تهدید به قتل جدا شدگان توسط رجوی و ابراز سوزش از شکست خوردنش

تهدید به قتل جدا شدگان توسط رجوی و ابراز سوزش از شکست خوردنش

زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و سوم نوامبر 2014:… باید به رجوی ودستگاه سرکوب وشکنجه اش گفت زهی خیال باطل، شما فقط اسیران لیبرتی را درچنگال خود دارید اگرلحظه ای دست ازشستوی مغزی ودربند کشیدن آنها بردارید وبگذارید آنها آزادانه فکرکنند ویک نامه ازخانواده ودوستان خود دریافت کنند ویا تلفنی ازبستگان خود داشته باشند وازعواطف گرم خانوادگی برخوردارشوند …

مسعود رجوی شیر همیشه بیدارقمپز در کردنها و خالی بندیهای بیسابقۀ رجوی. سوز و گذازی دیگر از افشاگری ها

ریزش در شورای ملی مقاومت رجویمجتبی رشیدی: اجلاس میان دوره یا وحشت از فروپاشی شورای دست ساز رجوی

لینک به منبع

تهدید به قتل جدا شدگان توسط رجوی و ابراز سوزش از شکست خوردنش

رجوی طی یک سخنرانی صوتی که برای اسیران نگون بخت لیبرتی پخش شد به ارعاب اسیران لیبرتی وتهدید جداشدگان ومنتقدین سازمان پرداخت و به اسیران لیبرتی دستور باقی ماندن درلیبرتی تا مرگ آخرین نفر را داده است !

رجوی در این سخنرانی صوتی که درپناهگاه امن وی ضبط شده بود درحالیکه مثل همیشه دربیرون میدان بود به اسیران نگون بخت لیبرتی دستور داد که باید مانند امام حسین بجنگند وکشته بشوند . رجوی این جنایتکار و شکنجه گر وخائن به میهن درحالیکه شکست خورده و درمانده بود فریاد می کشید و بخود می پیچید و آسمان وریسمان را بهم می بافت . وی که تمام تحلیل ها وگفته هایش اشتباه ازآب درآمده است به هر خس وخاشاکی چنگ می زند و اینکه مالکی از نخست وزیری به مشاورنخست وزیری تبدیل شده است را پیروزی خود می نامد وبه خودش تبریک می گوید، این تبریک گویی رجوی نشانه استیصال وی وشکست وی است . رجوی دراین سخنرانی ،که تا کنون درسایت های اصلی فرقه مجاهدین منعکس نشده است وفقط ازتلویزیون فرقه وسایت های فرعی منعکس شده است ،عکس های جدا شدگان را بنمایش درآورد وبه تهدید آنها مبادرت کرد و با وقاحتی بی سابقه دستور کشتن و «به کیفر شایسته و به جزای عمل رساندن یک یک» جدا شدگان سازمان و شورا را سر داد .

