رجوی بدجوری حرف های مخالفین مردم ایران را نشخوار میکند! (+ دوستان رجوی، دشمنان مردم ایران)

رجوی بدجوری حرف های مخالفین مردم ایران را نشخوار میکند! (+ دوستان رجوی، دشمنان مردم ایران)

 داعش رجوی تروریست 2انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، دهم ژوئن 2016:…  خواننده ی بی اطلاع با خواندن این خبر گزینش شده، براین تصور میافتد که گویا داریا کشوری مستقل بوده وآنهم در حومه ی پایتخت سوریه که توسط دولت سوریه مورد تعرض و محاصره قرار گرفته است!! حال آنکه موضوع عبارت ازاین است که بدنبال اعتراضات مدنی گروهی ازمردم سوریه به نارسائی های حکومت خود، عده ای ازدوستان دنیای تجاوز، سلطه وهمکاران … 

مجاهدین خلق رجوی امام امریکااز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

شما دوستان رجوی، دشمن مردم ایران هستید!

لینک به منبع

در زمانی که باند حقیر رجوی که نه سر پیاز است ونه ته آن، این حق را بخود میدهد که مسئله ی سوریه را به یکی ازمسائل اصلی خود تبدیل کرده وبا اعزام گروه تلویزیونی و تبلیغاتی به آن کشور دراوضاع مداخله کند و بنفع دشمنان مردم سوریه تبلیغات راه بیاندازد، اعتراض این باند مافیایی به کمک های جمهوری اسلامی که با درخواست دولت قانونی این کشور ودرراستای قراردادهای استراتژیک چندین دهه ی ایران وسوریه قرار دارد ، شرم آور وخنده دار است.

رسانه های رجوی ، در گزارشی با عنوان : ” گزارش اختصاصي سيماي آزادي از شهر تحت محاصره و مقاوم داريا ” منتشر کرده اند که درآن گفته شده:

” داريا در حومة جنوب غربي دمشق، شهر مقاومي است كه از 4 سال پيش تحت محاصرة ظالمانة رژيم اسد قرار گرفته و به يكي از الگوهاي پايداري مردم سوريه تبديل شده است… اين شهر قبل از جنگ حدود 80 هزار نفر جمعيت داشت و اما اكنون ارزيابي مي‌شود كه فقط 8000 تن در آن باقي مانده باشند “.

خواننده ی بی اطلاع با خواندن این خبر گزینش شده، براین تصور میافتد که گویا داریا کشوری مستقل بوده وآنهم در حومه ی پایتخت سوریه که توسط دولت سوریه مورد تعرض و محاصره قرار گرفته است!!

حال آنکه موضوع عبارت ازاین است که بدنبال اعتراضات مدنی گروهی ازمردم سوریه به نارسائی های حکومت خود، عده ای ازدوستان دنیای تجاوز، سلطه وهمکاران بین المللی رجوی ، با سرعت تمام وارد میدان شده واین مبارزات مدنی مردم سوریه را با سوق دادنش به مبارزات مسلحانه وبشدت مشکوک، درنطفه خفه کرده و داریا بعنوان شهری در حومه ی دمشق به تصرف این رزمندگان غرب پرست درآمد ومردم ضرر کرده ازاین اقدامات فوری وخشن رزمندگان رجوی سان سوریه، به خانه های خود بازگشته وسرانجام مجبور به جلای وطن شده وشد آنچه نمیباید بشود!

بدین ترتیب، این ارتش آزاد؟! سوریه ومحبوب رجوی بود که آغازگر قتل وکشتار و آوارگی مردم شد و داعش با استفاده ازاین فرصت طلائی وبستر مناسب بود که رشد ونموی بیشتر یافت!
آری! کار ارتش آزاد ؟؟!! سوریه، به گذرگاه با استحکامی برای داعش تبدیل شد وسبب اینهمه خسارات وجنایات!! وبهمین سبب است که بعضی ازدوستان بدرستی این ارتش آزاد را بنوعی ” ام الداعش سوریه” مینامند و ننگ ونفرت بر رجوی که ازاین پدیده حمایت کاملی میکند!!

این جوان داریائی مخاطب سیمای ضد آزادی رجوی میگوید:

” … ابو عبدو از جوانان داريا در يك مصاحبة اختصاصي با سيماي آزادي، وضعيت اين شهر محاصره‌شده و پايدار را چنين تشريح مي‌كند: اينجا خانه‌هاي ساكنان دارياست. آنها از سال 2011 تا الآن تحت محاصره هستند. سازمان ملل تلاش داشت وارد شود اما نظام اولين‌بار نگذاشت كمك‌ها براي ياري به ما وارد شدند… و از اين سلاح استفاده مي‌كند، سلاحي كه به‌لحاظ بين‌المللي ممنوعه است و به‌جز در سوريه در جاي ديگري استفاده نمي‌شود. ما مقاومت مي‌كنيم انشاء الله، ما را نظام سوريه و شبه نظاميان فرقه گرا و حزب الله و حزب (رژيم) ايران يعني سپاه پاسداران رژيم ايران محاصره كرده‌اند “.

این حق هردولتی است که برای تصرف یک شهر اشغال شده اش آنرا پس بگیرد ودراین پس گرفتن ها، مسلما تلاش خواهد کرد که کمک های مربوطه بدست نیروهای مسلح که عزم به سرنگونی حکومت کرده اند ، نرسد!

اما اگر این نیروهای مسلح مردمی بودند، نمیگذاشتند که مردم شهر را ترک کرده، درکوه ودشت بمیرند، دردریاها غرق شوند ودرجنگل های اروپا مورد تجاوز قرار گیرند!!
این جنایت ها نه به پای دولتی که میخواهد ازحق حاکمییت کشور خود دفاع کند، بلکه بحساب کسانی نوشته میشود که مردم را اینگونه بخاک سیاه نشانده وبه آنها امکان طرح مدنی اعتراض هایشان را باورود به ترور وجنگ مسلحانه ندادند!

این مصاحبه شونده، بنفع بی شرمانه ای مطرح میکند که:

” … ما از اين سرزمين دفاع مي‌كنيم. ما ساكنان اصلي داريا هستيم. اينها ادعاهايي بيش نيست، يعني ما دشمن كشور خودمان هستيم؟! و مي‌خواهيم به اين كشور آسيب برسانيم “؟!

جواب ساده ی این ادعا این است که مگر این سرزمین مورد تجاوز دول بیگانه قرار گرفته که شما در مقام دفاع ازآن برآمده اید؟!

کدام کشور خارجی به خاک شما تجاوز کرده ودولت قانونی تان قدرت مقابله با آنرا نداشته وشما مجبور به دفاع خودسرانه ازآن شدید؟؟

راست آنست که این شما ها هستید که برای تامین منافع دشمنان مردم سوریه، دست به اسلحه برده اید وبه نیابت ازآنها به جنگ با دولت وهموطنان خود پرداخته ونقش مزدوری را بعهده گرفته اید!!!

