شجره طیبه فرقه تروریستی رجوی در اوج شکست ایدئولوژیکی و استرا تژیکی

شجره طیبه فرقه تروریستی رجوی در اوج شکست ایدئولوژیکی و استرا تژیکی

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، چهاردهم سپتامبر 2017:…  شجره طیبه مجاهدین و کهکشان پر از ستاره های خونین بالش امروز در  پنجاه و دومین سالگرد این فرقه در شرایطی به نمایش گذاشته می شود که سر کرده این فرقه ترو ریستی در قبر خود مخفی شده و توان ارسال یک پیام تبریک کوتاه را هم ندارد که به مسئول اول جدید این فرقه بگوید آیا حاضری برای رساندن مریم قجر با این لشکر شکست خورده … 

مریم رجوی خشونت ترور قتل و جنایت از تیرانا آلبانی نمایش “مسئول اول” در سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی)!ا

لینک به منبع

اعلام شوی جدید شجره طیبه فرقه تروریستی رجوی در اوج شکست ایدئولوژیکی و استرا تژیکی در کشور آلبانی

در روزهای گذشته فرقه ترو ریستی رجوی با به راه انداختن شوی جدیدی در کشور آلبانی با حضور مریم قجر یک بار دیگر مسئول اول جدیدی را برای این فرجه جهل و جنایت انتصاب کرد و هژمونی اورا بر همه اعضاء حاضر در آن گرد همایی پوشالی تحمیل کرد و همه دستمال به دستهای مریم قجر هم یکی پس از دیگری و به اجبار  خواسته و یا نا خواسته در برابر مریم قجر سر تعظیم فرود آوردن و زهرا مریخی را که از کره مریخ آمده است را بعنوان مسئول اول این فرقه ترو ریستی انتصاب کردن .

 مریم قجر که از سال 1368 در عراق توسط مسعود ملعون منتصب شد و همواره تا به امروز برای به قدرت رسیدن از هیچ ظلمی و خیمه شب بازی فروگذار نکرده و  حتی مسعود را از صحنه سیاسی حذف کرده و تنها خودش را به بالاترین سطح در رأس این تشکیلات فرقه ای حفظ کرده است، حالا در خارج از کشور عراق و در خاک یک کشوردیگر  در آلبانی همان خیمه شب بازی ها را ادامه میدهند و برای اینکه نشان بدهند هنوز فرقه رجوی بد نام به نام مجاهدین در صحنه حضور دارند این چنین جلساتی را بر گزار میکنند 

امروز فرقه ترو ریستی رجوی در اوج در ماندگی سیاسی و استراتژیکی  ودر منتهای خیانت و جنایت چهره خودش را اینچنین بزک می نماید که گویی آب از آب تکان نخورده است و همه چیز همچون گذشته که در زمان حکومت صدام در عراق به اجرا گذاشته میشد امروز هم همان روال ادامه دارد اما غافل از اینکه فرقه رجوی سر سوزنی در هیچ کجای این کره خاکی ارزش و جایی ندارد  و همواره امریکا و اسرائیل از این  فرقه و سران او همچون دستمال یکبار مصرف استفاده کرده و میکنند .

شجره طیبه مجاهدین و کهکشان پر از ستاره های خونین بالش امروز در  پنجاه و دومین سالگرد این فرقه در شرایطی به نمایش گذاشته می شود که سر کرده این فرقه ترو ریستی در قبر خود مخفی شده و توان ارسال یک پیام تبریک کوتاه را هم ندارد که به مسئول اول جدید این فرقه بگوید آیا حاضری برای رساندن مریم قجر با این لشکر شکست خورده خودت رابه پایتخت شیر و خورشید برسانی تا همین مسئول اول همانند مسئولین پوشالی گذشته  فریاد حاضر حاضر گفتنهایش به عرش برسد

 رجوی را غیرمستقیم مرده فرض کردند و تنها مریم هست که بر صندلی قدرت در رأس تشکیلات این فرقه نشسته است و بیچاره  مهدی ابریشم چی و سایر خواهران و برادران دست از پا دراز تر که باید میکروفون در دست بگیرند و از این انتصاب های اجباری و پوشالی مریم قجر را حمایت دکنند

اگر فیلم های این جلسه نکبت بار را از سیمای زندانی فرقه ای تماشا کنید میتوانید به خوبی از آزادی بیان و عقیده در فرقه ترو ریستی رجوی با اطلاع  شوید.

من به خوبی یاد دارم در آن زمان که در عراق بودیم در یک چنین نشستهایی در فرقه رجوی هیچکس جرات نداشت از این دستور سر پیچی کند و به تصمیم فرقه ای و دیکتا توری رجوی نه بگوید.

آنها بصورت فرمالیستی چنین وانمود می کردند که گوئی انتخاب صورت گرفته است  و امروز همین داستان باز در کشور آلبانی تکرار شد به خوبی مشخص شد که حرفها و صحبتها همان گفته های تکراری و همان تاکیدات قجری بوده و هست و مریم هم به خیال خودش در راس این تشکیلات سکان هدایت  و رهبری را در دست دارد.

