صلاح لیبرتی نشینان دریافت سلاح نیست!

صلاح لیبرتی نشینان دریافت سلاح نیست!

گزارش کمپ لیبرتی 6صابر ( ایمیل وامضا محفوظ)، تبریز، اول ژانویه 2015:…  شما ازیک طرف از آمریکا میخواهید که با نقض حق حاکمیت یک دولت عضو رسمی سازمان ملل متحد درکنار شما حضور داشته باشد وازطرف دیگر میگوئید که چون کلاه آبی های آمریکا درگیر مسائل دیگرند ، پس خود ما را مسلح کنید! در رد این درخواست شما که حکم سرپیچی وعدم وفا بعهد درمورد قرارهایتان با دولت عراق ، سازمان ملل متحد و… داشته …

ابراهیم خدابنده دسامبر 2014فرقه رجوی و موضوع خانواده ها

(با تشکر از صابر، دریافت شد. ایران اینترلینک)
https://iran-interlink.org

صلاح لیبرتی نشینان دریافت سلاح نیست!

خانم ها وآقایان مسئولین فرقه ی رجوی!

ضرورت حضورتان در لیبرتی عراق چیست که محتاج کلاه آبی های آمریکائی ویا اعاده ی 17 هزار سلاح انفرادی برای 2000نفر ! ساکن لیبرتی که به ادعای خودتان تعداد قابل توجهی ازآنان هم گرفتار بیماری های صعب العلاج هستند، باشید؟

چه اصراربزرگی برحضور آمریکا درحول وحوش خودتان دارید وآنهم درکشوری که متعلق بشما نیست وکمپی که خیلی زودتر ازاینها موظف بودید که تخلیه اش کنید؟

پس مسئله ی حق حاکمیت دولت عراق که با انجام انتخابات برسر کار است ، چگونه اعمال میشود؟

شما ازیک طرف از آمریکا میخواهید که با نقض حق حاکمیت یک دولت عضو رسمی سازمان ملل متحد درکنار شما حضور داشته باشد وازطرف دیگر میگوئید که چون کلاه آبی های آمریکا درگیر مسائل دیگرند ، پس خود ما را مسلح کنید!

در رد این درخواست شما که حکم سرپیچی وعدم وفا بعهد درمورد قرارهایتان با دولت عراق ، سازمان ملل متحد و… داشته وباهدف بسیار مشکوک نگهداری این اسرا درکمپ لیبرتی عراق صورت میگیرد باید گفت که شما واسرایتان درشکل وشمایل یک پناهنده وارد عراق نشده اید وتنها درزدوبند شفاهی با شخص صدام و برای کمک باو درجنگ ایران وعراق وارد عراق شده اید و جزو زواید ارتش صدام بحساب میِ آید !

اگر به این ادعای نگارنده اعتراض دارید، مدارک خود دال بر کسب حقوق پناهندگی ازعراق آن زمان راارائه دهید وآنگاه مدعی شوید که ازحقوق پناهندگی برخوردارید!

اگر شما واقعا دارای حق پناهندگی درعراق بودید ، چگونه افراد خارج شده ازسازمان میبایست بجرم ورود غیر مجاز به حاک عراق ، تحمل 9سال زندان رژیم صدام را بنمایند؟ پس نداشته اید واین عدم تهیه ی مدارک سکونت درعراق بطور خائنانه ای دراین راستا بوده که اعضای تان جرات بیرون رفتن ازعراق وترک سازمان را نداشته باشند!

یعنی بموجب قانون نوشته یا ننوشته ای ، اعضای شما بدون آنکه بدانند، حق استغفا ازسازمان را نداشته اند !

چه اگر اینطور نبود، شما مثل سایر سازمان های سیاسی از خروج اعضای ناراضی وپرتردید خود استقبال میکردید تا مثلا صفوف خود را ازافراد ضعیف و مرددد پاک کنید وچاره ی این کار اخذ مجوز پناهندگی برای آنان بود که باتوجه به روابط بسیار نزدیک خود با صدام ، این کار براحتی برای شما میسر بود که نکردید!

