Author: غفور فتاحیان

غفور فتاحیان

غفور فتاحیان فعال حقوق بشر در پاریس عضو سابق مجاهدین خلق ایران شورای ملی مقاومت ایران

Email: ghafoorfatahian@iran-interlink.org

Website: https://anticult-nejat-ngo.com

کارشناس فرقه رجوی

Posted on: 2022/01/28

غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، بیست و هشتم ژانویه 2022:… اخیرا فرقه رجوی در یکی از سایتهایش برای اولین بار به گسترش عنوان فرقه برایش به جای سازمان در داخل و خارج کشور بویژه در میان همۀ گروههای اپوزیسیون از جمله جداشدگان از این سازمان اعتراف کرده و نسبت به آن به سوز و گداز پرداخته و قسم و آیه خورده که ما فرقه نیستیم. این رسانۀ فرقه رجوی طبق عادت دیرینۀ این فرقه و همۀ فرقه ها در جهان و در تاریخ که هر گونه مخالفت و انتقاد و لقب و توصیف علیه خود را به دشمنش یا به همکاری با دشمنش نسبت می دهد 

اعتراف گیری فرقه‌ رجوی از افراد – حسن ظریف

Posted on: 2021/12/28

غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، بیست و هشتم دسامبر 2021:… وقتی حسن شروع به خواندن کرد و شرح فاکتهایش تمام شد بلافاصله احمد واقف گفت حسن آن فاکتهای هتل بغداد را نخواندی پس کی می خواهی آن همه کثافت کاری را صفرصفر کنی؟‍! گویا احمد واقف فاکتهای دقیقی از حسن داشت که اینطوری آدرس می داد. ما هم مات و مبهوت شده بودیم که حسن چه کار کرده است. حسن چیزی نگفت و نشست هم تمام شد ولی مسئول نشست  تاکید کرد که فردا بعداز ظهر دوباره نشست شروع می شود و اولین نفر حسن است که باید صفر صفر کند. اعتراف گیری فرقه‌ رجوی از افراد . 

چرا مسعود رجوی از سوراخ موش بیرون نمی آید؟

Posted on: 2021/12/01

غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ا، پاریس، اول دسامبر 2021:…  خیلی از دوستان و کلاً ایرانیان مدام از ما جداشدگان فرقۀ رجوی سؤال می کنند که براستی شمایان که این همه سال در فرقه رجوی بودید و تمام زندگی و خانه و خانواده و همه چیز خودتان را در طبق اخلاص برای یک شخص و جریانی به رهبری او گذاشتید که حتی حاضر نیست تصویری جدید از خودش نشان بدهد؛ آیا علت پنهان شدن مسعود رجوی رهبر این فرقه از نزدیک بیست سال پیش تا کنون را می دانید؟ در حالیکه سالهای متمادی قبل از آن در فرانسه و عراق علنی و در امنیت و رفاه کامل در کنار همسرش زندگی می کرد. 

حال بد عباس داوری – رحمان- خداداد کولی ختنه گر اشرف

Posted on: 2021/10/27

غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، بیست و هفتم اکتبر 2021:… یکی دیگر از همین به اصلاح  مسئولین سازمان عباس داوری یارغار مسعود رجوی در تمامی دوران بود ولی رجوی به او هم رحم نکرد و او را تبدیل به ختنه گر اشرف کرد. رجوی سفاک و جنایتکار برای حفظ تاج و تخت خود درپادگان اشرف و اینکه کسی جرات نکند در مقابل رجوی قد علم کند همه را در مقابل دیگران خار و ذلیل و همه مسئولین این سازمان که رجوی گمان می برد که روزی در مقابلش قد علم کنند نقره داغ و تبدیل به تفاله کرد واز همان ابتدا و قبل از همه از مهدی ابریشمچی شروع کرد و با گرفتن زن مهدی ابریشمچی و گذاشتن مهدی بعنوان نگهبان در پشت در اتاق خوابش در حقیقت دندان او را در  همین مکان کشید. حال بد عباس داوری 

درخواست رسیدگی به جنایات رجوی در دادگاه بین المللی

Posted on: 2021/10/04

غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، سوم اکتبر 2021:… مسعود رجوی جنایتکار و همسر بیشرم و جنایت پیشۀ او بیش از چهار دهه است که از دست عدالت فرارکرده اند و همین مسأله موجب شده که دست این فرقه در اعمال جنایتکارانه اش باز باشد بطوریکه مشخصا مریم قجر با سوءاستفاده ار فضای دموکراتیک موجود در غرب مبلغ تروریسم و خشونت گرایی شده و از طرف دیگر بیش از هزار  نفر از اعضاء را در کمپ البانی  زیر شدیدا ترین شکنجه های روحی و جسمی و با شتستشوی مغزی اسیر و برده خودشان کرده وهمچینن تعداد بسیاری را هم که خواهان جدا شدن از این فرقه هستند را در یک محیط بسته نگه داشته و با قطع کلیه ارتباطات آنان با دنیای بیرون و رسانه ها و خانواده هایشان و حتی با افراد خانواده هایشان در داخل تشکیلات، آنان را در بی خیری مطلق نگهداشته اند. درخواست رسیدگی به جنایات رجوی در دادگاه بین المللی 

