Author: علی شیرزاد

علی شیرزاد
علی شیرزاد

علی شیرزاد جدا شده از مجاهدین با بیش از ۳۵ سال سابقه.فعال حقوق بشر.خواهان آزادی برابری و عدالت اجتماعی هستم

Email: peiman.as10@gmail.com

Website: https://vatanamiran.home.blog

Facebook: https://www.facebook.com/ali.shirzad.5492

پروژه هزار اشرف با موفقیت پایان وهزارتحریرشروع شد

Posted on: 2020/11/03

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سوم نوامبر 2020:… همانطورکه قبلا نوشتم رجوی سیاسیتها را تمام عیاروبدون چون وچرا منطبق وهماهنگ با امریکا که قبلا مفصل نوشته ام پیش میبرد درجریان تظاهراتهای سال گذشته با ابو توک توکها درخیابونهای عراق درحال گشت وگذاربود ، امروزه خبری ازانها نیست چند روز پیش دوباره خبری ازتظاهرات کوتاه درمیدان تحریرمنتشرشد رجوی ها که سیاستها وپروژه های قبلی انها کامل برسرخودشون اوارشده فرصت را مغتنم شمرده جهت فریب افکارعمومی ونیروهای تشکیلاتی وهواداران ونشان دادن همراستایی خود با ادمخواران غربی بحث راه اندازی هزارمیدان تحریررا وسط کشیده تا تمامی شکستها رابپوشاند. پروژه هزاراشرف با موفقیت پایان وهزارتحریرشروع شد

چرا سیستم رجوی امسال از پنج مهر هیچ نگفت

Posted on: 2020/11/02

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم نوامبر 2020:… چرا سیستم رجوی امسال از پنج مهرهیچ نگفت. روز پنج مهراز نظر رجوی خیلی مهم بود که حرفهای زیادی دراین رابطه هرساله بیان میکردند که دراین نوشتاربه آنها نمی پردازم. شاید در آینده به سی خرداد و پنج مهرجداگونه بپردازم… رجوی فکرمیکرد اگرنیروهای مسلح خود را به خیابون بیاورد و مجلس و رادیو تلویزیون و پادگانها را بگیرد و خونه خمینی را محاصره کند به آرزوی خود که رهبری جامعه و قدرت سیاسی بود میرسد. الگو برداری و تفکرات بسیارکودکانه از روسیه دوران الکساندر نرسکی وحرکتهایی که لنین کرد. این عمل بسیار اشتباه و خطای بزرگ سیاسی واستراتژیک بود که ضربات غیرقابل جبران به کشور و ملت ایران وارد کرد که هنوز ادامه دارد. چرا سیستم رجوی امسال از پنج مهر هیچ نگفت 

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای سی و نهم و چهلم)

Posted on: 2020/10/30

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی ام اکتبر 2020:… شب و روز به طرفداران تحریم ومحاصره و حمله نظامی از جمله به سازمان مجاهدین که 35 سال ازعمرم رادردرون انها گذراندم خرده میگیرم وعمل آنها را خیانت وضد ملی وضد مردم ایران میدانم. ازروی بغض وحقد وکین وفردی وشخصی نیست این مسایل رادیده و میدانم که تحریم و حملات نظامی چه برسر مملکت و مردم می اورد. مخالفتم خطی واستراتژیک است نه شخصی باز حمله خواهم کرد و هرچقدر که ازنظرفکری و جسمی و امکانات یاریم کند به حملات و مخالفتهایم به هرکس که طرفدارتحریم و حمله است می تازم و نمی گذارم درسکوت مملکت ما را بخاطر منافع شخصی وگروهی نابود کنند. علی شیرزاد: خاطرات من 

