برخورد دوگانه با تروریسم توسط مجاهدین ( فرقه رجوی )ا

برخورد دوگانه با تروریسم توسط مجاهدین ( فرقه رجوی )ا

علی شیرزاد، فریاد آزادی، ششم دسامبر 2017:… ازاین همه سقوط اخلاقی ورشد فرهنک چاله میدانی درسازمان درتعجب وحیرت بودم تا زمانی که السیسی کودتا راشروع کرد ودست به قلع وقمع طرفداران مرسی زد نمیدانید چه شوروهیجانی اقایون را دربرگرفته بود وبا دم ناداشته بجای شکستن گردو درخت گردو را قطع میکردند وهیچ کدامشان هم ازنظرسیاسی قدرت دیدن … 

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsپشت پرده کتاب مستخدم رجوی، استراون استیونسون، تحت نام “فداکاری”

لینک به منبع

برخورد دوگانه با تروریسم توسط مجاهدین ( فرقه رجوی )

دراین مقاله میخواهم اول به دیدگاه مجاهدین دررابطه با کشورمصرودولتهای ان بپردازم وبعد نحوه برخوردانها باتروریسم درجهان راکمی بررسی کنم تا مشخص شود ایا درست است ؟ واقعا هدف محکومیت تروریسم است ؟ یا استفاده سیاسی وابزاری ازان میشود

اززمانی که مجاهدین وارد عراق شدند رابطه سیاسی مجاهدین با دولت وقت مصریعنی حسنی مبارک برقرارشد که دراینجا وارد دلایل ان نمیشوم چون درمحدوده این مقاله نمیگنجد ولی دلیل اصلی همان دشمن دشمن من دوست من است شکل گرفت وقتی بهارعربی درتونس شروع شد بنده ودوستانم بحثهایی بین خودمون داشتیم که کشوربعدی کجاست گفتیم بعدی مصراست این صحبت بگوش فرمانده هان رسیده بود یقه مراگرفته وگفتند توگفته ای درمصرقیام وانقلاب میشود گفتم مگه شک دارید بنده معتقدم نوبت بعدی مصراست واگرفکرمیکنید حسنی مبارک جان سالم بدرخواهد برد فکراشتباهیست خلاصه بهارعربی مصررادرنوردید ودولت سرنگون شد واخوانی ها بقدرت رسیدند دراینجا یقه مراگرفته وگفتند به ارزوی خود رسیدی بنیادگرای خمینی صفت بقدرت رسید گفتم مصرهیچ ربطی بمن نداره وهیچ علاقه ایهم ندارم که وارد موضوعات مصروکشورهای دیگربشوم بنده فقط اینده مصررابیان کردم دوما مردم مصرخود انتخاب کرده اند که اخوانی ها درقدرت باشند چه ربطی بما دارد که بخواهیم وارد ان بشویم اگه مردم نخواستن تجربه قبلی دارندبلند شده ومرسی را سرنگون کنند ما چرادراینجا سروکله خودمون بزنیم وبحث تموم شد تازمانی که السیسی بعنوان وزیردفاع انتخاب شد یهو دیدم که تبلیغات گران وبلندگوها شروع به صحبت ودفاع از السیسی واینکه ادم ملی وضد بنیادگراست کردند برایم کاملا مشخص بود که برنامه ای هست وعربستان درپشت ان است ومی خواهد کودتایی کند ورهبران مجاهدین ازان خبردارند که بی مقدمه شروع به اینگونه صحبتها وتحلیلها کردند انهم توسط افراد شناخته شده وهمزمان ووسیع هرجا مینشستیم صحبت ازالسیسی بود بنده هیچ موضعی نگرفتم ومیدونستم اینها دنبال گزک میگردند ومیخواهند یقه مرابگیرند اگه ازمرسی حرف میزدم بعنوان مدافع او یقه مرا میگرفتند اگه ازالسیسی مثل انها حمایت میکردم عملا هم جبهه با انها شده ودردام خط وخطوط عربستان میافتادم بنده که طرفدارهیچ کدام نبودم وهیچ کاری با کشورهای دیگه نداشتم وفقط درحد تاثیرات ان روی ایران وسازمان مجاهدین که عضوش بودم بررسی ووارد میشدم مگه اینکه پا رابیش ازحد وغیرقابل تحمل درکفشم میکردند این بود که سکوت اختیارکردم وهرچقدربلندگوها میخواستند مرابه حرف وموضع گیری وادارکنند موفق نمیشدند درحدی که انواع فحشها وحرفهای رکیک وچاله میدانی به مرسی میدادند وبنده ازاین همه سقوط اخلاقی ورشد فرهنک چاله میدانی درسازمان درتعجب وحیرت بودم تا زمانی که السیسی کودتا راشروع کرد ودست به قلع وقمع طرفداران مرسی زد نمیدانید چه شوروهیجانی اقایون را دربرگرفته بود وبا دم ناداشته بجای شکستن گردو درخت گردو را قطع میکردند وهیچ کدامشان هم ازنظرسیاسی قدرت دیدن دوسانتیمترجلوی خود رانداشتندفقط ازبالا حرفی زده میشد اقایون بوزینه واربالای منابررفته وطوطی وارهمان حرفها راتکرارودرپایین منابرعنترواربه دراوردن ادا وادوارشورای رهبری خود مشغول میشدند . روزگارگذشت تا اینکه دوستی داشتم که درظاهردوست ودرپشت ادم هرحرفی راقبل ازانجام هرکاری میرفت وگزارش به بالا میکرد امده وپیش بنده نشست وازاین طرف صحبت ودرنهایت بحث رابه داستان مصرکشوند عمل اوازدوحالت خارج نبود

یک : یا ازبالا بهش گفته بودند که بیاید وببیند حرف بنده چیست ودلیل سکوت کشنده بنده برای سازمان مجاهدین چه دلایلی دارد چون ازسکوت خیلی بدشون میامد ومیگفتند مثل زنبوربگو وبنویس وزوزولی سکوت نکنید چون سکوت راتوهین بزرگی بخود میدانستند بنده هم باسکوت خیلی وقتها بجنگ روحی میرفتم

دوم:خودش اومده تا برود وگزارش نوشته وخودی نشان بدهد وبرای خودش ارج وقربی بپا کند چون این عمل زشت خیلی رواج داشت وافراد بخاطرخود دیگران راباانواع گزارشهای دروغ وراست زیرپا له میکردند بنده هم خیلی ازمواقع توسط همین افراد حرفهایم رابگوشهای کر وبسته میرسوندم تاوقت گزارش نویسی نگذارم ومسئولین هم نمیتوانستند حرفی بزنند ویقه گیری کنند چون نیروی خود رالومیدادند وبنده هم درارامش بودم ودرگیریها رابااین شیوه ازخودم دورمیکردم

بهش گفتم پس گوش بده ببین حرف بنده چیست

اولا بنده فقط باکشورخودم کاردارم حرف رهبری ست وهیچ کس نمیتواند اشکالی به ان بگیرد

دوما اگه منافع سازمان رامیخواهی برای ما حسنی مبارک بهتربود گرچه بنده اورادیکتاتورمیدانستم ولی به عنوان سد درمقابل خمینی برای ما کارایی داشت که ازدست دادیم

سوما: مرسی اخوانی ونزدیک به قطروترکیه است وبیشترگرایش به حماس دارد وقصدش هم جداکردن حماس ازایران بود گرچه بنیادگرا بود ولی منافعش با دولت ایران درتضاد بودودرنهایت حکومت بنیادگرای سنی ایجاد ودریک جا بخاطرحفظ منافع با دولت ایران کنارامده ومنافع همدیگررادرنظرگرفته وتقسیم منافع میکردند مثل جهان غرب با انواع اختلافات ولی خیلی جاها منافع انها رابهم نزدیک وازجنگ جلوگیری میکرد که همین عمل باعث ارامش وامنیت نسبی برای منطقه ازتروریسم میشد وتامدتی جنگهای منطقه ای مثل افغانستان وعراق وسوریه ازبین میرفت واین راهم درنظربگیرکه همینها دردرون کشورخود شیره ملت خود را میکشیدند که درنهایت ملتها قیام وانها راکنارمیزدند

چهارم: السیسی وابسته به عربستان است واین کودتا بدون کوچکترین شکی توسط عربستان وامریکا حمایت میشود کارکردهرکدوم ازاین دوکشوردرمنطقه جلوی چشمان ماست منطقه درحال نابودیست وتروریسم سرتاپای وجودش راگرفته که ازان اطلاع داری بدلیل عملکرد همین امریکا وعربستان والسیسی طولی نخواهد کشید که تروریسم درمصر دست به عمل زده وزندگی مردم را به ویرانی خواهد کشوند تروریسم درتقدیرش است وفرد وابسته نمیتواند ملی باشد

پنجم:بدلایلی که خلاصه گفتم بنده نه دلخوشی ازمرسی دارم ونه السیسی وازهیچ کدام حمایت نمیکنم چون انراخطای سیاسی میدانم که جبهه ما را بسمت دیگری میکشد که شایسته ما نیست

اینها محورهای مهم بحث ما بود مدتی گذشت وسیسی اخوانی هاراکاملاسرکوب ورهبران ان رادستگیروکمی ارامش مصرراگرفت یک روزیکی ازچماقداران که چند ویژگی برجسته داشت یکی خیلی احمق بود یکی ادم بد دهن وچماقداردبشی بود که همیشه کارش دراشرف فحش وناسزا وسنگ زدن بخانواده ها بود یکی هم خیلی فضول وجاسوس حرفه ای بود بیست وچهارساعته چشماش درحال چرخش به اطراف وجمع کردن اطلاعات ودادن گزارش بود درحدی که اگه لیوان اب رابادست چپ میگرفتی مینوشت لیوان رادردست چپ گرفته بود واین عمل او شک برانگیزاست خلاصه برای خودش جانوری بودویکی هم ازسرتاپای وجودش کینه ونفرت میبارید و روح وروان ادمی دراو دیده نمیشد ودریک جمله مجاهد تمام عیاربود

درسالن ایستاده ودرحال چای خوردن بودم امده وگفت یه عده کارشون مخالفت با ادمهای ملی کشورهاست بنده هم که مدتها منتظربودم تااین اقا روسرجای خودش بنشانم وحدوحدودش رابهش یاداوری کنم وگوش سازمان مجاهدین راهم بکشم جواب دادم ضدیت باملی گراهای کشورهای دیگربد است ولی دفاع ازعرعرستان وتروریسم خوب است وشروع کردم به بالازدن استینهای پیراهنم دوستش که دید حرف گنده ای زدم ودرحال بالازدن استینهای خود هستم فهمید که قصدم این است که اگرحرف اضافه ترزد صورتش راداغون کنم بلافاصله دست اوراگرفته به بهانه اینکه بیا باید بریم دنبال کارمون اوراازسالن خارج کرد

موضوع مصرراباحاشیه ها ونقطه نظرات سیاسی بطورخلاصه نوشتم تابدونید موضع مجاهدین ازاول درباره مصرچی بود وازکی دفاع ودرکدام جبهه بود وهم جبهه ای سازمان مجاهدین ازسال 66 با عربستان راهم قبلا نوشتم حالا میرویم سراغ دلیل نوشتن این مقاله