درخاتمه میخوانیم:

” پيام به مردم ايران اين است كه ما ضد خود مردم ايران نيستيم، ما ضد سياست‌هايي هستيم كه رژيم ايران با رژيم سوريه عليه خلق سوريه دنبال مي‌كند. يعني مردم زير ستم هستند، اما با حمايت رژيم ايران. يعني رژيم ايران از رژيم سوريه با سلاح حمايت مي‌كند، سلاح آنها را تأمين مي‌كند تا با تمام امكانات كشتار كنند. نظام سوريه به مرحله‌يي رسيده كه چنين كمك‌هايي به آن مي‌كنند. “.

شما با حکومتی درسوریه میجنگید که سقوط اش بعنوان یکی از سنگرهای مقدم مبارزه با طمع ورزی ها وتوسعه طلبی های صهیونیزم، برای مردم ایران هم دردسر ساز خواهد بود وبنابراین بصورت آشکاری با مردم ایران دشمنی میکنید!!

دیگر اینکه اگر ایران ودیگران از حکومت قانونی سوریه دفاع میکنند وسوریه امکاناتی ازآنها میگیرد، شما این امکانات را ازچه کسی میگیرید؟!

مسلما ازخارجی هایی که دوست مردم سوریه نیستند و آنگاه این سئوال مطرح میشود که اگر شما حق استفاده از امکانات لجستیکی وتسلیحاتی دشمنان مردم سوریه را دارید، چرا دولت سوریه حق استفاده ازکمک های کشورهایی که دربدترین حالت لااقل منافع شان دردشمنی با مردم سوریه نیست ، ندارد؟!

این توقع پررویانه، نشان ازانحصار طلبی وقیحانه ای دارد که شما درپیش گرفته اید؟!

کاری که عادت همیشگی مسعود رجوی است؟!

صابر

رجوی بدجوری حرف های مخالفین مردم ایران را نشخوار میکند!

لینک به منبع

فرقه ی رجوی نگران از شکست داعش و سقوط فلوچه ، علاوه برخبرهایی که خود راسا جعل ومنتشر میکند، به رسانه هایی که ابدا دوست مردم ایران نبوده وبرعکس اغلب دشمن اند ، روی آورده وبا نقل خبر ازآنها، اخبار خود را حجیم تر کرده واهالی لیبرتی عراق وکمپ تیرانا را منحرف میکند ودراین میان آبی هم به شعله های آتش کشنده ی فروزان درقلب خود میزند.
خبر ” جنایت قاسم سلیمانی در فلوجه داعش جدیدی را بوجود خواهد آورد ” که رسانه های این باند مافیایی آورده است، ازقماش همان مقولاتی است که ذکرش رفت.
دراین خبر آمده است:

” به گزارش روزنامه «ساندی تایمز»، مقامات نظامی آمریکایی به دولت عراق هشدار دادند که حملات بازپس گیری فلوجه، با جنایاتی که حشدالشعبی (به دستور ایران) انجام می‌دهد شاید به ظهور نسخه دیگری از گروه «داعش» بیجامد، خبر داد” .

تمامی رسانه ها ازجمله بی بی سی در اعلام این خبر متفق القولند که این جبهه ی متشکل از شیعیان ، تنها راه را برای ورود ارتش عراق به فلوجه باز میکند ومتعهد شده اند که به داخل شهر نروند تا مبادا عده ای کم آگاه، غیر دوراندیش و به خشم درآمده، بادیدن بقایای صحنه های دلخراشی که داعش آفریده و ” عشایر انقلابی رجوی” کمک اش کرده اند، دچار احساسات نشده و به انتقام جویی خطرناک وپرضرر دست نزنند!!

درادامه ی این خبر آمده است:

” ساندی تایمز اضافه کرد که نیروهای عراقی و شبه نظامیان (قاسم سلیمانی) و نیروهای ائتلاف، در مقابل 900 نفر از عناصر داعش در داخل فلوجه صف آرایی کرده‌اند. این در حالی است که هم اکنون 50 هزار نفر مردم فلوجه درون این شهر هستند “.

وبخاطر وجود این 50هزار نفر غیر نظامی درفلوجه هست که سران ارتش وقوای داوطلب، دربازپس گیری این شهر، تعلل نشان میدهند تا مردم هرچه بیشتری بتوانند شهر را ترک کنند.
مقامات ذیربط عراقی وشبه نظامیان حامی آنها، حتی تاکید دارند که غم خانواده های داعشی را هم دارند و می کوشند آنها نیز دراین بازپس گیری کشته نشوند.
باز:

” بر اساس برخی گزارش‌های نظامی آمریکایی، عناصر داعش، برای جلوگیری از پیشروی نیروهای مهاجم، اطراف شهر را مین گذاری کرده‌اند. همچنین برخی منازل در فلوجه مملو از مواد منفجره شده است که در صورت ورود نظامیان این منازل منفجر شده و نیمی از منطقه را ویران خواهد کرد “.

و آیا اینهم گناه ارتش عراق، شبه نظامیان وقاسم سلیمانی است که تا موضوع بشکل فوق در آید؟

دوستان ” عشایر انقلابی “ شما ، همواره از تاکتیک سپر انسانی برای پیروزی های خود استفاده کرده اند وحالا برای جلوگیری از شکست خود، دوباره به این تاکتیک ضدبشری روی آورده اند وشما باید خجالت بکشید که دوسال پیش با تمام وجود کوشیدید که حضور آنها درعراق را با ملقب کردنشان به ” عشایر انقلابی عراق” ، بعنوان مائده ای آسمانی به خورد مردم بدهید واینقدر کج فهم هستید که فکر میکنید درعرض این مدت کوتاه دوساله، ما موضعگیری های شما را فراموش کرده ایم.

ونیز:

” قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بهمراه فرمانده نیروی زمین سپاه پاسداران مستقیماً بر روی طرح حمله و تهاجم به فلوجه بهمراه 50 فرمانده ستادی سپاه قدس شرکت داشتند و هادی عامری و مهدی مهندس دو فرمانده بالای حشدالشعبی مستقیماً در تحت فرماندهی سپاه قدس جنایت در فلوجه را بعنوان تسخیر و پاکسازی شهر از داعش علیه 50 هزار نفر از مردم فلوجه در دست اجرا دارند”.

دولت ایران اعلام کرده که با دعوت دولت عراق، حضور نه چندان وسیع نظامی درعراق دارد و با درخواست دولت عراق این نیروها خاک عراق را ترک خواهند کرد.

دیگر اینکه این حرف شما چیزی را به ثبوت نمی رساند جز اینکه از سقوط فلوجه نگران هستید والا برای یک شخص با مروت که اعاده ی فلوجه را حق مردم ودولت عراق میداند، چه تفاوتی میکند که فرمانده عملیات- با توجه به شرایطی که مقدمتا عرض شد- چه کسی باشد؟!

شما عجالتا از دوستان خود ” عشایر انقلابی عراق” بخواهید که با ترک شهر، مردم را سپر بلای جان ناچیز خود نکنند!

