavi — MEK Propaganda Queen — Advertises Her Serives For Iran’s Enemies

تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی در تهرانISIS Attacks in Tehran Expose US-Saudi Lies About Iran

رودی جولیانی و دونالد ترامپ مجاهدین خلف قرفه رجویTrump Is At War With Iran, Not ISIS

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانتو را بر این وقاحت ها که عادت داد؟

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

*** 

همچنین:

 • عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دوازدهم فوریه ۲۰۱۷:… این خیانت رجوى گواه یک واقعیت است که رجوى و دار و دسته اش نه تنها ایرانى نیستند و دشمن ملت ایران به حساب مى آیند، بلکه دشمن بشریت و انسانیت و حریت انسانى هستند و هیچ وقت نه ذره اى از شرافت و وجدان انسانى با خود دارند و نه بویى از انسانیت برده اند. در باطن از هیچ اصو

   Maryam Rajavi Mojahedin Khalq Terror group Parisعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۷:… واقعیت این است که رجوى با حربه سرنگونى، بسیارى از جوانهاى صادق و آزاده مردم ایران را به عراق کشاند و به کشتن داد و با وعده هاى دروغین، تشکیل ارتشى تحت امر و مزدور یک دیکتاتورى که هزار برابر جنایتکارتر و سبوع تر در حق مردم 

   abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دهم ژانویه ۲۰۱۷:… سازمان مجاهدین به رهبرى مسعود و مریم رجوى، مخوف ترین روشها و تاکتیکها براى سرکوب افراد تشکیلات و به بند کشیدن آنها بکار میبردند تا افراد را از هویت خود تهى کرده و بنده و برده خود کنند تا اختیارى از خود نداشته باشند. در واقع از إنسانها رباط ساختن حرفه این زوج بد ج

   abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نوزدهم دسامبر ۲۰۱۶:… سعید صید مراد، یکى از افراد زبده و قدیمى سازمان بود که در نقش أفسر اطلاعات و عملیات و در طراحى آتش توپخانه اى ارتش به اصطلاح آزادیبخش، نقش اساسى داشت و در عملیاتهاى موسوم به راهگشایى، یکى از بهترین فرماندهان تیم هاى اعزام کننده بود و مأموریتهاى مهم عبور از م

   abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهاردهم دسامبر ۲۰۱۶:… روزنامه گاردین به نقل از یک منبع نظامی آگاه در حلب اعلام کرد تمامی خطوط دفاعی تروریست‌های تکفیری در این شهر در هم شکسته است و تا ساعاتی دیگر بزرگترین پیروزی نیروهای دولتی سوریه در برابر مخالفان رقم خواهد خورد. با وجود آنکه آزادسازی کامل حلب هنوز به طور رسم

   Maryam Rajavi, leader of the Council of Resistance of Iran (NCRI), takes part in a rally in Villepinte, near Parisعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و نهم نوامبر ۲۰۱۶:… مریم رجوى در افاضات خود به دولت هاى ١۶ سال گذشته آمریکا، تاخت و سیاست آنها را به باد انتقاد گرفت که چرا خاک ایران را به توبره نکشیده اند! این عجوزه پر خط و خال، نگفت که در این سالیان مورد نظر ایشان سیاست 

  iran-fanoose-nov-2016ایران فانوس، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۶:… سیاستهای کشور آمریکا همیشه تهاجمی نیستند. آنان زمانی که در جنگهایی چون ویتنام و افغانستان و عراق و جاهای دیگر، کم می آورند، ناچاراً به تغییر سیاستهای تهاجمی ـ از میان احزاب دموکرات و جمهوریخواه فرقی نمی کند ـ ناچاراً کسی را نامزد و حمایت می کنند تا

   abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، پانزدهم نوامبر ۲۰۱۶:… علت این سکوت چیست؟ واقعیت این است که این زوج تروریست  خوب میدانند که اقاى ترامپ در برخورد با مقوله تروریسم بر خلاف اوباما و خانم کلینتون موضع شفاف و ضد سیاستهاى این دو در تروریست پرورى دارد و با صراحت از رویکردش در سوریه و سخت گرفتن بر تروریسم، سخن به میان آ

   abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هفتم نوامبر ۲۰۱۶:…  شنیدم که اینروزها مریم رجوی این پیرزن تکیده و حیله گر و فریبکار، بحثى به اسم „فاز سرنگونى با تهاجم حداکثر“ براى سرگرم کردن و در اسارت نگه داشتن شما آورده است و از اعضاى مفت خور و حقوق کلان بگیر شورا روانه آلبانى کرده که با نقل خاط

   asma-jahangir_un_iran_human_rightsزنان ایران و پیوند رهایی و فانوس، بیست و چهارم اکتبر ۲۰۱۶:… در اینجا لازم به استحضار جنابعالی می دانم که سازمان مجاهدین یکی از اولین سازمانهایی در منطقه بوده و می باشد که عملیات انتحاری را مقدس دانسته و برای رفتن مستقیم به بهشت ترویج و انجام داده است. در سال ۱۳۶۰ دختر ۱۴