باید به رجوی ودستگاه سرکوب وشکنجه اش گفت زهی خیال باطل، شما فقط اسیران لیبرتی را درچنگال خود دارید اگرلحظه ای دست ازشستوی مغزی ودربند کشیدن آنها بردارید وبگذارید آنها آزادانه فکرکنند ویک نامه ازخانواده ودوستان خود دریافت کنند ویا تلفنی ازبستگان خود داشته باشند وازعواطف گرم خانوادگی برخوردارشوند وکمی آزادی را احساس کنند دیگرتن به اسارت دستگاه سرکوب وشکنجه تو نمی دهند چه رسد به جداشدگان وفراریان ازچنگال تو که تصمیم گرفته اند آزاد زندگی کنند. آنها هرگز مرعوب تهدیدات تو و دستگاه شکنجه ات نخواهند شد وهمچنان به افشاگیری علیه تو و فرقه مخرب و کنترل ذهن و جسم تو، همت خواهند گماشت. رجوی همیشه اسیران فرقه اش را تهدید کرده بود اگرشکست بخورد جدا شدگان راخواهد کشت . دراین سخنرانی ازسوزش و بهم پیچیدن رجوی مشخص شد که چگونه سخت شکست خورده است که به تهدید وقیحانه و بی سابقه و دستور کشتن و «به کیفر شایسته و به جزای عمل رساندن یک یک» جدا شدگان سازمان و شورا می کند . ازآنجا که خودش همیشه فراری بوده است وهیچگاه پاسخگوی جنایاتش نبوده است ، دستور دادن و قمپز درکردن برایش راحت وبدون درد سر است . رجوی دراین سخنرانی برای مغزشویی اسیران لیبرتی ازاعدام ریحانه جباری وزنانی که اسید پاشی شده بودند سوء استفاده کرد، درحالیکه باید به رجوی گفت مگردر داخل اسارتگاه اشرف خودت نبودی که مرجان اکبری این دخترجوان با آرزوهایش را مجبور به خودکشی کردی ؟ مگر تو نبودی که مهری موسوی این زن قهرمان را زیر مشت ولگد گرفتی ودرنهایت به او قرص سیانور خوراندی ؟ مگر تو نبودی که زن قهرمان مینو فتحعلی را کشتی و اسمش را بعنوان کشته های بمباران امریکایی ها درتلویزیون خودت اعلام کردی ؟ و به کشته دادن های دیگر…وجنایات دیگرازجمله دستور به خودسوزی های 17ژوئن نمودی ، مگرتو دستور خود سوزی دخترجوان و نگون بخت ندا حسنی را ندادی ؟ مگر تو دستور خود سوزی زن بیمار صدیقه مجاوری را ندادی ؟ مگراین 2خانم در اثر دستور تو به خودکشی جزغاله نشدند ؟ مگر مرضیه باباخانی و چند ده مرد دیگر در کشورهای اروپایی بدستور تو خودسوزی نکردند؟ که چهره ها وبدنشان به شکل دلخراشی سوخت وآسیب های فراوانی دیده اند که روزگار را علی رغم صدها عمل جراحی با زجر سپری می کنند ،اینها وبسیاری از جنایات پنهان وآشکار تو از جمله جدا سازی واسیر کردن دختران وپسران وفرزندان از والدین وخواهران و برادارانشان توسط شخص جنایتکار و بیرحم توانجام گرفته ومی گیرد و چگونه است درحالیکه مادران و پدران درفراق عزیزانشان وبرای آزادی آنها ازلیبرتی روزشماری ولحظه شماری می کنند ونگران ازتهدیدات جدی نسبت به حفاظت جان عزیزانشان هستند ،بجای انتقال اسیران لیبرتی به کشورثالث ولی تو مستمرمانع تراشی می کنی و دستوربه ماندن درقتلگاه لیبرتی وکشته شدن آنها تا آخرین نفرمیکنی !

باید به رجوی جنایتکار گفت دیرنخواهد بود روزی که پاسخگوی جنایات خود خواهی بود واسیران نگون بخت لیبرتی وخانواده های آنها به همراه جدا شدگان ترا به محاکمه خواهند کشاند .

زهراسادات میرباقری

***

گزارش کمپ لیبرتی 1Iran Interlink Fourth Report from Baghdad

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=14084

چگونگی تبلیغات در ستاد داخله فرقه رجوی

زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، دوازدهم نوامبر ۲۰۱۴:… برای اینکار با کنترل تشکیلات از یکی ازمادران بنام مادر باباخانی [این پیرزن مادرمرضیه باباخانی است که به دستوررجوی درخودسوزی بدلیل دستگیری مریم رجوی درپاریس شرکت کرد،این پیرزن شدیدا مغزشویی شده است] استفاده نمودم وبا کنترل تلفنی که تشکیلات داشت مادر باباخانی به داخل کشور، یکی از دفاتر تراکت زنی درتهران تماس …

مجاهدین خلق رجوی امام امریکااز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

ترورستهای داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقحس مشترک – مقایسه سازمان مجاهدین و گروههای تروریستی داعش و النصره

لینک به منبع

چگونگی تبلیغات در ستاد داخله فرقه رجوی

ستاد داخله فرقه رجوی یکی از مراکز نیرویی بود درزمانی که من در اسارتگاه اشرف بودم تحت مسئولیت زهره قائمی بود،علاوه برستاد داخله زهره قائمی مسئولیت چند یکان دختران وزنان اسارتگاه اشرف را که تفکیک جنسیتی شده بودند ومختص به زنان بود را برعهده داشت که در جوار ستاد داخله قرار داشت، نفرات زیادی در این ستاد از زنان معترض تشکیل شده بودند ودر واقع امر برای سرگرم کردن زنان ودختران یکی از اصلی ترین کارهای این ستاد تبلیغی بود، یعنی این ستاد هم فال بود وهم تماشا .