این تنها کار خوبی است که میتوانید دراین عرصه انجام دهید!

لعنت بر شیطان گفته وبرای یکبار هم که شده، کار خوبی- ولو با تاثیر جزئی- انجام دهید!!

فرید

*** 

داعش رجوی تروریست 2ذوق زدگی منافقین (مجاهدین خلق) از تصرف موصل توسط داعش (مزدوران رجوی به القاعده پیوستند)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25490

هراس زود رس رجوی از آزاد سازی فلوجه!! (+ مویه ی رجوی برمرگ یک تروریست)

 Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsانجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، چهارم ژوئن ۲۰۱۶:…  سیاست دولت ایران که رشد تولید ملی و ایجاد اشتغال و رفع آثار ایران هراسی را هدف قرار داده، کمک به حفظ صلح درمنطقه وجهان است وایران اگر همه کاره ی عراق بود، میتوانست پایگاه شما درلیبرتی را برهم چیند که عملا میبینیم این خانواده ها هستند که دست باین اقدام بزرگ زده ونشان داده اند که ایران دستی بدان گشادی درعراق ندارد که باند رجوی مطرح میسازد … 

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsفرقه رجوی بی وقفه مزخرف میگوید و تناقض سر هم میکند و دراخبار خود بیان میکند!

هراس زود رس باند رجوی از آزاد سازی فلوجه!!

لینک به منبع

باند رجوی درآستانه ی بازپس گیری فلوجه ، دست به تخریب نیروهای مردمی پشتیبان ارتش عراق زده که اتفاقا قرار است این نیروها برای برنیانگیختن حساسیت های قومی – مذهبی، وارد فلوجه نشوند وبگذارند ارتش، این شهر طاعون زده را پاکسازی وآزاد کند، پرداخته است.

فرقه ی رجوی دراین مورد، یادداشتی را بنام ” تروریست‌های وابسته به آخوندها در فلوجه ” از سایت معلوم الحال العربیه که دشمنی آشکار و پرکینه ای با ایران نشان میدهد ، در رسانه های مجازی اش گذاشته که نام نویسنده اش ” فارس بن حزام ” است که البته بنده ایشان را نمی شناسم.

دراین یادداشت مفید به حال داعش وتروریزمی که داعش بازوی اصلی آن درعراق امروزبحساب میآید ، آمده است:

” بحثی بر مشروعیت جنگ بزرگ عراق برای پاکسازی‌اش از تروریسم وجود ندارد، اما عفونت تروریسم هم این جنگ را فرا گرفته است. این جنگ آلوده از تروریست‌های رسمی است که آن را از نبردی برای شرافت ملی به سمت رذالت تندروی سوق دادند “.

البته تروریزم درهرشکل رسمی؟! وغیر رسمی اش محکوم است وتند روی هم که آفت هر تحرک مثبتی بوده واعتراضی براین نظر وارد نیست!

ابهام این پاراگراف ازنویسنده ای که العربیه و مجاهدین رجوی با خوشحالی زیاد از آن استقبال کرده اند، درآنست که به شفافی حرف نزده ودرلفافه میخواهند بگوید که مثلا گروه های شیعه بودند که تند روی کرده و …

من ضمن اینکه هرنوع تند روی ازطرف هردسته از جناح های فرقه ای ومذهبی درعراق را بضرر اکثریت تام مردم این کشور بلازده میدانم ، این موضوع را هم مجبور به طرح کردنش هستم که درعراق قبل از استیلای آمریکا، سنی ها وشیعه ها در مسالمت ودرکنار هم زندگی میکردند واین عمل آمریکا بود که با بازکردن غده ی پنهان و غیر فعال مذهب گرایی وطایفه بازی، این غده ی غیر فعال را متعفن کرد که چاره اش تنها معالجه با چاقوی جراحی ای بنام وحدت ملی است که آمریکا آنرا درهم ریخت!!

همچنین:

” طی دو سال گذشته، از صدای فرماندهان ارتش فرو کاسته شد و صدای فرماندهان شبه‌نظامیان، رساتر شد. شرافت نظامی و روحیه ملی، از صحنه به در شد و تاریخ خیانت ملی به صحنه آمد. ستارگان شبه‌نظامیان «حشد الشعبی» امروز، نیروهایی از مزدوران ارتش ایران در جریان جنگ هشت ساله با عراق هستند که آرشیو صوتی و تصویری فعالیت‌هایشان، علنی شده است “.

متاسفانه این ارتش دست ساز آمریکائی درعراق که با صرف هزینه ی ۲۵ میلیارد دلاری آمریکا تشکیل شده بود ، درسر بزنگاه، درمقابل نیروهای وانت سوار داعش فرمان عقب نشینی داده ویک سوم عراق را باین سادگی به داعش سپرد با تمام سلاح ها واوات مدرن وسنگین!!

پس لااقل مشکل فرماندهان ارتش این بوده که ملی نبودند وبجای حفاظت از آب وخاک ومنافع ملی کشور، گوش بفرمان آمریکا و … داده وبه منافع ملی خود خیانت کردند و البته که این مسئله ی بسیار حیاتی، عواقب بدی مانند تند روی ها و … را درپی خواهد داشت و مردم عراق بزودی به اینگونه ارتش اعتمادی نکرده وازدیگرانی که جلو آمده وازکشور دفاع میکنند ، حمایت خواهند کرد و تند روی های احتمالی آنها را مسئله ی اساسی خود نخواهند داشت!

میخواهم بگویم که آمریکا چرا چنین ارتشی ساخت که درمقابل آن، مردم با اکثریت شیعه ناچار به حمایت ازتند روها شوند؟؟!!

دراین میان مقصر اصلی واقعا کیست؟!

دوباره آمده است:

” … رهبری سیاسی عراق در برابر تمام جنایت‌های زشت حشد الشعبی سکوت کرده‌اند و فرماندهان نظامی هم، در برابر خواسته‌های بیمارگونه فرماندهان شبه‌نظامیان، سر خم کرده‌اند. نه سیاستمداران اقدامی در برابر جنایت‌های حشد الشعبی کرده‌اند و نه نظامیان…”.

حشد الشعبی هرچه که هم باشد، تنها نیروی عمده ی عراقی است که برای آزاد سازی فلوجه میجنگد و تعهد خود به دولت عراق دایر بر عدم ورود به داخل فلوجه را تاکنون نقض نکرده است!

مسلما تعدادی ازاهالی فلوجه هم همکاری هایی با این عشایر انقلابی رجوی ( داعش) داشته اند که حساسیت منفی شیعیان را برانگیخته اند که دراین میان دولت، مجلس وروسای قبایل و مخصوصا مردم عراق باید درایت بخرج داده ودست به انتقام جوئی نزنند تا شعله ی این آتش مهیب، گسترده تر نشود!!