جوابی به جمشید پیمان شارلاتان سیاسی بدنام و سایر کاسه لیسان فرقۀ رجوی

Posted on: 2021/09/22

غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، بیست و دوم سپتامبر 2021:… جناب جمشید پیمان! این پولی که تو می گیری پول خون ما و کسانی است که تمام هست و نیست خود را بطور واقعی برای مبارزه گذاشتند و تو این خونها را می خوری و مطمئن باش روزی در گلویت گیر کرده و تو امثال تو را به زباله دان تاریخ خواهد انداخت. می خواهم به تو بگویم اگر جرأت و شهامت آن را داری ازرهبری این فرقه یک انتقاد کوچک بکن آنوقت ببین چی به روزگارت خواهند آورد و تمام پولهایی را که در طی این سالیان به تو داده اند لیست کرده و منتشر خواهند کرد چنانکه در رابطه با بسیاری دیگر چنین کردند. البته تو جرآت و شهامت این را هم ندارید چون اگر ذره ای شرف داشتی تن به این رذالت نمی دادی و اینطوری خودت را لجن مال و فرقه مال نمی کردی. جوابی به جمشید پیمان شارلاتان سیاسی بدنام وسایر کاسه لیسان فرقۀ رجوی 

ارسال اسامی و تصویر تعدادی از شکنجه گران و آدمکشان سازمان مجاهدین به گزارشگر ویژه سازمان ملل

Posted on: 2021/09/14

غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، چهاردهم سپتامبر 2021:… به گزارشگر ویژه سازمان ملل آريالای جاوید رحمان. “بعد از حمله امریکا به عراق در سال 2003 و مستقر شدن امریکاها در درون قرارگاه اشرف بسیاری از کسانی که از این سازمان فرار  کردن و به امریکایهای پناه بردن تمام  اطلاعات را به آنها دادن و می توانید برای اثبات گفته های من از انها هم کمک بگیرید و همچینن  اعضای زن سابق این سازمان که از آن جدا شدند در مجامع اروپایی و در مصاحبه با رسانه های مختلف شمه ای از کنترل فرقه ای درون تشکیلات و جنایات و زندانی کردنها و حتی مرگهای زیر شکنجه و قتلهای سری مخالفان در داخل سازمان در عراق و تجاوزات جنسی شخص مسعود رجوی رهبر این فرقه به تعداد زیادی از زنان سازمان را بر ملا ساخته اند”. 

شعبده انتصابات نمایشی مسئول اول در درون فرقه رجوی . بازی با زهرا مریخی برای دو سال دیگر

Posted on: 2021/09/06

غفور فتاحیان،  انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، ششم سپتامبر 2021:… فرقه رجوی در سایتهای اجاره ایش  اعلام کرده که در یک انتخاب مجدد زهرا مریخی را برای دوسال دیگر تمدید کرد چون در واقع تضادها درونی و سردرگمی ها تشکیلاتی  حتی اجازه به مریم قجر نداد که یکی دیگراز زنان از کار افتاده را با زهرا مریخی جابجا کند . این کارها و تبلیغات هیچ گونه کاربرد بیرونی ندارد بلکه فقط و فقط تبلیغات داخلی است و برای روحیه دادن به اسیران درون تشکیلات کاربرد دارد آن هم نه در این زمان چون خیلی وقت است که دست رجوی برای همه نفرات رو شده و همه می دانند که این ترفندهای تکراری سالیان تنها یک بازی درون تشکیلاتی است. 

پشت پرده تبلیغات رجوی ، شوهای تکراری و حاضران اجاره ای و فریبکاریها از عراق تا آلبانی

Posted on: 2021/09/04

غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، چهارم سپتامبر 2021:… فرقۀ رجوی افراد اجاره ای را می آورد ضمن رنگ کردن آنها با عناوین مختلف در مقابل مزدی که دریافت می کنند حرف می زنند و خود سران نکبت فرقه رجوی هم بهتر از همه می دانند که موضوع از چه قرار است. فرقه صاحب مرده و مریم اخراج شده از فرانسه هر چند مدت یکبار برای سرگرمی سالمندان و اسیران نگونبخت در آلبانی شوهای مجازی با آدمهای اجاره ای راندازی می کند. البته این دست و پا زدنهای فرقه رجوی شبیه همان دست و پا زدنها فردی است که درون یک باتلاق در حال غرق شدن است. پشت پرده تبلیغات رجوی  

همایش خانوادهای دردمند برای به محاکمه کشیدن سران جنایتکار فرقه رجوی

Posted on: 2021/08/20

غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، بیستم اوت 2021:… این همایش نقطه اغازی است برای به محاکمه کشیدن شخص رجوی و تمام سران ریز و درشت این باند جنایتکار و همچینن فریادی است برای بیداری مسئولین جهانی حقوق بشر و سازمانهای بین المللی و هشدار به  وجدانهای اگاه و روشن فکر  در جهان امروز که به یاری مادران و پدران پیر و سالخورده و خانواده های دردمند بشتابند تا فرقه رجوی نتواند بیش از این فرزندان و عزیزان آنان را در زیر سلطۀ خود با انواع حصارها و ترفندهای اسارت فکری و فیزیکی مخصوصا با قطع ارتباط آنان با دنیای بیرون آن هم در عصر نوین پیشرفت ارتباطات  خود به اسارت بگیرد. همایش خانوادهای دردمند