درزمان تصرف اسارتگاه اشرف توسط امریکایی ها ،برای نمایش آزادی و نمایش برخوردار بودن زنان از امکانات کامپیوتر و کلاس های فتوشاپ وغیره بارها ازفرماندهان امریکایی ها دعوت به دیدن ازاین کلاسها شده بود دراین رابطه این ستاد تلاش می کرد ازدختران جوان و زیبا برای این نمایشات استفاده کند.

روزی دوستم که آنهم ناراضی بود برایم تعریف کرد: درستاد داخله برای رد گم کردن وبرای کاهش فشارهای تشکیلاتی زیادی که برروی من اعمال می کردند،تصمیم گرفتم که یک کار تبلیغی انجام دهم ،این کاردرستاد داخله بنام تراکت زنی وتبلیغ چهره مریم رجوی نام گذاری می شد. برای اینکار با کنترل تشکیلات از یکی ازمادران بنام مادر باباخانی [این پیرزن مادرمرضیه باباخانی است که به دستوررجوی درخودسوزی بدلیل دستگیری مریم رجوی درپاریس شرکت کرد،این پیرزن شدیدا مغزشویی شده است] استفاده نمودم وبا کنترل تلفنی که تشکیلات داشت مادر باباخانی به داخل کشور، یکی از دفاتر تراکت زنی درتهران تماس گرفت واین مادربه دروغ گفت مادر دختری است که دخترش گم شده است وازوی بی اطلاع است وگفت عکس دختر گم شده اش را برای آن دفترمی فرستد ، من در ادامه تلفن به آن آقا که دفتر کار تراکت زنی داشت گفتم عکس دختراین مادر را برای شما ایمیل می کنم ویک شماره حساب ازفروشنده گرفتم ویک مبلغی را هم بیعانه فرستادم تا وی عکس دختراین مادررا درنقاط مختلف تهران نصب کند وعکس بگیرید وبرای ما با ایمیل بفرستد بعدازاینکه عکس ها بدست ما رسید ما مبلغ کامل را برای وی فرستادیم ،من درواقع عکس جوانی های مریم رجوی را برای فروشنده فرستادم تا شناسایی نشود، درواقع ستاد داخله که ستاد تبلیغی هم بود اینگونه با شیوه ها وترفند های مختلف به مراکزی در تهران وشهرستانها زنگ می زدند وکارهای تبلیغی خود را انجام میداند وعکس وفیلم را به تلویزیون سیمای مقاومت که مربوط به فرقه رجوی بود می دادند تا آنها تبلیغ کنند بگویند ما در ایران هوادار داریم وهواداران مجاهدین در داخل تبلیغات به نفع مجاهدین انجام میدهند.این شیوه ای بود که خانم معترض استفاده کرد وتا مدتها بهره برد که فشار تشکیلاتی از روی وی کمتر شود. با این تعریف من بیشتر به دغل و دروغ های فرقه رجوی پی بردم که هرچه تبلیغات ونمایش ازهواداری وپخش تراکت وتبلیغات به نفع مریم ومسعودرجوی کرده اند ویا در آینده نمایش بدهند همه دروغ است وآنها با این شیوه ها وشگرد ها است که موفق می شوند تبلیغی بنفع سران فرقه مجاهدین انجام بدهند وافراد را شستشوی مغزی کنند،باید بگویم این فرقه مخرب هیچ پایگاه مردمی در ایران ندارد.