ونیز:

” امروز عراق شاهد صحنه علنی جولان دادن ایران است که سعی می‌کند «حشد الشعبی» را به عنوان نهادی مستقل و شبیه به سپاه پاسداران، در صحنه بزرگ نظامی آینده عراق تثبیت کند. همه این‌ها در سایه مخالفت با تشکیل نیروی گارد ملی روی می‌دهد زیرا تشکیل نیروی گارد ملی که نماینده همه طیف‌های عراقی است و نه منتسب به یک مذهب ربوده شده از سوی تندروها، «حشد الشعبی» فرو خواهد پاشید “.

سیاست دولت ایران که رشد تولید ملی و ایجاد اشتغال و رفع آثار ایران هراسی را هدف قرار داده، کمک به حفظ صلح درمنطقه وجهان است وایران اگر همه کاره ی عراق بود، میتوانست پایگاه شما درلیبرتی را برهم چیند که عملا میبینیم این خانواده ها هستند که دست باین اقدام بزرگ زده ونشان داده اند که ایران دستی بدان گشادی درعراق ندارد که باند رجوی مطرح میسازد.

تمام هم وغم رجوی درنوشتن این قبیل یادداشت ،مقاله وخبر، واهمه ایست که از آزاد شدن فلوجه دارد که رویاهای طلایی خود را برروی ابقای آن دردست ” عشایر انقلابی رجوی ” استوار کرده بود!

نوید

مویه ی رجوی برمرگ یک تروریست ” خه بات” کردستان

لینک به منبع

هم برابر اطلاعیه ی خود گروه نامطرح ” خه بات کردستان” وهم باند رجوی، آقای کاک رحمان پور کریمی دربرخورد با مامورین امنیتی ایران کشته شده وچون هردو اطلاعیه ازماهییت همسانی برخوردار است، نگاهی به اطلاعیه ی باند رجوی کافی بنظر رسد.

دراین اطلاعیه که با امضای سازمان مجاهدین خلق ایران منتشر شده، آمده است :

” سازمان خه بات کردستان ایران طی اطلاعیه‌ای از شهادت کاک رحمان پورکریمی کادر و پیشمرگ دلسوز و فعال این سازمان در منطقه بوکان به دست مزدوران رزیم آخوندی خبر داد. در اطلاعیه کمیسیون سیاسی – نظامى سازمان خه بات کردستان ایران، ضمن اشاره به اینکه کاک رحمان، پس از عموی خود، دومین شهید خانواده پورکریمی است، آمد ه است: کاک رحمان پورکریمی در سال ۸۲ فعالیت‌های خود را با همکاری در هسته تشکیلات مخفی بوکان به مدت یک سال شروع می‌کند و پس از شناسایی توسط رژیم آخوندی به صفوف پیشمرگان سازمان خه بات کردستان ایران می‌پیوندد…عزم راسخ و باور عمیقش بە سازمان خەبات زمینەهاى ترقى و پیشرفت در درون تشکیلات را برایش فراهم نمود و در مدت سالیانى کە پیشمرگ بود، توانست مسئولیت‌های بسیارى را در شمارى از ارگانهاى سازمان بە عهدە گرفتە و با موفقیت وظایفش را انجام دهد. اطلاعیه کمیسیون سیاسی– نظامى سازمان خه بات کردستان ایران … میافزاید: شهید رحمان پورکریمی در حین انجام کار تشکیلاتى و وظایف مبارزە و سازمان خەبات در داخل کردستان و در زمانى کە بە ملاقات خانوادە خویش رفتە بود گرفتار کمین نیروهاى مزدور رژیم شدە و بە مقام والاى شهادت رسید. .. بی‌تردید خون پاکش درنبرد رهایی‌بخش هم‌وطنان کرد و مردم سراسر ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی حاکم و نیل به آزادی و حاکمیت مردم به ثمر خواهد نشست “.

لازم به ذکر است که این سازمان کردی ، تشکیلاتی است بسیار ضعیف که مردم کردستان توجهی بدان ندارند وباند رجوی هم باوجود بی علاقه گی به سرنوشت مردم کرد ، ازاین جریان که دست پرورده ی خودش هست، حمایت میکند واین حمایت صرفا بخاطر داشتن پایگاهی ولو کوچک برای استفاده از گذرگاه های مرزی و… است وگرنه اگر روزی دری به تخته خورد و باند رجوی احتیاجی به این جریانی که خود کردها هم بخوبی نامش را نشنیده اند ، نداشته باشد، مانند دستمال یکبار مصرفی به کنار خواهد انداخت.
فعلا منافع حقیر متقابل، مسئول این گروه را وامیدارد که درمصاحبه اش اعلام کند که دوستی بهتر وباشکوه تر ازمریم رجوی ندارد و ….

باری!
ازمتن بیانیه روشن است که نامبرده یک پیشمرگ مسلح ومخفی بوده ودربرخورد با مامورین دولتی- که مزدور برای وطن شان معرفی شده اند- کشته شده است!

حال آنکه ما میدانیم که درهمه جای جهان ، این اصل امنیتی را که زنده گرفتن متهم ومجرم بهتر از کشتن اوست ، رعایت میشود و اینکه چرا درمورد این عضو خه بات چنین چیزی اتفاق نیافتاده است ، به چه نظریه ای بهتر ازاین میتوان دست یافت که او بطرف مامورین تیراندازی کرده و تکلیف این قبیل انسان ها دراین نوع موارد چیزی جز هدف قرار گرفته شدن و مرگ نیست!!

این جریان خود را یک سازمان سیاسی- نظامی میداند ودرهیچ کجای جهان اینگونه سازمان ها از رسمیت برخوردار نبوده ومجامع بین المللی هم اشکی برای کشته شدن آنها نمی فشانند!!

جالب اینکه باند رجوی که برای مجاز به حساب آوردن اقامت خود درفرانسه و… بطور مداوم میکوشد که حرف های بارنگ وبوی تقدس سلاح را برزبان نیآورد که دراین مورد نتوانسته و بازهم بی گدار به آب زده است!!

دیگر اینکه اگرقرار است واقعا هم حاکمییت مردم مستقر گردد، باند رجوی و زوائدش چیزی دستگیرشان نمیشود وعاقلانه بود که این آرزو را نمیکردند!!

سعید

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25462

کاسه ی صبر رجوی ، لبریز شد!

Mojahedin Khalq Rajavi cult confronting Families of hostages 3انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، اول ژوئن ۲۰۱۶:…  پس قبول دارید که اینها خانواده هستند و تنها جرم شان این است که با تهدید وتطمیع بوده برای ملاقات عزیزان خود میآیند!!! پس چه غم! بگذارید ملاقات کرده وبه فرزندان خود بگویند که راضی به دیدار آنها نبوده و با تهدید وتطمیع رنج این سفر را برخود هموار کرده اند!! پس چرا نمی گذارید؟؟!! براستی، شما که پذیرفتید اینها اعضای خانواده ها هستند، فکر میکنید چه اتفاقی با یک ملاقات … 

مزدوران فرقه رجوی به خانواده گروگانهای کممپ لیبرتی حمله می کنندبرخورد وحشیانه فرقۀ رجوی با خانواده ها

لینک به منبع

کاسه ی صبر رجوی ، لبریز شد!