درمصرتروریسم مسجدی را منفجرومردم رابگلوله بسته وطبق اخرین خبرها تا الان 305 نفرکشته وتعدادی هم زخمی شدند سازمان مجاهدین اطلاعیه رسمی داده وان رامحکوم کردند این عمل انها راانسانی میدانم وخواهان محکوم کردن همه جوانب تروریسم درهمه جای جهان ازطرف مجاهدین هستم نه اینکه درهرجا جبهه عربستان ضربه خورد محکوم کنم ولی هرجا جبهه عربستان وامریکا وکشورهای حاشیه خلیج فارس جنایت کردند سکوت کنم سوال بنده این است بما بگویید

جنایات عربستان دریمن وسوریه وعراق وحمایت انها ازداعش والنصره وسایرتروریستها ؛ تروریسم هست ؟ اگه هست چرادرعرض هفت سال یکبارمحکوم نکردی ؟

ایا زنان وکودکان کشورهای یادشده انسان هستند یانه ؟ اگه هستند چرا درسکوتی ؟ ونمک روی زخمهاشون میپاشید؟

ایا انسانها باهم فرق دارند ؟ وتوهم نژاد پرستی که کشتارتعدادی راضد انسانی وضد اسلامی میدانی ودربرابرکشتارعده ای دیگرهیچ عکس العملی نداری؟

ایا ازنظرتو کشتارملتهایی که عربستان باحمایت کشورهای غربی انجام میدهد اسلامیست ؟گرچه بنده به حقوق انسانها معتقد وازان دفاع میکنم وکاری با نژاد وزبان وقوم وملیت انها ندارم وهرگونه عمل تروریسم وایجاد رعب وحشت درکشورهای دیگروکشورخودم را محکوم میکنم ومخالف ان هستم ودرمخالفت نوشته ومینویسم ولی درنوشتارشمایان این چیزها رانمی بینم

چراداعش به تهران حمله وتعدادی ازهموطنان ما راکشت وزخمی کرد محکوم نکردی وتوسط هواداران خود ان را کاررژیم ایران دانستی اگه کارایران بود بیشترمیبایست محکوم میکردی نه اینکه تماما سکوت کنی همین سکوت مجاهدین دلیل خیلی روشنی ست که عربستان پشت ان است

مردم بدانید هرچیزی که مجاهدین محکوم نمیکنند ویا سکوتند ان کار کارهم جبهه های او یعنی اربابانش عربستان وامریکاست

کارداعش درمصرتروریسم وضد اسلامیست چون اخلال درجبهه اربابان اقاست ولی درکشورهای دیگرکه اربابان اقا دست دارندوباعث وبانی ان بوده وتوسط مزدوران اربابان انجام میشود انسانی واسلامیست کار ارتش ازاد وانقلابیون عشایر وارتش ملی ست

این جانب تروریسم توسط هرکس درهرجای جهان که باشد را محکوم وانرا عملی ضد انسانی وضد حقوق ملتها میدانم وخواهان برخوردتمام عیاراقتصادی؛ سایبری ؛نظامی وسیاسی توسط جامعه بین الملل هستم وارزوی ان را دارم که انها ازهرنظرتحریم ومحاصره ونابود شوند نه ملتها

سازمان مجاهدین هم بداند که اینگونه مواضع ماهیت پنهان اورا اشکاروسیاستها وزدوبندهای پنهانش را بهتربرای مردم ایران روشن میکند

ودرپایان سوالی مطرح میکنم که ایا فکرنمیکنید عملهای تروریستی درمصرکارهمین عربستان باشد تا گوش السیسی راهم بکشد چون هرجا اوباسیاستهای عربستان مخالفت میکند بمبی درمصرمنفجرمیشود بخصوص اینکه جدیدا دولت مصرحرفهای مثبتی ازسوریه زد وبین فلسطینیان اشتی برقرارکرد که بنفع عربستان نبود ودرکنفرانس عربی هم مصرجلوی خواسته عربستان که گنجاندن عمل نظامی برعلیه ایران بود ایستاد ونگذاشت تصویب شود دیدیم دوروز پیش تروریسم کارخودش راکرد ومردم بیگناه رابخاک وخون کشید اگه این سوال وشک درست باشد کلاه گشادی هم سرمجاهدین گذاشته میشود

علی شیرزاد:اروپا 05/12/2017

*** 

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32435

ده فرمان اسارت وبندگی مجاهدین 

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، چهارم دسامبر ۲۰۱۷:… درمحوردوم ملت راازجهنم ولعن ونفرین بزرگ خودش که خداباشد میترساند همان جایی که وقتی ادمی قران رامیخواند ازشکنجه هایی که قرار است درانجابشود بدن انسان بجای اینکه موهایش سیخ شود موهایش تماما میریزدازبس وحشتناک وضدانسانی وضدحقوق بشریست همان جایی ست که بقول اخوند دستغیب زنها را … 

نجات یافتگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در آلبانیشورش در لانه فرقه مجاهدین – راز وحشتناک مجاهدین، پروژه آمریکایی حساسیت زدایی

لینک به منبع

ده فرمان اسارت وبندگی مجاهدین

شنیدم مجاهدین نیروهای خود راباامضا ده ماده به اشرف سه منتقل کرده اند

این ده ماده نشات گرفته ازده فرمان موسی پیام اورقوم یهوداست که مجاهدین درموقع تاسیسهای سازمان ازنفرات خود تعهد میگیرند میخواهم کمی روی این ماده ها متمرکز بشویم وببینیم درمحتوا چی رابیان کرده ودردرون خود ازکدام تفکرواعتقادی دفاع میکند

قبل ازهرچیزی نمیدونم یک سازمانی چندبارمنحل وبازتاسیس میشود همین انحلال وبازتاسیس بیانگرفروپاسی ست که درطی سالیان هرجا احساس ان بوده اقای رجوی واردشده وباگرفتن تعهد دوباره سازمان رابازتاسیس وخودرابرای مدتی رها کرده است ولی فرقش دراین است که این باربرخلاف گذشته دیگردرعراق نیست وریزش نیرویی به جاهای باریک کشیده شده است وحامیان بین المللی چهره بزک کرده اورامیخواهند ودستها نسبت به عراق ازهرنظربسته وزیرفشارجداشده ها وخانواده قرار دارد وکارهای عراق رادیگرنمیتواند بکند ازخیلی مسایل درونی واعتقادی دست کشیده درحدی که خودش برای یه عده زن دست وپا میکند وبنگاه طلاق راتبدیل به بنگاه عقد وازدواج کرده است واینهم یعنی پشت وپازدن به همه چیزودهن کجی به انقلاب مریم ولگدزدن به قبراقای رجوی ست

دراین ده ماده چند نکته وجود دارد

محور اول پایبندی به سرنگونی واماده کردن خود درجمیع جهات است همان کاری که درطی این سالیان بقول خودش مشغول ان بوده وهرسال هم نوید انراداده وخودش درمعرض فروپاشی وسرنگونی قرارگرفته است

درمحوردوم ملت راازجهنم ولعن ونفرین بزرگ خودش که خداباشد میترساند همان جایی که وقتی ادمی قران رامیخواند ازشکنجه هایی که قرار است درانجابشود بدن انسان بجای اینکه موهایش سیخ شود موهایش تماما میریزدازبس وحشتناک وضدانسانی وضدحقوق بشریست همان جایی ست که بقول اخوند دستغیب زنها رابخاطردیدن یک تارمو توسط نامحرم چند میلیون سال ازگیسوان ومردها راهم بخاطردیدن همان تارموازبیضه های مبارکش اویزان میکنند وخودخداهم میگوید قیرداغ ابجوشان وسوزوندن بااتش وووو درانتظاراست حال باید پرسید توکه ملت راازهمین میترسانی واخوندهم عینا همین حرفها رامیزند ممکن است بگویی پس چرادستغیب ومدنی واخوندهای دیگررامنفجرکردی وعملیات انتحاری رادرجهان باب وراه انداختی که الان داعش راه تورادامه میدهد ۰

ولی نگفته کسانی که امضا میکنند وبه سوگندجلاله پایبند میمونند به بهشت میروند چرادراینجا سکوت است معلوم نیست همان بهشتی که پدرومادرم رابخاطریک خطا بیرون کردندوماهم افتخاران راداشتیم سالها بخاطرپایبندی به سوگندجلاله دردرون ان زندگی کنیم والان هم مثل پدرومادرم ازان بیرون شدم وازنعمتهایش محروم

ای ازتبارهرچه سیاهی سرشتتان           رنگ جهنم است بهشتتان

همان بهشتی که برای هرمردی یک میلیون حوری درنظرگرفته شده ومنتظرند تامردی وارد وانها به سروصورتش بوسه بزنند ودراین بهشت سراسرتناقض دستگاه خداوند تبارک وتعالی هیچ اشاره ای نکرده است که چه چیزی درانتظارزنان است ودراین باره سکوت است ممکن است رهبری مجاهدین طرفدارحقوق زنان بما بگوید درماده دو غیرمستقیم به ثابت قدمهای مرد حوری دادی به زنها چه میدهی ؟ اوهم سکوت است به همین دلیل ماده ای برای ثابت قدمها نیاورده است چون درجهنم همه یکسانند وشکنجه میشوند ولی دربهشت تناقض وجود داردبرای همین به این قسمت نپرداخته چون جوابگوی تناقض دستگاهش نمیتواند باشد ازطرف دیگرمیشد یازده ماده که باده فرمان موسی درتناقض ویکی بیشتربود واقای رجوی نمیتوانست بگوید بالهام ازموسی ده ماده اوردیم بگذارید همین جا یاداوری کنم درمقدمه ها وابتدای بحثها نوشتم (درسال۷۳درگزارشی به خانم رجوی نوشتم که بنده خدای شکنجه گرراقبول ندارم ونمیپرستم ) واین شده بود وردزبان خانم رجوی دربحثهای دودستگاه وسنگ قبروانقلاب همیشه میگفت خدای شکنجه گربله بنده این خدارانمیپرستم که جهنمش شکنجه وبهشتش سراسرتناقض؛ وبه بیان دیگربه خانم رجوی گفتم که اعتقادات وحرفهایت راقبول ندارم وباب میلم نیست ومرزم را دربالاترین نقطه که خداباشد باهاش کشیدم چونکه خدایش همان خدای اخوند شیعه وسنی ست ونمیشود باخدای مشترک باطرف مقابل جنگید دراینجا قصد ورود ندارم فقط ته ماده دو رابازکردم

