Author: علی شیرزاد

علی شیرزاد
علی شیرزاد

علی شیرزاد جدا شده از مجاهدین با بیش از ۳۵ سال سابقه.فعال حقوق بشر.خواهان آزادی برابری و عدالت اجتماعی هستم

Email: peiman.as10@gmail.com

Website: https://vatanamiran.home.blog

Facebook: https://www.facebook.com/ali.shirzad.5492

اعترافات دیرهنگام مسعود رجوی و بحران پیری و نیرویی

Posted on: 2021/01/19

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نوزدهم ژانویه 2021:… در دستگاه شاهنشاهی تا کسی تمام عیاروصد روی صد مورد اطمینان دستگاه اطلاعاتی یعنی ساواک نبود درکشوربجایی نمیرسید بخصوص درارتش آنهم خلبان مخصوص شاه.  ببینید چه مراحلی از بندگی وعبودیت و سر به آستان شاه سائیده که به آن مداررسیده است. رجوی با این حرف او را مبارز ضد شاه مینامد. پس فهمیدیم مبارزه ضد شاه یعنی نوکر سلطنت بودن است میشود ازرابطه معزی و برگشت او به ایران و بردن رجوی این استنباط را کرد که رجوی دردم و دستگاه اطلاعاتی بوده و معزی دقیقا برای بیرون بردن رجوی به ایران برگشته تا با بردن رجوی زمینه حرکتهای ضد ایرانی اودرخارجه را فراهم کنند. گرچه دلایل دیگری برای این نظریه وجود دارد که به تعدادی قبلا اشاره کرده ام نمیتوانیم معزی را به عنوان مبارز ضد شاه بنامیم بلکه برعکس تمام عیاربنده و عبود و نوکر دربار و سلطنت و مهره بیگانه بوده است. اعترافات دیرهنگام مسعود رجوی و بحران پیری و نیرویی 

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست

Posted on: 2021/01/11

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم ژانویه 2021:… استراتژی رجوی سواربرقدرت نظامی امریکا بود که شروع ان درعراق وبا همراهی وهمگامی با پنتاگون کلید خورد دراشرف به مسولین گفتم اینگونه عملکردها هیچ معنی غیرازاینکه ما مثل زمان صدام کارت وبرگ بازی امریکا با رژیم باشیم نمیدهدکه براساس سیاستهایش با رژیم با ما بازی میکند که دردسرهایی داشتیم نتیجه ان شد خروج ازعراق ورفتن به البانی که خود ضربه بنیان کنی بود که امریکا برای مذاکره با همان رژیم بمجاهدین زد ترامپ امد رجوی دوباره به همان استراتژی قبلی برگشته وبا حمایت ازترامپ چه حرفها وچه حمایتها که نکرد با دمبش گردو میشکست که جولیانی فلان وبهمان وبولتون چه وچه وسنا وکنگره این وان دراین راستا درچهارسال گذشته هیچ موضعی دربرابر جنایتهای ترامپ نگرفت. استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست 

خاطرات کمپ بدنام اشرف ، ریزش نیرو از عراق تا آلبانی

Posted on: 2021/01/05

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پنجم ژانویه 2020:… مشکلات تشکیلاتی و موریانه خورشدن سیستم خود را در جنگ و دعواهای روزانه با عواقبش وخروجها نشان میداد. دربحث انقلاب خیلی ها رفتند. بعد با تهدید زندان ابو غریب و بستن شکاف خروج دردرون توانست تا جلو گیری کند ولی موریانه ها عمل میکردند. بعد حمله امریکا چه حین جنگ و چه بعد آمدن امریکا بیش از 700 نفر خارج شدند. داستان همچنان ادامه داشت تا به آلبانی رفتند. درآنجا بنده خبرندارم ولی حدس میزنم چند صد نفری خارج شده اند با توجه به آمارها از 5000نفردراشرف زمان صدام اکنون در آلبانی فکر میکنم کمتراز2000 نفر مونده باشند و طبق خبرهایی که در شبکه های اجتماعی میخونم در درون تشکیلات نارضایتی و مشکلات تشکیلاتی غوغا میکند. طوری که اگردرب راباز کند فکرکنم همان دویست نفری که همیشه رجوی میگفت برای من کافیست باقی بمانند. خاطرات کمپ بدنام اشرف ، ریزش نیرو از عراق تا آلبانی 