برخلاف دفعات قبلی، رجوی درابتدای مراجعه ی اخیر گروهی ازخانواده های گرفتار به لیبرتی ، سیاست صبر وحوصله و سکوت را پیشه کرد تا شاید ازبازتاب خبر قهرمانی های وصبر ومتانت و برخورد متین ومعقول که این خانواده ها در مقابل کمپ لیبرتی ، جلوگیری کند!!

اما برخلاف ارزیابی او، این اخبار قوی تر و پر سر وصداتر ازگذشته منتشر شد، پای سازمان ملل به میان آمد و … و رجوی را دربرخورد خشن وغیر انسانی با این خانواده های گرفتار دچار مشکل ساخت!

بدین ترتیب بود که رحمان کریمی را به میدان آوردند تا در صفحات اینترنتی باند رجوی، خشم رجوی را برعلیه خانواده ها نشان دهد!

این نیمچه قلم بدست رجوی درنوشته ای با سرتیتر” دگر باره توطئه مشکوک رژیم علیه سلحشوران اشرفی در لیبرتی ” مینویسد:

” نخستین بار نیست که وزارت تروریست پرور و ضد امنیت، عده یی را بنام «خانواده»!؟ به جلو لیبرتی می آورد برای هتاکی و تهدید و بعضا زنجموره بازی. ما هواداران مقاومت ایران از یاد نبرده ایم که چگونه بعد از این نوع مانورها، سلحشوران اشرفی را به موشک و شبیخون گرفته اند. بدین دلیل است که اینبار هم ما بوی خون می شنویم. مسئله، خانواده نیست بلکه توطئه رژیم غرق جنایات و بحران هاست زیر پوش خانواده “.

ما بارها اعلام کرده ایم که این اشخاص با تحمل زحمات ومرارت هایی که خاص سفر به عراق به خاک نشانده شده است، برای ملاقات با عزیزان خود میآیند ومدارک هویتی کاملا معتبر وبررسی شده ای را به پلیس عراق، یونامی وهر نهادی که لازم باشد، ارائه میدهند و دراین میان باتوجه به لیستی که پلیس عراق و … از زندانیان لیبرتی دردست دارد، ارائه ی هر مدرکی که نشان دهد اینها اعضای خانواده نبوده ومامورین وزارت اطلاعات هستند مثلا! ، بردولت ایران ضربه واردمیشود که بنفع شماست و چرایی نگرانی شما ازاین سفرها ودرخواست جدی ملاقات ها ، ابدا معلوم نیست!

ثانیا، به یمن تکنولوژی سوپر مدرن موجود، میتوان ازDNA این مراجعین نمونه برداری کرد تا بتوان فهمید که آیا اینها اعضای حقیقی خانواده ها هستند یانه ودراین صورت، سیه روز خواهد بود هرکه درآن غش باشد!!

و اینهم ابدا درست نیست که وزارت اطلاعات آنقدر خام باشد که هر از چند ماهی ، دهها مامور خود را به مقر شما بفرستد تا ازآنها عکس برداری کنید و همراه آن به باد کتک وناسزایش بگیرید؟؟!!

آیا یک ادعای احمقانه و کاملا غیر منطقی ای را مطرح نکرده اید و بدتر اینکه انتظار هم دارید که باور هم داشته باشیم؟؟!!

درادامه ی این دروغ گویی ها آمده است:

” وزارت ننگین اطلاعات با همکاری مشتی مزدور خود فروخته بنام «انجمن نجات» که در حقیقت در پی نجات رژیم خونخوار حاکم از دست مجاهدین است، در استان های مختلف ایران خانواده هایی را با تهدید و تطمیع وصل به خود می کند. آنان را آموزش و با خرج خود وزارت راهی عراق می کند. از وسیله نقلیه تا خرج هتل و خورد و خوراک و هر نوع ایاب و ذهابی به عهده وزارت بدنام است…”.

پس قبول دارید که اینها خانواده هستند و تنها جرم شان این است که با تهدید وتطمیع بوده برای ملاقات عزیزان خود میآیند!!!

پس چه غم! بگذارید ملاقات کرده وبه فرزندان خود بگویند که راضی به دیدار آنها نبوده و با تهدید وتطمیع رنج این سفر را برخود هموار کرده اند!!

پس چرا نمی گذارید؟؟!!

براستی، شما که پذیرفتید اینها اعضای خانواده ها هستند، فکر میکنید چه اتفاقی با یک ملاقات ساده روی خواهد داد که اینقدر به زمین و زمان نفرین میکنید؟!

آیا این دست وپازدن شما ها باین معنی نیست که به اعضای خود که با هزاران دوز وکلک و وعده های زمینی وآسمانی بدانجا کشیده اید، اعتماد ندارید و می ترسید که با دیدن خانواده هایشان و یاد آوری گذشته ای که درهرصورت بهتر وافتخار آمیز تر از حالا بوده و یا شنیدن حقایقی چند ازدهان آنها، کاسه ی شان را ازرجوی جدا کنند؟!

اگر اینطور است که تشکیلات فولادین تان بشدت حبابی است واین سروصدا ها بخاطر کتمان این ضعف ویرانگر است وخانواده ها جرمشان این است که به افشا شدن ماهیت حبابی تشکیلات رجوی کمک میکنند بدون اینکه قصد انجام این کار را داشته باشند و چراکه آنها نه بخاطر مسائل سیاسی ، بلکه صرفا برای دیدار عزیزانشان عازم راه شده اند!!

دوباره بخوانیم:

” … این عده که تا جلو در ورودی لیبرتی می آیند، بسیج شده وزارت ننگین و نیز سپاه پاسداران هستند و هیچ مبارز غیرتمندی که واقعا ضد رژیم باشد، حاضر به ملاقات با این عروسکان خیمه شب بازی نمی شود. سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا باید واقف بدین امر باشند که نگذارند، حمام خون دیگری در لیبرتی براه افتد “.

یعنی اینکه هنوز رجوی از عراق کاملا دل نکنده ومیخواهد این تیره روزان را حتی الامکان در لیبرتی نگهدارد وبا توجه به اوضاع عراق ، که برای همه خطرناک است ، این پیش بینی را هم میکند که جان این عزیزان ما همواره درخطر است ومسبب این خطرها خود رجوی است وبرای عدم پاسخگویی فراربه جلو میکند ونمیداند که مردم چندان هم خام نبوده وریشه ی ظلم ومشکلات شان را خواهند فهمید ورجوی را باتهام به کشتن دادن فرزندانشان به محاکم بین المللی تحویل خواهند داد وآن روز زیاد هم نباید دور باشد!

