Author: علی شیرزاد

علی شیرزاد
علی شیرزاد

علی شیرزاد جدا شده از مجاهدین با بیش از ۳۵ سال سابقه.فعال حقوق بشر.خواهان آزادی برابری و عدالت اجتماعی هستم

Email: [email protected]

Website: https://vatanamiran.home.blog

Facebook: https://www.facebook.com/ali.shirzad.5492

کشتی تحریم شکن ایرانی و فغان مزدور رجوی

Posted on: 2020/05/27

همین دلیل است که درسایت مجاهد به سوزوگداز پرداخته وانرا حرکتی ازروی ضعف ودرماندگی وانتخاب بدترازبد دانسته که درحال خفه شدن ازفرط استیصال ودرماندگی قلمداد کرده است فقط یادش رفته بنویسد کانونهای شورشی حاکمیت را به این مرحله ازفلاکت رسانده اند این گربه های عابد وزاهد مرتضی علی که هرطورولشون کنی چهاردست وپا بزمین میایند اینبارهرچهاردست وپایشون درفرود امدن به زمین شکست وخرد شد رجوی وعضدانلو کاری نماند که دربرابرامریکا وبرای منافع ان برضد ملت وکشورنکنند ولی امریکا حتی حاضرنشد خانم رجوی را بگذارد که برود امریکا ودریکی ازشهرهای دورافتاده دررستوران یک فنجان شیرقهوه بخورد ولی گوایدو ونزوئلا را به کاخ سفید دعوت وترامپ با اودیداروهمه گونه حمایت کرد راستی چرا ؟ چرا امریکا با رجوی وعضدانلو اینقدرحقیرانه برخورد وانها را خواروذلیل میکند وهیچ گونه ارزشی برای انها قائل نیست ؟ کشتی تحریم شکن ایرانی و فغان مزدور رجوی 

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای نوزدهم و بیستم)

Posted on: 2020/05/19

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نوزدهم می 2020:… ازابتدا باید نگاه وبراساس خط درست پیش رفت نه اینکه عوامفریبی درپیش گرفت وسالیان با شعارهای بی محتوای ضد امپریالیستی توده ها ومردم را فریب داد درصورتی که اهل پاسخ گویی به عملکردهای خود نباشی وبعد هم با چرخشی تمام عیارهمکاری کنی انهم اطلاعاتی وسیاسی برعلیه کشورومردم خود این دیگراسمش حرکت سیاسی براساس شرایط نیست تحلیل عینی وذهنی درست نیست بلکه اسمش دگردیسی ضد انقلابی وضد مردمی وضد جنبش وضد خلقهاست زیرا که به امپریالیسم مشروعیت میدهی واشغالگری وتمامی کارها ومواضع اورا تائید میکنی این دوموضوع راباید ازهم جدا کرد تا بررسی وتحلیل درست داشت درغیراینصورت تمامی عملکردها تا ثریا میرود کج. علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای نوزدهم و بیستم)

سوءاستفاده مریم رجوی از ماه رمضان و یک یادآوری

Posted on: 2020/05/15

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پانزدهم می 2020:… درجایی هم گفته آخوندها جوجه ها را گرسنه دفن کردند منظورش کلیپی بود که جوجه ها را دفن کردند خوبه نگفته ماه رمضان ماه جوجه های گرسنه است بعد هم به قران آویزان و بحث یتیم را مطرح کرده است. اگریتیم همان گرسنگان ورها شدگان هستند ممکن است بگویی چرا با جدا شدگان خود اینطورتنظیم وبعد چهل سال خوردن عمر و روح  و روان آنها را بدون هیچ گونه حمایتی رها کردی جالبه نمیگذارد؟ کمیساریا به ـنها حقوق پناهندگی بدهد وهرکس هم حرف میزند وخواهان حق خود است را مزدور می نامد. یکی درخواست حقوق پناهندگی کرده میگوید کسی که صحبت از حقوق پناهندگی میکند مزدور آخوندهاست. آنهایی که از او حقوق میگیرند کسانی هستند که تماما همکارخودش هستند . سوءاستفاده مریم رجوی از ماه رمضان و یک یادآوری 

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت هفدهم و هجدهم)