به راستی باید به رجوی و رجوی صفتان گفت  که تا کجا میخواهید خودتان را با این شامورتی بازی ها از این شاخه به آن شاخه بکشانید آیا واقعا معنای روسیاهی و تباهی و خجالت کشیدن را نچشیده اید واقعا که بسیار جای شرمساری دارد و بس.

سید امیر موثقی

آلمان کلن  

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31257

پنجاه و دومین سالگرد تاسیس فرقه ترو ریستی رجوی در اوج واماندگی 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، کلن آلمان، هفتم سپتامبر ۲۰۱۷:… بله امروز فرقه ترو ریستی رجوی وارد پنجا ه و دومین سالگرد تاسیس خودش میشود و رجوی هم در گور خود ساخته خودش برای خود میبالد که پنجا ه و دوسال پرچم داری خیانت و کشتار و به خاک و خون کشیدن بسیاری از جوانان و مادران و پدران این سرزمین شده است . براستی باید از این آقا و خانم پر مدعا پرسید بیلان کار شما در طی این چند سال … 

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانشهید فروشی (اهدای کتاب شهدای مجاهد خلق به جان مک کین)ا

مهدی خوشحال: آیا رجوی دوباره زنده خواهد شد؟

لینک به منبع

پنجاه و دومین سالگرد تاسیس فرقه ترو ریستی رجوی در اوج واماندگی سیاسی استرا تژیکی و ایدولوژیکی را گرا می میداریم 

درست در روز گاری که فرقه ترو ریستی رجوی در مانده و وامانده شده است و تمامی پایگاه های سیاسی استرا تژیکی و ایدو لوژیکی خودش را از دست داده است چه در داخل ایران و چه در خاک عراق که مهمترین پایگاه به لحاظ سیاسی  استرا تژیکی و ایدو لوژیکی بود را از دست داد با آن همه کشته و زخمی و آن ابرو ریزی هایی که شخص رجوی برای خودش در اشرف به جا گذاشت و فرار را بر قرار ترجیح داد تا کمی بیشتر به زندگی مخفی خودش ادامه دهد .

بله امروز فرقه ترو ریستی رجوی در اوج وا ماندگی تاسیس  پنجا ه و دومین سال  سالگرد فرقه را که محمد حنیف نژاد و سایر بنیانگذاران دست در دست هم ساز مان مجاهدین خلق ایران را بنیان گذاری کردن را رجوی در اوج لاشخوری تمام و کمال سیاسی آنرا برفنا داد سازمانی که تنها خواسته بنیان گذا رانش دفاع از حق و حقوق یک ملت ستمدیده و غارت شده بود امروز رجوی سکان دار این ایدولوژی فاسد شده است و سکان هدایت را در دست مریم قجر داده است و خودش راهم سر نگون کرده است و خبر مرگ او را سعودی ها اعلام میکنند . 

بله امروز فرقه ترو ریستی رجوی وارد پنجا ه و دومین سالگرد تاسیس خودش میشود و رجوی هم در گور خود ساخته خودش برای خود میبالد که پنجا ه و دوسال پرچم داری خیانت و کشتار و به خاک و خون کشیدن بسیاری از جوانان و مادران و پدران این سرزمین شده است  . براستی باید از این آقا و خانم پر مدعا پرسید بیلان کار شما در طی این چند سال چه بوده است چه کار کرده اید و به کجا رسیده اید و برای چی سنگ به سینه میکوبید و سر نگونی سر نگونی زیر پرچم امریکا و اسرائیل را علم کرده اید . چرا و به چه دلیل بین روابط ایران و عربستان سنگ اندازی میکنید  تا شاید جرقه و فتنه و جنگ دیگری را بر پا کنید و خودتان را وارد این جنگ کنید و در خیانت و  و طن فروشی همانند حکومت صدام با آل سعود گام شوید . 

چرا امروز به شدت به دنبال بر هم زدن منطقه هستید و برای اینکه به خواسته خود برسید چاپلوسی و دم تکان دادنهایتان را برای ار بابان خود بیشتر و بیشتر میکنید

من امروزبعنوان یکی از هزاران فرد زخم خورده  شکنجه شده و زندانی شده از این تشکیلات فرقه ای اعلام میکنم که فرقه ترو ریستی رجوی اگر صدو بیست سال هم تاسیس این فرقه را جشن بگیرد باز باید پاسخگوی جنایتها و خیانتها و وطن فروشی هایش باشد و من و مای جدا شده از این فرقه هر روز  بیشترو بیشتر به دنیا اثبات خواهیم کرد که سردسته ترور و کشتار و جنگ داعش نیست فرقه ترو ریستی رجوی می باشد و این ننگی هست که پنجاه ودو سال این فرقه بر پیشانی خودش چسبانده است

سید امیر موثقی

آلمان کلن

*** 

محمد حنیف نژاداز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

فروغ جاویدان مجاهدین خلق مسعود رجوی مریم رجویاگر اشرف را می شناختند، قدم به آنجا نمی گذاشتند!ا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30938