رجوی آویزان هر کفن

Posted on: 2020/10/28

یکی ازکارهای همیشگی رجویها آویزان شدن ازکفن است که ازفاز سیاسی ادامه دارد وهرچه زمان میگذرد. آنها ورشکسته و درمانده میشوند به آویزان شدن ازکفن بیشتراحساس نیازمیکنند یک روزقهرمان ملی بنام علی اکبرکه لاجوردی را کشت علم میکنند. یک روز قهرمان ملی نوید افکاری میشود که توهین به قهرمان ملی سابقش است. یک روز به مرضیه آویزان  و دفتراورا دزدیده  ودرنهایت کفن او را برسروصورت میمالند و یک روز آویزان کفن شجریان میشوند. یک روز مرضیه قناری و بزرگترین هنرمند ایران لقب میگیرد و یک روز مثل قهرمان ملی خود او را ول کرده نان به نرخ روز خورده شجریان را درهنر به آسمان میبرند. سوارقالیچه او را به کهکشان همسایه میفرستند. یک روز کفن کرونایی میپوشند و اشک تمساح میریزند. رجوی آویزان هر کفن .

شعار اخراج احسان بیدی از آلبانی جایگزین شعار سرنگونی

Posted on: 2020/10/24

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و چهارم اکتبر 2020:… مراحل اخراج احسان هم مثل مراحل سرنگونی ست ، آیا احسان برای رجوی ها اینقدرمهم شده که تنه به تنه سرنگونی می ساید و مراحل مختلف را طی میکند؟ داستان اخراج احسان بیدی مثل داستان سرنگونی مراحل مختلف دارد مراحل سرنگونی عبارتند از آماده باش سرنگونی ، انقلاب بخاطرسرنگونی ، تا انقلاب نشود سرنگونی خبری نیست ، سنگرکنی بخاطرسرنگونی ، درختکاری برای سرنگونی ، رابطه با تروریست و آدمخواران بخاطرسرنگونی ، راه گشایی سرنگونی ، هزاراشرف بخاطرسرنگونی ، برق انداختن به ادوات بخاطرسرنگونی ، الا ماشالله اگربنویسم فکرکنم جملات را کنارهم بچینیم دو دورکره زمین را مثل کمربند احاطه میکند. شعار اخراج احسان بیدی از آلبانی جایگزین شعار سرنگونی

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای سی و هفتم و سی و هشتم)

Posted on: 2020/10/14

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم اکتبر 2020:…گفت اگربوش رییس جمهوربشود آنروز شب قدر ماست و قدر ما رقم میخورد. یعنی اینکه بوش دولت ایران را سرنگون  وما به ایران میرویم. منهم فقط گوش میکردم مکثی کرد و گفت علی نظرت چیست؟ گفتم تو که میدونی من هم مخالف رفتن عراق به کویت وهم مخالف حمله امریکا به عراق وهم مخالف یازده سپتامبر و هم جشن ما برای یازده سپتامبر بودم و هستم همه اینها را بخوبی میدونی. انتظارداری من حرفهای تو را تایید کنم که امریکا به ایران حمله کند خوب است و شب قدرما رقم میخورد؟ دید بد جوری رک و راست ته خواسته را کف دستش گذاشتم گفت فقط خواستم ببینم چه عکس العملی داری منهم چیزی نگفته وبلند شده رفتم … 

آیت‌الله بی‌بی‌سی ! ؟ واکنشهای سخیف، صدام گونه ولی گزینشی مجاهدین خلق علیه خبرگزاریها

Posted on: 2020/10/05

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهارم اکتبر 2020:… وقتی بولتون با همین ایت الله مصاحبه میکند مزدوراطلاعات نیست مصاحبه برادرمجاهد جان بولتون میشود که ازمنافع مردم حمایت میکند ؟ چطوری درموضوع اول ایت الله بکمک ایت الله ها امده ولی درمصاحبه بولتون ایت الله بی بی سی دشمن ایت الله ها درایران شده است ؟ اینگونه تناقضات را چگونه جواب میدهید ؟ حقیقت اینه که شاخص حق وحقیقت وملاک ومعیاروترازوی عدالت اقا وخانم رجوی هستند هرکس برعلیه انها حرف بزند اخ است وهرکس دفاع کند به به وچه چه است وفرقی هم نمیکند خدا مخالفت کند ویا شیطان موافق باشد مهم دفاع ازرجویها ست. آیت‌الله بی‌بی‌سی ! ؟ واکنشهای سخیف، صدام گونه ولی گزینشی مجاهدین خلق علیه خبرگزاریها 

