Author: علی شیرزاد

علی شیرزاد

علی شیرزاد جدا شده از مجاهدین با بیش از ۳۵ سال سابقه.فعال حقوق بشر.خواهان آزادی برابری و عدالت اجتماعی هستم

Email: peiman.as10@gmail.com

Website: https://vatanamiran.home.blog

Facebook: https://www.facebook.com/ali.shirzad.5492

اعتراف رجوی به فرار

Posted on: 2021/07/20

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم ژوئیه 2021:… آقای رجوی که ید طولایی درفرارداشت چرا ازتجارب فرارهایش استفاده نکرد که آنهمه خون پای حرفها و مواضع چرند خود ندهد. درحقیقت  چیزی که برای رجوی هیچ وقت ارزش نداشته و ندارد جان نیروها و آن چیزی که بالاترین ارزش رجوی ست رسیدن به قدرت به هرقیمتی ست به همین دلیل هرجا درست یا غلط تشخیص بدهد بنفع قدرتش است لازم باشد چند میلیون انسان را قربانی میکند و هرجا هم ببیند به زیان قدرتش است پا به فرار میگذارد. قاضی شارع در بر ابر کورکوری های طوقای تیمورگفت مرد جنگ مرد فرارهم هست. آقای رجوی همان طوقای تیمور مغول زمان ماست. اعتراف رجوی به فرار 

مقصر این ویرانه کیست ؟

Posted on: 2021/07/08

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هشتم ژوئیه 2021:… مقصراین همه مزدورشدن نیروهای شما کیست وچرامزدورمیشوند ونقش رهبرچیست ؟؟ … رجوی درباره نیروها چیست میگفت شما گلهای سرسبد واگاه جامعه بودید که من شمارایکی یکی پیدا کردم ودستم را انداختم درگلوی خمینی وشما راازحلقوم خمینی بیرون کشیدم منتهی چون درجامعه خمینی بودید الوده به نجاست خمینی شده بودید که من شمارا با انقلاب مریم پاک وپاکیزه وسبزوسفید کردم شما اسب سوارانی هستید که هیچ گونه ارزش وقیمتی نمیشود روی شما گذاشت شما عصاره وچکیده یک ملت هستید الماسهای درخشان که چشم جهان راخیره کرده ایدو….همین عصاره ها بمحض اینکه میگویند میخواهیم برویم میشوند مزدوروزارت وسفارت تخلیه اطلاعاتی میشوند. مقصر این ویرانه کیست ؟

مجاهد خلق وارسته کیست؟ بلاهایی که رجوی سر من آورد

Posted on: 2021/06/11

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم ژوئن 2021:… وقتی هم تماس گرفتم همه مات ومبهوت مرا نگاه میکردند و میگفتند چرا اینجوری شدی که گفتم دراین سه ماه در تلاش بودم تا کمی روح و روان و دل خود را بازسازی کنم تاب تونم تماس بگیرم تا شما حیوانیت کامل بنده را نبینید. بله این بود یکی از بلاهایی که آقای رجوی برسرم آورد. انسانیت را بطور کامل در وجودم کشت در یک کلمه اگرعلم خدایی وغیبی هم داشته باشی دردرون مجاهدین به احمق تبدیل خواهی شد زیرا رجوی ها با احمقها کارها را پیش میبرند. تشکیلات مجاهدین کارش تبدیل انسان به حیوان است. مجاهد خلق وارسته کیست؟ 

تناقض حرفهای مریم رجوی

Posted on: 2021/06/03

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سوم ژوئن 2021:… رجوی پیامی فرستاده و ناراحتی خود را از پیروزی فلسطینی ها اعلام ومیگوید دلیل جنگ غزه نه ظلم وستم اسرائیل بلکه جنگ طلبی خامنه ایست ، که باعث فروپاشی توافق اتمی میشود برای این ناراحت است که برجام قراردادننگین ووطن برباد ده ازبین میرود چرا دنبال تامین منافع غرب است بماند ، دادگاهی درکانادا گفته سرنگونی هواپیمای اوکرائینی عمل تروریستی بوده سواربران شده وسرنگونی را درحکم دادگاه فلان شهرکانادا می بیند ، معتقد است چون حکومت ازدرون درحال فروپاشی ست جهت سرنگون نشدن توسط اقای رجوی به اسرائیل به بهانه غزه حمله کرده است ودرنهایت هم رسیده به اینکه شقه عمق پیدا کرد ورژیم درسراشیب سرنگونی راهی جزافتادن درته دره سرنگونی ندارد وعامل انهم مقاومت سازمانیافته با اعتباری ازدریای خون درپشت ان بین مردم است. تناقض حرفهای مریم رجوی

بندآمدن قدقد مریم رجوی

Posted on: 2021/05/22

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و یکم می 2021:… آیا دراین دوموضع گیری شرافتی دیده میشود یا تماما شیادی ودجالیت وعوامفریبی ست آقا وخانم همیشه با همین فلسفه فکری عمل کرده اند چون چیزی درچنته ندارند مجبورند یاوه های اربابان را قلقله کنند، دستان جنایتکاران و رهبران و پرورش دهندگان و حامیان تروریست را با آب وصابون بشویند، با الکل ضدعفونی کنند، وقتی صحبت از مزدوری و نوکری میکنیم فقط مالی نیست مزدوری سیاسی و گذاشتن تخم سه زرده برای آدمخواران هزاربار خائنانه تر و ضد انسانی تراست. بندآمدن قدقد مریم رجوی و تخم سه‌زرده برای آدمخواران 