همدستی فرقه ترو ریستی رجوی با سنا تور های جنگ طلب امریکایی 

Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، کلن آلمان، نوزدهم اوت ۲۰۱۷:… در سالهای قبل که خود رجوی سکان دار  این تشکیلات پوشالی بود هیچ غلطی نکردید و هزاران هزار نفر را به کشتن دادید و برای خود در عراق و فرانسه کاخها و اشرت کده ها بر پا کردید و و در زیر زمین از ترس جان نتان برای خود تان سنگر های بتونی بر پا کردید و بعد هم دست از پا دراز تر فرار را بر قرار ترجیح دادید و بیچاره آنهایی که در عراق ماندن و … 

Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

لینک به منبع

همدستی فرقه ترو ریستی رجوی با سنا تور های  جنگ طلب امریکایی

درروزها و ماهای گذشته فرقه ترو ریستی رجوی با بر پایی یک سرس جلسات  با چند تن از سنا تور های امریکایی که با دادن جیره و مواجب از طرف این فرقه اجیر شده اند و به کشور آلبانی سفر کرده اند و در کمپ تیرنا با مریم قجر گرد هم آمده اند تا بر طبل جنگ بکوبند بر علیه کشور ایران 

براستی باید از این همه خیانتی که در کشور عراق انجام دادید در س عبرت نگرفتید که با چوب و چماق و تو سری از عراق بیرو انداختنتان و بعد با ان همه گشته و زخمی دست از پا دراز تر به کشور آلبانی تبعید شدید چرا و به چه دلیل دو باره فکر میکنید که بر هم زدن مناسبات بین ایران و سعودی و با همدستی با جیره خواران  و نوکران مزد بگیرتان از سنا تورهای امریکایی و با مد جویی و التماس کردن به ریس جمهور جدید امریکا میتوانید به خواسته های خود برسید جواب این کار های شما در چند دهه اخیر خوب داده شده است .ایران و ایرانی هرگز بری شمایان نه ارزشی قائل بوده و نه شما در میان ملت ایران جایی دارید چراکه شما همواره امتحان خود را خوب پس داده اید و در همدستی با دولت صدام و امریکا و اسرائیل بر علیه خاک و ناموس ایران و ایرانی خودتان را رو سیاه کرده اید 

امروزدیگر هرگز به شما اجازه داده نخواهند داد که پا را از گلیم خود دراز تر کنید و برای ملت ایران به پای میز تصممیم گیری با سنا تور های فوسیل شده و مزد بگیر باهم بنشینید و گپ بزنید و بر ای آینده ایران و ایرانی بر طبل جنگ بکوبید و برای خود و نیرو های پاسیو در آلبانی راه چاره ای مهیاسازید 

در سالهای قبل که خود رجوی سکان دار  این تشکیلات پوشالی بود هیچ غلطی نکردید و هزاران هزار نفر را به کشتن دادید و برای خود در عراق و فرانسه کاخها و اشرت کده ها بر پا کردید و و در زیر زمین از ترس جان نتان برای خود تان سنگر های بتونی بر پا کردید و بعد هم دست از پا دراز تر فرار را بر قرار ترجیح دادید و بیچاره آنهایی که در عراق ماندن و به خاطر هیچ و پوچ برای شما بی لیاقتها کشته شدنند . و حالا دوباره سر بلند کرده اید و فریاد جنگ جنگ تا سرنگونی را با همدستی با دولت جدید امریکا پرچم داری میکنید . باید به شما بگویم که از کرده خود خواسته ویا ناخواسته پشیمان خواهید شد و باز هم همچون گذشته رو سیاهی را برای خود و تشکیلات نگین و بیسر شده  تجربه خواهید کرد  و با رسوایی هزار چندان باز به لانه های تر و سر کوب باز خواهید گشت شما ترو ریستهای جانی و شما فرقه های بدنام ایدو لوژیکی برای ایران و ایرانی هیچ جایی نداشته و نخواهید داشت .

سید امیر موثقی  آلمان کلن 

*** 

امریکا علت حمله به عراق را پشتیبانی صدام از مجاهدین خلق اعلام کردHow do you explain this to the families of over 4000 US servicemen Killed in Iraq?

Elona Gjebrea përgëzon Marjam Raxhavin për mbajtjen e skllevërve modernë në Tiranë

مزدور مریم رجوی و ولینعمتان خونخوار امریکایی اشTirana, Albania, August 12, 2017 – Maryam Rajavi with United States paid Senators. Senator Thom Tillis (R-NC), Senator Roy Blunt (R-MO), and Senator John Cornyn (R-TX).