شما عمدا این کار رانکردید وبه کمیت افراد اهمیت داده وکاری به کیفیت ومیزان خلوص آنها نداشتید وچرا؟

جواب ساده است:

شما ازاین انسان های مفلوک وفریب خورده بعنوان گوشت دم توپ استفاده میکردید- وحالا هم میخواهید بکنید- وچون شخصی غیر از مسعود رجوی حق اندیشیدن وتصمیم گیری را نداشته وندارد ، احتیاج به کیفیت نداشتید که هیچ ، بلکه آنرا برخلاف منویات کیش شخصیت وخود شیفتگی وخویشتن محور انگاری مسعود رجوی دانستید وبنابراین با گفتن زنده باد کمیت !، درصدد پایین آوردن هرچه بیشتر کیفیت بودید تا مبادا حضور افراد کیفی باعث اعتراضات غیر قابل کنترل به دیوانه بازی ها وشارلاتانیزم رجوی گردد!

پس اینهمه از کنوانسیون ژنو که ابدا شامل حال شما نبوده وتنها فشارهای آمریکا سبب طولانی شدن اقامت غیر قانونی تان درعراق گردیده ، صحبت نکنید!

شما موقعیتی جز زوائد ارتش شکست خورده ی صدام ندارید واگر اسیر جنگی شمرده میشوید که آمریکا و همکارانش بعنوان اشغالگران و فاتح جنگ آنجا راترک کرده ووظایف ؟؟!! خودرا به دولت عراق منتقل کرده اند که طبعا میتواند درداخل خود کمپ تردد همه جانبه داشته واجازه ی تشکل یابی واجرای سلسله مراتب تشکیلاتی وفرماندهی را بشما ندهد که عملا داده و شما که درانحصار طلبی شهره ی آفاق هستید وباوجود دخالت های وسیعی که درامور داخلی این کشور میکنید ، منت بزرگی برگردن شما بعنوان یک تشکیلات دارد!

اصلا در کدام برهه ازتاریخ وجغرافی دیده وشنیده اید که اسرای جنگی مانند شما ، خارج از اراده ی مسئولینی که ازطرف دولت ( صاحب خانه) انتخاب میشوند ، این حق را داشته باشند که ازیک فراری مجهول المکانی بنام مسعود رجوی که دشمن آن دولت نیز هست ، خط وربط گرفته وخارج ازکنترل سیاسی وامنیتی نیروهای دولتی مسئول کمپ باشند!

آیا افراد ارتش شکست خورده ی صدام که جزو شهروندان عراقی بشمار میروند ، درکشور متعلق به خودشان ازاین مزایا وامکاناتی برخوردار هستند که شما بعنوان خارجی های مورد مخالفت مردم ودولت عراق برخوردارید ودرمقابل اینهمه گلایه از آمریکا کرده وعملا به سازمان ملل متحد هم توهین میکنید؟

این درست است که آمریکا تاحدودی از وجود شما بعنوان اهرم فشار برعلیه ایران استفاده میکند ولی نمیدانید که ارزش شما درپیش حکومت آمریکا درحد واندازه ای نیست که تصور میکنید و بنابراین توقعات زیاده ای ازاو دارید!

بنظر میرسد که با تحلیل غلط مقام وجایگاه خود درپیش آمریکا ، ازکوپنی که درپیش آنها دارید ، بیشتر استفاده میکنید وبدتر اینکه در جنگ وجدل با واقعیات ، پارامتر مهم تری بنام دولت عراق را ازنظر میاندازید که کاری است سخت احمقانه!

شما درنوشته ای که باتیتر ” برق سلاح و…” انتشار داده اید، صحبت ازخوف و وحشت حکومتیان ایران بمیان آورده ونقل قولی هم از پاره ای وبسایت ها منتشر کرده اید!

آیا فکر نمیکنید مطالب این وبسایت ها ، قبل ازاینکه نشان ازخوف و وحشت رژیم باشد ، درجهت افشای نقشه ها ومنویات شما وآشکار کردن این امر که مردم ایران و دیگران بدانند که رژیم ایران با چه جریان وباکدامین طرز تفکر مواجه است که خود را تنها آلترناتیو واپوزیسیون میداند وآیا این نوشته ها بار بشدت ضد تبلیغی نداشته وگام موفقی در رسوا کردن ” تنها آلترناتیو” نیست که شما ساده لوحانه ویا بطور شیطنت آمیز باین قبیل نوشته ها متمسک شده و خود زنی میکنید؟!

نوشته ی ” ایران دیده بان” وسایرین، قبل ازآنکه نشانه ی وحشت حکومت ایران از مسلح شدن خیالی شما باشد، درحکم فرود ضربت مهلکی برشما بوده و ازمنظر منافع فرقوی شما منفی وضد تبلیغ است!