زهرا سادات میرباقری

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=13850

فرقه مجاهدین شر تاریخ مردم ایران

زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و هشتم اکتبر ۲۰۱۴: …  رجوی حتی کتاب راه حسین را که از تالیفات یکی از بنیانگذاران سازمان بود و بعد از انقلاب به نیروها آموزش داده می شد ، را دراین اواخر ناقص می دانست چون به خودش ختم نمی شد !!. چون وی ازسال ۶۴ که خود را بعنوان رهبر ایدئولوژیکی فرقه به اعضا معرفی کرد و در راستای پیاده کردن تفکرات فرقه ای از آن تاریخ به بعد می بایست …

عاشورا در میان خانواده های گروگانهای مجاهدین خلق (فرقه رجوی)، درب اسد، پادگان عراق جدید (سابقا اشرف) دسامبر ۲۰۱۰

لینک به منبع

فرقه مجاهدین شر تاریخ مردم ایران

شیعیان سراسر جهان هر ساله با آغاز ماه محرم به سوگواری و عزاداری برای امام حسین (ع) می پردازند تا یاد وخاطره مظلومیت و تنهایی او در دفاع از دین اسلام را در برابر طوفانهایی که دشمنان آن برای نابودیش بپا کرده بودند بیاد آورند، و از طرف دیگر با یاد فداکاری و رشادت امام حسین (ع) و اهل بیت و یاران اندکش در واقعه عاشورا یکبار دیگر تعهد خود را برای پاسداری از دینی که امام حسین (ع) خون خود را برای پایداری آن نثار کرد بیاد بیاورند .

پس برپایی مراسم عزاداری حسینی جزیی از ارزشهای خدایی و دینی شیعیان است که همواره باید آن را زنده نگه داشت . اما فرقه رجوی موسوم به (مجاهدین خلق ) که علیرغم داعیه پیروی از امام حسین (ع) اعتقاد به برپایی مراسم عزاداری حسینی را حرکتی ارتجاعی و مردود می دانست . رجوی بعدها به این فکر می افتد تا با برگزاری مراسم عزاداری حسینی از آن درجهت منافع فرقه اش سوء استفاده کند .

تا قبل از دهه ۷۰ مراسم ماه محرم و عزاداری برای امام حسین (ع) در مناسبات فرقه براساس تفکر التقاطی رجوی اقدامی ارتجاعی و ممنوع بود . فقط خود و یا مسئولین فرقه در روز عاشورا نشست هایی برای اعضا می گذاشتند تا دیدگاه التقاطی خود را نسبت به قیام امام حسین و واقعه عاشورا را دراذهان آنها جا بیاندازند . مسئولین موظف بودند نتیجه سخنان خود در مورد قیام امام حسین (ع) را به نقطه ای برسانند، که رجوی را به امام حسین (ع) و فرار کلیت فرقه به عراق و شریک شدن در جنایات صدام را به عزیمت خاندان و یاران امام حسین (ع) از مدینه به کوفه برای جهاد در راه خدا تشبیه کنند!!

رجوی هم اگر نشست عمومی می گذاشت با بیان داستان هایی از قیام عاشورایی امام حسین (ع) در نهایت اقدامات خیانت بار خود و فرقه اش را به حرکت امام حسین برای خلق حماسه عاشورا تشبیه می کرد.

رجوی وحشت داشت علنا خود را با امام حسین تشبیه کند. ولی بارها در سخنان خود بیان می کرد که پیروی از راه امام حسین (ع) منوط به پیروی از او و فرقه اش است و هر تفکری غیر از این را باطل و گمراه کننده به حساب می آورد!!

رجوی حتی کتاب راه حسین را که از تالیفات یکی از بنیانگذاران سازمان بود و بعد از انقلاب به نیروها آموزش داده می شد ، را دراین اواخر ناقص می دانست چون به خودش ختم نمی شد !!. چون وی ازسال ۶۴ که خود را بعنوان رهبر ایدئولوژیکی فرقه به اعضا معرفی کرد و در راستای پیاده کردن تفکرات فرقه ای از آن تاریخ به بعد می بایست همه اعضا او را رهبر عقیدتی و بعنوان واسط خود و خدا و ائمه اطهار قرار می دادند.

از سال ۷۱ به بعد رجوی یکباره خواب نما شد و پیام داد برای اینکه بتوانیم حربه عزاداری حسینی را از دست حکومت ایران بگیریم بایستی مراسم عزاداری حسینی را برگزار و آن را در سیمای سازمان نشان دهیم تا مردم بدانند مسلمان و شیعه واقعی، ما هستیم .!!