علیرضا جعفرزاده مزدور فرقه رجوی مجاهدین خلق وطن فروشیَAlireza Jafarzadeh has already published his suicide bombing note.
Wondering at those Americans who stand under the flag of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to LOBBY for the murderers of their servicemen

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

List-of-Mojahedin-Khalq-martyrs-Massoud-Maryam-Rajavi-MEK-fiction-fakeThe Enemy of My Enemy is NOT Always My Friend…

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

** 

Lets create another Vietnam for America(pdf).
(Mojahedin English language paper April 1980)

Letter to Imam (Khomeini) (pdf). 
(Mojahedin English Language paper April 1980)

Some questions unanswered regarding the US military invasion of Iran (pdf).
(Mojahedin English Language paper June 1980)

link to one of the Mojahedin Khalq songs
advocating terror and killing Americans

(In Persian written and distributed after the Iranian Revolution)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30584

سالگرد دروغ جاویدان حماسه عقیدتی ومیهنی فرقه تروریستی رجوی

forough_javidan_10سید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، بیست و هشتم ژوئیه ۲۰۱۷:… بله درست در شرایطی که ملت ایران در خاک و خون میغلطیدند و در سوگ عزیزانی بودند که در جنگ هشت ساله بین ایران و عراق رخ داده بود فرقه ترو ریستی رجوی با خیانت به خاک و ناموس ایران و ایرانی دست در دست دولت صدام به یه ارتش خصوصی برای صدام تبدیل شده بود و با جیره خواری و چاپلوسی برای دولت صدام به خیال خام خود یکی پس از دیگری … 

فروغ جاویدان مجاهدین خلق مسعود رجوی مریم رجویفروغ خاموش جاویدان

لینک به منبع

سالگرد دروغ جاویدان حماسه عقیدتی ومیهنی فرقه تروریستی رجوی

Amir_Movwasseghi

سید امیر موثقی

فرقه ترو ریستی رجوی به سرکردگی مسعود و مریم تروریست و تروریست پرور در سال ۱۳۶۷ در مرداد ماه به خاک و خون کشیدن بسیاری از انسانهای بیگناه  به قول خودشان فرقه را بیمه کردند و با قبول آتش بس از طرف حکومت ایران راه نجاتی برای ادامه حیات سیاسی  استراتژیکی و ایدئولوژیکی فرقه مهیا ساختند .

بله درست در شرایطی که ملت ایران در خاک و خون میغلطیدند و در سوگ عزیزانی بودند که در جنگ هشت ساله بین ایران و عراق رخ داده بود فرقه ترو ریستی رجوی با خیانت به خاک و ناموس ایران و ایرانی دست در دست دولت صدام به یه ارتش خصوصی برای صدام تبدیل شده بود و با جیره خواری و چاپلوسی برای دولت صدام به خیال خام خود یکی پس از دیگری پیروزی بدست میاورد و خودش را عنترو منترحکومت صدام کرده بود .

بله درست در روزهایی که بسیاری از پدان و مادران در ایران زمین به دنبال جگرگوشه هایشان میگشتند که ردی از آنها داشته باشند چه اسیر و چه مجروح و چه کشته شده و چه مفقود الاثر آنها را پیدا کنند فرقه تروریستی رجوی با هماهنگی با دولت عراق و امریکا و انگلیس بر آن شد تا مانع از امضای آتش بس توسط دوطرف بشود وبه خیال خام خودش از این فرصت استفاده کند و به ایران حمله نظامی کند و ارتش آزادی بخش را به تهران برساند. اما غافل از اینکه ملت ایران همانطوری که هشت سال در برابرهمه تجا وزات غرب و شرق و عراق ایستادندهرگزاجازه نخواهند داد که که این نوکران صدامی به ایران زمین تجاوز کنند.

آری حالا بعد از گذشت سالیان فرقه تروریستی رجوی با کمال بیشرمی باز هم فیلمها و خبرهای آن زمان را در سیمای زندانی پخش میکند و با افتخار از آن خیانتها و مزدوریهایش برای بیگانگان سخن بر زبان میاورد . براستی مسئول آن همه کشته و زخمی و خسارت ها در کدام سوراخی خفقان گرفته است  چرا و به چه دلیل فریاد نمیزند و سرنگونی سرنگونی سرنگونی را تکرار نمی کند . چرا و به چه دلیل بیش از یک ده هست که سکوت کرده و فرار را بر قرار ترجیح داده است. چرا و به چه دلیل پاسخگوی جنایتها و خیانتهای مرتکب شده اش نیست . آری رجوی یک خائن به تمام و کمال بوده وهست وهمواره در بسیاری از سرفصلهای خطیر فرار را با لباس مبدل زنانه بر قرار ترجیح داده و میدهد . بله آنهمه خون بر زمین ریخته شده در عملیات دروغ جاویدان و به عبا رتی بهتر پاک سازی درون تشکیلاتی با بهانه خود ساخته رجوی همه و همه یک هدف بیشتر نبود که در آن زمان رجوی خودش را از همه بالاتر میدانست و با این حرکت که یکبار هم بر سر موسی و اشرف و سایر کادرهای بالای ده شصت در تهران آورده بود در ۱۹ بهمن ۱۳۶۰ درست در مرداد ۱۳۶۷ هم همین پاک سازی را انجام داد و باز خودش را در واقع بیمه کرد تا برای یک دوران در راس تشکیلات بدون هیچ گونه رقیبی سکان را در دست بگیرد . بله رجوی میگفت که ما در دروغ جاویدان بیمه شدیم اما امروز صدایی از آن خبیث شنیده نمی شود که معنای واقعی آن بیمه نامه امروز چی هست شکست ایدولوژیکی و یا استراتژیکی و یا سیاسی  بله رجوی نابود شد همه هر ساله در خیمه شب بازی های سیاسی این فرقه که امروز مریم قجر آنرا هدایت میکند به خوبی میبینند که چطور برای بر پایی این به اصطلاح متینگ های باشکوه چه پول هایی خرج میکنند و چه باج هایی به فسیلهای تاریخ مصرف گذشته میدهند تا بیایند و به این فرقه دلجویی بدهند و برایشان فریاد آزادی آزادی سر دهند .