گروهی از اعضای خانواده های اسرای رجوی

*** 

خانواده های گروگانهای مجاهدین خلق (فرقه رجوی) خواستار ملاقات با فرزندانشان در کمپ لیبرتی عراق

https://youtu.be/bX9hO885Oj4

خانواده ها: نفرت در نوشته های اخیر رجوی نگران ترمان می کند (نامه سرگشاده)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25277

ساکنان محروم از هرگونه حقوق درلیبرتی ، چگونه میتوانند اموالی داشته باشند؟! (+ بازگشت آقای علی اصغر باباپور) 

 Mojahedin Khalq Gladiators 2انجمن نجات، مراکز آذربایجان شرقی و مازندران، بیست و سوم می ۲۰۱۶:…  اگر این قانون لغو شده و این بردگان منحصر بفرد قرن ۲۱ در کمپ لیبرتی، اختیار جان ومال ناموس شان را بدست گرفته و میتوانند ازحقوق مالکیت برخوردار باشند ، چگونه است که مسئله ی باین مهمی اعلام نشده است؟! درست تر آنست که رجوی فقط ازنام وعنوان این اسرا بهره میگیرد و تغییراتی در ساختار فرقه ای او ایجاد نشده … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی صالحی: رجوی ها و بلایی که بر سر زنان فرقه آورده اند (قسمتهای اول و پایانی) 

رجوی بدنبال پولمزدور رجوی: اگر خواستار آزادی گروگانها هستید باید پول بیشتری بدهید

ساکنان محروم از هرگونه حقوق درلیبرتی ، چگونه میتوانند اموالی داشته باشند؟!

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی
لینک به منبع

بازهم صحبت فروش ازاموالی است که گویا در لیبرتی و کمپ اشرف است و این اموال مال ساکنین آنجاست که میخواهند بفروشند وصرف انتقال خود به خارج از عراق کنند؟؟!!
دراین مورد ، اطلاعیه ی جدید دیگری از طرف باند رجوی بنام ” ممانعت از ورود تاجران برای خرید اموال ساکنان لیبرتی به رغم توافق رسمی دولت عراق” صادر شده وطی آن آمده است:

” در حالی که هفته گذشته برای دومین بار به ساکنان لیبرتی رسما اطلاع داده شد که دولت عراق با فروش اموال آنها در لیبرتی موافقت کرده است، روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۵ (۱۹ مه ۲۰۱۶) هفت تاجر عراقی که برای خرید اموال مراجعه کرده بودند اجازه ورود به لیبرتی نیافتند. آنها که به رغم شرایط دشوار امنیتی عراق به لیبرتی رفته بودند، توسط مأموران کمیته حکومتی سرکوب، مورد اهانت و بی احترامی قرار گرفته و پس از معطلی زیاد مجبور به بازگشت شدند “.

پرواضح است که جلوی یک معامله ی متعارف گرفته نمیشود و شما باید دلیل این ممانعت را از این مامورین- که درنهایت نخواهند توانست درمقابل قرارهای دولت عراق وسازمان ملل متحد مقاومت کنند- میپرسیدید تا بدانید آنها نیز شاید مانند ما کاسه ای زیر کاسه میبینند ویا موضوع چیز دیگری است!

دیگر اینکه ما بعنوان خانواده های اسرای رجوی درکمپ لیبرتی، بارها گفته و پیشنهاد کرده ایم که بعد ازاینکه این اموال با سیر مراحل قانونی خود، بعنوان اموال ساکنین لیبرتی مورد شناسائی و تصدیق قرار گرفت، آنگاه کمیته ای متشکل ازاعضای خانواده های فعال و آگاه به مسائل، نمایندگان دولت عراق، نمایندگان منتخب این اسرا، سازمان ملل متحد و … درمورد فروش آنها و هزینه کردنشان برای انتقال این اسرا تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.

ما بارها گفته ایم که رهبران بی اختیار سازمان مجاهدین رجوی ، انسان های بی طرفی بشمار نمیروند و درطول این ۴دهه نشان داده اند که از امانت داری تهی میباشند وبنابراین حضور آنها دراین کمیته – وبدتر سپردن زمام اختیار این اموال بدست آنها- مشروعیتی ندارد و شبیه سپردن گوسفندان به دست گرگ میباشد!!

اگر این اموال نقد شده ودراختیار رجوی قرار گیرد، او کاری جز پرداختن آنها به گروه های تروریستی، سناتورهای بازنشسته و دشمن سرسخت مردم ایران نکرده وقسمت عمده ی آنرا صرف مهمانی های هزار ویک شب گونه ی مریم رجوی کرده و برکلکسیون طلا وجواهرات اوخواهد افزود که این کار هم بضرر منافع ملی ایران وهم برعلیه ساکنین نگون بخت لیبرتی خواهد بود!!

درادمه میخوانیم:

” … روز گذشته مقاومت ایران فاش کرد سردژخیم محمود علوی وزیر اطلاعات رژیم آخوندی در سفر خود به عراق به فالح فیاض مشاور امنیت ملی عراق و رئیس کمیته سرکوب ساکنان ابلاغ کرده که رژیم ایران با فروش اموال مجاهدین در کمپ لیبرتی مخالف است و قرار شده است فالح فیاض در یک ظاهر سازی در برابر ملل متحد اجازه دهد فقط اقلام محدود و جزئی از اموال ساکنان به فروش برسد به نحوی که از این طریق درآمدی برای مجاهدین حاصل نشود. مأموران عراقی با ممانعت از فروش اموال که لازمه تأمین هزینه پروسه باز اسکان است در این پروسه اخلال می کنند. این ممانعت در عین حال زمینه سازی برای سرقت و غارت سیستماتیک اموال نیز می باشد …”.

اینکه چگونه رچوی ( همان مقاومت مردم ایران؟؟!! ) ، چگونه باین توصیه که باید سری باشد ، دست یافته قابل اثبات نیست وچه بسا دروغی باشد شبیه دروغ های همیشگی باند رجوی که بخواهد خود را قوی جلوه داده و ساکنان لیبرتی را وادارد که قبول کنند که علی آباد هم شهری است ونق زنی نکنند!!

البته این مسئله زیاد هم مهم نیست و مهم آنست که بموجب تعهدات هزاران باره ی اعضای سازمان، آنها نه صاحب جان ومالی هستند ونه اموالی دارند و تنها ادوات الکترونیکی در اختیار رجوی وتحت فرمان های نرم وسخت افزاری او قرار دارند وبنابراین ادعای داشتن اموال برای آنها دروغ ومزورانه است!

آنها بموجب قوانین رجوی، مالی ندارند که بخواهند تصرف هم بکنند !!!

اگر این قانون لغو شده و این بردگان منحصر بفرد قرن ۲۱ در کمپ لیبرتی، اختیار جان ومال ناموس شان را بدست گرفته و میتوانند ازحقوق مالکیت برخوردار باشند ، چگونه است که مسئله ی باین مهمی اعلام نشده است؟!

درست تر آنست که رجوی فقط ازنام وعنوان این اسرا بهره میگیرد و تغییراتی در ساختار فرقه ای او ایجاد نشده که اگر میشد ، این فرقه مدت ها پیش ازهم پاشیده شده واعضای دربند میتوانستند که سررشته ی زندگی خود را با کمک خانواده های خود بدست گرفته ودرانتخاب این یا آن راه از آزادی لازم برخوردار باشند که ما اثری ازآن نمیبینیم!!