درپایان، من نیز مثل دیگران که بارها چاره ی واقعی حفظ جان این اسرای لیبرتی را تنها درانتقال آنان به کشورهای دیگر دانسته اند ، باردیگر این توصیه را بشما میکنم ولی میدانم که هدف شما هرچه هم که باشد، حفظ جان این گروگانهای رجوی درلیبرتی عراق نمیباشد!

گزارش کمپ لیبرتی 6مسعود رجوی_ از گله وشکایت از ارباب جدید ( امریکا ) تا تقاضای اسلحه برای سالمندان لیبرتی ( ! )

کمپ لیبرتی ژوئیه 2014در سماجت برای به کشتن دادن اسرای لیبرتی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15013

انتقال واستعمال سلاح درایران و عراق باید با اذن رجوی ها باشد!

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsصابر (امضا محفوظ)، تبریز، بیست و هشتم دسامبر ۲۰۱۴:… آیا بهتر نیست بجای هدر دادن فرصتها و مشغول شدن نامتناسب باین موضوعاتی که در حد واندازه ی شما نیست، تمام انرژی و امکانات نسبتا بالای خود را صرف انتقال این اسرا به نقاط امن جهان بکنید ومجبور به موضعگیری هایی نباشید که درظرفیت و صلاحیت شما نیست؟ دلیل تعلل مشکوک رجوی ها برای انجام کار اصلی خود – انتقال بیدرنگ …

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsفرقه رجوی بی وقفه مزخرف میگوید و تناقض سر هم میکند و دراخبار خود بیان میکند!

(با تشکر از صابر، دریافت شد. ایران اینترلینک)
https://iran-interlink.org

انتقال واستعمال سلاح درایران و عراق باید با اذن رجوی ها باشد!

۷ دی ۱۳۹۳ شمسی

” اگر گوش انسان هر روز خبر جدیدی نشنود، کر میشود”!

پاراگراف فوق متن یک ضرب المثل آذربایجانی است که درمواقع شنیدن خبرهای عجیب بکار برده میشود !

ظاهرا فرقه ی رجوی هم این ماموریت ویاوظیفه را بعهده گرفته که با طرح مسائل عجیب، مانع کر شدن گوش ها گردد والبته این وظیفه ی خطیری است که بعهده گرفته اند و باید قدرش دانسته شود!

بدنبال گاف دادن های هر روزه ی باند رجوی که واقعا هم درتاریخ معاصر ایران ازاین بابت ، بی همتاست ، اظهارات آقای بان کی مون ، دبیر کل سازمان ملل  متحد- که فعلا ما کاری با میزان استخوانداری وبی استخوانی او نداشته ودر صدد آن نیستیم که اورا با با اولاف پالمه – دبیر کل اسبق که ترور شد – مقایسه کنیم- اعلام کرده که «پیمان تجارت اسلحه» که توسط ۱۳۰ کشور امضاء شده است از روز ۲۴دسامبر ۲۰۱۴ به مرحله اجرا در می‌آید.- فرصتی مناسب یا بی ربطی؟ را بدست فرقه ی رجوی داده تا این گاف زدن ها که دوای جلوگیری از سنگین شدن گوش های ماست را استمرار دهد!

 سازمان موسوم به مجاهدین خلق،ازاین بیان دبیر کل سازمان ملل متحد به تعبیرمبهم و عجیب وغریبی دست زده و با نام شورای ملی مقاومت!، بیانیه ای با نام ” انتقال سلاح به عراق باید تا تضمین امنیت مجاهدان لیبرتی و دیگر شهروندان بیگناه متوقف شود “، صادر نموده است!

دراین بیانیه آمده است:

” …  بر اساس این پیمان صدور سلاحهایی که تعهدات کشورهای عضو پیمان را بر اساس مصوبات شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل‌متحد به‌خصوص در مورد تحریمهای تسلیحاتی نقض کند، ممنوع است. در همه موارد فوق انتقال قطعات و اجزاء اسلحه نیز ممنوع است. زرادخانه فاشیسم دینی حاکم بر ایران که در اساس از طریق واردات از کشورهای دیگر پر می‌شود، به‌طور کامل در خدمت نقض معاهدات و قوانین ذکر شده در این پیمان است و صدور هر قطعه سلاح اعم از کوچک یا بزرگ، سنگین یا سبک به این رژیم پیمان تجارت اسلحه را نقض می‌کند. این تسلیحات در خدمت کشتار مردم ایران و دستگیریهای گسترده و سرکوب تظاهرات و اعتراضات مردمی و اعدامهای جمعی یا در خدمت جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل کشی، نقض قانون انسان‌دوستانه و قانون حقوق‌بشر بین‌المللی در داخل ایران یا در سوریه و عراق و لبنان و یمن است. بی‌جهت نیست که نه رژیم ایران و نه دولت عراق و رژیم اسد به این معاهده نپیوسته‌اند “.