تفکر بیمار رجوی ، که عزاداری حسینی را نیز حربه حساب می آورد که خود را محق سوء استفاده از آن می دانست. پیام رجوی برای برگزاری مراسم عزاداری حسینی همه اعضا را متناقض کرده بود که چرا تا دیروز برگزاری مراسم عزاداری حرکتی ارتجاعی عنوان می شد؟!. ازآنجائیکه هدف رجوی سوء استفاده از عزاداری حسینی و اجرای آن آلوده به تفکرات ارتجاعی و التقاطی رجوی بود نتوانست از آن بهره ای ببرد و از طرف دیگر نمی توانست آن را ملغی کند. و همین شد که از آن زمان به بعد اجرای مراسم عزاداری در مناسبات فرقه به یک برنامه سوری و زوری و بی محتوا تبدیل شد.

اما تفکر و عملکرد رجوی علی رغم داعیه پیروی او از مکتب امام حسین (ع) فرسنگ ها با مرام و مکتب حسینی فاصله داشته و دارد . درس هایی از صداقت ، فداکاری، آزادگی و پرداخت از نقطه بالا و رهبری که امام حسین با قیام و نثار خون خود به ما آموخت ، رجوی با شیادی تمام از آن برای فریب و به بند کشیدن اعضا در جهت منافع حقیر خود و تحکیم تشکیلات فرقه اش سوء استفاده می کرد. و با عملکرد خود نشان داد که ذره ای به امام حسین و راه او اعتقادی نداشته و ندارد. و این است که امروزه رجوی و سازمانش به نقطه ای از خواری و ذلت رسیدند که راه بقاء و نجات خود را در خزیدن به دامن دشمنان امام حسین و راه و آئین او می بینند. دشمنانی که خون شیعیان علوی و حسینی را مباح کردند .این وعده خدا و حکم تاریخ است که روسیاه کند هرکه در او غش باشد.

فرقه مجاهدین شر تاریخ مردم ایران

درسایت فرقه رجوی مطلبی از محمود احمدی از کادرهای قدیمی زمان شاه درج شده است ، این فرد زمانی مسئله دار انقلاب ایدئولوژیک در فرقه مجاهدین بود. این مطلب را خواندم و تصمیم به نوشتن پاسخ زیر نمودم :

وی که طبق دستور تشکیلات لاجرم ازنوشتن مطلب شده است و نوشته “سازمان مجاهدین گنجینه ملی وتاریخ ساز ایران ، نوری در دل تاریکیها ” و درآغازمطلب نوشته “پدیده ای به اسم داعش که در قرن ۲۱ حامی سیاه ترین و عقب مانده ترین اندیشه و وحشیانه ترین رفتار غیر انسانی تحت نام اسلام می باشد. راستی این پدیده چیست؟ و با آن چه باید کرد؟”

برای مغزشویی وی افسوس خوردم، وی در زندان مجاهدین بسر می برد و ازمینیمم های دنیای آزاد انسانی بدور است از دسترسی آزاد به مطبوعات وکانال های تلویزیونی و اینترنت و پست و روابط خانوادگی محروم است . و از این شگفت زده شده ام که چطور حداقل از تناقض اخبار تلویزیون مجاهدین باید مسئله دار می شد که چه شد آن عشایر انقلابی و مردم به ستوه آمده از دست مالکی … چرا یکباره اخبار پیروزی های عشایر انقلابی عراق و بحث درج پیروزیهای داعش در سایت های مجاهدین بعد از سربریدن یک خبرنگار امریکایی توسط داعش متوقف شد؟ خبر سربریدن خبرنگار امریکایی باعث شد سایت های مجاهدین وخود مریم رجوی از ترس امریکایی ها به موضع گیری ۱۸۰ درجه ای وادار شوند! این سوال را باید از رهبری فرقه مسعود رجوی پرسید پس آن انقلاب و شورش جوانان چه شد آن حمایت از داعش چه شد؟! باید پاسخگو باشید که این شباهتهای ویژگیهای مشترک فرقه رجوی وداعش چیست :

