Author: علی شیرزاد

علی شیرزاد
علی شیرزاد

علی شیرزاد جدا شده از مجاهدین با بیش از ۳۵ سال سابقه.فعال حقوق بشر.خواهان آزادی برابری و عدالت اجتماعی هستم

Email: [email protected]

Website: https://vatanamiran.home.blog

Facebook: https://www.facebook.com/ali.shirzad.5492

شعار اخراج احسان بیدی از آلبانی جایگزین شعار سرنگونی

Posted on: 2020/10/24

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و چهارم اکتبر 2020:… مراحل اخراج احسان هم مثل مراحل سرنگونی ست ، آیا احسان برای رجوی ها اینقدرمهم شده که تنه به تنه سرنگونی می ساید و مراحل مختلف را طی میکند؟ داستان اخراج احسان بیدی مثل داستان سرنگونی مراحل مختلف دارد مراحل سرنگونی عبارتند از آماده باش سرنگونی ، انقلاب بخاطرسرنگونی ، تا انقلاب نشود سرنگونی خبری نیست ، سنگرکنی بخاطرسرنگونی ، درختکاری برای سرنگونی ، رابطه با تروریست و آدمخواران بخاطرسرنگونی ، راه گشایی سرنگونی ، هزاراشرف بخاطرسرنگونی ، برق انداختن به ادوات بخاطرسرنگونی ، الا ماشالله اگربنویسم فکرکنم جملات را کنارهم بچینیم دو دورکره زمین را مثل کمربند احاطه میکند. شعار اخراج احسان بیدی از آلبانی جایگزین شعار سرنگونی

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای سی و هفتم و سی و هشتم)

Posted on: 2020/10/14

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم اکتبر 2020:…گفت اگربوش رییس جمهوربشود آنروز شب قدر ماست و قدر ما رقم میخورد. یعنی اینکه بوش دولت ایران را سرنگون  وما به ایران میرویم. منهم فقط گوش میکردم مکثی کرد و گفت علی نظرت چیست؟ گفتم تو که میدونی من هم مخالف رفتن عراق به کویت وهم مخالف حمله امریکا به عراق وهم مخالف یازده سپتامبر و هم جشن ما برای یازده سپتامبر بودم و هستم همه اینها را بخوبی میدونی. انتظارداری من حرفهای تو را تایید کنم که امریکا به ایران حمله کند خوب است و شب قدرما رقم میخورد؟ دید بد جوری رک و راست ته خواسته را کف دستش گذاشتم گفت فقط خواستم ببینم چه عکس العملی داری منهم چیزی نگفته وبلند شده رفتم … 

آیت‌الله بی‌بی‌سی ! ؟ واکنشهای سخیف، صدام گونه ولی گزینشی مجاهدین خلق علیه خبرگزاریها

Posted on: 2020/10/05

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهارم اکتبر 2020:… وقتی بولتون با همین ایت الله مصاحبه میکند مزدوراطلاعات نیست مصاحبه برادرمجاهد جان بولتون میشود که ازمنافع مردم حمایت میکند ؟ چطوری درموضوع اول ایت الله بکمک ایت الله ها امده ولی درمصاحبه بولتون ایت الله بی بی سی دشمن ایت الله ها درایران شده است ؟ اینگونه تناقضات را چگونه جواب میدهید ؟ حقیقت اینه که شاخص حق وحقیقت وملاک ومعیاروترازوی عدالت اقا وخانم رجوی هستند هرکس برعلیه انها حرف بزند اخ است وهرکس دفاع کند به به وچه چه است وفرقی هم نمیکند خدا مخالفت کند ویا شیطان موافق باشد مهم دفاع ازرجویها ست. آیت‌الله بی‌بی‌سی ! ؟ واکنشهای سخیف، صدام گونه ولی گزینشی مجاهدین خلق علیه خبرگزاریها 

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای سی و پنجم و سی و ششم)