درمحورسوم گفته است هرکس اهلش نیست پی کاروزندگی شخصی خودش برود (یعنی حق تعیین سرنوشت رابرای کسانی که نمیخواهند بمانند برسمیت شناخته ومیگوید میتوانید بروید ) سوالی که دراینجا مطرح است اینه پس چرانمیگذاری جداشده هایی که میخواهند دونبال زندگی وسرنوشت خود بروند ازداخل مجاهدین خارج شوند ؟ وانها رادرخروجی نگه داشته وجداشده هایی که بیرون امدند رااذیت میکنی مگه سوگند جلاله رازیرپا نگذاشتند طبق گفته خودت به لعن ونفرین گرفتارشده وبه جهنم یا شکنجه گاه خدا میروند تو این وسط چی میگی ؟ واقعیت اینه که حرفش اینه که طبق گفته خدا درهمین جهان میبرمتون شکنجه گاه ؛پولتون راقطع؟ باکمیساریا زدوبند؛ ومحاصره تون میکنم ؛ وباشکنجه روحی پدرتون رادرمیاورم ؛ به من پشت میکنید ؛ خمینی میگفت توبه کنید اعدام بشوید شاید خدادران دنیا ازگناهان شما منافقین بگذرد ۰اقای رجوی میگوید شکنجه روحی محاصره قطع مستمریی که سازمان ملل میدهد واگه شکست خوردم نیروهایم شما رامیکشند اینهم ماده سوم

درماده چهار میگوید جداشده ها مرداروبریده ازمبارزه ودنبال جنسیت وفردیت رفته اند پس مستحق هربرخوردی هستند چون ادم نیستند مردارند ومردارهم به جنازه حیوانات گفته میشود وانها را جنازه حیوان میداند نه انسانی که حق دارد زندگی خودراانتخاب کند

درماده پنج میخواهد اماده بشود تابه ایران پروازکند؛ امیدواریم

درماده شش پذیرفتن تعهد را مبارزه ایدئولوژیک باارتجاع وبورژوازی میداند باارتجاع رانوشتیم که درمحتوا یکی ست که انرا کوتاه درجهنم وبهشت مقایسه کردیم ببینیم بابورژوازی چطورمیخواهد بجنگد هرجنگی ماده بیرونی ومیوه خود را دارد ببینیم میوه مبارزه با بورژوازی بکجا رسیده دردرون که محضرهای طلاق شده عقد وازدواج دربیرون هم شده نشست وبرخواست با ادمخوران بورژوازی مثل مک کین جولیانی بولتون ودعا برای بقدرت رسیدن خانم رایس وبوش وترامپ وخواستارازسردمداربورژوازی برای حمله به ایران ؛ با حمایت اعراب ونابودی کشوروملت ۰ودرسیاست بین المللی بستن چشمها دربرابرجنایتها درکشورهای دیگروهمسو کردن خود با اقا وخانم بورژوا

درماده هشت هم خواهان درهم کوبیدن سمبلهای ارتجاع شده که براساس ماده های قبل منظورش جداشده ها هستند

ودرماده نه خواستارشده که به اشرف سه بروند منظورش همان زندان جان وتن است که راه انداخته وادمها راازاولین وپایه ای ترین حقوق که ازادی ورفت وامد درجامعه است رامنع کرده پس میبینیم که این ده ماده همان تایید وامضا ازطرف اعضای نگون بخت وبخت برگشته است برای ببند کشیدن ودراسارت ماندن خودشون ماکه هروقت ازاین تعهدات دادیم گرفتارتروبااذیت وازاروطلبکاری بیشترروبرو شدیم وشب روزمون بیشتربهم دوخته شد وازانسانیت خود تهی تروروح وروانمون درکمای بیشتری فرو رفت وازهرچه طبیعه وماوراطبیعه بود بیشتر بیزارشدیم ودراین جهان پهناورتنهاتروخود رابیشترگم کردیم دلمون گلین وروحمون به سنگ تبدیل شد

بی شک اگر که تیغ شما ذوالفقاربود             هرچهارفصل سال بهاربود

اما به حکم سفسطه بیداد کرده اید               ابلیس رازاشک خداشاد کرده اید

بله اشرف سه همان استادیومهای یونان است که برده رابه گلادیاتورتبدیل میکند بااین تفاوت که گلادیاتورهای انزمان واقعی بودند ولی دربرده داری نوین اقای رجوی خیالی وپوشالیند زیرا انها میجنگیدند هم نوعان خود وبردگان دیگررامیکشتند تا به ازادی برسند ومیرسیدندولی دراینجا گلادیاتورها هم نوعان خود رامیکشند له وپایمال میکنند ولی هرگزبه ازادی نمیرسندوروزبروزدرمنجلاب اسارت وحقارت بیشترفرو می روند زیرا که رسیدن به ازادی مثل قدیما نیست رسیدن به ازادی نه ازکشتن بلکه ازنجات خود ازپوشالی بودن میگذرد

منتظرمیمانیم تاببینیم چه تعدادی به تعهد پشت پا زده وسوگند خودرا زیرپا گذاشته وخود راازاسارت که گرفتاران هستند بیرون میکشند وازپرورشگاه برده گان بی روح به جهان انسانی قدم میگذارند که تاروپودش با دلها وروح وروان وعواطف بهم بافته شده است

علی شیرزاد: اروپا ۰۳/۱۲/۲۰۱۷

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32404

عجوزه گان شب وزندان سازی (قسمت دوم )ا 

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، دوم دسامبر ۲۰۱۷:… موقع ورود نفرات به محل نشست تمامی نفرات ریزوتمام بدنشون حتی جاهای ممنوعه چک وبازرسی میشدانفدردقیق وریزکه بعضی مواقع بازرسی هرنفرنزدیک ده دقیقه طول میکشید اولا مجازنبودی هرچیزی راببری اگه میبردی مصادره میشد فقط مجازبه بردن خودکار، دفتر، دارو،ودستمال بودی که انها هم چک میشدند و … 

مریم رجوی: روابط جنسی شما بخشودنی است ولی جدا شدن از سازمان مجاهدین گناهی نابخشودنی است

لینک به منبع

عجوزه گان شب وزندان سازی (قسمت دوم )

یک :درمواقع صبحگاه نفرات سلاح میگرفتند که همیشه خشاب انها خالی بود

دو:وقتی ماموریت برای بیرون یا عملیاتها میرفتند در برگشت نزدیک اشرف فرمانده اکیپ تماس گرفته وبرگشت را اطلاع میدادتا مسئول امنیت ومسئول اسلحه خونه درجلوی اسلحه خونه واماده باشند هیچ جایی نمیرفتند اول به اسلحه خونه مقرخود رفته واسلحه ومهمات راتحویل داده خلع فشنگ میکردند وبعد خشاب خالی روی سلاح میگذاشتند انهم درحضورنفرامنیت وفرمانده

سه:درب اسلحه خونه همیشه سه قفله با حفاظت فلزی بود انهم دروسط مقرکه هیچ گونه امکان رفتن بداخل ان وجود نداشت وشبها هم که پستهای شب نگهبانی میدادند

چهار:اولا نشستها رایک دفعه میگفتند ونفرات اگردرمقربودند فقط فرصت میکردند دوشی بگیرند البته تعدادی نه همه چون زمان نبود امکان رفتن به اسلحه خونه وشکستن قفل وووووجود نداشت

پنج:دوسه روزقبل ازنشست به معتمدین میگفتند واطراف سالن نشست وداخل ان راتماما وریزبریزچک .بازرسی میکردند ونگهبان میگذاشتند وکنترل میکردند

شش:موقع ورود نفرات به محل نشست تمامی نفرات ریزوتمام بدنشون حتی جاهای ممنوعه چک وبازرسی میشدانفدردقیق وریزکه بعضی مواقع بازرسی هرنفرپنج دقیقه طول میکشید اولا مجازنبودی هرچیزی راببری اگه میبردی مصادره میشد فقط مجازبه بردن خودکار، دفتر، دارو،ودستمال بودی که انها هم چک میشدند ودارو راازت گرفته اسمت رامینوشتند وتحویل اکیپ پزشکی میدادند هروقت نیازداشتی ازاکیپ پزشکی یک عدد بهت میدادند انهم میبایست درحضورانها مصرف میکردی این دراشرف بود قرارگاههای دیگه که اقای رجوی نشست میگذاشت به مراتب سفت وسخت تربود که درورود به ان قرارگاهها همان جلودرب باکنترل کامل سلاح راتحویل وخودت چک وبعد خود ووسایل ازددکتورعبورمیکردی که درون تمام وسایل دیده میشد

با این تفاصیل که مطرح کردم صحبت ازترورحرفی بیهوده ویاوه گویی بود درثانی نفوذی دونفرسه نفرنه اینکه طبق شنیده های بنده ۷۵۰نفردرهرصورت بگیروببندها شروع شد بنده ازخودم سوال میکردم یعنی ما گرفتارشرایط سال ۶۰زمان خمینی شدیم اقای رجوی رهبرعقیدتی مثل خمینی بگیروببند شروع کرده دست به شکنجه وکشتارزده برایم قابل قبول نبودایا باید بپذیرم که نیروی انقلابی مسلمان طرفدار علی وقران ووووو شکنجه گاه راه انداخته انهم بنام حفظ جان رهبروتروراو چه کسی وتوسط کی وچطوری هرطوری فکرمیکردم نمیتوانستم بپذیرم ولی واقعیت این بود که بگیروببندها شروع شده بود

وفرقش باسال۶۰ایران دراین بود که انزمان سازمانی وتشکیلاتی بود که ازت حمایت میکرد وبه اندازه توانش کمک کارت بود دراینجا خود تشکیلات وسازمان حامی انهم به اسم امنیت رهبری خودش بلای جانت شده بود

درسال۶۰ایران دستت بازبود میتوانستی درجایی بوسعت ایران گم وگوربشوی ولی دراشرف کجا میخواستی بری زمین صاف ومحدودچند کیلومتری با سیاج وسیم خارداراطراف وپستها وبرجهای نگهبانی دردرون وسربازان عراقی که اشرف رادرمحاصره خود داشتند دربیرون ودرلایه بعدی عشایرعراقی بودند کجا میتوانستی بروی هیچ جا براحتی درچنگ بودی وهیچ راه فراروگریزنداشتی الا تسلیم وقبول زندان وشکنجه درثانی نمیدونستی که سراغ توهم میایند یانه بله ملت دراینچنین شرایطی گرفتاربودند وزندانی هم نه خانواده ای نه کس وکاری که بملاقاتش بیایند نه فریادرسی نه وکیل وقضات ومحاکمه ای نه رادیو تلویزیونی نه روزنامه ای یاران وهمرزمان وفرماندهان ومسئولین ایدئولوژیک وتشکیلاتی دیروزشکنجه گران وزندانبانان امروزت شده اند این درد خیانت ونامردی وازپشت خنجرزدن راباید پیش کی گفت وبه کی شکایت کرد بله شورای رهبری تشکیل شده اززنان که وسیله نجات ورهایی تو ازبند تفکرات خمینی وارتجاع هاروغالب بودندامروزخود خمینی های دیگری شده بودند که چنگ دراعتماد انداخته وان رانابود میکردند فرقش دراین بود که انزمان اگاهانه انتخاب کرده بودی که برای نجات ملت زندانی وشکنجه واعدام بشوی ولی دراینجا انتخابت چیزدیگری بود وپدرومادروبرادران وخواهرانت انهم متقلبانه وبا مستمسکهای دروغین چنگ دراعتماد انداخته ودرپی نابودی روح وروان وانسانیتت بودند تا له وپایمالت کنند تا بهترتورا واداربه تمکین وزانوزدن کنند درزندانهای خمینی زندانی یک سروگردن ازهرنظرقد میکشید ورشد میکرد ولی درزندان اقای رجوی بدلایلی که نوشتم ازانسانیت تهی ونابود میشد واقای رجوی هم به تمامی اشکال اگاه بود وبهمین دلیل زندان درست کردتامخالفین راازانسانیت تهی کندتا نتوانند قد علم کنند که تاثیراتش انقدرمخرب بوده باتوجه به اینکه خیلی ازجداشده ها خودشون زندانی بودند ولی درسکوت هستند ونمیگویند چه بلاهایی سرشون اومد وچه تاثیرات مخربی برروح وروانشون گذاشت بنده خودم نبودم فقط ازانهایی که زندانی بودند شنیدم که ۷۵۰ نفربودند وشبانه روزی گرفتارشکنجه جسمی وروحی بودند که تعدادی هم زیرشکنجه ها کشته شدند تعدادی دست وپاهایشون شکست وصورتهاشون داغون شد وهمگی روح وروانشون برای همیشه بدلیل ضربه به اعتماد ازبین رفت