بله همه دیدند که امسال در اول برنامه ویلپنت در پاریس ارتش ورشکسته مریم قجر در آلبانی چطور به خط شده بودند و سرود ارتش آزادی را سر میدادند و و همه دیدند که مریم قجر با چه کینه ای به آنها نگاه میکرد و خنده مشمئز کننده ای را بر چهره به نمایش گذاشته بود  چراکه خود به خوبی میدانست که دیگرارتش آزادی وجود ندارد و کمپ اشرف که  قرار بود زیارتگاه خلق قهرمان ایران شود امروز تبدیل به زباله دان و چراگاه سگان و شغالان ولگرد شده است و این پایان خیانتها و جنایتهای رجوی و رجوی صفتان بوده و هست .

*** 

فروغ جاویدانننگ ابدی فرقه ترو ریستی رجوی در دروغ جاویدان 

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقحنیف حیدر نژاد: نگاهی به فروغ جاویدان، ۲۵ سال بعد- قسمت نهم و پایانی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29429

امروز روز انتخاب سرنوشت یک ملت اگاه و آزاد درایران می باشد 

Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، نوزدهم می ۲۰۱۷:…  بله امروز فرقه رجوی که ماههاست به دنبال ایجاد خشونت و ترور و کشتار در ایران می باشد که شاید یک بار دیگر نا امنی برای ملت و مردم بوجود بیاید و برای یک دوره دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی موتورش روشن شود واز خونهایی که بر زمین ریخته میشود به سود اهداف خود استفاده کند .  بله رجوی هم پیمان با دولت جدید امریکا و نوچه عربی آن دولت آل سعود بر آن شده اند تا گامی فراتر از سی سال ننگین فرقه رجوی بر دارند تا شاید … 

مریم رجوی در حال مزخرف گوییسخن های پریشان از سر هول

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 2Wesley Martin at a paid gathering of Mojahedin Khalq Rajavi cult promoting Saddam’s Private Army

لینک به منبع

امروز روز انتخاب سرنوشت یک ملت اگاه و آزاد درایران می باشد

امروز در ایران زمین روز سر نوشت یک ملت آگاه و مبارز می باشد که ماههاست  فرقه تروریستی رجوی به دنبال برهم زدن این آرامش وآسایش میباشد. امروز در ایران همه به فکر آنند تا بدون هیچگونه خشونت و نا آرامی و ناامنی به خواسته های به حق خود برسند و نگذارند دیگران برایشان فتنه و نا امنی را به ارمغان بیا ورند .

 بله من بعنوان یک ایرانی افتخار میکنم به ملتی که فردا در سرتاسر جهان در ایران و اروپا و امریکا به پای میز رای گیری میروند و با آگاهی و افتخار رای خودشان را درصندوق می اندازند و اینده خودشان را خودشان تعیین می کنند و اجازه نمی دهند کسی و یا فرقه ای در این میان از حق و حقوق این ملت بنفع وجود خودشان سوء استفاده کند .

بله امروز فرقه رجوی که ماههاست به دنبال ایجاد خشونت و ترور و کشتار در ایران می باشد که شاید یک بار دیگر نا امنی برای ملت و مردم بوجود بیاید و برای یک دوره دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی موتورش روشن شود واز خونهایی که بر زمین ریخته میشود به سود اهداف خود استفاده کند . 

بله رجوی هم پیمان با دولت جدید امریکا و نوچه عربی آن دولت آل سعود بر آن شده اند تا گامی فراتر از سی سال ننگین فرقه رجوی بر دارند تا شاید که بتوانند به زور سلاح و کشتار حکومت را در ایران تغییر دهند و مریم قجر را که سر سوزنی برای ملت ایران ارزش ندارد به صحنه بکشاند و از این فرقه ارتجاعی برای رسیدن به اهداف خودشان که همانا غارت و چپاول میراث ایران زمین می باشد دست یابی پیداکنند. همانند عراق بعد از حکومت صدام و افغانستان و دیگر ملتهای تحت ستم و استعمار امریکا و قدرتهای همانند او .

بله امروز ملت ایران یک پارچه نشان خواهند داد که اجازه نخواهند داد دیگران برایشان تعیین تکلیف کنند وو نظم و آرامش حاکم بر مملکت خود را به دست نوکران غرب نمی سپارند امروز ملت ایرا ن نشان خواهد داد که پارس کردنهای فرقه رجوی هیچ ارزشی ندارد و نخواهد داشت و هرچه که میتواند فیلم ها و عکسهای تیم های هزارارتش آزادی را در سیمای خود نشان دهد و تبلیغ کند که ارتش مریم با اتکا به دروغ و کلک و نیرنگ و فریب هزاران هزار عکس و بروشور و دست نوشته را در میان ملت توزیع کرده اند و همه  افکار عمومی را برای یک خیزش عمومی آماده کرده اند و سازمان دهندگان این خیزش همه و همه گوهر های بی بدیل مریمی هستند که در داخل خاک ایران برای سازماندهی تیمهای عمل کننده فعالیت میکنند.