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای سی و پنجم و سی و ششم)

Posted on: 2020/10/03

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سوم اکتبر 2020:… اما چرا خواسته رجوی ضد انقلابی وضد ملی بود؟ ـ صرفا وصرفا این خواسته چه بوقوع بپیوند د وچه عملی نشود خواسته ای ضد ملی ست زیرا که ازبیگانه درخواست حمله به کشوررا دارد ما مجازنیستیم چون با دولتی موافق نیستیم خواهان اشغال کشورتوسط بیگانه باشیم ـ حمله نظامی به ایران یعنی نابودی کشور ـ یعنی تجزیه زیرا که دکترین امریکا برهفت قسمت کردن ایران استواراست ـ کشوردرگیرجنگهای داخلی میشد که الان دیگربرای همه حمله خارجی وجنگهای داخلی موضوع روشن وواضحی است قبلا نبود ـ کشتارخیلی زیادی انجام میشد. علی شیرزاد: خاطرات من 

سخنرانی زهرا مریخی مسئول اول مجاهدین درمراسم 55سالگی سازمان

Posted on: 2020/09/23

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و سوم سپتامبر 2020:… چرا مسول اول این حرف را زد خانم رجوی ویا توسط یکی ازاعضای شورا اعلام نشد؟ جواب کاملا مشخص است برای این است که بگوید ما مجاهدین موافق ان هستیم ورسما عقب نشینی مجاهدین از شعارهایش را اعلام کرد قبلا به وسیله شورا حرفهایش را میزد ومجاهدین را درمیبرد امروز به اسم مجاهدین انهم توسط مسول اول بیان شد رجوی همیشه میگفت شعائربیانگرمحتوا وماهیت است هرچقدرشعائردقیقتر ماهیت ومحتوا بیشتراست باید پرسید وقتی مجاهدین ازشعاراینگونه عقب نشینی میکنند انهم استقلال وامنیت ملی را بکناری میگذارند محتوا وماهیت انها درچه نقطه ایست غیرازصفراست ؟ استقلال وامنیت همه چیز است که مجاهدین دراین سخنرانی انهم درسالگر55 سالگی انرا کنارگذاشتند. سخنرانی زهرا مریخی مسئول اول مجاهدین درمراسم 55سالگی سازمان.

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای سی و سوم و سی و چهارم)

Posted on: 2020/09/20

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم سپتامبر 2020:… عمدا وسایل مرادزدیده بودند ازجمله رادیو را که هدف اصلی رادیو بود ودفترخاطرات ودفتر شعرکه شعرهایی بود که خودم سروده بودم وانها میدانستند که شعرمیگویم زیرا شعرهایم دربولتن مقرچاپ ودرتابلو نصب میشد هدف این سه قلم بود منهم گزارش نوشته وتمام وسایلی را که دزدیده شده بود را نوشتم وخواهان رسیدگی وبرگرداندن وسایل شدم درنشست گفته شد ما دنبال میکنیم منهم جواب دادم امیدوارم تحقیقات کوهی نباشد که موش بزاید چند روز بعد توسط دوستان اطلاعات را جمع اوری ودراوردیم کارچه کسانی بوده ووسایلم درکمد چه کسانی ست منهم گزارشی نوشته وگفتم می دانم کارچه کسانی ست ووسایلم درکمد دیگران است هروقت تحقیقات تمام شد منهم اسم میاورم گذشت تا یکماه بعد مرا صدا زده که چند تا ازفرماندهان هم بودند وگفتند ما تحقیقات کردیم وبه این نتیجه رسیدیم که کارخودت بوده. علی شیرزاد: خاطرات من .