مریم رجوی رودی جولیانی و کنفرانس بین المللی 5 روزه در اشرف 3 آلبانی

Follow Share on Tumblrارسال – حامد صرافپور، انجمن نجات، مرکز فارس، هجدهم ژوئیه 2019:… کنفرانس بین المللی مریم ! پرهیاهوترین اقدام تابستانی مریم رجوی، برگزاری نمایشی تحت عنوان “اجلاس سالیانه و کنفرانس 5 روزه بین المللی در اشرف 3” بود. از ویژگی اجلاس، کم هزینه بودن مخارج آن با بیگاری گرفتن از صدها نیروی کهنسال … Continue reading مریم رجوی رودی جولیانی و کنفرانس بین المللی 5 روزه در اشرف 3 آلبانی