تیرکمان معضل تشکیلات رجوی

Posted on: 2020/12/22

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و دوم دسامبر 2020:… یک روز گفتند طرح فلاخن بزرگ اماده شده وستاد فرماندهی ارتش ازادیبخش هم چک واوکی کرده ( انگارموشک فضا پیما طراحی واوکی کرده بودند ) درست کنیم باید هریگانی یک دونه ازاین فلاخنها درست وداشته باشد درست کردند که نقش اتش پشتیبان واتش تهیه وحکم توپخانه را داشت فقط شانس اوردیم یگان توپخانه تشکیل نشد خلاصه کلام هرمقری اول یک دونه درست کرد بعد هم کلاس برای شلیک که دوسه نفررابردند وامدند وشد کرسی انها که به هیچ خدایی دیگه بندگی نمیکردند فلاخن را هم با هردوسه پرتاب کش پاره میشد یک روز مارابرای تماشای ان بردند درشلیک حرکت میکرد. تیرکمان معضل تشکیلات رجوی

مریم رجوی دلسوز مادران شده است. چرا؟

Posted on: 2020/12/06

چند روز پیش دیدم نوشته رژیم دو هفته است که اجازه ملاقات به مادرپیریک زندانی نداده ، مادرپیر پشت درب زندان ساعتها درانتظارمانده است بنده ضمن محکوم کردن حاکمیت که زندانی سیاسی وعقیدتی دارد واینکه اجازه ملاقات نداده که عملی غیرانسانی ست ازرجوی می پرسید تا به کی میخواهی شیادی کنی وبا جادو جنبل ودجالیت کارهایت را پیش ببری ؟ دل وقلب وروح و روان مادر با مادر فرق میکند یا برای مطامع پلید ازمادرپیراستفاده تبلیغاتی کرده ومادررابازیچه بازی های سیاسی خود کرده ای درکجای قران تو نوشته هزاران مادروپدروخانواده نیروهای خود را با اسامی مختلف مارک واتهام بچسبان ودستورسنگسارانها را بده. مریم رجوی دلسوز مادران شده است

 دعوای اقلیت ناچیزبا اکثریت با چیز

Posted on: 2020/11/26

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و ششم نوامبر 2020:… افشین علوی درتلویزیون رجوی تحلیل سیاسی میکرد وچشمش به نوشته ای که درجلوش گذاشته بودند روخونی میکرد گفت مقاومت برای آبان آماده باش داده و چنان و چنان. بخودم گفتم صبرکن تا ببینیم. آبان تمام شد رجوی که برنامه ریزی کرده بود تا بدترازسال گذشته کند حتی یک دونه شب نامه نتوانست بدیواردربیابون بچسبوند وفیلم گرفته تبلیغات کند شکست صد درصد ، درعوض خانم مریم رجوی سخنرانی و ده یازده ماده را درسخنرانیش بعنوان جمع بندی حواله ملت داد که یکی ازمحورها میگفت اقلیت ناچیز برمردم حکومت میکند و ….. سوال اینه پس چطورچهل سال است اقلیت ناچیزرا نتوانستی سرنگون کنی؟  دعوای اقلیت ناچیزبا اکثریت با چیز

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای چهل و یکم و چهل و دوم)