Posted on: 2020/05/11

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم می 2020:…  یک روز گفتند میخواهیم زرهی ها را تحویل امریکایی ها بدهیم بیا برو وزرهیت را تحویل بده وامضا بگیرگفتم مگه بی کارم وعقلم راازدست داده ام دوما مگه بچه میخواهید بازی بدهید من قبل ازجنگ خودم را اماده برای خلع سلاح کرده ام وگزارش ان راهم نوشته ام هرگزنمیروم زرهی را تحویل بدهم وجلو امریکایی زانو بزنم وبگویم خواهش می کنم تمنا میکنم این زرهی را که تحویل گرفتی لطفا یک امضاء بمن بده درثانی به چه دردی میخورد این امضاء ها وثالثا من منتظرم که کلاش را هم تحویل بگیرید گفتند کلاش هرگز گفتم خواهیم دید یکی یکی بقول ما ترکها آسا آسا وبالا بالا وبیربیرونرفتم خودشون تحویل دادند وبعد هم یکروز گفتند کلاشها را تحویل بدهید . علی شیرزاد: خاطرات من

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت پانزدهم و شانزدهم)

Posted on: 2020/05/05

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پنجم می 2020:… ـ مریم عضدانلو را مخفیانه بدون اینکه نفرات درجریان باشند را با تعدادی درحد سیصد نفرازمسولین را به فرانسه فرستاد اسمش کارسیاسی ودفاع ازارتش بود ولی واقعیت این بود که رجوی انها را ازصحنه جنگ بیرون کشید تا بتواند اینده اش را تضمین کند….نقشه پادگانها ومختصات انها همراه فیلم ومختصات استقراریکانها ی مستقردرخط جبهه وجنگی همه وهمه را هم به سازمان ملل دادند وهم امریکا که بدانند ما درکجا مستقرهستیم وبه امریکا هم پیام دادند که ما با شما کاری نداریم هدف ما جنگ با رژیم خمینی ست علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت پانزدهم و شانزدهم) 

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت سیزدهم و چهاردهم)

Posted on: 2020/05/01

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی ام آوریل 2020:… درب راکه بازکردم دیدم نشست است وفرماندهان ومسولین درحال دادوبیداد هستند معمولا مرابه چنین نشستهایی صدا نمیکردند فکرکردم اشتباه اومدم درب راخواستم ببندم وبرگردم مسول نشست گفت بیا تو منهم رفتم ودیدم یکی را انداخته اند وسط ودرحال فحش وبدویراه به اوهستند دراخرایستادم چون جا برای نشستن نبود وهمه سرپا بودند چند دقیقه بعد مسول نشست یعنی همان خانم فرمانده قرارگاه گفت بیا جلو منهم رفتم تا رسیدم جلو میزش بلند شده ونزدیک من امد وبدون حرفی یک باره تف بزرگی بصورت من انداخت که همه روی سرم ریخته ومراتف باران کردند طوری که تفها ازسروصورتم روی لباسها میریخت ومنهم ناراحت وبهم ریخته نگاه میکردم که دستمال دراوردم صورتم را پاک کنم یکی ازفرماندهان که ادمی فاسد وهرزه بود دستمال راازمن گرفت تا صورتم را پاک نکنم وبیشترتحقیربشوم جای هیچ حرفی نبود الا سکوت نمیدونم چند ساعت طول کشید فحش دادن وبد وبیراه ؛ وسط داد وبیدادها یکی جلو امد که مرابزند مسول نشست سرش داد کشید برو عقب این دنبال بهانه است تا دعوا را بیاندازد وهمه چیزرابهم بریزد راست میگفت منتظربودم تا بهانه ای پیدا وهمه نشست رابهم بریزم وبرسرخودشون اوارکنم . علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت سیزدهم و چهاردهم)

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت یازده و دوازدهم)

Posted on: 2020/04/27

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هفتم آوریل 2020:… برای جلو گیری ازتاثیرات خاتمی که رجوی به ما میگفت شما خاتمی زده هستید بحث آ 77 را مطرح کرد یعنی امادگی سال 77برای سرنگونی با عراق صحبت وهمان دوازده قرارگاه سابق را دوباره گرفت ونفرات به دوازده قسمت تقسیم وهرکدام به قرارگاههای خود رفتند منهم رفتم بصره مدتی دربصره بودم وگفتند قرارگاه چهارکه درکوت مستقربود میخواهند نانوایی راه اندازی کنند بروانجا ونانوایی راه اندازی کن برگشتم به کوت ومشغول کاردرانجا شدم یک شب نیروهای وابسته به دولت ایران یعنی همان نه بدری ها ودارودسته مالکی یک شب یک مینی کاتوشیا بسمت ما شلیک کردند که ازاسمان قرارگاه عبورکرده ودربیابون زمین خورد من انشب هزارتا فحش به دولت ایران ومزدورانش دادم چون میدونستم برای چند ماه اواره گی رابرای ما بدنبال دارد ما سه ماه شبها دربیابون میخوابیدیم وانواع داستانها وفشارها را داشتیم رجوی منتظربود تا صدای شلیک یک گلوله کلاش درقرارگاهی شنیده شود انرا بهانه میکرد وچهار هزارنفررا بدون تناقض راهی بیابونها وروزگار همه را تیره وتارمیکرد. علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت یازده و دوازدهم) 