این میزان زندانی یعنی یک ششم جمعیت دراشرف حالا شما قضاوت کنید درکجای دنیا وتاریخ دیکتاتوری بوده که یک ششم جمعیت مملکت خودرازندانی کرده باشد انهم یاران خودرا که تمام داروندارشون رابه پای اقای رجوی ریختند با خنده هایش خندیدند باگریه هایش گریستند بازخمهایش درد کشیدند وتمام اعماق درون وذهنشون رادراعتماد مطلق درخلوص نیت روی صفحات کاغذ نوشته وتقدیمش کردند انوقت او اینطوری رفتارکرد      

مردم برای هیبتمون ابرونماند                           فریاد دادخواهیمان درگلو نماند

اینان تمام هستی ماراگرفته اند                       شورونشاط ومستی ماراگرفته اند

درموج خیزحادثه کشتی شکسته است             درما غمی بوسعت دریا نشسته است

بله تمامی اینها زیرسرعجوزه های شب یعنی شورای رهبری هم بود ونمیتوانیم اقای رجوی وخانم مریم رجوی راازشورای رهبری جدا کنیم دست همه الوده وباید جوابگوی اعمال خود باشند

درفیلم تنگسیر بهروزوثوقی میگه درمملکتی که حاکم وقاضی وسیدش دزد هستند ما حق خود راازکی بگیریم بله اشرف را به اینجا رسونده بودند که کسی نمیتوانست حق خودش رابگیرد ما حرف خود راخلاصه گفتیم حالا سازمان مجاهدین باید جوابگو باشد وبگوید براستی چرا

علی شیرزاد : اروپا  ۳۰/۱۱/۲۰۱۷  

*** 

THE CONFLICTS IN THE MIDDLE EAST Workshop (Part 6)

Anne Khodabandeh shpjegon si eshte radikalizuar nga muxhahedinet iraniane dhe sesi ndodh procesi i radikalizimit
https://youtu.be/74sLDJQ9wOQ

آن خدابنده سینگلتون کنفرانس تیرانا، آلبانی مجاهدین خلق مریم رجوی Free Media Institute meeting on the fight against terrorism (VIDEO)

OLSI JAZEXHI AlbaniaDr Olsi Jazexhi: Double standards in Albania’s fight against terrorism 

Anne Khodabandeh (Singleton) exposing Maryam Rajavi’s MEK activities in Albania

https://youtu.be/yt-rXbs8014

Elona Gjebrea_Maryam RajaviDokumenti/Bashkëshorti i Elona Gjebreas fshehu dënimin me burg
Maryam Rajavi’s advocate Elona Gjebrea has links with the Albanian Mafi

همچنین:

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32353

عجوزه گان شب و زندان سازی ( قسمت اول )ا 

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و هشتم نوامبر ۲۰۱۷:… یکی که خودش قبلا زندانی درایران بود گفت شبیه اتاقهای انفرادی زندان است ! بنده خشکم زد گفتم یعنی دارند زندان میسازند گفت فکرکنم گفتم قبول ندارم ببینی برای چیست هرگزدردرون سازمان چیزی بنام زندان نبوده ونخواهد بود ….تا اینکه بعد مدتی یک دفعه دیدم نفرات یکی یکی وچند تا چند تا به اسم ماموریت …

مریم قجر عضدانلو ابریشمچی رجوی منفور ترین ایرانیگزارش تصویری از منفورترین شخصی که خود را ایرانی می نامد( مریم قجر عضدانلو – رجوی)ا

لینک به منبع

عجوزه گان شب و زندان سازی ( قسمت اول )

اشعارازبیداد

درشهرهرچه مینگرم غیردرد نیست               حتی به شاخ خشک دلم برگ زرد نیست

اینجا نفس به حنجره انکارمیشور                  باصدزبان به کفرمن اقرارمیشود

باهراذان صبح به گلدسته های شهر             هرروزدیوفاجعه بیدارمیشود

اینجا زخوف خشم خدادردل زمین                  دیوارخانه بروی تو اوارمیشود

باازدهام این همه شمشیر تشنه لب             هرروزروزواقعه تکرار میشود

اخرچگونه زارنگریم برای عشق                     وقتی نبودانچه که دیدم سزای عشق

دیدم درانزوای خزان عشق را                       دیدم به قلب خون غزل داغ عشق را

دیدم که به حکم خاربه گلها کتک زدند           مهرسکوت بردهان قاصدک زدند

دیدم لگدبه ساقه امیدمیزنند                        شلاق شب به گرده خورشید میزنند

دیدم که گرگ بره ما رادریده است                 دیدم که خروس دهکده راسربریده اند

دیدم هبل بجای خدا تکیه کرده بود                دیدم دوباره رونق بازاربرده بود

دیدم خدا به غربت خودزارمیگریست               درسوگ دین به پهنه رخسارمینگریست

دیدم هرانچه دیدنش اندوه وماتم است           بازاین چه شورش است که درخلق عالم است

ازبس سرودم ونشنیدید خسته ام                 من ازنگاه سردشما دلشکسته ام

ای ازتبارهرچه سیاهی سرشتتان                 رنگ جهنم است بهشتتان

اوایل سال ۷۴دیدم کامیونهای عراقی مصاله ساختمانی میاورند ودرمحلی خالی میکنند ولی از ساخت وسازها خبری نیست ودرجایی که خالی میشود بیابان ونزدیک ساختمانی ست که قبلا ساخته شده ونیازبه ساختن نیست بعد دیدم درهمان محل شروع به کشیدن دیواردورساختمون کردند. انهم دیواری بلند ! جای سوال وشک وشبهه بود که دیواربرای چیست ؟ ایا برای استقرار اقای رجویست ؟ که محل استقرار مجهزوسفت وسخت امنیتی وایمنی داره واینجا هم اصلا جای استقراراو نیست ایا برای مسولین است ؟ چنین تهدیدی ندارند انها که همیشه میایند ومیروند ایا اتاق های کاراست ؟ که دیوارنیازنداره وهرفرمانده ای درمحل خود اتاق داره درثانی مقر۴۹ محل فرمانده هان ستاد فرماندهی است . خلاصه هرچه فکرکردم نفهمیدم برای چیست تنها چیزی که ازذهنم عبورنکرد زندان سازی بود . چون هرگز یک درمیلیاردم لایه های زیرین ذهنم تصوران راهم نمیکردم که زندان سازی باشد . ازانجایی که درستاد پشتیبانی بودم وهمه چیزازانجا عبورمیکرد ازطرح ،ازپشتیبانی، ازخرید واجرا . خلاصه تمام عیاردرانجا گره میخورد این بود که فعال شده وازدوستان پرس وجو کردم که داستان چیست گفتند درحال ساختن اتاقهای تکی هستند ! یکی که خودش قبلا زندانی درایران بود گفت شبیه اتاقهای انفرادی زندان است ! بنده خشکم زد گفتم یعنی دارند زندان میسازند گفت فکرکنم گفتم قبول ندارم ببینی برای چیست هرگزدردرون سازمان چیزی بنام زندان نبوده ونخواهد بود . اینهم نشان ازاعتماد صد روی صد بنده به اقای رجوی علی رغم مشکلاتی که با اوداشتم . مرا هم دریک خیانت ونامردی وبی مروتی اشکاروبناحق اخراج کرده بود ولی باز به او اینقدراعتماد داشتم .تا اینکه بعد مدتی یک دفعه دیدم نفرات یکی یکی وچند تا چند تا به اسم ماموریت گم میشوند ! شک مرابرداشت که این چه ماموریتیست که ازهمه لایه ها وهرروزه واینقدرزیاد میروند . اگه ماموریت است چرا وسایل شخصی راباخود نمیبرند وچراهرچه ادم متناقض ومسئله داربه ماموریت فرستاده میشوند ؟ یکسری نفرات درحدی نیستند که بخواهند انها رابه ماموریت سری بفرستند؟ دوباره شروع به جمع اوری اطلاعات کردم ومتوجه شدم که برنامه وپروژه ای بنام شک امنیتی درحال اجراست وبه کسانی که شک دارند که تهدیدی برای جان رهبری باشند! سوال و جواب کرده ودوسه روزبعد برمیگردند ما هرچه صبرکردیم نفرات که برنمیگشتند هیچ بلکه هرروز تعداد بیشتری گم میشدند ! به بهانه واهی شک امنیتی وحفظ امنیت اقای رجوی واینکه رژیم نفوذ کرده ! قصد تروراقای رجوی را دارد ؟ بگیروببندها وزندان سازی شروع شده وسایه سیاه شب اسمان اشرف را پوشانده بود . بنده هم هرلحظه منتظربودم که سراغم بیایند ومیدونستم اگه اینباریقه ام رابگیرند دیگرجان سالم بدرنخواهم برد واخرین باراست شب وروزدرفشارروحی وروانی واسترس بودم نه بخاطرجان بلکه بخاطرخیانتی که شده بود که قبلا نوشتم چون اخراج کرده ودستشون را روکرده ومجبوربه برگرداندنم شده بودند باعث شد درشک امنیتی قصردربروم .

