جام زهری که مجاهدین جرعه جرعه تا آخر آنرا سر کشیدند

Follow Share on Tumblrارسال –  میلاد آریایی، وبلاگ مزرعه خوبی ها، نوزدهم سپتامبر 2016:…  آنان جامی را البته به اجبار و نه بر اساس اختیار سر کشیدند که در کل تاریخ این جریان به شکستی فراسوی پندارها ، ثبت گردیده و هرگز آنان این فاجعه بزرگ را از یاد نخواهند برد . دگر دیسی دم … Continue reading جام زهری که مجاهدین جرعه جرعه تا آخر آنرا سر کشیدند