Posted on: 2020/10/03

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سوم اکتبر 2020:… اما چرا خواسته رجوی ضد انقلابی وضد ملی بود؟ ـ صرفا وصرفا این خواسته چه بوقوع بپیوند د وچه عملی نشود خواسته ای ضد ملی ست زیرا که ازبیگانه درخواست حمله به کشوررا دارد ما مجازنیستیم چون با دولتی موافق نیستیم خواهان اشغال کشورتوسط بیگانه باشیم ـ حمله نظامی به ایران یعنی نابودی کشور ـ یعنی تجزیه زیرا که دکترین امریکا برهفت قسمت کردن ایران استواراست ـ کشوردرگیرجنگهای داخلی میشد که الان دیگربرای همه حمله خارجی وجنگهای داخلی موضوع روشن وواضحی است قبلا نبود ـ کشتارخیلی زیادی انجام میشد. علی شیرزاد: خاطرات من 

سخنرانی زهرا مریخی مسئول اول مجاهدین درمراسم 55سالگی سازمان

Posted on: 2020/09/23

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و سوم سپتامبر 2020:… چرا مسول اول این حرف را زد خانم رجوی ویا توسط یکی ازاعضای شورا اعلام نشد؟ جواب کاملا مشخص است برای این است که بگوید ما مجاهدین موافق ان هستیم ورسما عقب نشینی مجاهدین از شعارهایش را اعلام کرد قبلا به وسیله شورا حرفهایش را میزد ومجاهدین را درمیبرد امروز به اسم مجاهدین انهم توسط مسول اول بیان شد رجوی همیشه میگفت شعائربیانگرمحتوا وماهیت است هرچقدرشعائردقیقتر ماهیت ومحتوا بیشتراست باید پرسید وقتی مجاهدین ازشعاراینگونه عقب نشینی میکنند انهم استقلال وامنیت ملی را بکناری میگذارند محتوا وماهیت انها درچه نقطه ایست غیرازصفراست ؟ استقلال وامنیت همه چیز است که مجاهدین دراین سخنرانی انهم درسالگر55 سالگی انرا کنارگذاشتند. سخنرانی زهرا مریخی مسئول اول مجاهدین درمراسم 55سالگی سازمان.

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای سی و سوم و سی و چهارم)

Posted on: 2020/09/20

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم سپتامبر 2020:… عمدا وسایل مرادزدیده بودند ازجمله رادیو را که هدف اصلی رادیو بود ودفترخاطرات ودفتر شعرکه شعرهایی بود که خودم سروده بودم وانها میدانستند که شعرمیگویم زیرا شعرهایم دربولتن مقرچاپ ودرتابلو نصب میشد هدف این سه قلم بود منهم گزارش نوشته وتمام وسایلی را که دزدیده شده بود را نوشتم وخواهان رسیدگی وبرگرداندن وسایل شدم درنشست گفته شد ما دنبال میکنیم منهم جواب دادم امیدوارم تحقیقات کوهی نباشد که موش بزاید چند روز بعد توسط دوستان اطلاعات را جمع اوری ودراوردیم کارچه کسانی بوده ووسایلم درکمد چه کسانی ست منهم گزارشی نوشته وگفتم می دانم کارچه کسانی ست ووسایلم درکمد دیگران است هروقت تحقیقات تمام شد منهم اسم میاورم گذشت تا یکماه بعد مرا صدا زده که چند تا ازفرماندهان هم بودند وگفتند ما تحقیقات کردیم وبه این نتیجه رسیدیم که کارخودت بوده. علی شیرزاد: خاطرات من . 