گویند این عجوزه شب راه چاره است               ابستن سپیده صبح دوباره است

ای خلق این عجوزه شب پابه ماه نیست          ابستن صبح پگاه نیست

نوشتم که درسال ۷۱وقتی بحث هژمونی زنان وتبعیض مثبت مطرح شد دوماه نشده بگیروببندها واخراج ناراضیان شروع شد که به چماقداری کشیده شد حالا چماق خود را درابزارشکنجه جسمی وروحی نشان میداد . برای فهم بی محتوا ومستمسک بودن شک امنیتی کمی به اشرف اشاره میکنم تا بدونید چیزی بنام تهدید امنیتی وتروراساسا وجود خارجی نداشت وامکان ان صفربود وشک امنیتی بهانه ای بود برای سرکوب وقلع وقمع مخالفان ونارضایتی ها… ادامه دارد …

علی شیرزاد : اروپا ۲۷/۱۱/۲۰۱۷

*** 

Alireza Jafarzadeh sitting with Americans instead of Maryam Rajaviآریو برزن پیروزنیا: برخی ذاتا خودفروش و برخی سواری دهنده و خودفروش نفهم. (بوقلمون مسخره شده)ا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32266

راهگشایی یا به کشتن دادن نیروها 

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و دوم نوامبر ۲۰۱۷:… اگه خونده باشید که اقای رجوی صدباردرنشستها درزمان جنگ وبعد ان میگفت مادرجمع بندی یک ساله سال ۶۳ به این نتیجه رسیدیم که فرستادن نیروبداخل جهت عملیات اشتباه است چون یک پاسدارمیکشتیم وهفت مجاهد شهید میدادیم این درزمانی بود که اقای رجوی ونیروها درفرانسه بودند وقتی به عراق امده وانهمه … 

تیرانا آلبانی مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسم فساد قاچاقAlbania’s Modern Slavery Problem Alienates Europe

لینک به منبع

راهگشایی یا به کشتن دادن نیروها

بعد یه وقفه کوتاه ریل سابق راادامه میدهم گرچه دراینده وقفه هایی هم خواهیم داشت چون به مسایل دیگرهم همزمان باید بپردازیم

سال هفتاد ودو راه گشاییها شروع شد وازصحبتها هیچ چیزی بدست نمیامد که هدف اصلی چیست فقط میگفتند راه گشایی ارتش ازادیبخش ازطرف دیگر اقای رجوی میگفت من دنبال راه اندازی جنگ ایران وعراق هستم تا راه ارتش بازومابتونیم مثل قبل درمرزها وداخل ایران عملیات های جبهه ای را اغازورژیم راسرنگون کنیم باتوجه به اینکه قبلا نوشته ام که بعد فروغ ما گرفتارایستایی وتوقف وزمین گیرشدن دراشرف شده بودیم هرچه که بود ویا میشد اسمش راگذاشت بوضوح وخیلی روشن معلوم بود که این عملیات جواب گوی این مرحله نیست زیرا که قبل ازهرچیزی نشات گرفته ازپاسیویسم وبریدن نیروها که به زندان وشکنجه روحی وروانی ختم میشد که مفصل نوشتم ومعضلات تشکیلاتی وایدئولوژیک وزمین گیرشدن ارتش است ومیخواهد به این مقولات جواب داده وحل کند درنتیجه درماهیت وبطن خود نمیتواند بین ایران وعراق جنگ راه انداخته تا دوباره مارابه نقطه زمان جنگ برساند ازطرف دیگرعراق درتحریم وزیرفشارامریکا ومعضلات درونی اولاقادربه راه اندازی جنگ نیست دوما اگه بخواهد نه سیاستهای بین المللی اجازه میداد ونه افکارعمومی عراق ونه سران مملکت که هرروزیک نفرشون به جبهه مقابل یعنی امریکا میپیوست ورژیم هم درعراق نفوذ زیادی کرده وقسمت جنوب را مخالفین کلا ناامن کرده طوری که جاده ها شبها دردست مخالفین وروزها دست دولت بود ودولت عراق قادربه تامین امنیت خودش هم نبود تا چه برسد به اینکه بخواهد وارد جنگ دیگری شودبااین وضعیت هرگزنمیشد واردجنگ جبهه ای ازطرف عراق شد

اگه خونده باشید که اقای رجوی صدباردرنشستها درزمان جنگ وبعد ان میگفت مادرجمع بندی یک ساله سال ۶۳ به این نتیجه رسیدیم که فرستادن نیروبداخل جهت عملیات اشتباه است چون یک پاسدارمیکشتیم وهفت مجاهد شهید میدادیم این درزمانی بود که اقای رجوی ونیروها درفرانسه بودند وقتی به عراق امده وانهمه عملیات واتش بس وهوشیارشدن رژیم وبستن مرزها یک به چند میشدیعنی دوباره برگشته بودیم به عقب ومیخواستیم کاراشتباه رادوباره تکرارکنیم وقتی خطی درگذشته جواب نداده مسلما درشرایط متفاوت هرگزجواب نخواهد داد وفقط نیرو کشته شده وبه معضلات درونی افزوده میشود عملیاتها شروع وضربه ای که به رژیم نزد هیچ کلی ازنیروها این وسط کشته شدند بنده دراین داستان هیچ موضعی نگرفتم وبی تفاوت گذشتم هرچقدرهم مرا خواستند واداربه موضع گیری وگفتن حرفهایم کنم موفق نشدند تادریک نقطه اقای رجوی نشست گذاشت وبعد جمع بندی وقطارکردن کلی دست اورد وبیرون کشیدن سرنگونی دراینده نزدیک ووعده وعیدهای صدمن یه غازپایان ان رااعلام کرده وگفت ارتش وارد مرحله جدیدی شده است بنده فقط وارفتن بیشترنیروها رادیدم نه چیز دیگر

دراینجا خوب است به آ۷۷ هم که باراهگشایی سال۷۲ دریک مقوله میگنجد اشاره کنم واین داستان عملیاتهای داخل رایک جا برسی وتمام کنم

درسال۷۷ یک دفعه گفتند که سازماندهی ها تعفیرمیکند ونیروها به قرارگاههای مختلف درعراق میروند ونشست گذاشتند وگفتند که میخواهیم وارد عملیاتهای داخل بشویم وازداخل نیرو به اشرف بیاوریم وبحث خاتمی بمیان امد که راه اوراببندیم وووو که دربحث خاتمی مفصل به ان خواهیم پرداخت بعد نشیتهای اقای رجوی دردرون مقرات نشستها شروع شد درقسمتی که بنده بودم که بعدها شنیدم درهمه جا همان صحبتها بوده یک روز گفتند بیایید نشست رفتیم ونفرات یکی یکی پشت بلندگو رفته وشروع به حرف زدن کردند واقعا ازمزخرفاتی که میبافتند قلبم به حنجره رسیده بود چند تا از جملات مطرح شده رامینویسم خودبخوانید حدیث این مجمل انهایی که بودند میدونند چی میگویم درهرصورت من تمام ابادان رابه اشرف میاورم ؛ باورود اولین نیروتمام مردم ایران قیام میکنند ؛جوانان مخالف ولی راه رانمیدونند باورود ما تمام جوانان بما میپیوندند؛بااولین شلیک ازطرف مادرداخل ایران خیابونها راجنگ مسلحانه فرامیگیرد ؛ بمحض ورود ما اخوندها سوارهواپیما شده وپا به فرارمیگذارند چون هیچ جایی ندارند مجبورند بروند سوریه ما بعد سرنگونی انها راازاسد تحویل میگیریم ووووووکه خیلی روشن بود که قبلا بخورد پشت بلند گوها ومداحان ومجیزگویان داده شده است

خلاصه درمقرما بیش از۲۰۰نفر بود همه صحبت ومنهم گوش میکردم همه که صحبت کردند وبنده دراخرسالن نشسته بودم مسئول نشست (همین خانم های شورای رهبری بود وبقیه اعضای شورای کذایی ) گفت ای علی شیرزاد پدرسوخته فلان فلان شده سرتا پا متناقض ته سالن نشسته وبه ریش ما میخندی ومیدونم یکی ازاین حرفها راقبول نداری ورودرروی رهبری سالیان است ایستادی بیا پشت بلندگو ببینم چه زری میزنی خانم که فکرمیکردبعد نشست اقای رجوی وخط ونشان کشیدنهایش وصحبتهایی که ۲۰۰نفردرحمایت ازخط وخطوط جدید کردند وفحشهای خانم دهان دریده به اینجانب احتمالا روی صندلی بنده خودراخراب کرده ام وقدرت مخالفت ندارم ومرا درهمین نشست به بهانه خط جدید برای همیشه مثل موکت روی زمین پهن میکند بنده هم به پشت بلندگو رفتم

گفتم من متناقضم ازاین حرفهایی که نفرات میزنند ونمیدونم چطوری تمام ابادان وشهرها رامیخواهند به اشرف بیاورند. وایا مردم ایران اینقدرهوادارما ومخالف رژیم هستند که بلافاصله به خیابونها ریخته ورژیم راسرنگون کنند ؟ من خیلی موافقم رژیم رادوروزه سرنگون وملت خود رانجات بدهیم ولی ایا واقعا اینطوراست ؟ پیشنهاد میکنم ازحالا برای امدن نیروهای چند میلیونی برنامه ریزی وساختمون سازیها راشروع واستقرارانها راحل تا غافل گیرنشویم ۰خانم که انتظارداشت ملت سربنده بریزند وفحش وتوهین وتحقیروتف نثاربنده بکنند دیدازهیچ کس صدایی درنیامد چونکه نفرات به هیچ کدوم ازحرفهایی که زده بودند اعتقاد نداشتند وبرای خود شیرینی ونشان دادن خود ازاین مزخرفات میبافتند خودش وارد شد تا صحنه راجمع وجورکند گفت تو ازاین تناقضات زیاد داری ونقطه مثبت تو این است که همیشه تناقضاتت رامینویسی وخودرابارهبری یگانه میکنی برو بنشین میخواهم نشست راتمام کنم وتوهم هرچقدرتناقض داری مثل همیشه بنویس وبده واینطوری داستان راجمع وجورکرد البته درزمان دیگری همین خانم انتقامش راازمن گرفت ولی خیلی هم بضررخودش شد چون بنده هم بهش پاتک زدم بگذریم

این داستان وکش قوسهای ورود به دو سری ازعملیاتهای داخله بودکه اقای رجوی دنبال راه اندازی جنگ ایران وعراق بودوبنده مخالف چون ازتوی ان فقط کشته شدن نیروها رامیدیدم رفت ورفت تا اینکه طبق گفته اقای رجوی بنده ازاماردقیق خبرندارم رژیم ۸۸ ویه روایتی ۸۰ موشک به سمت ما شلیک کرد که اقای رجوی دنبال این بود که بعد موشک باران صدام راواداربه جنگ کند منهم گزارشی برای شخص رجوی نوشتم وبعد توضیحات نوشتم اگه فکرمیکنی که ایران وعراق دوباره باهم خواهند جنگید دراشتباهی صدام وخامنه ای تازمانی که زنده هستند هرگز وهرگزباهم نخواهند جنگید ودیدیم که هیچ وقت هم نجنگیدند سوال این است که واقعا اقای رجوی نمیدونست اینها باهم نمیجنگند چرامیدونست ولی چراپس این حرفها رامیزد دلیل این است