-مجاهدین به رهبری عقیدتی ومادام العمراز نوع خلافت اسلامی اعتقاد دارند وسالیان است که آنرا در درون سازمان به اجرا می گذارند ولی در ظاهر و در غرب تظاهر به دموکراسی خواهی وانتخابات آزاد می کنند. فرقه رجوی اعتقادات ضد غربی وضد دموکراسی خود را از افکار عمومی مخفی می کند وتنها دلیل اینکه مسعود ومریم رجوی افکار ضد دموکراسی وداعشی خود را تلاش می کنند مخفی نگاه دارند به این دلیل است که در غرب بسر می برند و در دسترس قانون هستند .

-نمونه وحشی گری های آنان خود سوزی های زمان دستگیری مریم رجوی در فرانسه است عمیقا به خشونت و ترور اعتقاد دارند و ترورهای کورکه درایران ازدهه ۶۰ تا به این سو انجام داده اند ، سرباز کشی در مرزهای ایران وعراق در زمان صدام حسین .

-اعمال نقض حقوق بشر که اعضاء و منتقدین خود را دستگیر وشکنجه و زندان می کردند و در نهایت به زندان ابوغریب عراق تحویل می دادند ویا کشتن زنان و دخترانی که با سیاست های تفکیک جنسیتی و جنسی سازمان مخالف بودند نمونه ها مرجان اکبری ومهری موسوی و مینوفتحعلی می باشند .

-مسعود رجوی رهبر عقیدتی مجاهدین بعد ازحمله به ایران در سال ۶۷ تحت نام فروغ جاویدان تنها در طرف مجاهدین ۱۴۰۰نفر را به کشتن داد و دستور به ازدواج های اجباری داد .

-مسعود رجوی خودش را خلیفه مسلمین ایران وجهان می داند اینرا مریم رجوی در جلسات درونی اش می گفت که مسعود رهبرعقیدتی ایران وبلکه جهان اسلام است .

-درسال۱۳۷۰دستور به طلاق های اجباری و یک سال بعد دستور به ازدواج های اجباری داد این عمل خارج از عرف و فرهنگ ملی ایرانیان است .

-مسعود رجوی با یک سری از زنان مطلقه بعنوان صاحب آنها صیغه نکاح خواند به مانند نکاح جهادی داعش عمل کرده است.

-مسعود رجوی درسال ۷۰ حدود ۸۲۰ کودک ۳ماهه تا ۴ساله را از والدین خود جدا کرد و به اروپا و بعضا یتیم خانه ها رها کرد.

-مجددا این کودکان را که نوجوان شده بودند و سن زیر۱۸سال داشتند از اروپا با فریب دادن والدینشان به قرار گاه اشرف برای جنگ برگرداند که برخلاف کنوانسیون های ژنو می باشد .

-با فتوای مسعود رجوی وتشویقات مریم رجوی رحم وتخمدانهای بسیاری از زنان عضو فرقه عمل و ازبدن آنها خارج شد با شستشوی مغزی به زنان گفته می شد که با این عمل بالای قله رهایی از جنسیت رفته اند و امید زنان نگون بخت را به رهایی از فرقه و زندگی خانوادگی ومادر شدن گرفتند .

– رجوی مبادرت به انواع ترفندهای تشکیلاتی و نشستها و مفاهیم و ایده های ساختگی من در آوردی و ضد علمی و ضد انسانی و اصولا خرافی و ارتجاعی مانند نشستهای تفتیش عقاید روزانه و تفتیش افکار جنسی در هفته و نشستهای فحاشی و شکنجۀ روانی وفیزیکی معروف به دیگ یا جانبی نمود.

-رجوی بعد از تحویل حفاظت مجاهدین از امریکا به دولت عراق اصرار به ماندن در اشرف وبه کشته دادن اعضاء مجاهدین کرد.

– رجوی باعث محروم کردن ارتباط اعضاء مجاهدین در عراق با خانواده هایشان وحتی دیدارخانواده ها درمقرات و نیز محروم کردن خانواده ها به ملاقات فرزندان وعزیزانشان کرده است وهمچنان به این عمل ضد انسانی ادامه می دهند .

