Author: صابر تبریزی

صابر تبریزی

با سلام صابر تبریزی هستم که درد و رنج ها از تحجر گراین و فرقویان کشیده طرفدار جدی استقلال سیاسی- اقتصادی کشورم بوده و درکنار آن زبان مادری ام را هم بشدت دوست داشته و همواره آرزومند دوستی بین زبان ها وفرهنگ ها بوده وهمگی را ساخته ی جمعی بشر و ثروت عمومی جهانی میشمارم از نظر دیدگاه سیاسی ، سازمان مجاهدین خلق را که به باند رجوی تبدیل شده ، متحجرترین و فرقوی ترین جریان میدانم و برخورد با آن را کار میهن دوستانه و در راستای خدمت به مردم و بخصوص اعضای اسیر این سازمان وخانواده های محنت زده اش میدانم. فعلا همین! بجای عکس خودم ، خواستم که عکسی از یک مکان تاریخی تبریز بگذارم با سپاس

Email: sabertabrizi2050@gmail.com

Website: http://Iran-Interlink.org

فرقه مخرب رجوی درست تر است

Posted on: 2022/01/17

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، شانزدهم ژانویه 2022:… سازمان استحاله یافته ی مجاهدین دراعتراض به اینکه چرا فرقه نامیه میشود، نوشته است:  ” این که افرادی داوطلبانه در سازمانی عضویت پیدا کنند و همفکری داشته باشند، هرگز دلیلی برای فرقه خواندن آنها نیست. ای بسا این همان پدیده مثبت جماعت گرایی است که فرد را از انزوا بیرون درآورده و ازطریق سازمانش، به جامعه و مردم وصل می کند”. دراینجا به عضویت کسی در سازمان مفروضی که اعضایش همفکر باشند ، اعتراضی وجود ندارد. اعتراض ازاین بابت وارد است که همگی این افراد حق  اندیشیدن مستقلانه، انتخاب کردن وشدن ندارند وآنچه را که توسط دستگاه مغزشویی رجوی برضمیرشان حک کرده است ، انجام میدهند! فرقه مخرب رجوی درست تر است. 

مردم ایران به دشمنان خود کمک نمیکنند

Posted on: 2022/01/13

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوازدهم ژانویه 2022:… در مورد برنامه همیاری مجاهدین خلق باید گفت: اولا چنین کمک هایی که شما با این آب وتاب وبه شیوه ی فوق گوبلزی مطرح کرده اید ، درعالم واقعی وجود خارجی نداد. ثانیا،  این باصطلاح مقاومت هرچه را نثار کرده بنفع مسعود رجوی وحلقه ی واسطه اش مریم بوده وبنابراین این نثارها بر علیه مصالح مردم ایران بوده است. ثالثا ، جریان منفوری که قدرت وفطرت کمک به آزادی دوستان تشکیلاتی خودش را 0م ندارد وبرعکس کوچکترین روزنه های بسوی آزادی را برعلیه انها مسدود کرده ، چگونه میتواند برای آزادی خلقی که تعدادی از فرزندانش اسیر تمام عیار رجویست هاهستند ، اقدامی کرده باشد؟ 

مجاهدین خلق بزرگترین تشکیلات جهان معاصر !؟

Posted on: 2022/01/02

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوم ژانویه 2022:… مرید معروف رجوی مدعی است که مجاهدین خلق بزرگترین تشکیلات جهان معاصر است و  میگوید: ” صدای این مقاومت، سیمای آزادی است. در همیاری با بدهکاری بزرگ به این سازمان بزرگ شرکت می‌کنم، اگر نکنم چه کنم “؟ – زیادی خودت را لوس نکن پسر! ازهمان منبع که خرج خورد وخوراک تو و دیگر مداحان تامین میشود، خرج های هنگفت سیمای آزادی، اجرت روسپیان سیاسی وخاصه خرجی های مریم هم تامین میشود. فعلا دل قوی دار برادر وبدان که این هیاهو های کمک مالی برای گم کردن ایز کمک های مالی کشور بیگانه است و کسی ازتو انتظار کمکی را که لازم هم نیست که بکنی، ندارد! 

تضاد بین مردم ایران با شورای ملی رجوی آنتاگونیستی است

Posted on: 2021/12/29

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و نهم دسامبر 2021:… اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران هماطور که درسال 1360با پی بردن به افکار مالیخولیایی رجوی که ماحصل این افکار بزودی بنفع دشمن متخاصم وارد عمل شد ، اورا تنها گذاشتند ، حالا که با مشاهده جنایات ووطن فروشی های آشکار او تجربیات بیشتری کسب کرده ورجوی را بهتر از گذشته شناخته اند هیچگونه تعلق خاطری باو ندارند. علاوه براینکه ندارند ، خانواده های اعضای تشکیلات رجوی که حق کوچکترین ملاقات با فرزندان اسیر وپیر شده ی خود را ندارند ، رجوی ها را بعنوان عامل مهم تضییع کننده ی حقوق خود دانسته وموضع شان درمقابل باند رجوی روشن است. تضاد بین مردم ایران با شورای ملی رجوی آنتاگونیستی است 