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای سی و یکم و سی و دوم)

Posted on: 2020/09/07

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفتم سپتامبر 2020:… انگشت اشاره را بسمت شورای رهبری گرفته وبا عصبانیت فریاد زدم همه اینها مسایل زیرسر شما خواهران شورای رهبریست که درمقرات ملت را کتک میزنید وکسی چیزی نمیگوید شورای رهبری درتمامیتش وستادش ام الفساد است وشماها تماما فاسد هستید خواستم ازنشست بروم بیرون که جلو مراگرفته وبا خواهش وتمنا نگه داشتند شورای رهبری گفت با این حرف خودت را تعیین تکلیف کردی منهم گفتم همین الان بدون مکث بفرست خروجی نامردی اگرنفرستی خروجی وبقیه نفرات ساکت بودند وهیچ صدایی ازکسی درنیامد ومنهم گفتم میخواهم بروم بیرون واب بخورم خلاصه نگذاشتند ونشست تعطیل شد ورفتم برسرکارم وفردای انروز موقع خوردن نهارامده وگفتند نهارت راخوردی برو اتاق فلانی باهات کاردارد. علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای سی و یکم و سی و دوم)

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای بیست و نهم و سی ام)

Posted on: 2020/08/30

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی ام اوت 2020:… پلیس درخروجی هواپیما مرادستگیر کرد دربازجویی اولیه اسم واقعی رانگفتم بهم گفتند ببین اسم تو اینه ازفلان کشورمیایی وقبلا هم جزمجاهدین بودی ما از روی لباسها ونوع ساکی که داشتی واطلاعات تورا داده بودند دستگیرکردیم نمیگویم کارمجاهدین بوده ولی مسایل بعدی مرابه شک میاندازد ازانجاخارج وغیرقانونی به کشوردیگری رفتم درانجا چند بار دوستانه توسط تعدادی بهم پیشنهاد دادند که دوباره بعنوان هواداربامجاهدین کارکنم وانها پناهدگی مرا درست کرده وخرج ومخارج مرا میدهند بنده قبول نکردم وقتی این کارها افاقه نکردتوسط یک نفرازهمان کشوربامترجم امده ودوباره پیشنهاد هواداری رامطرح وگفتند پناهندگی راخیلی زود درست میکنیم البته باحقوق ماهیانه گفتم اگه قبول نکنم چی جواب داد مجاهدین انقدرقدرت دارند که نگذارند درهیچ کشوراروپایی پناهندگی بگیری. علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای بیست و نهم و سی ام)

جلسه شورای ملی مقاومت است یا رستوران پاچه خواران

Posted on: 2020/08/21

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و یکم اوت 2020:… نزد مردم انقدربی ابرو بی اینده ومورد تنفرهستند نیازمبرم انهاست که دست به جنگولک بازی شهامت بزنند وانها را فیثاقورث مقاومت جلوه بدهند تا شاید یک مثقال ابرو برای خود دست وپا کنند ، دوم موضوع پول درکاراست یکی اینکه رجوی وعضدانلو را بزرگ نشان بدهند تا اربابان پول بیشتری بدهند که طبعا وحتما سبیل شورایی ها هم چرب خواهد شد  سوم برای مصرف داخلی وهواداران است تا به این وسیله جلو ریزشها را بگیرند ، تجربه بنده این است هروقت درسازمان وشورا تعریف وتمجیدها ازرجوی وعضدانلو شدت میگیرد یعنی اینکه داخل تشکیلات غوغایی ست بقول رجوی سگ دعواعی ست ایا میشود با اینگونه رفتارتشکیلات را راست وریس کرد. جلسه شورای ملی مقاومت است یا رستوران پاچه خواران

العربیه و مجاهدین خلق

Posted on: 2020/08/13

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سیزدهم اوت 2020:… میگوید ایران ازطریق عراق تحریمها رادورمیزند پس ملت عراق باید قیام کرده وراه وپل دورزدن تحریمها راببندند درحقیقت به امریکا وعربستان واسراییل پیام میدهد که این راه راببندید وملت ایران را گرسنه نگه دارید ، دوم میگوید که کالاهای ایرانی را ازهرنوع تحریم کنید ونگذارید پول ان به ملت ایران برسد وازکمپین تحریم کالاهای ایرانی حمایت وخواهان تحریم ازطرف ملت عراق هم هست، میگوید طبق گفته العربیه نیروهای ایرانی درسرکوب ملت عراق دست دارند . العربیه و مجاهدین خلق