اولا اگر خدای نکرده قرار به تعرض مسلحانه به اسرای کمپ لیبرتی باشد ، به آن نوع سلاح هایی احتیاج نیست که حتما وارداتی باشد. درهرحال حاضر اغلب کشورها این نوع سلاح ها و بسیار پیشرفته تر ازاینها را خود میتوانند تولید کنند و کشوری مثل ایران حتی قابلیت صدور آنها را باندازه ی وسیعی دارد که معلوم نیست چرا باید آنها را وارد کند وشورای باصطلاح  ملی مقاومت ناچار به دادن هشدار باشد!

سلاح های بمراتب مرگبارتری که میتواند کمپ نشینان لیبرتی را نابود کند ، توسط سازمان هایی مانند حماس و… درکارگاه های آهنگری معمولی ودرزیر بمباران های اسرائیل تولید ومورد استفاده قرار میگیرند وبنابراین این فراخوان شورا اگر ناظر به حفظ جان اسرای لیبرتی باشد، بلا موضوع بوده وبهتر بود که درد اصلی خود را بزبان بیآورید که لااقل عقل پسند باشد!

اصلا شما بعنوان جریانی که دولتی را تشکیل نداده ودرخاک بیگانه ی ای مانند عراق جاگرفته ومتاسفانه بادخالت های بی مورد و مستمر درامور داخلی آن کشور، زمینه های خطر را برای لیبرتی نشینان فراهم میآورید ، چه رابطه ای میتوانید با فروش تسلیحات داشته باشید؟

آیا بهتر نیست بجای هدر دادن فرصتها و مشغول شدن نامتناسب باین موضوعاتی که در حد واندازه ی شما نیست، تمام انرژی و امکانات نسبتا بالای خود را صرف انتقال این اسرا به نقاط امن جهان بکنید ومجبور به موضعگیری هایی نباشید که درظرفیت و صلاحیت شما نیست؟

دلیل تعلل مشکوک رجوی ها برای انجام کار اصلی خود – انتقال بیدرنگ گروگان های لیبرتی- وپرداختن به کارهایی که درقد وقواره ی آنها نمیباشد ، چیست وآیا ما حق نداریم که از اینگونه کارهای شورا باین نتیجه گیری منطقی برسیم که باطرح مسائل غیر لازم وبرپایی جنجال ها ، قصد انحراف افکار عمومی ومخصوصا لیبرتی نشینان را ازوظیفه ی اصلی خود که همان انتقال آنها باشد، دارد؟

شما خودتان بارها از ساخت سلاح های پیچیده توسط ارتش باصطلاح آزاد سوریه خبر داده وبرای آن جشن وچراغانی برپا داشته اید!

آیا این ارتش آزاد حق بدست آوردن این سلاح ها را بعنوان یک تشکل غیر قانونی وبا کارنامه ی آغشته به تروریزم وسیعی که دارد ونوعی پدرخوانده ی داعش بشمار میرودشامل این اعمال محدودیت شورا نیز خواهد شد؟؟!!!

درادامه ی بیانیه بازهم گله مندی ازاربابان ” مماشاتگر- که جرمی به سنگینی اشغال نکردن ایران وتحویل آن به مجاهدین دارند” به شکل زیر آمده است:

“شش قتل‌عام وحشیانه در اشرف و لیبرتی، زندانی کردن جمعی و خودسرانه پناهندگان ایرانی، محاصره جنایتکارانه مجاهدان اشرفی هم‌چنان‌که قتل‌عام شهروندان بیگناه در عراق همه با سلاحهایی صورت می‌گیرد که از سوی کشورهای امضاکننده این پیمان به عراق ارسال شده است.

مقاومت ایران از کشورهای امضاکننده به‌ویژه کشورهای غربی می‌خواهد از ارسال هر گونه سلاح به رژیم ایران خودداری کنند و فروش سلاح به عراق را مشروط به عدم استفاده در کشتار بیگناهان به‌خصوص پناهندگان ساکن لیبرتی و تأمین و تضمین امنیت آنها که افراد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون ۴ ژنو و پناهندگان سیاسی هستند، بنمایند “.