وضعیت داخل را گفتیم اقای رجوی با نیرنگ میخواست همان وضعیت داخل راجمع وجورکند وازطرف دیگرازصدام پول وسلاح بیشتری بگیرد وخودش را درچشم بیرون بزرگ کند تابتواند حمایت سیاسی بدست بیاورد البته انهم باکشتن دادن عامدانه واگاهانه نیروها وفشارطاقت فرسا وجنگ اعصاب وشکنجه روحی وروانی ۲۴ ساعته وهفت روزهفته وثانیه به ثانیه تیم های عملیاتی یه طوروطلبکاری ازبقیه که انها کشته میشوند وشمایان مفت خوری میکنید معلوم هم نبود چی رامیخوردیم که مفت خوربودیم دو عدد کتلت پراز سیب زمینی ونان خشک را یا سه عدد سوسیس شبهای جمعه یا اون فیلمهای سانسورشده بی سروته بایک لیوان سرخالی تخمه افتابگردان که نصفشم هیچی توش نبودرا تاانجایی که بنده خبردارم وشاهد بودم ما فقط سه چیز راازاقای رجوی نوش جان میکردیم (تیروتیغ وتپانچه ) وازشورای رهبری دست ساز خانم واقای رجوی هم ( فحش وتف وتوهین وتحقیر ) که خودش جای بحث داره اگه فرصت کردم به این موردهم اشاره خواهم کرد بله کلی ازنیروها کشته شدند تا اقای رجوی بنام سرنگونی ازخون انها ارتزاق مالی وسیاسی کند وما هم سرنگونی وعده داده شده هرساله راهم ندیدیم فقط رفتن دوستان راازکنارخود دیدیم وبس ۰باشد شاید که این درد ورنجهای سالیان که برما وملتمون هموارشد یه روزی ببارنشیند وبساط اقای رجوی وحاکمیت دینی رادرایران جمع وایندگان میوه تحمل دردورنجها وفشارغیرقابل تصورما را با رسیدن به ازادی وصلح وبرابری بچینند

علی شیرزاد : اروپا ۲۱/۱۱/۲۰۱۷

*** 

Muxhahedinet iraniane kercenojne lirine e medias, censurojne televizionin Ora NewsThe Mojahedin-Mafia coalition threatens media freedom

Anne Khodabandeh (Singleton) exposing Maryam Rajavi’s MEK activities in Albania

https://youtu.be/yt-rXbs8014

IMPAKT 97: Jihad 2.0? What are the Iranian Jihadis (MKO, Rajavi cult) doing in Albania? (part 1)

https://youtu.be/WYEGkiTvyJc

IMPAKT 97: Jihad 2.0? What are the Iranian Jihadis (MKO, Rajavi cult) doing in Albania? (part 2)

https://youtu.be/9tWjpDHPktE

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32246

بمب ساعتی درالبانی 

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیستم نوامبر ۲۰۱۷:… واقعیت این است این همه بیابرویی را برای این بجان میخری که میدونی اگه جداشده ها به استقلال مالی برسند سیل بنیان کن جداشدگان نامرعی درونی بحرکت درخواهد امد وبنیانت را ازریشه خواهد کند بله جداشده ها بمب ساعتی هستند که هرلحظه احتمال انفجاراین بمب درالبانی میروداین راهم درنظربگیرکه هنوزراه خانواده الدنگ ووزارتی به البانی بازنشده … 

تیرانا آلبانی مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسم فساد قاچاقفاجعه انسانی در راه است! هشدار در خصوص جابجایی فرقه رجوی به محلی دور افتاده در آلبانی!ا

لینک به منبع

بمب ساعتی درالبانی

همانطورکه درجریان هستید مجاهدین ازعراق وارد البانی شده وان را پیروزی بزرگ نامگذاری کردند . لازم به یاداوریست که سه سال پیش درعراق دوستی ازبنده سوال کرد نظرت درباره رفتن به البانی چیست گفتم البانی باتلاقیست که مجاهدین هرچقدردران دست وپا بزنند بیشتردرباتلاق فرومیروند. درنهایت باعث جدایی قسمت اعظمی ازسازمان شده وانها بلای جانش خواهند شد. الان سه سال ازان زمان میگذرد وهرچقدرجلو میرویم بیشتراین باتلاق با جداشدنها وافشاگری ها خودنمایی میکند. درسال ۷۴ گزارشی برای اقای رجوی نوشتم که ماحصل گزارش خیلی تیزوروشن این بود که عملکردها وبرخوردهای تشکیلاتی که با نفرات میشود خارج ازنرم وانقلابی گریست وشایسته سازمان مجاهدین نیست. این نفرات همه چیزخودرافدای این سازمان وخط وخطوطی که شما ارائه میدهید کرده اند .درست نیست که دربرابراین همه اعتماد وفداکاری این برخوردها صورت بگیرد . کسی هم انتظارچنین برخوردهایی راندارد که نمونه هایی ازبرخوردها رانوشتم ودرنهایت گفتم که این مسیری که شما میروید باعث داغون شدن سازمان شده ودشمنان بالقوه درست میشود که هرلحظه یکی تبدیل به دشمن بالفعل وبرعلیه سازمان قدعلم میکند الان ۲۲سال ازان زمان میگذرد وما میبینیم که بخاطربرخوردها وعملکردهای غلط دشمنان بالقوه که درطی سالیان درست شده یکی جداشده وبالفعل میشود درهمین رابطه درخبرهای سایت ایران افشاگرخوندم که سه نفربنامهای بهمن اعظمی وسعد الله سیفی ومحمد تورنگ ازسازمان جداشده وهرسه دریک سقوط شتابان بدامن وزارت اطلاعات رژیم خمینی افتاده اند ! وقتی ازسقوط صحبت میشود یعنی ازبلندی یا یک مقام رفیع وجایگاه ویژه تنزل پیدا کرده اند حالا این جایگاه وبلندی ومقام کجاست ما که درطی سالیان چشم بصیرت نداشتیم وان راندیدیم. سوال اینه که چکارمیکنی وکردی بااین بندگان خدا وسایرین که دوروزبعد جداشدن بقول شما بدامن وزارت میافتند ؟ اخراین چه ایدئولوژی وپرورشی بوده که دوروزه درست صدوهشتاد درجه عکس میشود ؟ ونیروی مجاهد انقلاب کرده که همه چیزخودش را درطی چند دهه بخاطرتوفدا کرده رودرروی خودت میایستد ؟ این راچه کسی باید جواب بدهد ؟ تو که مدعی هستی وزارت انها راباپول میخرد اگه درد همین پول است وراه حل هم پول چرا تو انها رانمیخری ؟ وزندگیشون را تامین نمیکنی تو که برای پنج دقیقه صحبت جان بولتونها وجولیانی ها پنجاه هزاردلاربا خرج سفرمیپردازی وبقول خودت مجاهدین گوهران بی بدیلی هستند که قیمت روی انها نمیشود گذاشت وکمیاب ودست نیافتنی وحاصل عمررهبرعقیدتی هستند . پس چرا پولی که درعرض یک دقیقه که میشود شش هزاردلارکه به انها میدهی برای خرج دوازده ماه انها نمیپردازی ؟ که برعلیه تو حرفی نزنند ایا بد معامله وپیشنهادیست ؟ خیر ولی واقعیت این است که همانطورکه در۷۴ نوشتم بحث پول ونکشیدن وبریدن وغلطیدن بدامن رژیم نیست بحث یک چیز است انهم رفتارناعادلانه وخارج ازنرم است که درطی سالیان درجایگاه رهبرعقیدتی برملت تحمیل کردی وفکراین روزها را نکردی شعرحافظ راکامل برایت نوشتم که روزگاراینطورنبوده واینطورهم نخواهد ماند دیدی نماند.شعرشهریاران حافظ رابرایت کامل نوشتم .راستی شهریاران راچه شد ؟بنده هزاران بارباشعر ، داستان ،حدیث ،ایات قران ،گزارش، تاریخ،مثل ووووهشدارهای این روزها رابهت ازروی خیرخواهی وفکرمنافع ملت ستم دیده بهت دادم چه باید کردکه خود کرده را تدبیرنیست . حرفها بسیارودردها بیشماربماند برای زمانی دیگربااین مقدمه برویم سراصل موضوع

درسایتهای دیگرخوندم که بهمن وسعد الله رفتن کمیساریا ومصاحبه باتلویزیون البانی کرده اند ومقالاتی نوشتن وسعدالله اشاره ای به زندانی شدن خودش کرده که درسال ۷۴ بود که بنام شک امنیتی چند صد نفررازندانی وزیرشکنجه بردند که الان بنده درسال ۷۲ هستم که احتمالا درمقاله بعدی انقدرکه درجریان هستم بهش بپردازم ونوشته بعدا دراین باره مقالاتی خواهم نوشت یعنی به مناسبات درونی مجاهدین میخواهد اشاره کند چی میخواد بنویسه بنده خبرندارم باید منتظربود ودید باتوجه به عملکرد این دونفرواطلاعیه سقوط شتابان مجاهدین بنده فکرنمیکنم این داستان ودعوا وجنگ انها همین جا تمام بشود بلکه ادامه خواهد داشت دراین رابطه باید منتظراقدامات بعدی مجاهدین بود ولی بنده حدسهایی میزنم که اقدامات چی خواهند بود دراین مقاله میخواهم به همین حدس وگمانها بپردازم

اقای رجوی همیشه میگفت مجاهد همیشه باید درجنگ بیرونی ودرونی باشه تافاسد نشه. راست هم میگفت چون فلسفه وجودی مجاهدین بخاطرجنگ است اگه جنگ راکناربگذاریم اصلا وجودش بی معنی وبی محتواست ونابودیش حتمی است پس می بینیم که مجاهدین نیازبه این جنگها دارند . ازطرف دیگه جداشده هم میخواد حق وحقوق بیغما رفته خود را حداقل بگوش بقیه برسونه که درطی سالیان چه برسرش بنام اسلام وانقلاب ومردم اورده اند. خمینی بنام انقلاب اسلامی مردم رانابود و رودرروی خمینی ، رجوی بنام اسلام انقلابی یاران خود راله وپایمال کرد که نتیجه هردو نابودی چند نسل مردم ایران بنام اسلام وانقلاب وعدالت وازادی وبرابری بود دو دشمن رودرروی هم ولی عملکرد ونتیجه وماحصل کارکرد یکیست بنده درتعجبم از اینکه چرا خروجی دو دشمن یکیست مگراینکه به این برسیم که درمحتوا واندیشه یکی هستند اگه یکی نبودند میبایست میوه دونوع میوه میشد نه اینکه درخت سیب والبالو بکاریم هردو سیب بدهند خب احتمالا درخت البالو نبوده درخت سیب رابه اسم البالو کاشتیم درنتیجه بنده فکرنمیکنم که داستان با یک اطلاعیه ویک ملاقات ومصاحبه تمام شود جنگ تازه شروع شده باتوجه به امکانات جدا شده تنها کاری که میتونه بکنه همین نوشتن مقاله وافشاگریست اما مجاهدین بخاطرامکانات وسیع که اربابان دراختیارش میگذارند میتونه استفاده بیشتری بکنه یکی ازاین امکانات که میتونه استفاده کنه استفاده ازجداشدگان دیگراست .