وای بر شما یان که هنوز فکر میکنید در ده پنجاه هستید و در اوج عقب ماندگی سیاسی و استراتژیکی دلتان را به تغییر حکومت در ایران خوش کرده اید  اما افسوس که هم دولت و هم ملت امروز خودشان را برای یک تو دهنی محکم به امریکا و آل سعود و فرقه رجوی آماده کرده اند و هرگز اجازه نخواهند داد اسمی از فرقه رجوی در ایران بر سر زبانها باشد و هرانچه افکار فرقه ای و ترو ریستی رجوی گونه باشد را محکوم و تحریم کرده و خواهند کرد .

من بعنوان یکی از جدا شد گان از فرقه رجوی که سالهای سال عمرم را در هر سرفصل انتخابات در ایران به فنا داده ام به همه هشدار میدهم که فرقه ترو ریستی رجوی حتی کف روی آب هم نیست و هرگز در هیچ سر فصلی نتوانسته ونخواهد توانست از فرقه خائن و تروریست  بد نام رجوی برای ملت ایران مایه گذاری کند و همواره به فکر چپاول و خیانت بوده و هست .

پیشا پیش نتیجه این انتخابات آزاد و مردمی را که با خواسته مردم به پایان خواهد رسید تبریک و تهنیت میگویم و امید دارم که آینده خوبی در انتظار ملتم باشد بدون ذره ای دخالت از طرف فرقه بد نام رجوی .

سید امیر موثقی

 آلمان کلن  

*** 

انتخابات ریاست جمهوری ایران مجاهدین خلق فرقه رجویباز هم سرفصل انتخابات (نامه وارده، تیرانا، آلبانی)ا

Albania’s Anti-Trafficking Coordinator Elona Gjebrea praises Maryam Rajavi for keeping modern slaves in Tirana

Elona Gjebrea përgëzon Marjam Raxhavin për mbajtjen e skllevërve modernë në Tiranë

مریم رجوی مزدور صدامی در حال جن گیری در تیرانا آلبانیجشن نوروزی در تیرانا، در هیاهوی مریم مهر تابان

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانشهید فروشی (اهدای کتاب شهدای مجاهد خلق به جان مک کین)ا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29343

سوءاستفاده فرقه تروریستی رجوی از کشته شدن معدنچیان معدن زغال سنگ در گلستان 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، یازدهم می ۲۰۱۷:…  سوءاستفاده فرقه تروریستی رجوی از به خاک و خون کشیده شدن معدنچیان بی گناه که در زیر خروارها خاک مدفون شدند و فرقه رجوی بجای اینکه مرهمی بر دل بازماندگان این کشته شدگان بگذارد شروع کرده در رسانهای خبری خود بر ضد حکومت و دولت حاکم که در مرحله انتخابات می باشد پرت و پلا گفتن و داغ دل باز ماندگان این حادثه تلخ را تازه کردن . بله امروز … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی ترور آتش نشان ها شارلاتان‌هایی که نان از رنج مردم ایران می‌خورند!

لینک به منبع

سوءاستفاده فرقه تروریستی رجوی از کشته شدن معدنچیان معدن زغال سنگ در گلستان 

سوءاستفاده فرقه تروریستی رجوی از به خاک و خون کشیده شدن معدنچیان بی گناه که در زیر خروارها خاک مدفون شدند و فرقه رجوی بجای اینکه مرهمی بر دل بازماندگان این کشته شدگان بگذارد شروع کرده در رسانهای خبری خود بر ضد حکومت و دولت حاکم که در مرحله انتخابات می باشد پرت و پلا گفتن و داغ دل باز ماندگان این حادثه تلخ را تازه کردن .

بله امروز مریم قجر با تحمیل کردن خود و فرقه بد نام رجوی به دولت ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا و با حضور در کشور البانی که مدت زمان نزدیک به دو ماه می باشد در آنجا مشغول بازسازی نیروهایش می باشد لایه به لایه و همچنین بجای مسعود رجوی خائن فردی به نام سناتور دو ریالی جان مکین را غالب نیروهایش کرده است تا شاید که بتواند کمی نیرو هایش را سر پا نگه دارد و سر پوشی بگذارد بر این همه وادادگی و از هم پاشیدگی و استیصال نیروهای عقب افتاده که امروز در البانی در بدترین شرایط هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ ایدولوژیکی و هم به لحاظ فرهنگی شرایط حاضر را پشت سر میگذارند   

بله امروز فرقه تروریستی رجوی با سوء استفاده از هر گونه حادثه  و بحرانی در ایران خودش را سراسیمه به صحنه می کشاند و مزدورانش را هم از قبیل مسعود مظلومی که سالهای سال هست به لحاظ سیاسی و ایولوژیکی واداده است را به صحنه می آورد تا شرایط حاضر را برای باصطلاح خلق قهرمان تشریح کند و چشم و گوش مردم را به دوران جدید باز کنند . 