– اعتراض خانواده ها نسبت به ادامه حضور در عراق و به خطر انداختن جان و امنیت اعضاء این سازمان در عراق و بی توجهی رجوی به نگرانی های خانواده های آنها و عدم پاسخگوئی به سوالات خانواده ها، منتقدین و مخالفین در این زمینه .

– ترور روحی و شخصیتی و حتی تهدید به قتل برخی از منتقدین و مخالفین به طور علنی در رسانه های فرقه رجوی .

-درشرایط حاضرعراق در شدیدترین و وخیم ترین اوضاع امنیتی ناشی ازتهاجمات داعش بسر می برد وخطر داعش تا نزدیک فرودگاه بغداد و لیبرتی رسیده است امامسعود ومریم رجوی جنایتکارکوچک ترین اقدامی برای دربردن خطر از سر اسیران لیبرتی بخرج نمی دهند وهیچ تلاشی برای خارج کردن اسیران لیبرتی از این خطر و انتقال آنها به کشور امن نمی کنند و باعث استرس ، غم واندوه سخت وجانکاه اسیران و خانواده های اسیران لیبرتی شده اند .

جنایات وخیانت فرقه رجوی وشباهات های این فرقه با داعش بسیار است که من به شماری ازاین شباهتها پرداختم .شباهاتهایی که برشمردم نشانه اینست که فرقه مجاهدین شرتاریخ مردم ایران است .

زهراسادات میرباقری

***

گزارش کمپ لیبرتی 4Iran Interlink Fourth Report from Baghdad

مریم رجوی داعش تروریسم European MEK Supporters Downplay ISIS Role in Iraq (aka Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Rajavi cult)

Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cult

Paulo Casaca, Struan Stevenson and Alejo Vidal-Quadras lost their seats as MEPs over support for terrorism
European MEK Supporters Downplay ISIS Role in Iraq (aka Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Rajavi cult)

همچنین:

خیمه شب بازی دیگری ازفرقه رجوی به نام زنان نگون بخت لیبرتی

زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و هفتم اکتبر ۲۰۱۴: …  رجوی جنایتکارمعلوم است مثل همیشه مسئولیتی دربرابرواقعیتهای بیرون اسارتگاه لیبرتی احساس نمی کند وبرایش عواطف وجان اسیران لیبرتی بویژه زنان مهم نیست ،رجوی درجریان عدم تخلیه اشرف درپیام داخلی به ما می گفت من چهر

اقدامات مذبوحانه فرقه رجوی بدنبال فروپاشی شورای دست ساز رجوی

زهرا میر باقریزهرا سادات میر باقری، انجمن نجات، مرکز تهران، شانزدهم اکتبر ۲۰۱۴: … ماده افزوده به آئین نامه شورا درباره استعفا در ادامه سیاست های خفقان آور و ضد دمکراسی فرقه رجوی می باشد آنچه که ده ها سال است در مناسبات خلافت اسلامی رجوی و فرقه ای سازمان در اشرف و لیبرتی داشته و دارد اکنون در شورا گ�

ازدواج فرخنده خانم زهرا سادات میرباقری و آقای حامد صرافپور مبارک باد

صرافپور میرباقری 2نقل از صفحه فیسبوک آقای حامد صرافپور، چهاردهم اکتبر ۲۰۱۴: … با توجه به آنچه گفته شد، من و زهرا تصمیم گرفته ایم برای ادامه تلاش های خود و برای زندگی کردن، ایران را برگزینیم. لذا هر دو آگاهانه از امتیازات موجود در اروپا دست کشیده و در ایران زندگی خواهیم کر�

رجوی جنایات داعش را بشکل نوین انجام داده است

زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و هشتم سپتامبر ۲۰۱۴: …  باید گفت همین فرقه رجوی بودند که ازداعش تحت نام عشایر انقلابی پشت سرهم در سایت های خوداخبار پیروزی درج می کردند چرا آن موقع سکوت پیشه کرده بودید ؟! زمانیکه داعش درموصل ودردیگر مناطق عراق را تصرف می کرد ،اماکن مذهبی وتاریخی �