چمدان: ‘من از آمریکا جذب پادگان اشرف شدم’

Follow Share on Tumblrارسال – بی بی سی، برنامه چمدان، سیزدهم سپتامبر 2013: … اولین چیزی که نظرم را جلب کرد، بچه‌هایی بودند که داشتند در کوچه‌های اهواز فوتبال بازی می‌کردند. از پی هم می‌دویدند و با هم فارسی حرف می‌زدند. بازی بچه‌ها در خیابان را در دیگر شهرها هم با دقت نظاره می‌کردم. برایم … Continue reading چمدان: ‘من از آمریکا جذب پادگان اشرف شدم’