امروز همه به خوبی میدانند که فرقه رجوی تحت هیچ شرایطی درمیان تودهای ایران زمین جای ندارند و با حمایت دولت امریکا و بی حمایت هیچ ارزشی برای ایران و ایرانی نداشته و ندارند امروز من و ما جداشدگان به همه دولتهای اروپایی و امریکا اعلام میکنیم که تروریست و تروریست پروران را که در خاک و کشور شما به نام فرقه تروریستی رجوی لانه کرده اند را هرچه بیشتر و بیشتر محدود تر کنید و نگذارید که از آزادی های سیاسی اجتماعی دولتهای شما برای اعمال ترویستی و تروریست پروری استفاده کنند. نگذارید فرقه رجوی همانند قبل با به خاک و خون کشاندن انسانهای بیگناه و با حمایت از طرف دو لتمردان امریکا و اروپا به خواسته های شوم خود برسد 

امروز همه به خوبی میدانند که فرقه رجوی هرگز دلسوز کشته شدگان حادثه ها در ایران نیست نه کشته شدگان ساختمان پلاسکو و نه کشته شدگان حادثه های جاده ای و طو فان و سیل و ریزش کوه و حادثه هایی همچون معدن زغال سنگ در گلستان همه و همه یک بهانه می باشد برای مریم قجر که خود و مزدو رانش به صحنه بیایندو عرض اندام بکنند و جیب خای فرقه بی سر شده رجوی را از خونهای بیگناهان و اشک خانواده های این قربانیان برای به قدرت رسیدن پرکنند ولی افسوس که هیچ جایی برای خود  در میان توده ها باقی نگذاشته اند .

*** 

غواصان شهید و جشن مجاهدین خلق فرقه رجویپایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

مزدور عباس داوری رابط استخبارات صدام. وطن فروشی و ترور در مقابل دلار و دینار

https://youtu.be/UEwFH7uzTOg

روز جهانی کارگر مجاهدین خلق فرقه رجوییادی از ۱۱۹۲ کارگری که به‌دست منافقین شهید شدند

عباس داوری مجاهدین خلق فرقه رجویروز جهانی کارگر و کمیسیون کار! فرقه رجوی

معصومه ملک محمدی و عباس داوریمعصومه ملک محمدی و عباس داوری از کشتار ۱۹ فروردین سال ۹۰ اشرف. زمینه سازان واقعی فاجعه 

زنان برده در کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویدر آستانه روز جهانی کارگر نگاهی به اراجیف تازه عباس داوری 

کسانیکه دست در خون کارگران ایرانی دارند لطفا دم از حقوق کارگر نزنند

MEK member arrested in Tirana Albaniaعنصر مجاهد خلق در آلبانی. از دزدیدن غذا و قاچاق تا بچه بازی و آزار و اذیت زنان در خیابانها

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال

مسعود خدابنده بی بی سیلینک به ویدئو در سایت بی بی سی

مرگ مسعود رجوی
The death of Massoud Rajavi
https://youtu.be/CBJ3XiaQwT4

DURRES – MUXHAHEDINET IRANIANE MEK

https://youtu.be/QMF6vf417vI

مجاهدین خلق مرگ مسعود رجوی را اعلام کردندبا گذشت چند روز از خروج کامل مجاهدین از عراق از پیام شادباش !! مسعود رجوی خبری نیست

سازمان مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقتبریک بجای تسلیت! (ادعاهای مضحک سران فرقه رجوی بعد ازاخراج خفت بارشان ازعراق)

مجاهدین خلق فرقه رجوی آلبانی تیراناپیروزی یا شکست مفتضحانه؟

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال

کیهان لندن – خداحافظ بغداد، سلام تیرانا

https://youtu.be/bQKaQTYVik4

همچنین:

 • Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، بیست و هشتم آوریل ۲۰۱۷:… حضور هراسان  مریم رجوی در آلبانی نشانه ضعف جدی در تشکیلات این فرقه می باشد چراکه مریم قجر تمامی کارها و مسئولیتهای فرقه ای را کنار گذاشته و بدو خودش را سراسیمه به کشور آلبانی رسانده تا بتواند کمی فرقه از هم پاشیده شده اش را سرو سامان بدهد و هم چنین با راه اندازی یک 

   Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، نوزدهم آوریل ۲۰۱۷:… امروزفرقه ترو ریستی رجوی با به راه انداختن مراسم های مختلف در آلبانی میخواهد دو باره گذشه را برای نیرو هایش که از پای در آمده اند را تکرار کند و به آنها این چنین وانمود کند که هنوز ساز مان و ارتش آزادی بخش خوش و خرم و استوار بر جای خود ایستاده و این هم حمایتهای کسترده از

  سید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، بیست و نهم مارس ۲۰۱۷:… ارتش ضد خلقی رجوی بعد از توافق نامه ای که رجوی با دولت عراق امضا کرد در خاک عراق تشکیل شد و فرقه رجوی گروه های پار تیزانی و تیم های مخفی در داخل کشور خودش را جمع و جور کرد و به یک گروه متشکل و تمام و کمال مزدور صدام حسین د

   Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، هجدهم مارس ۲۰۱۷:… در سالی که گذشت رجوی همچون مار دو نیم شده فقط و فقط به خود می پیچید و هیچ راه فراری هم نداشت  تااینکه رئیس جمهور جدید امریکا به روی کار آمد و رفت به زیر دست او تا شاید که فرجی حاصل شود در گمراهی سیاسی و استراتژیکی ولی  بعد متوجه شدن که چه غلطی کردند چون این بابا خودش … 

   سید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، دهم مارس ۲۰۱۷:… من به خوبی یاد دارم که با زنان در ارتش به اصطلاح آزادی چه بر خورد های خشن و چه بیگاری هایی از این زنان میکشیدند و مریم قجر اسم این ریاضت کشی ها و سختی کشیدنها و بیگاری کشیدنها را انقلاب ایدئولوژیکی نام گذاری کرده بود. بله به خوبی یاد دارم زمانی که در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ که جنگ عراق و ا

   Ehsan Bidi Siavosh Rastarسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، پنجم مارس ۲۰۱۷:… جداشدن گسترده نیرو ها از تشکیلات فرقه ای رجوی در کمپ های کشور آلبانی که باعث موج وحشت در درون تشکیلات فرقه ای رجوی شده است و همین جدا شدن ها باعث شده تا تعادل درونی فرقه رجوی به هم بخورد و مریم قجر چندین بار خودش را مخفیانه به آلبانی رسانده تا شاید که بتواند با بر قرار

   سید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، بیست و سوم فوریه ۲۰۱۷:… همین جابر زاده خودسو گند خورده بود که تا آخرین نفس در کمپ اشرف بماند و از میراث رجوی نگهبانی کند ولی چی شد که از ارو پا و از پاریس سر در آورد  چرا و به چه د

   فروغ جاویدانسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، پانزدهم ژانویه ۲۰۱۷:… بله آ ن زمان که رجوی در قید حیات سیاسی ایدولوژیکی استراتژیکی بود چه کار کرد که حالا که خبر مرگش را در تمام رسانه ها اعلام کردند میخواهید به سرنگونی بروید و یا عجبا عجبا از این اتفاقها در همه جای دنیا برای تمامی رهبران و سران احزاب سیاسی و غیره پیش آمده و باز هم پی

   Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، چهارم ژانویه ۲۰۱۷:… در سال گذشته کمتر برنامه ای از فرقه ترو ریستی رجوی را مشاهده میکردید که بحث رزمندگان سوری و جنگ سوریه را در سیمای فرقه ای موضوع اصلی نباشد . بله به راستی چرا فرقه رجوی خودش را به داعش سوریه چسبانده است و چرا و به چه دلیل از داعش سوریه بنام رزمندگان آزادی نام میبرد. چرا و

   Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، بیست و یکم دسامبر ۲۰۱۶:… آخر یکی نیست به این فرقه تروریستی بگوید تو را چه به دخالت کردن در امور سوریه  به تو چه ریطی دارد که از داعش سوریه دفاع می کنید چرا و به چه دلیل ساعتها برنامه های سیمای آزادی را به این جانیان و از خدا بی خبران اختصاص می دهید چرا و به چه دلیل از امکانات و وقت نیرو هایت

   Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، دوازدهم دسامبر ۲۰۱۶:…  بله فرقه ترو ریستی رجوی بازهم همچون گذشته ابلهانه تر و دست از پا درازتر با خفت و خواری آذر ماه ۱۳۹۵ را پشت سر میگذارد و تیم ها و واحد ها و دسته های عملیاتی یکی پس از دیگری دست از پا دراز تر به لانه های خود میخزند.  بله مسعود رجوی که هرساله با پیغام و پسغام های مکرر و با فر

   Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، سی ام نوامبر ۲۰۱۶:… من بعنوان یک ایرانی و بعنوان یک جدا شده از این فرقه ترو ریستی که سالیان سال اسیر ایدیولوژی فاشیستی رجوی شده بودم به تمامی دانشجویان و مبارزان سیاسی در داخل کشورم ایران درود میفرستم و افتخار میکنم بعنوان یک ایرانی که فرقه ترو ریستی رجوی توسط همین دانشجویان و مبا رزین د

   Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، شانزدهم نوامبر ۲۰۱۶:… در هر صورت امروز فرقه تروریستی رجوی باز هم احمقانه تر از قبل فکر میکند که چهار نعل داره میتازد در مسیر مبارزه مسلحانه و برای رسیدن به قدرت اما غافل از اینکه رجوی ابترو بی دنباله تر از این حرفا می باشد که بخواهد در عرصه سیاست جایی داشته باشد و خودش هم خوب میداند که ملت

   Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، هفتم نوامبر ۲۰۱۶:… از بعد از سر نگون شدن دولت عراق و همچنین تو سری خوردن های مکرر فرقه ترو ریستی رجوی در جوامع حقوق بشری مریم قجر بران شد تا از شرایط سیاسی که بین ایران و کشور عربستان پدید آمده است همچون مسعود رجوی خائن که در دوران جنگ بین ایران و عراق از فرصت استفاده کرد و خودش را تو بغل دو