Author: علی شیرزاد

علی شیرزاد
علی شیرزاد

علی شیرزاد جدا شده از مجاهدین با بیش از ۳۵ سال سابقه.فعال حقوق بشر.خواهان آزادی برابری و عدالت اجتماعی هستم

Email: [email protected]

Website: https://vatanamiran.home.blog

Facebook: https://www.facebook.com/ali.shirzad.5492

مریم عضدانلو در کنفرانس هیچ اشاره ای به خانواده ها نکرد

Posted on: 2020/07/27

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هفتم ژوئیه 2020:.. اصلی ترین جنگش دراین مرحله است ، پس چی شد مبارزه با تروریسم وزارت اطلاعات ؟ مگرسازمان ضد تروریسم نیستی چرا حرفی ازتروریسم خانواده نگفتی ؟ تا جهانیان بدانند که رژیم توسط خانواده قصد عمل تروریستی دارد ودرهمین کنفرانس به سازمان ملل ودولتها شکایت کنی تا به یاریت بشتابند وازنظربین المللی جلو خانواده را بگیرند ، شماهم ازدست تروریسم خانواده راحت شبها سربه بالش بگذارید وبین المللی این راه را سد کنید ، که مبارزه ای تمام عیاربرعلیه تروریسم است ،چرا درسوریه ویمن وعراق دنبال مبارزه با رژیم وسپاه قدس هستی ولی درخود ایران برعلیه سپاه قدس که خانواده را مزدوران برون مرزی خود کرده مبارزه نمیکنی وحرفی بمیان نمی اوری ؟ دلیل اصلی اینه که حرف وخواسته خانواده ها بحق وطبق موازین حقوق بشری وبا ملاک ومعیارتمام عیارانسانی ست که هیچ مجمع بین المللی ودولتی وسازمانی درجهان چنین چیزی را ازانها نمی پذیرد چرا مریم عضدانلو در کنفرانس هیچ اشاره ای به خانواده ها نکرد

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای بیست و هفتم و بیست و هشتم)

Posted on: 2020/07/16

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، شانزدهم ژوئیه 2020:… ما را صدا کرده وگفتند قبلا برای هرنفرازامریکایی ها جلیغه ضد گلوله گرفتیم هرنفرجلیغه خودش را زیرلباسش بپوشد وبا خود به لیبرتی ببرد.انقدربهم ریختم ودردرون عصبی بودم که نتوانستم خود را برای چند دقیقه کنترل کنم فرمانده ام را به گوشه ای صدا کرده گفتم این چه کاریست که شورای رهبری کرده است ؟وقتی جلیغه ضد گلوله برای هرنفردرانباربوده چرا دردوحمله عراقی ها به ملت تحویل نداده اند تا بپوشند یک باره ولحظه ای که درگیری اتفاق نیفتاد وحداقل ازیک هفته قبل معلوم بود که حمله میشود که این همه کشته ومجروح ومعلول نداشته باشیم که بنده خدا سرش را پایین انداخت البته او هم مقصرنبود ومثل من خبرنداشت وتصمیم بالا گرفته میشد وخیلی ازفرماندهان ومسولین هم ازخیلی مسایل واتفاقات خبرنداشتند ویا خبردارنمیشدند زیرا درسازمان مجاهدین فقط درمحدوده کاری اطلاعات بهت میدادند نه بیشتر.دراینجا بود که به عمق فاجعه وتنزل اخلاقی وایدئولوژیک وسیاسی سازمان پی بردم که هرگزوهرگز درتصورم هم نبود ونمی گنجید که رجوی وعضدانلو چنین جنایتکارانی باشند… علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای بیست و هفتم و بیست و هشتم) 

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای بیست و پنجم و بیست و ششم)

Posted on: 2020/07/08

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هشتم ژوئیه 2020:…  بعد عید نوروز که یک هفته بود وسیزده بدرهمه در آماده باش بودیم روز سیزده را هم درپستهای نگهبانی بدرکردیم وروز هجدهم کلا همه دراضلاع بودیم شب شد ومن نگهبان بودم که یک ستون نظامی عراقی ازسمت غرب که جاده خالص بغداد دران قرارداشت وارد بیابون شده وبه سمت ضلع جنوب امدند و به ضلع شمال رفتند همزمان سه زرهی امریکایی با ژنزال مسول حفاظت اشرف درکنارکیوسک نگهبانی که من بودم درحال صحبت با مژگان پارسایی جانشین رجوی وصدیقه حسینی مسول اول مجاهدین و بخش سیاسی و تعداد دیگری ازشورای رهبری و فرماندهان مرد بودند ساعت تقریبا سه صبح بود که همانجا دوباره به فرمانده ام گفتم فلانی ببین امید به این سه زرهی امریکایی وماشینهای سازمان ملل نداشته باشید شک نکنید آنها ازاول موافق بوده وهستند و مالکی هم بدون هماهنگی واجازه امریکا وسازمان ملل بما حمله نمیکند . علی شیرزاد: خاطرات من . 