بطوری که بعرض رسید ، درصورت ثبوت ادعاهای شما درمورد این قتل ها، این سلاح ها احتیاجی به وارد شدن ازخارج و ازطریق کشورهای امضا کننده ی پیمان فروش سلاح ندارد ویک گروه خودسر یا متعصب عراقی و… میتواند در یک کارگاه ساده خمپاره هایی بسازد ومرتکب تخریبات قابل توجه و کشتار گردد ودر زمانی که درخود کشور ارباب – که فعلا آمریکاست – خریدن وداشتن مسلسل های پیشرفته آزاد است، چگونه میتوان از ورود آنها به بازارهای جهانی جلوگیری کرد؟ نتیجه اینکه ناچارم توصیه ی خروج ساکنان لیبرتی از عراق را بعنوان تنها راه نجات آنها- اگر واقعا حسن نیتی ازطرف رهبری فرقه ی رجوی درکار باشد-  دوباره تکرار کنم!

شما خود اذعان نمودید که ایران، سوریه وعراق این پیمان را امضا نکرده اند ودیگرانی که کرده اند آنرا رعایت نمیکنند که هیچ بلکه عامل اصلی رساندن این سلاح ها بدست کسانی هستند که ساکنان اشرف ولیبرتی را کشته اند!

با این منطق ، این سه کشور مورد نفرت شما، گناه کمتری نسبت به امضا کنندگان پیمان که اربابان شما باشند، دارند؟!

توصیه ی دائمی ام به شما همواره این بوده وهست که دست از زدن حرف های نسنجیده بردارید و ومخصوصا آنها را مکتوب نکنید که  عدم توجه به این توصیه ی هموطنانه ، سخت مایه خنده ی دیگران شده ومرا هم بعنوان اینکه هموطن شما هستم، شرمنده میکند!

درمورد شروط تان به نحوه ی تحویل سلاح به عراق فکری میکنم. چشم!  

دانایی فر کمپ اشرف 2دیدار سفیر ایران در عراق از کمپ اشرف / سرفصلی جدید در وضعیت سازمان مجاهدین

رومین نادال علیه مجاهدین خلق فرقه رجویسخنگوی وزارت خارجه فرانسه: این گروه (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) بشدت غیردموکراتیک و خشن است

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15001

ادعای خنده دار یک سخنگوی مجاهدین خلق (+ پیام رجوی از غار: امریکا ما را هم در لیبرتی مسلح کند)

محمد ب، وبلاگ باند رجوی، بیست و هفتم دسامبر ۲۰۱۴:…  به این قسمت اطلاعیه توجه کنید: «درخواست نفی عضویت برای انتقال به آمریکا یک درخواست پست و انزجارآور است که هیچ مجاهدی به آن تن نداده و تن نخواهد داد…» و اما نکته آخر که خیلی خنده دار است درخواست سخنگوی کذایی برای برگرداندن سلاحهای گرفته شده است. ظاهرا سخنگوی مربوطه در غار زندگی می کند و خبرندارد که صدام حسین سرنگون …

 التماس رجوی به نیروهانگاهی به وصیت نامه بلاهت بار وزبونانه و تهدید های توخالی سرجوخه پیر وفراری مسعود رجوی ( بخش نخست )

لینک به منبع

ادعای خنده دار یک سخنگوی مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

روز گذشته سایتهای مجاهدین اظهارات یک «سخنگوی مجاهدین» را منتشر کردند که پیرامون امنیت در لیبرتی سخنانی رانده که مرغ پخته را نیز به خنده وا می دارد. در ابتدای این اظهارات از توافقات آمریکا و ملل متحد و هراس مجاهدین از این موضع گفته شده: «سخنگوی مجاهدین درباره …. روضه خوانیهای تکراری سازمان ملل و برخی مقامات آمریکایی مبنی بر این‌که خطر داعش هم افزوده شده و آنها نمی‌توانند نیروی آمریکایی یا کلاه آبی به حفاظت لیبرتی اختصاص بدهند….» پس از رفتن کوبلر مجاهدین اظهار فیض کردند که کوبلر رفته ودیگر همه چیز خوب است و همه کاسه ها را سر کوبلر شکستند. اکنون نماینده جدید سازمان ملل نیز که جایگزین کوبلر شده مورد حمله قرار گرفته و ظاهرا این یکی هم اطلاعاتی از آب در آمده است. توجه کنید: «خانم جین لوت نماینده ویژه دبیرکل تا کنون هنری جز سفر به نزد ملایان و منت کشی از آنها برای این‌که مجاهدین را بپذیرند نداشته است که البته در انظار ملت ایران جز لکه ننگ و عار بر پیشانی ملل‌متحد نیست »

پس با این حساب مشکل مجاهدین نه کوبلر است نه مالکی و نه جدا شده ها و نه هیچکس دیگر. تنها و تنها مشکل خواسته و مطالبات غیر منطقی و غیر قانونی و در عین حال غیر انسانی آنهاست که برای نگه داشتن افراد بی سلاح و بی دفاع در برزخ عراق دست به هر اقدامی می زنند.