مجاهدین خلق ، سازمان ضد‌امپریاستی که نوکر شد

Posted on: 2021/05/17

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفدهم می 2021:… امروزه هرچقدر پاهای لگد زن امپریالیسم را میبوسند بیشترلگد میخورند تا جایی که دولت البانی با دستورامریکا پدرخونده امپریالیسم مجبورشد لگد محکمی به اقا وخانم بزند ویه عالمه خلط سینه برسروروی انها بپاشد ولی بازچاره ای غیرازبوسیدن پاها ندارند زیرا که حمایت مردمی راازدست داده ودرچنبره انزجارمردمی گرفتارند هرچقدرجلو تربرویم بدلیل گازگرفتن دستانی که نان میداد بیشتربه پابوسی لگد زنان اقدام خواهند کرد پاها راببوسید زیرا که صلاحیت وشایستگی شمایان همین است وبیشترازاین ارزش ندارید دراینده شاهد خواری وخفت بیشترانان خواهیم بود. مجاهدین خلق ، سازمان ضد‌امپریاستی که نوکر شد 

خود ارضائی مسعود رجوی با جنگ مسلحانه

Posted on: 2021/05/11

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دهم می 2021:… نشستن دربرج عاج خودساخته میخواست خود را ارضاء کند وعقب ماندگی را نه درعالم واقعیت بلکه درعالم ذهنی و رویا وتصورجبران کند بخاطراین سلاح ومبارزه مسلحانه را پیش میکشید و دیوانه وارعاشق آن بود اگرواقعی بود نمی بایست ازمبارزه مسلحانه زمان شاه وسلاح زمان امریکا عقب میکشید و ندامت نامه نمینوشت و روی حرف خودش بقول خود عاشورا گونه می ایستاد از آنجایی که ایدئولوژی بقول ترکها یوخده و ادعا چوخده (ایدئولوژی نداردولی ادعا زیاد دارد) تن به همه چیزمیدهد وهریاوه ای رابرای بزرگ و بزک کردن خود میبافد منتهی قیمت آنراباید مردم ایران با راه اندازی جنگ داخلی بپردازند. اینهم معنی انقلابی ومردمی بودن ازدیدگاه آقا و خانم رجوی است و دلایل عشق رجوی به سلاح وجنگ مسلحانه. خود ارضائی مسعود رجوی با جنگ مسلحانه 

مماشات در دستگاه رجوی و گوشهای اجاره ای

Posted on: 2021/04/27

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هفتم آوریل 2021:… یکی ازراه درو اقا وخانم رجوی ازپاسخگویی بخاطربن بست استراتژیک بحث مماشات بوده هرجا گیرمیکرد بلافاصله مطرح میکرد سیاست مماشات اروپا ودمکراتها با رفسنجانی وخاتمی نگذاشتند وگرنه تا بحال هزاربارسرنگون کرده بودم مدام انها را متهم به مماشات میکرد درریاست ترامپ مستمربه اروپا حمله که چرا مماشات میکنید وچوب لای چرخ سرنگونی میگذارید مثل ترامپ ملت ایران را تحریم وازداروغذا وامکانات محروم کنید تا مردم ازگرسنگی به خیابون بریزند ماستی بریزد وتغاری بشکند منهم کاسه ماست قدرت را سربکشم. مماشات در دستگاه رجوی

توبه نامه مریم رجوی

Posted on: 2021/04/21

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و یکم آوریل 2021:… کلی ازیهود تعریف وتمجید وازتورات وانجیل فاکتها برای اثبات نظرخود ارائه کرده مدعیست ولی فقیه یمنی ها را میکشد ودرسوریه قتل عام راه انداخته وده میلیون را اوراه کرده احتمالا ورود عربستان بجنگ ومحاصره ملت یمن وکشتارانها با بمبهای خوشه ای برای جنگ با ولی فقیه بوده ونیروهای ولی فقیه را محاصره وتحریم کرده است وخانم کلینتون واقای ترامپ بدروغ گفتند داعش را ما بوجود اوردیم بهمین دلیل انها ارتش ازادی شدند واقعیت این است که تمامی این حرفها لنگ اندازی وزانو زدن والتماس به اربابان جهت مقبول واقع شدن بیشتراست که اینگونه دربرابرنتانیاهو وبچه سلمان وادمخواران غربی زجه میزند ونتانیاهوی صهیونیست وبن سلمان وهابی واوانجلیستها رابرادروخواهرخود میداند ولی با مردم ایران دشمنی میکند. توبه نامه مریم رجوی

از شعور مجاهدین تا ادعای سرنگونی رجوی

Posted on: 2021/04/18

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هجدهم آوریل 2021:… یک مفسرسیاسی داشت که دانشمند هسته ای اقا وخانم رجوی هم بود قبل ازجنگ عراق با امریکا چهل کشورعراق رامحاصره کرده بودند وهرلحظه احتمال جنگ بود اقا پاهایش را کرده بود توی یک کفش ومیگفت امریکا ازترس جرات حمله ندارد برای ترساندن است انواع سلاح ها را اورده بودند که صدام رابترسانند رفتیم جنگ وبرگشتیم رجوی بحث اتم راعلم کرد اقای دانشمند میگفت رژیم بمب اتم را ساخته ودارد من میدونم به او گفتم برادرمن اگرداشت که ازمایش میکرد وخلاص میگفت نه رژیم دارد ولی ازترس ازمایش نمیکند گفتم این چه حرفیه میزنی چطورنترسیده درست کرده ولی جرات ازمایش ندارد مگه نمیگویی بمب اتم یعنی تثبیت حکومت به چه دلیل باید بترسد ازمایش وخود را تثبیت میکند قبول نکرد. از شعور مجاهدین تا ادعای سرنگونی رجوی