منع دیدار مادر ، طناب دار آخوندها نیست

Posted on: 2020/07/06

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، ششم ژوئیه 2020:… منظورم این نیست که چرا خانواده ها آمده ودنبال فرزندان خود بودند منظورم این است که ما دردرون تشکیلات چه زجری میکشیدیم وچه فشاری را ازهرجهت تحمل میکردیم ، است. رجوی هم هرروز تظاهرات و آماده باش ولشگرکشی به ضلع وراه اندازی بلند گو وامثالهم را تدارک میدید و میگفت بخاطراینکه اینها مزدوران و خانواده الدنگ هستند این عملها جنگ با رژیم ووزارت وسپاه پاسداران وخلاصه انفجاربمب درخونه وزیرتخت خامنه ای که منجربه سرنگونی و کشته شدن او میشود و جام زهربرگلویش ریخته شده و طناب داردیگری ست که برگلوی تمامی حاکمیت می افتد ولی واقعیت چی بود؟ واقعیت این بود که سازمان مجاهدین وخاص رجوی وعضدانلو ازترس بلند گو به تکاپو افتاده بودند و اینگونه عملها نشات گرفته و نقطه آغازش نه جنگ بلکه ترس بود که سرتا پای زوجین را گرفته بود عینا همین ترس را در داستان امیریغمایی میتوان دید که مدتیست در حال تکه پاره کردن خود است. چی شده هیچی فرزند میخواهد مادرش را ببیند. منع دیدار مادر ، طناب دار آخوندها نیست  

مهدی فراحی شاندیز ، یا تو دروغ میگویی یا مریم رجوی

Posted on: 2020/06/20

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم ژوئن 2020:… الان چی؟ طرف بعنوان هوادار دستگیرشده از زندان با بی بی سی و رادیو های بیگانه تماس میگیرد و برعلیه حاکمیت به دفاع ازمجاهدین حرف میزند کسی کاری ندارد. سعید ماسوری را با تفنگ و گلوله وارپی جی و موشک و خمپاره دستگیر کردند کارش همیشه مصاحبه با رادیوها و دادن اطلاعیه برعلیه حاکمیت ود فاع ازمجاهدین بود و درزندان دکترا گرفت درتلویزیون رجوی هم نامه خوانده میشد و ما هم روزها زیرفحش وناسزا قرار میگرفتیم که فلان فلان شده ها سعید ماسوری درزندان و زیرتیغ هرروز نامه میفرستد ولی شماها یک هزارم او هم کارنمیکنید و با رژیم نمی جنگید و مفت میخورید و مفت میخوابید شما مجاهد نیستید. مهدی براحی شاندیز ، یا تو دروغ میگویی یا مریم رجوی

پیام جدید مرحوم رجوی حمایت تمام عیار از جنایت است

Posted on: 2020/06/12

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوازدهم ژوئن 2020:… باید گفت رجوی نه لعنت بلکه از تمامی جنایتها حمایت کرده ومیکند ولی با دجالیت وشیادی وعوامفریبی همیشگی که برای ما معلوم است افشا کرده و بازمیکنیم. ولی رجوی وعضدانلو بدانند دوران اسلام سیاسی بسر آمده و ریش وریشه شمایان را ملت ایران با ایرانگرایی قدرت مند […]

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای بیست و سوم و بیست و چهارم)

Posted on: 2020/06/07

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، ششم ژوئن 2020:… یک روز عصر صدیقه حسینی مسول اول مجاهدین با مادریکی ازکشته شده ها به انجا امدند زیرا فرد کشته شده ازنفرات همین گروهان بود درانجا نفرات صحبت وناراحتی خود راازکشته شدنها به مسول اول گفتند منهم پشت سربقیه ایستاده بودم چون با مسول اولها ومسولین زن ومرد رابطه نداشتم ونزدیک انها نمیرفتم صدیقه حسینی درجواب نفرات گفت شما نمی فهمید این جنگ ودرگیری یک (مائده اسمانی بود که برای ما ازطرف خدا نازل شد)وسازمان را ازرکود وپاسیویسم دراورد وبا تبلیغات خواهرمریم درخارجه واعتصابات دوباره خود را جهانی کردیم ونگذاشتیم صدای ما خاموش شود حرف به اندازه کافی گویاست فقط بگویم که مائده ازاسمان نیامد وخدا هم نفرستاد بلکه رجوی وعضدانلو شرایط رابوجود اوردند ازاین حرف میشود فهمید برای چی رجوی دنبال درگیری بود برای ما که مشخص بود بعد رفتن یکی ازفرماندهان ازمن پرسید منظورخواهرصدیقه ازمائده چی بود منهم داستان مائده را که قران تعریف میکند رابرایش گفتم وحرف مسول اول راهم سربسته طوری که متوجه نشود مخالف هستم برایش بازکردم وقتی فهمید یکباره بمن گفت پس دراین مدت ما اگاهانه شرایط رابسمت درگیری وکشته دادن بردیم که تبلیغات کنیم وجهانی بشویم گفتم خواهرصدیقه … علی شیرزاد: خاطرات من 