درخاتمه، باردیگر مراتب اعتراض خود را به این دودوزه بازی های رجوی اعلام کرده و نظر دائمی خود را که این حقه بازی های رجوی درتداوم اسارات و مرگ تدریجی عزیزان مان میباشد، مجددا مطرح کرده ودراین مورد نظر وجدان های شریف وبشریت آگاه را به جنایاتی که رجوی درپناه این ریاکاری ها انجام میدهد ، جلب کرده ودرخواست مساعدت جدی داریم!!

گروهی ازخانواده های مرتبط با بردگان رجوی درکمپ لیبرتی و آلبانی

تبریز- ایران

بازگشت آقای علی اصغر باباپور به کانون گرم خانواده

انجمن نجات، مرکز مازندران
لینک به منبع

آقای علی اصغر باباپور بعد از ۲۷ سال اسارت در فرقه جهنمی رجوی در نهایت به کانون گرم خانواده خود بازگشت و مورد استقبال خانواده خود و دیگر خانواده و دوستان جدا شده در انجمن نجات استان مازندران قرار گرفت .

آقای علی اصغر باباپور طی سخنان کوتاهی گفت : ابتدا از خانواده خودم که سالیان سال برای ملاقات با من به اشرف و لیبرتی می آمدند تشکر نموده و بسیار خوشحال هستم که توانستم از فرقه جهنمی رجوی جدا شده و به نزد خانواده خود بازگردم و از اینکه مرا در جمع انجمن نجات و سایر خانواده ها قبول نموده بسیار تشکر کرده و آرزو می کنم روزی شاهد رهایی همه افراد از تشکیلات فرقه رجوی جنایتکار باشیم.

این مراسم که با حضور تعدادی از خانواده ها و دوستان جدا شده برگزار گردید بسیار انگیزاننده بود که گزارش کامل آن متعقابا اعلان می گردد

*** 

مجاهدین خلق فرقه رجوی و سوء استفاده از کودکانبه فرزندانمان قصه بگوییم که بیدار شوند و نخوابند

تعدادی از زنان نجات یافته از فرقه رجوی مجاهدین خلقنامه سرگشاده : مریم رجوی رهبر فرقه مجاهدین خلق بغایت ضد بشر و ضد زن است

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25214

این مبارزات ربطی به شما ندارد و یا برعلیه شماست! (+ اقتصاد مقاومتی و باند رجوی) 

 انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیستم می ۲۰۱۶:…  معنی این جمله این است که انسان هرچه درمحدودیت باشد، درک روشن تری ازاوضاع بدست میآورد و بطریق غیر مستقیم میشود ازآن نتیجه گیری کرد که مسعود رجوی ازاین تئوری طلایی؟! استفاده کرده وتمامی اعضای تشکیلات را دربند کرده تا درک و تحلیل درست تری از اوضاع داشته باشند و نگارنده ی این سطورهم اگر بخواهد به یک تحلیلگر تبدیل شود، باید کاری کند که … 

سایت کلمه: مجاهدین خلق ترور می‌کردند تا ماهیت «فتنه خاتمی» را روشن کنند

خسرو گلسرخیدغلکارانی که سلام خالی را به گلسرخی میدهند و هدایای مادی را به سناتورهای آمریکائی!

این مبارزات ربطی به شما ندارد و یا برعلیه شماست!

لینک به منبع

فروغ گلستان چهره ی دیگری ازباند رجوی است که مقاله ای بنام ” پایداری یک ملت برای آزادی ” نوشته وطی آن به اعتراضات کارگران و زندانیان اشاراتی داشته که ما این اخبار را درروزنامه های داخلی به وفور میبینیم و دراصل احتیاجی به خواندن مطالب تکراری این خانم نداریم وبا این حال، محض بررسی کوتاه چند کلام قصار این خانم ، مواردی از نوشته ی او را نقل میکنم:

” و… یقین دارم که زندانی درحصار، بیش از هر کس ضعف و درماندگی حاکم را می‌بیند “.

معنی این جمله این است که انسان هرچه درمحدودیت باشد، درک روشن تری ازاوضاع بدست میآورد و بطریق غیر مستقیم میشود ازآن نتیجه گیری کرد که مسعود رجوی ازاین تئوری طلایی؟! استفاده کرده وتمامی اعضای تشکیلات را دربند کرده تا درک و تحلیل درست تری از اوضاع داشته باشند و نگارنده ی این سطورهم اگر بخواهد به یک تحلیلگر تبدیل شود، باید کاری کند که به زندان برود و تا بعدها نانش توی روغن باشد!!!

دیگر اینکه بانوی گرامی!

اگر پایداری ای درملت باشد، این پایداری به ضرر فرقه ی رجوی تمام خواهد شد:

آنها آزادی فرزندانشان ازاسارت رجوی را طالب خواهند شد وبه مناسبات برده داری دراین تشکل اهریمنی پایان داده و رجوی را بی یار و یاور خواهند گذاشت و بنابراین این پایداری ها خرمن

وجود رجوی را آتش خواهد زد!!

ونیز:

” … ویکتور فرانکل، روانشناس اتریشی که سالها در اردوگاه آشویتس بود در کتابش به نام «انسان در جستجوی معنا»، در روایتی از زندان و زندانی مینویسد: (همه چیز را میتوان از یک فرد گرفت الا یک چیز، آخرین آزادی یعنی قدرت انتخاب) “.

حالا که نوبت عالم نمائی شد، باید ازاین خانم سئوال کرد که آیا آقای فرانکل ازسر داشتن ” قدرت انتخاب” بود که سر ازاردوگاه آشویتس برآورد یا اجباری درکار بود؟!
مسلما که اجباری در کار بود واستناد صرف این بانوی محترمه به یک نقل قول که بدون توجه به قانون نسبیت واوضاع موجود زمانی- مکانی بیان شده ، دارای پایه واساس چندان معتبری نیست!

ومنهم اگر بخواهم عالم نمایی کنم، به اظهار نظر فردی بمراتب بالاتر از فرانکل متوسل شده و باین هموطن کم سواد وکم تجربه میگویم که کجایی خواهر!  

“… بدون شک، انسان سرنوشت خود را خودش انتخاب میکند، اما نه لزوما طبق امیال خود! درانتخاب این سرنوشت، پارامترهای پیچیده ی انسانی و طبیعی مختلف عمل میکنند وانسان با تفکر کمتر توسعه یافته، فکر میکند که براستی هم قدرت انتخاب محض داشته ونمیتواند درک کند که اجبارهایی هم درانتخاب این راه برسر راهش بوده است “!!

سعید

اقتصاد مقاومتی و باند رجوی!

لینک به منبع

صحبت از اقتصاد است که مقوله ای است بسیار مهم و مقاومت که واژه ی شریفی بشمار میآید!