Posted on: 2020/11/15

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پانزدهم نوامبر 2020:… یکی دیگرازکارها این بود که جوانان عراقی را وارد اشرف میکرد وآنها پانسیون شده دراشرف تحت مراقبت آموزشهای تشکیلاتی وایدئولوژیکی وسیاسی ونظامی قرارمیگرفتند و بعد آموزشها دوره آنها به پایان می رسید وگروه های بعدی را می اورد و می گفت اینها مجاهدین خلق عراق هستند. راستش آنقدرازاین کار نفرت داشتم و کلافه بودم که نگویم بهتراست. چه گلی برسرخودمون زدی که برسرجوانان عراق میخواهی بزنی؟ چه خطی را درباره کشورخودمون پیش گرفتی و به چه نتیجه رسیدی که میخواهی عراقی ها را نجات بدهی؟ خودت را نجات بده بقیه پیش کش. این کارها و مخالفت احزاب عراقی از همان روز اول باعث شد درعراق دست به  ترور بزنند و مقاطه کاران، کارگران و کسانی که با ما کارمی کردند را در خیابونها ترور کردند. علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای چهل و یکم و چهل و دوم) 

پروژه هزار اشرف با موفقیت پایان وهزارتحریرشروع شد

Posted on: 2020/11/03

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سوم نوامبر 2020:… همانطورکه قبلا نوشتم رجوی سیاسیتها را تمام عیاروبدون چون وچرا منطبق وهماهنگ با امریکا که قبلا مفصل نوشته ام پیش میبرد درجریان تظاهراتهای سال گذشته با ابو توک توکها درخیابونهای عراق درحال گشت وگذاربود ، امروزه خبری ازانها نیست چند روز پیش دوباره خبری ازتظاهرات کوتاه درمیدان تحریرمنتشرشد رجوی ها که سیاستها وپروژه های قبلی انها کامل برسرخودشون اوارشده فرصت را مغتنم شمرده جهت فریب افکارعمومی ونیروهای تشکیلاتی وهواداران ونشان دادن همراستایی خود با ادمخواران غربی بحث راه اندازی هزارمیدان تحریررا وسط کشیده تا تمامی شکستها رابپوشاند. پروژه هزاراشرف با موفقیت پایان وهزارتحریرشروع شد

چرا سیستم رجوی امسال از پنج مهر هیچ نگفت

Posted on: 2020/11/02

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم نوامبر 2020:… چرا سیستم رجوی امسال از پنج مهرهیچ نگفت. روز پنج مهراز نظر رجوی خیلی مهم بود که حرفهای زیادی دراین رابطه هرساله بیان میکردند که دراین نوشتاربه آنها نمی پردازم. شاید در آینده به سی خرداد و پنج مهرجداگونه بپردازم… رجوی فکرمیکرد اگرنیروهای مسلح خود را به خیابون بیاورد و مجلس و رادیو تلویزیون و پادگانها را بگیرد و خونه خمینی را محاصره کند به آرزوی خود که رهبری جامعه و قدرت سیاسی بود میرسد. الگو برداری و تفکرات بسیارکودکانه از روسیه دوران الکساندر نرسکی وحرکتهایی که لنین کرد. این عمل بسیار اشتباه و خطای بزرگ سیاسی واستراتژیک بود که ضربات غیرقابل جبران به کشور و ملت ایران وارد کرد که هنوز ادامه دارد. چرا سیستم رجوی امسال از پنج مهر هیچ نگفت 

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای سی و نهم و چهلم)

Posted on: 2020/10/30

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی ام اکتبر 2020:… شب و روز به طرفداران تحریم ومحاصره و حمله نظامی از جمله به سازمان مجاهدین که 35 سال ازعمرم رادردرون انها گذراندم خرده میگیرم وعمل آنها را خیانت وضد ملی وضد مردم ایران میدانم. ازروی بغض وحقد وکین وفردی وشخصی نیست این مسایل رادیده و میدانم که تحریم و حملات نظامی چه برسر مملکت و مردم می اورد. مخالفتم خطی واستراتژیک است نه شخصی باز حمله خواهم کرد و هرچقدر که ازنظرفکری و جسمی و امکانات یاریم کند به حملات و مخالفتهایم به هرکس که طرفدارتحریم و حمله است می تازم و نمی گذارم درسکوت مملکت ما را بخاطر منافع شخصی وگروهی نابود کنند. علی شیرزاد: خاطرات من