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای بیست و یکم و بیست و دوم)

Posted on: 2020/05/29

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و نهم می 2020:… رجوی میگفت خانواده دشمن مجاهد است خانواده مزدوروزارت اطلاعات است خانواده مرزسرخ است که نباید نزدیک ان شد خانواده دشمن انقلاب خواهرمریم است خانواده عامل پوچی ست و…. هدف ازاین همه سمپاشی برعلیه خانواده یک چیزبود عشق وعلاقه وعواطف را بنام انقلاب مریم وجنگ با خمینی دردرون افراد نابود کند چون میدونست تا زمانی که نیروها کوچکترین علائقی به خانواده دردرونشون هست ، عشق وعواطف هم هست واین عشق وعواطف برعلیه تفکررجوی وانقلاب ایدئولوژیکش است ونمیگذارد نیروها علاقه ای به رجوی داشته باشند ازطرف دیگرباعث میشد روح وروان وخصوصیات وخصلتهای انسانی دردرونشون بماند ونمیتواند انطورکه میخواهد نیروها را پرورش بدهد خواسته چی بود این بود که نیرو ازانسانیت چیزی دردرونش نداشته باشد تا وقتی میگوید فلانی لنگ ولگد میزند رویش بریزند ولگد وتف بارانش کنند ، نمیتواند سرکوب کند وانسانهای رباط گونه وخشک مغزو پوسیده ودرون گندابی درست کند ، نمیتواند شکنجه روحی وروانی وجسمی بدهد چه بسیاربودند که اینگونه بارامده وازانسانیت تهی بودند . علی شیرزاد: خاطرات من 

کشتی تحریم شکن ایرانی و فغان مزدور رجوی

Posted on: 2020/05/27

همین دلیل است که درسایت مجاهد به سوزوگداز پرداخته وانرا حرکتی ازروی ضعف ودرماندگی وانتخاب بدترازبد دانسته که درحال خفه شدن ازفرط استیصال ودرماندگی قلمداد کرده است فقط یادش رفته بنویسد کانونهای شورشی حاکمیت را به این مرحله ازفلاکت رسانده اند این گربه های عابد وزاهد مرتضی علی که هرطورولشون کنی چهاردست وپا بزمین میایند اینبارهرچهاردست وپایشون درفرود امدن به زمین شکست وخرد شد رجوی وعضدانلو کاری نماند که دربرابرامریکا وبرای منافع ان برضد ملت وکشورنکنند ولی امریکا حتی حاضرنشد خانم رجوی را بگذارد که برود امریکا ودریکی ازشهرهای دورافتاده دررستوران یک فنجان شیرقهوه بخورد ولی گوایدو ونزوئلا را به کاخ سفید دعوت وترامپ با اودیداروهمه گونه حمایت کرد راستی چرا ؟ چرا امریکا با رجوی وعضدانلو اینقدرحقیرانه برخورد وانها را خواروذلیل میکند وهیچ گونه ارزشی برای انها قائل نیست ؟ کشتی تحریم شکن ایرانی و فغان مزدور رجوی 

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای نوزدهم و بیستم)

Posted on: 2020/05/19

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نوزدهم می 2020:… ازابتدا باید نگاه وبراساس خط درست پیش رفت نه اینکه عوامفریبی درپیش گرفت وسالیان با شعارهای بی محتوای ضد امپریالیستی توده ها ومردم را فریب داد درصورتی که اهل پاسخ گویی به عملکردهای خود نباشی وبعد هم با چرخشی تمام عیارهمکاری کنی انهم اطلاعاتی وسیاسی برعلیه کشورومردم خود این دیگراسمش حرکت سیاسی براساس شرایط نیست تحلیل عینی وذهنی درست نیست بلکه اسمش دگردیسی ضد انقلابی وضد مردمی وضد جنبش وضد خلقهاست زیرا که به امپریالیسم مشروعیت میدهی واشغالگری وتمامی کارها ومواضع اورا تائید میکنی این دوموضوع راباید ازهم جدا کرد تا بررسی وتحلیل درست داشت درغیراینصورت تمامی عملکردها تا ثریا میرود کج. علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای نوزدهم و بیستم)