مواضع ضد ایرانی رجوی – از کرونا تا برجام

Posted on: 2021/12/26

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و ششم دسامبر 2021:… باند رجوی که خود علاوه بر میهن فروشی متوهم نیز هست، با طرح وارونه ی موضوع بر توهمات میافزاید تا درحد خود ضربه ای به مردم وکشور بزند. ادعای سخیف دیگر این گروه جنایتکار این است که بازی با برجام از جانب ایران هیچ هدفی جز تولید بمب هسته‌یی ندارد و این جهان مماشات‌گر به این امر کمک میکند؟! البته منابع منصف تربا لحاظ اینکه این آمریکا بوده که به تحریک شبانه روزی اسرائیل ازبرجام خارج شد ، ادعا دارند که این آمریکا  وبدرجات مختلفی متحدان وبله قربان گویان ریز ودرشت اوست که با طرح مسائلی که ربطی به برجام ندارد ، موجب بلاتکیفی آن نوع برجامی میشوند که درآن صرفا مسائل هسته ای مطرح است ودنبالچه هایی ندارد که آمریکا واسرائیل بدان چسبانده اند و ازاین رو طرح این ادعای سخیف باند رجوی خائنانه و وطن فروشانه ارزیابی میشود. مواضع ضد ایرانی رجوی – از کرونا تا برجام 

کلافه شدن مجاهدین خلق از افشای کودک ربایی رجوی

Posted on: 2021/12/18

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هجدهم دسامبر 2021:… درزمان این حمله و موقعی که رجوی پرچم های سفید برفراز کمپ هایش زده واعلام بیطرفی کرده بود و طبعا نیروهای آمریکائی هیچگونه حمله ی هوائی به این کمپ ها نمیکرد، رجوی بدون توجه به این مسئله فرصت را مغتنم شمرد و صدها کودک را به بهانه ی اینکه میخواهد جان آنها را حفظ کند ، به کشورهای غربی منتقل کرد تاهم عواطف موجود را ازبین ببرد وهم این کودکان را دراختیار کسانی بگذارد که سرسپرده ی خاص او هستند وازاین طریق شستشوهای لازم مغزی را برعلیه آنها وبنفع امیال پلید خود انجام دهد. تعداد اندکی ازاین کودکان پا به سن 18 سال گذشته جرات فرار یافته و توسط پلیس این کشورهای میزبان تحت محافظت قرار گرفتند. کلافه شدن مجاهدین خلق از افشای کودک ربایی رجوی 

خواب های پنبه دانه ای بولتن و باند رجوی

Posted on: 2021/12/14

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، سیزدهم دسامبر 2021:… جان بولتن از جمله جنایتکارانی است که باند رجوی بیشترین ارادت را باو دارد وازاین رو هر حرفی که ازدهان متعفن این فرد بیرون میآید ویا هرمطلبی که درجایی ازاو منتشر میشود با استقبال زیاد این گروه ضد بشری مواجه میشود. مورد جدید استقبال باند رجوی از حرف های مداخله جویانه و جانیانه ی جان بولتون ، مقاله ایست که از طرف اودرنشریه ی هیل ( نشریه ی کنگره ی آمریکا) بدین شکل منتشر شده است. خواب های پنبه دانه ای بولتن و باند رجوی 

ترس دائمی رجوی ها از عاقبت پرونده کودکان ربوده شده

Posted on: 2021/12/10

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، نهم دسامبر 2021:… درهر صورت ، مسئله ی کودکان مجاهدین خلق و سرنوشت دردناک آنها ، مسئله ای درحد جنایت در حق بشریت است و یک موضوع عمیقا حقوق بشری شمرده میشود. بر سازمان هایی مانند عفو بین المللی ، صلیب سرخ و شورای حقوق بشر جهانی فرض است که با استفاده ازامکانات وسیع خود مقدمات حضور این چند صدنفر را درمرجع قضایی ذیصلاح فراهم آورده وریشه های این نوع جور وستم ها را بخشکاند و خیال مردم جهان را ازبابت اینکه این وقایع به تاریخ پیوسته وهرگز امکان وقوع مجدد نخواهد داشت ، آسوده تر کند. ترس دائمی رجوی ها از عاقبت پرونده کودکان ربوده شده 

باند رجوی دشمن این سه دانشجوی شهید است

Posted on: 2021/12/06

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، ششم دسامبر 2021:… در بیانیه رجوی به مناسبت روز دانشجو به علت کشته شدن بزرگ نیا ,قند چی و شریعت رضوی هیچ اشاره ای نشده ودلیل این کار آن بوده که این سه دانشجوی شهید دراعتراض به سفر نیکسون ( معاون رئیس جمهور وقت آمریکا) به تهران که برای بررسی موقعیت تثبیت شده ی آمریکا بعد ازکودتای ننگین 28 مرداد 1332آمده بود ، جان عزیز خود را با شلیک مامورین مسلحی که عامل اجرایی کودتا بودند ، فدای منافع ملی ایران نمودند. حال آنکه کارشبانه روزی باند رجوی براین موضوع استوار است که آمریکا تا سطح اشغال نظامی ایران اقدام نماید. ازاین روست که تعریف وتمجید فرقه ی وطن فروش رجوی ازاین سه شهید بزرگ ملت ایران ، سالوسانه تلقی شده ودرحکم اشک تمساح میماند. 

دشمنی رجوی با مطالبات صنفی و مسالمت آمیز – پاسخ کشاورزان

Posted on: 2021/11/28

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم نوامبر 2021:… البته به باند رجوی که میرسیم ، با توجه به ضد مردمی بودنش، دردی بنام حل این مشکلات و ارزیابی توان دولت ندارد و هدف اش هر چه متشنج تر کردن اوضاعی است که خام خیالانه میپندارد که خواهد توانست به چیزی دست یابد. این باند وطن فروش کمال نارضایتی خود را از اینکه مسئولان کشور گفته اند که قیام اصفهان یک مطالبهٔ صنفی و یک «تجمع نجیبانه»! بوده و مردم خط خود را از « اغتشاش و اغتشاش‌گران »! جدا کرده‌اند – رجوی اغتشاش و اغتشاش‌گران