بنده فکرمیکنم وحدس میزنم البته تحلیل وبررسی ست ممکن است کاملا اشتباه بکنم ودرست درنیاد حدس وگمان است وتحلیل که مجاهدین خودشون وارد داستان این دونفرنشوند چون بضررشون است برای اینکه استفاده بهترببره ودستش دربرابرکمیساریا بازباشه وبتونه مارک وانگش رابهتربچسبونه وجلو بدبینی افکارعمومی مردم البانی رابگیره وبگه حرفهای من نیست وبعدها حملاتش رابه ایندونفرتشدید کرده انها رازیرفشاربیشتری قراربده وازطرف دیگرنیروهای داخلی که قصدجداشدن ازسازمان را دارند بگیره وانها راهم بترسونه وبرای خودش هم دربین جداشده ها جاسوس درست کنه واینطورالقا کنه که هرکس سرمواضع قبلیش هست من کمکش میکنم اگه به یک عده پول نمیدم ومستمری بین المللی انها راقطع کردم بخاطرمزدوری خود انها برای وزارت اطلاعات ایران است واشوبهای سیاسی بوجود امده راجمع وبین جداشده ها شقه وانها رابجون هم انداخته تا خود راازمعرکه درببره دست به این اقدام بزنه

وانهم این است که به تعدادی ازجداشده ها پول ومستمری بیشتربده یا بهتربگم بخاطرشرایط سخت وبیپولی وگرسنگی انها انها راخریده وتوسط انها برعلیه بهمن وسعدالله اطلاعیه بده . بنده به جدا شده هایی که براساس حدس وگمان بنده است بخواهند دست به چنین کاری بزنند میگویم خود را بعد بیرون امدن وچشیدن طعم ازادی دوباره گرفتارنکنید . به سازمان مجاهدین هم میگویم ازاین بازی های کثیف وضد انسانی دست برداروحقوق جداشده ها رابرسمیت بشناس وبگذارهمان طورکه حسن داعی را درجریان همه پرسی کردستان عراق به صحنه ومصاحبه فرستادی که بکوید کردها حق تعیین سرنوشت دارند حق تعیین سرنوشت جداشده ها رابرسمیت بشناس وبگذاردردنیای ازاد خودشون تصمیم بگیرند که چطورمیخواهند زندگی کنند . دراین مدت یکساله انواع واقسام بلاها راسراینها اورده ای انها رابخاطرپانصد دلارکه سازمان ملل میدهد وازجیب خودت هم پرداخت نمیکنی زیرفشارگذاشته ومحاصره ظالمانه کرده وقوت لایموت ملت را گرفته ای. اینها را ازکی یاد گرفتی بدان که این فرهنگ محاصره وجلوگیری ازدسترسی جداشده ها به اب وغذا فرهنگ ایرانی نیست این ازقدیم فرهنگ عربی وغربی بوده است وکاردنیای توحش وبربریت است . اگه دیده باشی عرعرستان وبچه سلمان ملت یمن را محاصره وهفت میلیون ادم رادرحال مرگ نگه داشته که صدای جهانی درامده وبیست میلیون انسان راگرفتاروبا ودیفتری وبی ابی وووو کرده است که دست امریکا وانگلیس وفرانسه یعنی جهان غرب وعرب درکاراست تو خود راالوده این کارهای کثیف بیش ازاین نکن وبگذارسازمان ملل قوت لایموت جداشده ها رابپردازد . این کارها ازفرهنگ ایران وایرانی بدوربوده . هست نتیجه انسان دوستی فرهنگ ایرانی رادرهمین زلزله اخیردیدی که چگونه درحالی که خود ندارند به هموطنان خود خارج ازاینکه کی هست وچکارمیکنه کمک کردند ویاری رسوندند این فرهنگ راالقا کن نه فرهنگ عربی رانه اینکه بعد چند دهه که داروندارشون رابپای توریختند رابقول خودت دریک پیروزی بزرگ به البانی منتقل وانواع نیرنگها وخیانتها وتوطئه رابرعلیه انها اجراکنی واین راهم بدون که درمقاله سه خردجال نوشتم اگه نخوندی بخون جداشدگان چیزی برای ازدست دادن ندارند که بخواهند بفکران باشند داروندارشون رابپای توریخته اند اگه لازم بدانند داروندارت رانابود خواهند کرد کاری نکن که دست بتظاهرات درالبانی وروشنگری برای افکارعمومی مردم البانی بزنند وجلو کمیساریا اعتصاب غذا کرده وابروی ناداشته را هم ازت بگیرند دیدی چطوری تورابه ژنو کشونده وامضا گرفتند که مستمری انها رابدهی راستی مگه جداشده ها مزدوروزارت اطلاعات بدنام اخوندی نیستند چرا نمیگذاری کمیساریا حقوق انها رابدهد وخود راازدست مزدوران وزارت خلاص نمیکنی که مجبورباشی هرماه انها را دیده ودمخوربشوی نکند جداشده ها هم مثل نفت عراق وماشینها نخ نامرعی تورابه رژیم خمینی وصل میکند کدام است واقعیت این است این همه بیابرویی را برای این بجان میخری که میدونی اگه جداشده ها به استقلال مالی برسند سیل بنیان کن جداشدگان نامرعی درونی بحرکت درخواهد امد وبنیانت را ازریشه خواهد کند بله جداشده ها بمب ساعتی هستند که هرلحظه احتمال انفجاراین بمب درالبانی میروداین راهم درنظربگیرکه هنوزراه خانواده الدنگ ووزارتی به البانی بازنشده اگه بازبشه نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد به این میگویند پیروزی بزرگ مجاهدین که ازعراق به البانی پروازکردند درپایان بازیاداوری میکنم که جداشده ها هوشیارباشند گرفتاربازی مجاهدین نشوند وبدانند که خرشون که ازپل بگذرد بهترازدرون مناسبات باشما تنظیم نخواهند کرد

علی شیرزاد : اروپا۱۹/۱۱/۲۰۱۷

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31600

یازده سپتامبر درنگاه اقای رجوی 

علی شیرزاد، فریاد آزاد، سی ام سپتامبر ۲۰۱۷:… یکروز که نشست رفتیم خبر حمله القائده به برجهای دوقلو را آقای رجوی بما داد . فیلمها رانشان دادند وبعد هم اقای رجوی نشست را شروع ویازده سپتامبر را اینگونه تفسیر وتحلیل کرد .گفت : این ضربه اسلام به امپریالیسم است انهم ازنوع ارتجاعی وعقب مونده ببینید اگه اسلام انقلابی ( که منظورش اسلام خودش وتشکیلات و سازمان … 

Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_terrorism_Septmeber 2001Americans, Saudis, Mojahedin Khalq (MEK) … from 9/11 2001 to 9/11 2017.

مجاهدین ۱۶ سال بعد از جشن و پایکوبی برای تلفات یازده سپتامبر ۲۰۰۱

لینک به منبع

یازده سپتامبر درنگاه اقای رجوی

مدتی بود که درپایگاهی درشهرفلوچه عراق بنام باقرزاده اقای رجوی نشست گذاشته بود . یکروز که نشست رفتیم خبر حمله القائده به برجهای دوقلو را آقای رجوی بما داد. فیلمها رانشان دادند وبعد هم اقای رجوی نشست را شروع ویازده سپتامبر را اینگونه تفسیر وتحلیل کرد .گفت : این ضربه اسلام به امپریالیسم است انهم ازنوع ارتجاعی وعقب مونده ببینید اگه اسلام انقلابی ( که منظورش اسلام خودش وتشکیلات وسازمان مجاهدین بود چون فقط خودش را اسلام انقلابی میدونست ) اگه ضربه بزند ببینید چی خواهد شد ? بعد هم گفت اینکارکارالقائده بتنهایی نیست ودولتی پشت ان است . نقش دولت ایران وسپاه پاسداران را دراذهان نیروها پررنگ می کرد ، گفت رژیم تاوان ان را خواهد پرداخت بعد هم سرنگونی را ازتوی ان دراورد ! که باید اماده باشیم وازشرایط بنفع خود استفاده کنیم که خونها وانرژی های میلیون ساعته پای ان ریخت !که بنده مات ومبهوت ازتحلیل وتفسیر اقای رجوی مونده بودم که چی میگه ! بعد هم جشن واهنگ گذاشتند ونشست تموم شد . ما برای استراحت به محلهای خود برگشتیم نمازصبح را خوندم وهرکاری کردم خوابم نبرد ( چون قبلا رسما بهم گفته بودند حق نداری برای رهبری گزارش بنویسی واگه بنویسی هم برایش نمی فرستیم درجای خودش مینویسم ومنهم چند سالی بود که دیگر برایش گزارش نمی نوشتم ورابطه باخودش را بخاطر برخوردها قطع کرده بودم ) . طاقت نیاورده وبدلایل زیربرایش گزارش نوشتم

اول بخاطر احساس مسئولیت دربرابر سازمانی که سالیان بود عمر وهست ونیستم رافداش کرده بودم . تا یک قدم بجلو برداره وبزرگ بشه ولی میدیدم که با این تحلیلها بنا بودی کشانده می شود .

دوم بخاطرمردم ایران وسرنوشت انها که نمیخواستم با ضربه خوردن ما تحت حاکمیت دینی بمانند .

سوم خواستم که دربرابرخدا ومردم درپنهان خودم روسفید باشم که حرفم رازده واتمام حجت را تا انجایی که بمن برمیگرده کرده باشم ووجدانم اسوده باشد .

چهارم خواستم اقای رجوی اگه اشتباه میکنه ومتوجه نیست که هرکسی اشتباه داره وچیزعجیب غریبی نیست . به تحلیل غلط خودش پی ببره وفردا روزی نگه نمیدونستم وکسی بمن هم نگفت .

بدلایل فوق دل را به دریا زده شروع به نوشتن گزارش کردم که خلاصه انرا دراین نوشتار میاورم

یک : این عمل یک عمل تروریستی است وهیچ ربطی به اسلام ندارد .

دوم : القائده زایده خود امریکا درافغانستان بخاطر جنگش با شوروی بود .حامیان انهم عربستان وپاکستان هستند والقائده هم بدستورامریکا با تانکهای پاکستان بدستورنوازشریف افغانستان راگرفت . پس ما نباید طوری صحبت ورفتارکنیم که نیروی خودی فکرکنه درحال حمایت ازان هستیم .

سوم : بنده ان را ضربه شست اسلام نمیدونم وخواهان ضربه شست نظامی به امریکا ازطرف اسلام انقلابی نیستم چون ان راخطای استراتژیک میدونم .

چهارم : بنده اساسا سازمانها ودولتهای منطقه را نه اسلامی میدونم ونه انقلابی که بخواهم حتی غیر مستقیم حمایت بکنم .

پنچم : رژیم خمینی هوشیارتر ازاین حرفهاست که بخواهددراشتباه سیاسی دست بچنین کاری بزند .

ششم : ازنظر من این کار یا پشتیبانی عربستان است ، یا توطئه خود امریکاست به این وسیله دست خود راباز میکند برا ی لشگرکشی به خاورمیانه وراه اندازی نظم نوین جهانی که بوش پدرنتوانست بوش پسر پیش ببرد .

هفتم : قطعا بوش پسر ازعراق انتقام بابایش راخواهد گرفت وما هم که درلیست تروریستی امریکا هستیم ازان خلاص نخواهیم شد وضربه خواهیم خورد . این عمل صد روی صد به ضرر ماست وتاوان سنگینی انهم با خون خود باید بدهیم پس شادی ندارد وبنده هم اصلا خوشحال نیستم .