باند رجوی بعنوان نخود هرآش وارد این مقوله و واژه شده و نوشته ای با نام ” معنی ادعای روحانی: اقتصاد درون زا و برون گرا “؟ منتشر کرده وازجمله آورده است:

” …اما ادعای روحانی چه بود؟ ادعایی که تا کنون بارها آن را اعلام کرده است. در یک کلام حرفش این است: اقتصاد باید «درون زا و برون گرا» باشد. می‌گوید: این معنی واقعی اقتصاد مقاومتی است و مدعی است که این راه برون‌رفت رژیم از این اوضاع خراب است ..”.

من نیز باین مسئله ی مهم توجه کافی داشته وآنچه را که اززبان مسئولین و کارشناسان شنیده ودریافته ام، عبارت ازاین است که اقتصاد مقاومتی به آن روشی از مدیریت اقتصادی میگویند که تولید داخلی درارجحیت بوده وبا نظارت دقیق برگمرکات ، مانع ورود کالاهای غیر لازم- ودرراس همه ، کالاهای مصرفی – شده و تولید داخلی را تا سطح رسیدن به خودکفایی رونق میبخشند و ” درون زائی” باین راهکارها اطلاق میشود.

درون زائی ازاین سبب است که سرمایه گذاری وصدور ورود کالا براساس نیازهای واقعی کشور انجام میگیرد ودولت دراین مورد ، غم کسانی را نخواهد داشت که بدون توجه به منافع ملی، صرفا بخاطر سود شخصی خود اقدام به تجارت و … میکنند!!

برون گرا بمعنی این است که برای تحقق تولید بزرگ، به سرمایه گذاری های بزرگ احتیاج داریم که مسلما قسمتی ازاین سرمایه را راسا دراختیار نداریم وباید با تعامل با دنیای خارج و زدودن آثار زیانبار ایران هراسی ، تامین کنیم.

ما صنایع فولاد وذوب آهن، تراکتور سازی ، ماشین سازی و … را با همکاری دولت ها ویا شرکت های خارجی ایجاد کرده ایم و این کار درسراسر جهان رسم بوده وهست و خواهد بود.

من آرزو داشتم که ما باداشتن توان علمی درخور تحسین ونیروی انسانی کافی وماهر، خودمان به تنهایی این کارها را انجام میدادیم که جزئا عملی نیست و ازسر ناچاری و با رعایت منافع ملی ولحاظ احتیاط های لازم ، مجبور به قبول سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری درامر تولید هستیم واتفاقا آقای دکتر روحانی درملاقات با یکی ازهیئت های اقتصادی به آنها گفت ، با خودتان صنعت بیآورید و صرفا بخاطر صدور کالاهای مصرفی با ما به گفتگو ننشینید!!

در سایر نقاط جهان، ورود سرمایه های خارجی درامر تولید وکمک به خودکفایی کشور مفروض، مسبوق به سابقه است!

آمریکا برای استفاده ازکار ارزان به کشور مهمی مانند چین صدور سرمایه کرد واین صدور حتی به غلظتی بود که کارخانجات خود را برچیده ودر چین دایر کرد!!

درست است!

تعداد زیادی ازاین کارگران چینی درکارگاه های بزرگ عرق ریزی ، صدمه دیده و گاها هم درگذشتند که اگر چین اولیه دارای سرمایه وتکنولوژی لازم بود، مسلما که چنین نمیشد و چین مجبور به تحمل این هزینه ها نمی شد!!

اما حالا چی؟!

با رشد تولید ملی معجزه آسای چین، بالا رفتن دستمزدها و بیمه های کارگری دران کشور، آمریکا دیگر رغبتی به سرمایه گذاری درچین ندارد وچین نیز احتیاجی بدین کار احساس نکرده ومیگوید که تولید برای فروش داخلی وتامین رفاه شهروندان ۵/۱میلیاردی خود را کافی میداند و رفاه عمومی در سرلوحه ی کارش قرار گرفته ودیگر قربان صدقه ی آمریکا برای سرمایه گذاری درکشورش نمیرود!

پس سیاستمداران کشورها نه براساس رویاهای خود، که درتطابق با واقعیات عمل میکنند وچاره ای هم جز این ندارند!!

ژاپن وکره ی جنوبی برای علم کردنشان دربرابر شوروی سابق وکم وبیش چین، با حمایت زیاد غرب به خودکفایی وقدرت اقتصادی رسیدند و خود راسا قادر به انجام این کارها و کسب این ترقیات نبودند.

ژاپن برای این ژاپن شد که منابعی نداشت و قدرت های جهانی طمعی دراشغال آن نداشته و بجای آن صلاح دیدند که این کشور مخاصم را به متحد خود تبدیل کنند و تقویت اش کردند که مانعی دربرابر شوروی باشد و …

بنابراین دعوت ازسرمایه گذاری آنهم صرفا بر روی تولید، عرف متداولی است وسازمان مجاهدین رجوی، برای اینکه شیر فهم شده وبیخودی ننویسد، باید که ازاین مسائل بغرنج اجتماعی وواقعیات سر سخت اطلاع داشته باشد !

فرید

*** 

… 

تبریز جای رجوی ها نیست !

رضا اکبری نسبباند رجوی حق سوء استفاده از نام صمد بهرنگی را ندارد!! (+ اخراج از عراق و سکوت خفت بار رجوی)

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

همچنین:

اگر مردم ایران تسلیم رژیم آخوندی نشده‌اند، چرا با آنها دشمنی میکنید؟

Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، دوازدهم فوریه ۲۰۱۵:…  درد اصلی این بانوی اول؟! خیالی کشور بشرح زیر برزبان آمده است: ” بر دولت آمریکا و ملل‌متحد و اتحادیه اروپاست که طبق تعهدات و وظائف قانونی خود برای لغو محاصره لیبرتی به‌
 
 
صابر از تبریز ( امضاء محفوظ)، نهم فوریه ۲۰۱۵:…  حرف های ناروائی مطرح کرده واتهام زنی میکنند وتوقع ساده لوحانه وخیالپردازانه ای هم دارند که تحلیل های ناشی ازاین بنای کج ، محقق گردد! حمید حاج حمزه از سینه چاکان اصلی باند رجوی است وخود را تحلیل گر هم میداند! نوشته ی او با عنوان ” وظیف
 
 
صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۵:…  صرفنظر ازقلت جمعیت شرکت کننده دراین نوع تظاهرات ، از مسئولین آن دسته کشورها که براحتی اجازه ی این گونه تجمعات غیر متعارف را صادر میکنند، میباید پرسید که اگر شهروندان خودتان هم درکشور خودشان برای کسب سلاح تظاهرات نمایند، بی تفاوت خواهید بود وآن را جزو حقوق
 
 
Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultصابر ازتبریز ( مضاء محفوظ)، سی ام ژانویه ۲۰۱۵:…  این رژیم آمریکای معبود شماست که امتیاز انحصاری استفاده ازبمب اتمی درمقابل ژاپن کاملا تسلیم شده را دارد وتجربه ی دیگری غیر ازآن دردنیای واقعیات وجود نداشته است! دیگر این