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت نهم و دهم)

Posted on: 2020/04/20

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم آوریل 2020:… رجوی اسم این سلسله نشستها که 18 روز صبح تا اخرشب ادامه داشت را گذاشته بود نشستهای حوض چرا این اسم گذاشته شده بود بهارستان مثل سالنهای ورزشی بود که صندلیها بصورت دایره نصب وپایین ان محوطه ای به اندازه زمین والیبال داشت که درضلع روبروی صندلیها جایگاه سخنران ورجوی بود محوطه خالی وسط رارجوی میگفت حوض دلیلش هم این بودنفرات پایین وروی زمین روبروی رجوی می نشستند واعترافات خودراانجام میدادند ورجوی میگفت این حوض پاک کننده است وانرا با خانه علی ابن ابی طالب مقایسه میکرد که یاران علی انجا می نشستند واعتراف میکردند وپاک میشدند وغیرمستقیم خودش راعلی مینامید وما ها راهم یاران علی…. علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت نهم و دهم) 

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت هفتم و هشتم)

Posted on: 2020/04/16

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پانزدهم آوریل 2020:… یک باره شروع کردند به اسم ماموریت نفرات راازمقرات بردن وکسی نمیدونست کجا میروند بعد ها معلوم شد که بنام شک امنیتی دقیق نمیدونم صحبتها بین چهارصد تا هفت صد نفررا تخمین میزنند را دستگیروبه زندان بردند که نفرات رادرزندانها شکنجه کردند وطبق خبرها شش نفرهم زیرشکنجه کشته شدند وگفته بودند شمارا رژیم بعنوان نفوذی فرستاده تا رهبررا ترورکنید که هشتاد درصد انها نفرات قدیمی وزندان رفته وسالها دراشرف زندگی میکردند چطوری یکباره نفرچندین ساله انهم دراشرف ایزوله وسط بیابونهای عراق که هیچ رابطه ای با کسی ندارند نفوذی ومزدوروزارت اطلاعات شدند خودش بحث دیگریست واقعیت این بود که اعتراضات شدت گرفته وروزبروز بیشترشده وتعدادی خواهان جدایی بودند وخیلی ها زیربارموضوعات نمیرفتند ازبحثهای صد من یک غاز انقلاب با بندهای مسخره وبی محتوایش خسته وکلافه بودند به بهانه شک امنیتی مخالفین را دستگیروزیرفشارگذاشته بود که بعد هفت هشت ماه همه راپیش رجوی برده بودند واو هم درمقام رهبروجنت مکانی که خبرنداشته وانتقاد به مسولین دارد همه را شامل عفو ملوکانه خود کرده بود وهمه برگشتند . علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت هفتم و هشتم) 

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت پنجم و ششم)

Posted on: 2020/04/12

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوازدهم آوریل 2020:… رجوی درسال 64 انقلاب را راه انداخت و بحث رهبرعقیدتی را مطرح و به اسم حقوق زن مریم رجوی را بعنوان معاون خود انتخاب و بحث طلاق را با آوردن آیه قران درباره زید پسرخوانده پیامبرو داستان طلاق زنش از زید و ازدواج با پیامبر را چاشنی عمل خود برای مشروع کردن عمل خود وسط کشید و مریم عضدانلو ازمهدی ابریشمچی طلاق  وبا مسعود رجوی ازدواج کرد منتهی این عمل فقط برای مسعود و مریم بود و بقیه اجازه نداشتند وارد طلاق و ازدواج شوند  وحرف هم این بود که شما به من بعنوان رهبری سیاسی نگاه میکنید در صورتی که من رهبرعقیدتی هستم علی شیرزاد: خاطرات من .