هشتم : همانطورکه خود شماهم درجریان هستید بنده برای شما گزارش نمینویسم چون خواهران شورای رهبری ناراحت میشوند ، این راهم برخلاف میل باطنی برحسب وظیفه که روی دوش خودم حس کردم نوشتم ( با این کنایه بهش رسوندم که تو دستور دادی که بمن بگویند حق نداری برای رهبری گزارش بنویسی وازحرفهای من کلافه هستی وبه مذاقت خوش نمی اید )

می بینید که هم بازبان دیپلماتیک وسیاسی مخالفت خود را با تحلیل اقای رجوی بگوشش رسوندم . هم اینکه تحلیل خودم را که درست عکس و رو در روی اقای رجوی بود ، را بخوردش دادم وهم اینده عراق وخودمون را پیش پایش گذاشتم که ضربات درراهه وخوشحال نباش وهم جشن گرفتن را نادرست ومحکوم کردم .

فردای گزارش عصر بود گفتند جشن می باشد ودرباقرزاده جشن وبزن وبکوب راه افتاد . خوشحالی که امریکا ی امپریالیسم ضربه خورده واسلام ضربه شستش را نشان داده وانتقام خونهای بناحق ریخته شده تاریخی ازهابیل تا حسین وازحسین تا بنیانگذاران وتا الان مجاهدین گرفته شده است . بن لادن امام زمان ونجات دهنده ظهورکرده است چی نشستید که فردا رژیم سرنگون است وسیاست مماشات چی وچی وجمعیت غافل ازهمه جا بی خبر. با تحریک مداحان ومجیزگویان پشت بلندگوی دربارسرمست درحال رقص وپایکوبی وشعاردادن بودند ، طوری که گوش فلک کر شده ودیگر نمی شنید . بنده هم درعالم خود وفکراینده وضربات بعد ان درکناری ایستاده بودم که خانم شورای رهبری بسراغم امده وگفت چرا نمیروی شادی کنی وبرقصی وچرا درجشن شرکت نمی کنی گفتم مگه شما گزارش مرا نخوندی ویا درجریانش نیستی ؟گفت نه نخوندم ونمیدونم منهم که می دونستم خبر داره واگر نخونده باشد هم بهش گفتن .جواب دادم چرا دروغ میگی تو که مستقیم به خواهرمریم وبرادروصل هستی وتحت مسئول مستقیم رهبری هستید. مگر میشود خبرنداشته باشی؟ حداقل به من که بیشترازتوسابقه تشکیلاتی دارم ، سازمان وتشکیلات وقوانین حاکم بران وریل کاررا میدونم انکارنکن . درسطح شما انهم برای بقول خودتون بنده مسئول وفرمانده سازمان گرچه قبول ندارم ، وبرای ظاهر سازیست . درست نیست نفرات پایین این چیزها را بفهمند عاقبت خوب تشکیلاتی ندارد . گفت بعدا صحبت میکنیم برو جشن همراه بچه ها باش نفرات پایین نگاه میکنند خوب نیست . منم گفتم اولا نوشتم درست نمیدونم وبخاطرانهم درجشن شرکت نمیکنم . بخاطرمرگ سازمان وخودم وهمرزمانم برقصم وشیرینی خوری راه بیاندازم وکفن ودفن خودم راانجام بدهم . دوما اگر به فکرنفرات پایین هستی اشکال نداره خیلی هم خوبه همه میدونن من درپشتیبانی هستم .همیشه درجشنها چند دقیقه بیشترنیستم وباید برای خورد وخوراک ملت سرکارم باشم . مثل همیشه برمیگردم سرکارم وخیال شماهم راحت میشه ورفتم دنبال کارم . بله داستان یازده سپتامبر هم برای بنده اینطوری گذشت وبعدش فشارها ودرگیریها بالا وبالاتر رفت که چرا دریازده سپتامبر بخاطرکارای تروریستی واحمقانه یه ادم کش که منطقه رابه اشوب کشید. چند صد میلیون نفر درحال پرداخت قیمت ان هستند ودوسه میلیون زن وبچه وغیرنظامی ونظامی کشته شده اند . چرا درست تشخیص دادم وچرا جشن نگرفتم ودربزن وبکوب شرکت نکردم ؟ بله این یکی ازستمها وظلم ها بود که برما رفت . حالا کسانی که درمردن امریکایی انهم غیرنظامی انواع رقصهای ایرانی وغیر ایرانی میکردند، وقرکمربیرون میریختن وبادم خود گردو میشکستند . با ادمخوران امریکا شب وروز نرد عشق میاندازند . دیروزمنجی القائده بود وامروزادمخوران وجنایتکاران امریکا همانهایی که کودکان وزن ومرد بیگناه را هزارهزارمیکشند . انسانیت را به باد هوا داده اند تا دلاری بیشتر بجیب بزنند وشرکتهاشون رونق پیدا کنه ووووو حالا جواب ان راباید سازمان مجاهدین خلق ایران بدهد کدامین را باید باور کنیم گرچه بنده باورنداشته وندارم ویکی یکی درحال نوشتن ناباوری هایم هستم

علی شیرزاد . اروپا

***

همچنین:

 •  علی شیرزاد، فریاد آزادی، نهم سپتامبر ۲۰۱۷:… یک دعوای اساسی وکلا تنظیم رابطه ها فرق کرد طوری که احساس کردم اینها جای مرا با دشمن عوض کرده واشتباه گرفته اند وبعنوان مجاهدی که امده تا جانش رافدا کند نگاه نمیکنند ومیدونستم بخاطرجوابهای ترکیه وسوالات است شب اکیپی که باهم رفته بودیم را صدازدند مسئول نش

   فریاد آزادی، هفتم سپتامبر ۲۰۱۷:… مگر میشود که کسی که بخواهد خودش را نجات دهد نتواند از حصارها خودش را درببرد . فرقه در اشتباه کامل ونادانی کامل بسر میبرد وقتی چشم خیلی ها با دنیای بیرون وواقعیتهای بیرون باز شده دیگر نمیشود آنها را در قوطی به قول خودشان استریلیزه نگه داشت . دنیاش جبر فرقه بر نفرات وانسانهای بیگناه به پایان رسیده ، حتی 

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، ششم سپتامبر ۲۰۱۷:… پلیس درخروجی هواپیما مراد ستگیر کرد دربازجویی اولیه اسم واقعی را نگفتم بهم گفتند ببین اسم تو اینه ازفلان کشورمیایی وقبلا هم جزمجاهدین بودی ما از روی لباسها ونوع ساکی که داشتی واطلاعات تورا داده بودند دستگیرکردیم…یک نفرازهمان کشوربامترجم امده ودوباره پیشنهاد هواداری رامطرح وگفتند

   فریاد آزادی، پنجم سپتامبر ۲۰۱۷:… شیوه کار ارگان جنگ سیاسی که بعضا با اسم ستاد داخله و….  چنین است ،یک نفر میفرستند به محل کارت و شروع به احوال پرسی میکنند بعد میگویند میدانی رژیم چقدر در رابطه با افراد داخل مناسبات دروغ میگوید . میگویند ما آزادی فردی نداریم . ما تحت فشار تشکیلات هستیم و فشار روحی برما زیاد است وووووو،اگه همانجا بیان ب

  Tirana_Albania_MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Trapped_Hostagesفریاد آزادی، چهارم سپتامبر ۲۰۱۷:… از فروشگاهک فرقه در لیبرتی یک شلوار و تی شرت خریده بودم که وقتی آن را پوشیدم دیدم که همه مسئولین دارند چپ ،چپ نگاه می کنند پس از چند لحظه به دفتر احضارم کردند و با لحن خیلی بدی بهم تذکر دادند که این فرم ارتش نیست و نباید بپوشی گفتم که فرم ارتش را

   فریاد آزادی، اول سپتامبر ۲۰۱۷:… اری ،چرا اعضا حاضر به ادامه وهمکاری ودادن تعهد مجدد نیستند ؟ چرا بایستی خود رهبر فرقه وارد شود ؟ با مشخص کردن زمانبندی از آنها در خواست کند . از طرف دیگر خود ملکه نیز با گذاشتن نشستهای کوچک با اعضای رده پایین ! و متوسط بدون حضور فرمانده هان ، خود وی تک به تک بدنبال این افراد باشد . اینها سئوالاتی است که هر

  فریاد آزادی، سی و یکم اوت ۲۰۱۷:… رجوی راستی صبح به صبح خودتو توی آیینه اصلا نگاه میکنی ؟ چی میبینی ؟ غیر از هیولا چیز دیگری میبینی ؟ میگن آدم توی تنهایی جلوی آیینه با وجدان خودش حرف میزنه گرچه من بعید میدونم تو اصلا وجدان داشته باشی . منظورم وجدان و شرافت است . گرچه به قول خودت دستگاه تو مرد سالاره هیج کدوم رو نداری 

  فریاد آزادی، نوزدهم اوت ۲۰۱۷: ….هر کجا که برادر مجاهدی در کنارشان بود وا می ستادند میگفتند من ۳ تا لحظه داشتم یا اینکه ۱۰ لحظه داشتم . مهم نبود نفر چه کسی همراهش می باشد . مثلا برای خود من پیش آمده بود صد مرتبه که نفرات بالای ۴۰ سال سابقه دارد میامدند میگفتند ما لحظه داشتیم ، من از خجالت آب میشدم که نفری که ۴۰ سال سابقه دارد بیاید جلوی من این 

   فریاد آزادی، هفتم اوت ۲۰۱۷:… این سازمانی که دم از جامعه بی طبقه توحیدی میزند که من هم چند صباحی باور میکردم ، میگفتم که مسئولین بیشترین عذاب را میکشند ، شاید هم شرایط انها بدتر از ما باشد . یک روزدر محوطه ایستاده بودم ، دیدم که یکی ازمسئولین کیسه زباله شان را آورد در مکان ذباله دانی خالی کرد . بعد که رفت گفتم چک کنم ببینم ما الان بادمجا

   فریاد آزادی، چهارم ژوئیه ۲۰۱۷:… مگر شما نیستید که به نفرات پول می دهید، مقاله ها را جلوی آنها می گذارید و از آنها سوال  می کند که اینها را کی نوشته هر که بگوید جایزه دارد ! اگر دروغ است پس این بازی ها چی هست . روزی که از فرقه بیرون آمدم با خودم عهد کردم واقعیت را بیان کنم به هیچ عنوان مطالبی به دروع نگویم . بدلیل اینکه سالیان که درون تشکیل

  alame_Hosseini_mojahedin_Maryam_Rajaviسعید زمانی، فریاد آزادی، تیرانا، آلبانی، سیزدهم ژوئیه ۲۰۱۷:… در حیرت این بودیم که چه شده  نفر مهمی به این سطح یک دفعه از فرقه کشید بیرون دلیل این بود که این علامه که به سخن خودش فریب حرفهای زیبای آنها را خورده است واینکه از هر که میپرسیده دل از شکوه وشکایت از این رهبران خودکامه فرقه میزند واینک