چنانچه از اظهارات سخنگوی مجاهدین بر می آید دولت آمریکا پذیرفتن ساکنان را لغو عضویت آنها از سازمان مجاهدین اعلام کرده است. به این قسمت اطلاعیه توجه کنید: «درخواست نفی عضویت برای انتقال به آمریکا یک درخواست پست و انزجارآور است که هیچ مجاهدی به آن تن نداده و تن نخواهد داد…»

و اما نکته آخر که خیلی خنده دار است درخواست سخنگوی کذایی برای برگرداندن سلاحهای گرفته شده است. ظاهرا سخنگوی مربوطه در غار زندگی می کند و خبرندارد که صدام حسین سرنگون شده و اکنون دولت شیعی عراق بر سر کار است. ظاهرا نمی داند اکنون دولت ایران است که در عراق حکمرانی می کند و سیاست تعیین می کند. سخنگوی مربوطه شاید در تحلیلهای زیر زمینی و تابلوکشی هایش تابلوی تحویلگیری سلاح را نیز یکی از گزینه ها قرار داده است.

تهدیدهای توخالی و پوشالی رجوی که گفته بود اگر اینبار به لیبرتی حمله شود «دفاع جانانه» خواهیم کرد نیز اینبار تکرار شده که «فقط ۱۰ درصد از سلاحهای حفاظت شخصی و انفرادی را که مجاهدین خود خریده‌اند برگردانید تا ببینیم چه کسی جرأت حمله و هجوم به لیبرتی پیدا می‌کند…. مجاهدین به آنها درسی خواهند داد که الگویی برای امنیت تمام عراق خواهد شد.»

سخنگوی مربوطه فراموش کرده است که اینهمه توپ و تانک و زرهی و سلاحهای سبک و نیمه سنگین و حمایت دولت عراق، هر روز مورد حمله و هجوم بودند و هیچ کاری نمی توانسند بکنند الان با چند کلاش و کلت می خواهند به «امنیت عراق» درس بدهند.

این افاضات تنها حسی را که در انسان برمی انگیزد، اظهار تأسف است. برای انسانهایی که در غار زندگی می کنند و افکار و ایده های آنها مربوط به چهل سال پیش است و از دنیای امروزی کاملا بیگانه هستند.

***

آنکه از منطق به دور است به فحاشی وتهمت رو می آورد قسمت آخر

انجمن فراقانجمن فراق، سی و یکم دسامبر 2014:…  انگاری که دنیا روی سرم خراب شد ،نمی خواستم حرفهای این جدا شده را باور کنم ، تا چند دقیقه بطور کل دنیا فراموشم شد ، بدترین لحظه زندگی من بود ،بغض گلویم راگرفته بود ، واقعا” نفسهای آخرم را می کشیدم ، به هرصورت خودم را به محوطه پادگان رساندم تا هوائی تازه

گذری بر وقایع مهم در سال ۲۰۱۴ و عملکرد مجاهدین

کریم غلامی، ایران فانوس، سی ام دسامبر 2014:… عصر روز 27 ماه یونی، مجاهدین در یک خیمه شب بازی در ویلپنت با حضور تعداد زیادی از مردم جهان به غیر از ایرانیان، به سخنرانی فارسی مریم رجوی گوش فرا دادند و بدون اینکه بفهمند او چه می گوید، برای او کف زدند و هورا کشیدند و برایش پرچم تکان دادند. کمی به پشت صحنه نگاه بکنیم

فائزه خانم آیا مرا بیاد می آوری؟ من زهرا میرباقری هستم

زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز فارس، سی ام دسامبر 2014:…  آیا یادت هست با خط و خطوطی که مسعود رجوی (کسی که خود را ناموس وی می خواندی) به تو داده بود، با من چکارکردی؟ آیا بیاد داری مرا در حالی که بیمار بودم با روش فاشیستی از خوابگاه به محل نشست آشین ها (زنان شورای رهبری لایه دوم – ش